Poland-Pozna?: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003526453102840
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395607-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Furniture

2017/S 193-395607

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Pozna?
61-712
Poland
Contact person: Aleksandra Siemi?ska-Li?ska
Telephone: +48 618294469
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.amu.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.amu.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Wy?sza
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostaw? wraz z monta?em zabudowy kuchennej i sprz?tu AGD do pomieszcze? Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Reference number: ZP/5375/D/17
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest na dostaw? wraz z monta?em zabudowy kuchennej i sprz?tu AGD do pomieszcze? Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Przedmiot zamowienia zostal opisany w zal?czniku A do SIWZ- Opis przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiaj?cy okre?la warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble. Wykonawca udzieli minimum 36 ? miesi?cznej gwarancji na meble, czas oczekiwania na przyst?pienie do usuni?cia uszkodzenia mebla do 72 godzin od momentu zgloszenia w dni robocze, usuni?cie uszkodzenia mebla do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgloszenie oraz wymian? mebla na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla. Bieg gwarancji dla calego przedmiotu umowy rozpoczyna si? w dniu nast?pnym licz?c od daty podpisania protokolu odbioru bez zastrze?e?.

(Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert)

4. Zamawiaj?cy okre?la warunki minimalne gwarancji i serwisu na sprz?t AGD. Wykonawca udzieli na sprz?t AGD minimum 24 ? m-cy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39141400
39711000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest na dostaw? wraz z monta?em zabudowy kuchennej i sprz?tu AGD do pomieszcze? Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Przedmiot zamowienia zostal opisany w zal?czniku A do SIWZ- Opis przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiaj?cy okre?la warunki minimalne gwarancji i serwisu na meble. Wykonawca udzieli minimum 36 ? miesi?cznej gwarancji na meble, czas oczekiwania na przyst?pienie do usuni?cia uszkodzenia mebla do 72 godzin od momentu zgloszenia w dni robocze, usuni?cie uszkodzenia mebla do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgloszenie oraz wymian? mebla na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla. Bieg gwarancji dla calego przedmiotu umowy rozpoczyna si? w dniu nast?pnym licz?c od daty podpisania protokolu odbioru bez zastrze?e?.

(Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert)

4. Zamawiaj?cy okre?la warunki minimalne gwarancji i serwisu na sprz?t AGD. Wykonawca udzieli na sprz?t AGD minimum 24 ? miesi?cy gwarancji, czas oczekiwania na przyst?pienie do usuni?cia uszkodzenia sprz?tu do 72 godzin od momentu zgloszenia w dni robocze, usuni?cie uszkodzenia sprz?tu do 14 dni roboczych od momentu reakcji na zgloszenie oraz wymian? sprz?tu na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego sprz?tu. Bieg gwarancji dla calego przedmiotu umowy rozpoczyna si? w dniu nast?pnym licz?c od daty podpisania protokolu odbioru bez zastrze?e?.

5. Zaoferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia winien spelnia? wymienione i opisane szczegolowo w zal?cznikach normy i parametry. Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne opisywanym w zal?cznikach do SIWZ.

6. Ewentualne wskazanie nazwy produktow oraz ich producentow ma na celu jedynie przybli?y? wymagania, ktorych nie mo?na bylo opisa? przy pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumialych okre?le?.

7. Zdj?cia, rysunki mebli i krzesel znajduj?ce si? w zal?cznikach do SIWZ stanowi? integralna cz??? opisu i s? jego uszczegolowieniem.

8. Wykonawca mo?e zaproponowa? asortyment rownowa?ny do okre?lonego w opisie przedmiotu zamowienia, ktory musi spelnia? warunek, ?e jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiaj?cy tzn. asortyment rownowa?ny musi spelnia? wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiaj?cego w SIWZ lub je przewy?sza?.

9. Wykonawca w formularzu cenowym (Zal?cznik nr 2 do SIWZ) w ostatniej kolumnie: wska?e nazw? producenta, peln? nazw? mebla lub sprz?tu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony do Zamawiaj?cego po podpisaniu umowy oraz do ka?dego oferowanego mebla/ sprz?tu AGD, Wykonawca winien zal?czy? osobn? kart? katalogow?, ktora musi zawiera? co najmniej:

? nazw? mebla/ sprz?tu,

? zdj?cia lub rysunki oferowanych mebli/sprz?tu (w rozmiarze pozwalaj?cym dostrzec szczegoly, optymalnie formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegolow technicznych pozwalaj?cych zweryfikowa? wymagania Zamawiaj?cego,

? nazw? producenta.

10. W przypadku, gdy karta katalogowa nie b?dzie zawiera? wszystkich informacji pozwalaj?cych na weryfikacj? spelnienia wymaga? Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do zal?czenia innego dodatkowego dokumentu zawieraj?cego te informacje.

11. Wykonawca wraz ofert? dostarczy prezentacj? w postaci zmontowanych mebli. Wymaga si?, aby ww. meble byly wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, w taki sposob aby Zamawiaj?cy mogl dokona? oceny technicznej wedlug opisanych w SIWZ w rozdz. XIII pkt. 2 parametrow. Nie jest wymagane aby meble wymagane na prezentacj? wykonane byly we wskazanej w opisie przedmiotu zamowienia kolorystyce plyty, stela?a oraz wymiarach, wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna (jako?? wykonania) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Gwarancja na meble / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/02/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 800,00.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy,ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ust1pkt.12-23 w zw.z art.24ust.7 oraz na podstawie art.24 ust.5 pkt.1,3 i 8 ustawy Pzp oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zlo?y: Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie,stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie dokumentu JEDZ, Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Informacja z KRK w zakresie okre?lonym wart.24ust.1pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert, Aktualne za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego,?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w spawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu?wystawione nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokumentu potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu, o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci, o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne, o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).Dokumenty podmiotow zagranicznych: ? Dokument potwierdzaj?cy, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert. ? Dokument potwierdzaj?cy, ?e nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne. ? Za?wiadczenie w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1pkt13,14, 21. ? Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 4 pozycja 4 tabeli (informacja z KRK) SIWZ,sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 3 wzakresie okre?lonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 20.000,00 zl,

Dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunku udzialu w post?powaniu:

? Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim okre?lonym ? dokument skladany wraz z ofert?

? Informacja banku, lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, w ktorym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy zgodnie z warunkiem okre?lonym w rozdziale V 1.2a) SIWZ wystawiona nie wcze?niej ni?1 miesi?ca przed uplywem terminu skladania ofert ? Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej, do zlo?enia dokumentu w terminie nie krotszym ni? 10 dni,

? zobowi?zanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamowienia ? (je?eli dotyczy)

Uwaga: niniejsze zobowi?zanie sklada ka?dy podmiot na zasobach, ktorego Wykonawca polega wskazuj?c spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, a ktore to podmioty b?d? braly udzial w realizacji zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce b) Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej 1 dostaw? mebli wraz z monta?em o warto?ci nie mniejszej ni? 20.000,00 zl brutto oraz zal?czy do oferty dowody okre?laj?ce czy wykazane dostawy zostaly wykonane nale?ycie. Jedna dostawa oznacza dostaw? zrealizowana na podstawie jednej umowy.

Dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie warunku udzialu w post?powaniu:

? Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada o?wiadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim okre?lonym ? dokument skladany wraz z ofert?

? Wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie ? wykonanych zgodnie z warunkiem okre?lonym w rozdziale V.1 2b) SIWZ oraz dol?czy? dowody okre?laj?ce czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami,o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by?

wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert

? zobowi?zanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamowienia ? (je?eli dotyczy)

Uwaga: niniejsze zobowi?zanie sklada ka?dy podmiot na zasobach, ktorego Wykonawca polega wskazuj?c spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, a ktore to podmioty b?d? braly udzial w realizacji zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 1, pok. 8 (pokoje Kanclerzy)

61-712 Pozna?.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamowie? publicznych najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udzialu w post?powaniu.

2.Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

wypelniony formularz ofertowy ? zal.nr1 do SIWZ

Je?eli o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegaj? si? wspolnie ? dokument ten podpisuje pelnomocnik.

Dla ka?dej cz??ci nale?y dostarczy? oddzielny formularz.

wypelniony Formularz cenowy ? zal. nr2 do SIWZ

Je?eli o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegaj? si? wspolnie ? dokument ten podpisuje pelnomocnik.

Dla ka?dej cz??ci nale?y dostarczy? oddzielny formularz.

pelnomocnictwo je?eli Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o zamowienie, je?eli Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik (je?eli dotyczy)

dowod wniesienia wadium

Karta Katalogowa ? do ka?dego oferowanego mebla/sprz?tu Wykonawca winien zal?czy? osobn? kart? katalogow? (zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 9 SIWZ), ktora powinna zawiera? co najmniej:

a) Nazw? mebla/sprz?tu,b) Zdj?cia lub rysunki oferowanych mebli/sprz?tu (w rozmiarze pozwalaj?cym dostrzec szczegoly (optymalnie formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegolow technicznych pozwalaj?cych zweryfikowa? wymagania Zamawiaj?cego,c) Nazw? producenta.

W przypadku, gdy karta katalogowa nie b?dzie zawiera? wszystkich informacji pozwalaj?cych na weryfikacje spelnienia wymaga? Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do zal?czenia innego dodatkowego dokumentu zawieraj?cego te informacje.

Prezentacja oferty asortymentowej Wykonawcy skladaj?cy ofert? post?powania w celu oceny techniczno-jako?ciowej zobowi?zani s? do zaprezentowania zmontowanych mebli, zgodnie z zapisami rozdz. III pkt. 11,wymienionych w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ.

Wykonawcy zobowi?zani s? dostarczy? wymagane prezentacj? meble w terminie zlo?enia oferty do budynku Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Pozna?.

W sprawie przygotowania ekspozycji nale?y kontaktowa? si? z:

Artur Jakowlew, tel. 61-829-41-55,

e-mail: artjak@amu.edu.pl

o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej-Wykonawca go zlo?y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktorej mowa o ktorej mowa wart.86 ustawy Pzp

Na podstawie Art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych zal?cznik doSIWZ.

W przypadku skladania oferty przez wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokument JEDZ skladany jest przez ka?dego z czlonkow konsorcjum; w przypadku polegania na zasobach podmiotow trzecich dokument JEDZ skladany jest rownie? przez te podmioty.

Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 800,00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Urz?du Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp. 2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp., zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest wi?ksza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym UE ogloszenia o zamowieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. 8. Odwolanie wobec innych czynno?ci wnosi si? w terminie10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 9. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie je odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du
ul. Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Furniture

2017/S 193-395607

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Pozna?
61-712
Poland
Contact person: Aleksandra Siemi?ska-Li?ska
Telephone: +48 618294469
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.amu.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostaw? wraz z monta?em zabudowy kuchennej i sprz?tu AGD do pomieszcze? Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Reference number: ZP/5375/D/17
II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
39141400
39711000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/02/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Furniture
ND Document number 395607-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place POZNA?
AU Authority name Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 39100000 - Furniture
39141400 - Fitted kitchens
39711000 - Electrical domestic appliances for use with foodstuffs
OC Original CPV code 39100000 - Furniture
39141400 - Fitted kitchens
39711000 - Electrical domestic appliances for use with foodstuffs
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.amu.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >