Poland-Lwowek ?l?ski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003526715549159
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 396170-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lwowek ?l?ski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 193-396170

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PGL LP Nadlesnictwo Lwowek ?l?ski
931023990
ul. Obro?cow Pokoju 2
Lwowek ?l?ski
59-600
Poland
Contact person: Piotr Wlodarski
Telephone: +48 0757824322
E-mail: piotr.wlodarski@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_lwowek_slaski/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna skarbu pa?stwa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zada? i obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Lwowek ?l?ski ? modernizacja zbiornikow.

Reference number: SA.270.183.2017.JB
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnie?,opinii, decyzji, opracowa?, za?wiadcze? i pozwole? wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz nadzor autorski.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odtworzenie 2 zbiornikow w oddz. 254 w le?nictwie Bielanka, nr zadania ? 13-15-1.1-01

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Le?nictwo Bielanka.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie 2 zbiornikow w oddz. 254 w le?nictwie Bielanka.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Nadzor autorski sprawowany b?dzie pocz?wszy od dnia podpisania niniejszej umowy i trwal b?dzie nieprzerwanie do dnia odbioru ko?cowego wykonanych robot budowlanych oraz przez caly okres obj?ty gwarancj? na wykonanie roboty budowlanej.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Odtworzenie zbiornika w oddz. 138 w le?nictwie Gradowek, nr zadania ? 13-15-1.1-02.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Le?nictwo Gradowek.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 138 w le?nictwie Gradowek.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Nadzor autorski sprawowany b?dzie pocz?wszy od dnia podpisania niniejszej umowy i trwal b?dzie nieprzerwanie do dnia odbioru ko?cowego wykonanych robot budowlanych oraz przez caly okres obj?ty gwarancj? na wykonanie roboty budowlanej.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Odtworzenie zbiornika oraz przebudowa przepustu w le?nictwie Kotliska, nr zadania ? 13-15-1.1-03.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Le?nictwo Kotliska.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika oraz przebudowa przepustu w le?nictwie Kotliska.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Nadzor autorski sprawowany b?dzie pocz?wszy od dnia podpisania niniejszej umowy i trwal b?dzie nieprzerwanie do dnia odbioru ko?cowego wykonanych robot budowlanych oraz przez caly okres obj?ty gwarancj? na wykonanie roboty budowlanej.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 53 w le?nictwie Lupki, nr zadania? 13-15-1.1-04

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Le?nictwo Lupki.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 53 w le?nictwie Lupki.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Nadzor autorski sprawowany b?dzie pocz?wszy od dnia podpisania niniejszej umowy i trwal b?dzie nieprzerwanie do dnia odbioru ko?cowego wykonanych robot budowlanych oraz przez caly okres obj?ty gwarancj? na wykonanie roboty budowlanej.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 280 w le?nictwie Plawna, nr zadania ? 13-15-1.1-05.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Le?nictwo Plawna.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 280 w le?nictwie Plawna.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Nadzor autorski sprawowany b?dzie pocz?wszy od dnia podpisania niniejszej umowy i trwal b?dzie nieprzerwanie do dnia odbioru ko?cowego wykonanych robot budowlanych oraz przez caly okres obj?ty gwarancj? na wykonanie roboty budowlanej.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Modernizacja 2 zbiornikow w le?nictwie Ustronie, nr zadania ?13.15-1.1-06.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Le?nictwo Ustronie.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Modernizacja 2 zbiornikow w le?nictwie Ustronie.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Nadzor autorski sprawowany b?dzie pocz?wszy od dnia podpisania niniejszej umowy i trwal b?dzie nieprzerwanie do dnia odbioru ko?cowego wykonanych robot budowlanych oraz przez caly okres obj?ty gwarancj? na wykonanie roboty budowlanej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelnienia tego warunku udzialu w

post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie

spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? minimum 20 000 PLN na

ka?d? cz??? zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca zlo?y ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, zobowi?zany jest wykaza?

posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej na sum? gwarancyjn? l?cznie nie mniejsz? ni? suma dla

zaoferowanych cz??ci zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e (CZ??? IV,pkt. C ? JEDZ), ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) wykonal co najmniej jedn? uslug? w zakresie wykonania dokumentacji projektowej podobnej do przedmiotu zamowienia (tzn. obejmuj?cej budow? i/lub przebudow? zbiornika retencyjnego) na kwot? nie mniejsz? ni?:

cz??? zamowienia nr 1 ? 20 000,00 zl;

cz??? zamowienia nr 2 ? 5 000,00 zl;

cz??? zamowienia nr 3 ? 5 000,00 zl;

cz??? zamowienia nr 4 ? 10 000,00 zl;

cz??? zamowienia nr 5 ? 5 000,00 zl;

cz??? zamowienia nr 6 ? 8 000,00 zl;

Wykonawca skladaj?c ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia mo?e wskaza? t? sam? uslug?. Wskazana usluga musi spelnia? warunek kwotowy nie mniejszy ni? suma dla zaoferowanych cz??ci zamowienia.

b) Warunek ten, w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e (CZ??? IV, pkt. C ? JEDZ), ?e dysponuje co najmniej jedn? osob?, posiadaj?c? uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej, lub odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow prawa albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych pa?stwach czlonkowskich UE, w pa?stwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.Dz.U.z 2016 r. poz.290, z po?n. zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) ? umo?liwiaj?ce do projektowania w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamowienia.

Wykonawca skladaj?c ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia mo?e wskaza? t? sam? osob?. Wskazana osoba musi spelnia? warunek stawiany przez Zamawiaj?cego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w zal?czniku nr 3 do

SIWZ ? wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Siedziba Nadle?nictwa Lwowek ?l?ski, ul Obro?cow Pokoju 2, 59-600 Lwowek ?l?ski.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Dzialaj?c zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert w ka?dym zadaniu, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta w ka?dym zadaniu zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lwowek ?l?ski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 193-396170

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PGL LP Nadlesnictwo Lwowek ?l?ski
931023990
ul. Obro?cow Pokoju 2
Lwowek ?l?ski
59-600
Poland
Contact person: Piotr Wlodarski
Telephone: +48 0757824322
E-mail: piotr.wlodarski@wroclaw.lasy.gov.pl
NUTS code: PL515

Internet address(es):

Main address: http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zada? i obiektow malej retencji w Nadle?nictwie Lwowek ?l?ski ? modernizacja zbiornikow.

Reference number: SA.270.183.2017.JB
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odtworzenie 2 zbiornikow w oddz. 254 w le?nictwie Bielanka, nr zadania ? 13-15-1.1-01

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odtworzenie zbiornika w oddz. 138 w le?nictwie Gradowek, nr zadania ? 13-15-1.1-02.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odtworzenie zbiornika oraz przebudowa przepustu w le?nictwie Kotliska, nr zadania ? 13-15-1.1-03.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 53 w le?nictwie Lupki, nr zadania? 13-15-1.1-04

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie zbiornika w oddz. 280 w le?nictwie Plawna, nr zadania ? 13-15-1.1-05.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Modernizacja 2 zbiornikow w le?nictwie Ustronie, nr zadania ?13.15-1.1-06.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Lwowek ?l?ski: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 396170-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LWOWEK ?L?SKI
AU Authority name PGL LP Nadlesnictwo Lwowek ?l?ski (931023990)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >