Romania-Medgidia: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003527351525799
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394939-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Medgidia: Refuse and waste related services

2017/S 192-394939

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Medgidia
Str. Decebal nr. 35, jud. Constanta
For the attention of: Cristina Pascu
905600 Medgidia
Romania
Telephone: +40 241820800
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Fax: +40 241810619

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primaria-medgidia.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000 , 90512000 , 90611000 , 90620000

Description
Refuse and waste related services.
Refuse transport services.
Street-cleaning services.
Snow-clearing services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 28 183 363,60 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 195
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Iridex Group Salubrizare SRL
Sat Schitu
907090 Schitu
Romania
E-mail: office@iridexcostinesti.ro
Telephone: +40 241743376
Fax: +40 241743375

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 28 625 144,76 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 28 183 363,60 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Medgidia: Refuse and waste related services

2017/S 192-394939

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Medgidia
Str. Decebal nr. 35, jud. Constanta
For the attention of: Cristina Pascu
905600 Medgidia
Romania
Telephone: +40 241820800
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Fax: +40 241810619

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primaria-medgidia.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Other: administratie publica locala
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Acord ? cadru privind delegarea de gestiune pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul Medgidia, judetul Constanta.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Municipiul Medgidia.

NUTS code RO223

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Prezenta documentatie de atribuire contine cerintele, criteriile, regulile si informatiile necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire avand ca obiect delegarea gestiunii prin atribuirea acordului-cadru pentru serviciul public de salubrizare in municipiul Medgidia, judetul Constanta
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru constau in: Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat fara a aduce atingere fluxului de deseuri, de echipamente electrice si electronice, acumulatori si baterii (activitate care se va presta pentru municipiul Medgidia, sat Remus Opreanu, sat Valea Dacilor); colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora (activitate care se va presta pentru municipiul Medgiddia, sat Remus Opreanu, sat Valea Dacilor); Colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public si predarea acestora care unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare (activitate care se va presta pentru municipiul Medgiddia, sat Remus Opreanu, sat Valea Dacilor); Maturatul, razuitul rigolelor, spalatul, stopirea si intretinerea cailor publice (activitate care se va presta numai pentru Municipiul Medgidia); Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de ploaie sau de inghet (activitate care se va presta pentru Municipiul Medgiddia, sat Remus Opreanu, sat Valea Dacilor) conform cerintelor stabilite prin caietul de sarcini.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000 , 90512000 , 90611000 , 90620000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 28 183 363,60 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Pretul ofertei. Weighting 60
2. Numarul de fractii ofertat pentru care se va asigura colectarea separata a deseurilor (uscate-reciclabile, umede-reziduale, biodegradabile verzi). Weighting 20
3. Numarul de utilaje implicat pentru prestarea serviciilor de salubrizare superioare clasei de poluare EURO 3 conform programului de lucru asumat de operator. Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: yes
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 124-253450 of 1.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 195 Lot title: Acord-cadru de prestari servicii
V.1) Date of contract award decision:
3.10.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Iridex Group Salubrizare SRL
Sat Schitu
907090 Schitu
Romania
E-mail: office@iridexcostinesti.ro
Telephone: +40 241743376
Fax: +40 241743375

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 28 625 144,76 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 28 183 363,60 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

Perioada de valabilitate a ofertelor 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) Ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ?Intrebari. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ?Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE poate fi accesat la linkul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Biroul Juridic
Str. Decebal nr. 35
905600 Medgidia
Romania
E-mail: juridic@primaria-medgidia.ro
Telephone: +40 241820800
Internet address: www.primaria-medgidia.ro
Fax: +40 241810619

VI.4) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Medgidia: Refuse and waste related services
ND Document number 394939-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place MEDGIDIA
AU Authority name Municipiul Medgidia
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90611000 - Street-cleaning services
90620000 - Snow-clearing services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90611000 - Street-cleaning services
90620000 - Snow-clearing services
RC NUTS code RO223
IA Internet address (URL) www.primaria-medgidia.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >