Poland-Kozienice: Repair and maintenance services of machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003527428951532
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396871-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kozienice: Repair and maintenance services of machinery

2017/S 193-396871

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Enea Wytwarzanie Sp z o.o.
?wier?e Gorne
Kozienice
26-900
Poland
Contact person: Enea Wytwarzanie Sp z o.o.
Telephone: +48 486141036
E-mail: pawel.tarczynski@enea.pl
Fax: +48 486141185
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwis smarowniczy gwarancyjny maszyn i urz?dze? na bloku nr 11 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Reference number: KZP-PT.2103.4.2017
II.1.2) Main CPV code
50530000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

?Serwis smarowniczy gwarancyjny maszyn i urz?dze? na bloku nr 11 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Prowadzenie gospodarki smarowniczej maszyn i urz?dze? z przynale?nymi obiektami pomocniczymi bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. lokalizacja ?wier?e Gorne. Realizacja wszystkich dziala? wynikaj?cych z zakresu umowy musi by? realizowana wg. najlepszej wiedzy Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami i w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym, obejmuj?c:

? inwentaryzacj? gospodarki smarowniczej maszyn i urz?dze? bloku nr 11,

? posiadanie i wdro?enie programu komputerowego do zarz?dzania gospodark? smarownicz? bloku nr 11,

? opracowanie instrukcji realizacji gospodarki smarowniczej bloku nr 11,

? zarz?dzanie gospodark? smarownicz? maszyn i urz?dze? bloku nr 11,

? wykonywanie zada? i czynno?ci smarowniczych maszyn i urz?dze? bloku nr 11,

? badania dora?ne i awaryjne,

? zarz?dzanie dostawami i gospodark? magazynow?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

?wier?e Gorne.

II.2.4) Description of the procurement:

Prowadzenie gospodarki smarowniczej maszyn i urz?dze? z przynale?nymi obiektami pomocniczymi bloku nr 11 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. lokalizacja ?wier?e Gorne. Realizacja wszystkich dziala? wynikaj?cych z zakresu umowy musi by? realizowana wg. najlepszej wiedzy Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami i w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym, obejmuj?c:

? inwentaryzacj? gospodarki smarowniczej maszyn i urz?dze? bloku nr 11,

? posiadanie i wdro?enie programu komputerowego do zarz?dzania gospodark? smarownicz? bloku nr 11,

? opracowanie instrukcji realizacji gospodarki smarowniczej bloku nr 11,

? zarz?dzanie gospodark? smarownicz? maszyn i urz?dze? bloku nr 11,

? wykonywanie zada? i czynno?ci smarowniczych maszyn i urz?dze? bloku nr 11,

? badania dora?ne i awaryjne,

? zarz?dzanie dostawami i gospodark? magazynow?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zachowana numeracja z Cz??ci I SIWZ

7.1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

7.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy;

9.3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

9.3.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

9.3.1.1. informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy

9.3.1.2. za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

9.3.1.3. za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

9.3.1.4. odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Zachowana numeracja z Cz??ci I SIWZ

15.1. Wykonawcy skladaj?cy Oferty przed uplywem terminu skladania ofert musz? wnie?? wadium w wysoko?ci 130 000 PLN (slownie: sto trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

15.2. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium musi by? zlo?ony w Oryginale Oferty. (Zal?cznik nr 6 do Formularza ?Oferta).

15.3. Wykonawca mo?e wnie?? wadium w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

15.4. Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.

15.5. Wplaty pieni??ne nale?y dokonywa? na konto: Bank Pekao S.A. Oddzial w Kozienicach, Nr konta: 78 1020 1026 0000 1402 0238 9799.

29.1. Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nale?ytego Wykonania Umowy w wysoko?ci 5 % Ceny Ofertowej Brutto w formie okre?lonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Glowne warunki finansowe i uzgodnienia platnicze zostaly okre?lone w Cz??ci III SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zachowana numeracja z Cz??ci I SIWZ

10.1. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 23 Ustawy.

10.2. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu albo do reprezentowania ich w Post?powaniu i zawarcia Umowy.

10.3. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w Post?powaniu albo pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w Post?powaniu i zawarcia Umowy powinno w szczegolno?ci zawiera? informacje na temat:

10.3.1. post?powania ktorego dotyczy;

10.3.2. podmiotow wyst?puj?cych wspolnie;

10.3.3. osoby umocowanej;

10.3.4. do jakich czynno?ci w Post?powaniu zobligowany jest Pelnomocnik.

10.4. Wszelka korespondencja Zamawiaj?cego z Wykonawc? b?dzie odbywala si? za po?rednictwem Pelnomocnika, ktorego dane nale?y wpisa? w Formularzu ?Oferta.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w Cz??ci III SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

?wier?e Gorne, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Budynek Pionu Zakupow, Sala nr 2.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp,przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy Pzp.

Procedury odwolania i skargi do s?du uregulowane s? odpowiednio w Rozdziale 2 i 3 Dzialu VI Ustawy Pzp, art. 180?198g Ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kozienice: Repair and maintenance services of machinery

2017/S 193-396871

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Enea Wytwarzanie Sp z o.o.
?wier?e Gorne
Kozienice
26-900
Poland
Contact person: Enea Wytwarzanie Sp z o.o.
Telephone: +48 486141036
E-mail: pawel.tarczynski@enea.pl
Fax: +48 486141185
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwis smarowniczy gwarancyjny maszyn i urz?dze? na bloku nr 11 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Reference number: KZP-PT.2103.4.2017
II.1.2) Main CPV code
50530000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Kozienice: Repair and maintenance services of machinery
ND Document number 396871-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KOZIENICE
AU Authority name Enea Wytwarzanie Sp z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50530000 - Repair and maintenance services of machinery
OC Original CPV code 50530000 - Repair and maintenance services of machinery
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >