Poland-Krasnystaw: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003578702692176
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396777-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krasnystaw: Construction work

2017/S 193-396777

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie
5640004334
ul. Piekarskiego 3
Krasnystaw
22-300
Poland
Contact person: Ryszard Kozlowski
Telephone: +48 825762376
E-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl
Fax: +48 825766830
NUTS code: PL812

Internet address(es):

Main address: www.pgkkrasnystaw.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Ko?ciuszki (ul. Ko?ciuszki do granicy aglomeracji, ul. L?kowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).

Reference number: ZPEU/PN/3/2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach kontraktu pn. ?Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Ko?ciuszki (ul. Ko?ciuszki do granicy aglomeracji, ul. L?kowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana), wchodz?cego w sklad projektu pn: ?Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj? oczyszczalni ?ciekow w Krasnymstawie.

Zakres zadania obejmuje m.in:

? pomiary geodezyjne,

? roboty ziemne,

? roboty monta?owe ruroci?gow, studni kanalizacyjnych oraz pompowni ?ciekow sieciowych i przydomowych,

? roboty instalacyjne z zakresu zasilania i AKPiA,

? wykonanie ogrodze? zabezpieczaj?cych teren pompowni,

? rozbiork? oraz odtworzenie elementow drogowych,

? badanie wykonanych robot,

? zakup agregatu pr?dotworczego,

? przygotowanie dokumentow wymaganych odpowiednimi przepisami w celu uzyskania decyzji pozwolenia na u?ytkowanie

Pelny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dost?pnej na stronie: www.pgkkrasnystaw.pl

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 4 471 000.00 PLN / Highest offer: 4 825 410.90 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45232423
45232410
45255600
45232400
45231300
45232460
45232150
45100000
45111200
45223200
45232421
45233140
45233223
45311200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL812
Main site or place of performance:

Krasnystaw.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach kontraktu pn. ?Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Ko?ciuszki (ul. Ko?ciuszki do granicy aglomeracji, ul. L?kowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana), wchodz?cego w sklad projektu pn: ?Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj? oczyszczalni ?ciekow w Krasnymstawie.

Kontrakt realizowany b?dzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robot in?ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj?cego ? Edycja 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999) ? Czerwony FIDIC.

Kontrakt wspolfinansowany jest ze ?rodkow Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, w ramach dzialania 2.3. ?Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach, o? priorytetowa II ?Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

W zakres niniejszego zadania, wchodz? nast?puj?ce elementy robot obejmuj?ce:

? wykonanie pomiarow geodezyjnych, wytyczenie sieci kanalizacyjnej przed rozpocz?ciem robot oraz inwentaryzacj? powykonawcz?,

? wykonanie robot ziemnych,

? wykonanie monta?u i demonta?u zabezpiecze? wykopow na czas monta?u elementow sieci i przyl?czy kanalizacyjnych,

? zabezpieczenie skrzy?owa? z istniej?cym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania,

? wykonanie przej?? pod przeszkodami terenowymi metod? przewiertu,

? wykonanie odwodnienia wykopow dla potrzeb prowadzenia robot ziemnych,

? wykonania robot monta?owych ruroci?gow,

? wykonanie robot monta?owych studni kanalizacyjnych oraz pompowni ?ciekow,

? wykonanie robot instalacyjnych z zakresu zasilenia i AKPiA pompowni ?ciekow z przystosowaniem do pracy w systemie monitoringu i sterowania radiowego istniej?cego na terenie inwestycji wraz z komputerem do obslugi wizualizacji pracy pompowni,

? zakup i monta? podlicznikow energii elektrycznej do instalacji zalicznikowej wla?cicieli posesji w celu opomiarowania pracy przepompowni przydomowych ? 7 szt.,

? wykonanie ogrodze? zabezpieczaj?cych teren pompowni,

? badania wykonanych robot,

? zapewnienie dojazdu do posesji,

? rozbiork? oraz odtworzenie elementow drogowych,

? w przypadku zniszczenia ? naprawa nawierzchni drog, wjazdow i ogrodze? oraz innych wlasno?ci publicznych i prywatnych,

? zakup agregatu pr?dotworczego przewo?nego o mocy min. 20 kW (zakup kolejnych agregatow b?dzie si? odbywal w ramach kolejnych zada?),

? dol?czenie i dostosowanie nowo wybudowanych pompowni sieciowych do systemu sterowania i wizualizacji pracy przepompowni realizowanego w ramach projektu pn: ?Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj? oczyszczalni ?ciekow w Krasnymstawie,

? przygotowanie dokumentow wymaganych odpowiednimi przepisami w celu uzyskania decyzji pozwolenia na u?ytkowanie.

Pelny zakres informacji zawarty w dokumentacji przetargowej dost?pnej na stronie: www.pgkkrasnystaw.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kryterium do?wiadczenia (D) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium okresu gwarancji (G) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0011/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-252774
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZPEU/PGK/3/2017
Title:

?Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Ko?ciuszki (ul. Ko?ciuszki do granicy aglomeracji, ul. L?kowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlane ?Budomont Sp. z o.o.
KRS:00001562288, NIP:813019829, REGON: 6902855258
ul. Przy Torze 1
Rzeszow
35-205
Poland
Telephone: +48 172256530
E-mail: pbbudomont@interia.pl
NUTS code: PL823

Internet address: www.pbbudomont.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 340 718.35 PLN
Total value of the contract/lot: 4 471 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy zobowi?zany jest na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy PZP, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, przesylaj?c kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed terminem do jego wniesienia, je?eli przeslanie kopii nast?pilo przed uplywem tego terminu za pomoc? jednego ze sposobow okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Terminy wniesienia odwolania:

5.1 odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

5.2 odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej;

5.3 odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

5.4 je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

c) 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?cil w Biuletynie Zamowie? Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

9. Szczegolowo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zostaly w art. 198a?198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22458781
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krasnystaw: Construction work

2017/S 193-396777

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie
5640004334
ul. Piekarskiego 3
Krasnystaw
22-300
Poland
Contact person: Ryszard Kozlowski
Telephone: +48 825762376
E-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl
Fax: +48 825766830
NUTS code: PL812

Internet address(es):

Main address: www.pgkkrasnystaw.pl

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Ko?ciuszki (ul. Ko?ciuszki do granicy aglomeracji, ul. L?kowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).

Reference number: ZPEU/PN/3/2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 4 471 000.00 PLN / Highest offer: 4 825 410.90 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45232423
45232410
45255600
45232400
45231300
45232460
45232150
45100000
45111200
45223200
45232421
45233140
45233223
45311200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL812

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 124-252774

Section V: Award of contract

Contract No: ZPEU/PGK/3/2017
Title:

?Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Ko?ciuszki (ul. Ko?ciuszki do granicy aglomeracji, ul. L?kowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlane ?Budomont Sp. z o.o.
KRS:00001562288, NIP:813019829, REGON: 6902855258
ul. Przy Torze 1
Rzeszow
35-205
Poland
Telephone: +48 172256530
E-mail: pbbudomont@interia.pl
NUTS code: PL823

Internet address: www.pbbudomont.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 340 718.35 PLN
Total value of the contract/lot: 4 471 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Krasnystaw: Construction work
ND Document number 396777-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRASNYSTAW
AU Authority name Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie (5640004334)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45111200 - Site preparation and clearance work
45223200 - Structural works
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232150 - Works related to water-distribution pipelines
45232400 - Sewer construction work
45232410 - Sewerage work
45232421 - Sewage treatment works
45232423 - Sewage pumping stations construction work
45232460 - Sanitary works
45233140 - Roadworks
45233223 - Carriageway resurfacing works
45255600 - Coiled-tubing wellwork
45311200 - Electrical fitting work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45111200 - Site preparation and clearance work
45223200 - Structural works
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232150 - Works related to water-distribution pipelines
45232400 - Sewer construction work
45232410 - Sewerage work
45232421 - Sewage treatment works
45232423 - Sewage pumping stations construction work
45232460 - Sanitary works
45233140 - Roadworks
45233223 - Carriageway resurfacing works
45255600 - Coiled-tubing wellwork
45311200 - Electrical fitting work
RC NUTS code PL812
IA Internet address (URL) www.pgkkrasnystaw.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >