Romania-Targu Jiu: Parts of belt conveyors

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 36 - Special Industry Machinery
Opps ID: NBD00003586088250285
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 386097-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Targu Jiu: Parts of belt conveyors

2017/S 188-386097

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
For the attention of: Eugenia Bardan, Sebastian Tiganele, Grigorie Dadalau
210227 Targu Jiu
Romania
Telephone: +40 372819712
E-mail: grigorie.dadalau@ceoltenia.ro
Fax: +40 253227280/+40 252227281

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.ceoltenia.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

42419810

Description
Parts of belt conveyors.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Tamburi deviere si tamburi liberi
1) Short description:
Tamburi deviere si tamburi liberi.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

42419810

3) Quantity or scope:
Lot 1 = Tamburi deviere si tamburi liberi = 54 bucati.
Estimated value excluding VAT: 1 566 408,03 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 15 664 RON.
Lot No: 2 Lot title: Tamburi de antrenare
1) Short description:
Tamburi de antrenare.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

42419810

3) Quantity or scope:
Lot 2 = Tamburi de antrenare = 11 bucati.
Estimated value excluding VAT: 710 939,48 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 7 109 RON.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Targu Jiu: Parts of belt conveyors

2017/S 188-386097

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
For the attention of: Eugenia Bardan, Sebastian Tiganele, Grigorie Dadalau
210227 Targu Jiu
Romania
Telephone: +40 372819712
E-mail: grigorie.dadalau@ceoltenia.ro
Fax: +40 253227280/+40 252227281

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.ceoltenia.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Electricity
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Tamburi utilaje miniere.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Carierele miniere din cadrul Directiei Miniere.

NUTS code RO412

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Tamburii sunt necesari pentru realizarea reparatiilor curente cu forte proprii de tip RC1/RC2 prevazute a se efectua in cadrul proiectelor tehnice existente, la utilajele miniere, obiectivul constand in mentinerea parametrilor tehnici de exploatare ale utilajelor la nivelurile indicate in cartile tehnice si instructiunile de utilizare, cu asigurarea functionarii in conditii de siguranta.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

42419810

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Lot 1 = Tamburi deviere si tamburi liber = 54 bucati si
Lot 2 = Tamburi de antrenare = 11 bucati, conform anexa 1.
Estimated value excluding VAT: 2 277 347,51 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 3 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Tamburi deviere si tamburi liberi
1) Short description:
Tamburi deviere si tamburi liberi.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

42419810

3) Quantity or scope:
Lot 1 = Tamburi deviere si tamburi liberi = 54 bucati.
Estimated value excluding VAT: 1 566 408,03 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 15 664 RON.
Lot No: 2 Lot title: Tamburi de antrenare
1) Short description:
Tamburi de antrenare.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

42419810

3) Quantity or scope:
Lot 2 = Tamburi de antrenare = 11 bucati.
Estimated value excluding VAT: 710 939,48 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 7 109 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare va fi conform anexa B.
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG394/2016 (cu modif. si completarile din Hotararea 866/2016).
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data si ora-limita stabilita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu la data si ora-limita stabilita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se restituie de catre entitatea contractanta conform art. 44 din HG394/2016.
Contul entitatii contractante pentru depunerea garantiei de participare este: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffaeisen Bank - Sucursala Targu Jiu. Documentul prin care se confirma constituirea garantiei de participare se va incarca in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa.
In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare(scrisoare de garantie sau polita de asigurare) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial de furnizare.
Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta un procent de 10 % din valoarea totala, fara TVA a contractului sectorial de furnizare si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1), alin. (2) si alin. (3), cu obligatia respectarii art. 46 alin. 4, 5, 6, 7 si 8) din HG 394/2.6.2016, intruna din formele de mai jos:
? printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie sau polita de asigurare) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
? prin depuneri la casieria unitatii a unor sume in numerar, daca garantia este mai mica de 5 000 RON;
? daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. 4, 5, 6, 7 si 8) din HG 394/2.6.2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii. Plata se face in termen de 60 de zile de la inreg. fact. la registratura achizitorului.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1.? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4.? alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. In acest sens, se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, completata si depusa odata cu DUAE.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante Societatea Complexul Energetic Oltenia SA sunt:
? Sorinel Gheorghe Boza ? presedinte al directoratului;
? Ovidiu Balacescu ? membru al directoratului;
? Antonie Daniel - membru al directoratului;
? Adriana Luminita Popescu ? membru al directoratului;
? Dumitru Iacob ? director Directie Servicii Suport;
? Ion Petroniu ? director Directie Strategie Dezvoltare;
? Dobritanu Gheorghe - director Directia Miniera;
? Grigorie Dadalau ? director adjunct comercial;
? Mihaela Lazar Andrei ? sef Serviciu Disciplinaa Contractuala
Nota:

? Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor,DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu /tools/espd. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.licitatie.ro .

? Inainte de atribuirea contractului sectorial entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
? In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
2. In cazul in care exista incertitudini in ceeace priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documentele de natura celor prevazute.
In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau ter 1. Pentru persoane romane: Certificatul constatator emis de ORC/autorizatie de functionare/alte documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul/subcontractantul/tertul sustinator are ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea cu amanuntul a produselor industriale /producerea de piese turnate.Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
2. Pentru persoane straine: Prezentarea documentelor ce dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016.

Se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabase/espd/filter si https://ec.europa.eu /tools/espd).Se solicita atat ofertantului cat si asociatului.

Nota: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Experienta similara, in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016
- Declaratia privind lista principalelor livrari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului sectorial de furnizare ce urmeaza a fi atribuit) efectuate in ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
-Dovezi privind furnizarea in ultimii 3 ani de produse similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de cel putin;
? pentru Lot 1 = Tamburi deviere si tamburi liberi = 1 566 408,03 RON; si/sau
? pentru Lot 2 =Tamburi de antrenare = 710 939,48 RON
Pentru indeplinirea cerintei, se solicita prezentarea de (certificate/documente /pv de receptie/ documente constatatoare sau oricare alte documente relevante) in original sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiese livrarea de produse similare cu cele care fac obiectul contractului sectorial ce urmeaza a fi atribuit).
Modalitatea de indeplinire

Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabase/espd/filter si https://ec.europa.eu /tools/espd); Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Se solicita operatorului economic dovada implementarii sistemului de manegement al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, prin prezentarea unui certificat valabil emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe /dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit. In cazul in care la procedura participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract care o realizeaza. Documentele se vor prezenta in copie lizibila certificata ,,conform cu originalul", semnata si stampilata
Modalitatea de indeplinire

Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu /tools/espd) din documentatia de atribuire.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
8694
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 27.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu /tools/espd. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro . ? Inainte de atribuirea contractului sectorial de furnizare entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

1. Contractul sectorial se va incheia cu operatorul economic castigator.
2. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care 2 sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul sectorial de furnizare va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
3. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
4. Comunicarea rezultatului procedurii:-conform prevederilor Legii nr. 99/2016.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Cf. prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor sectoriale.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Serviciul Legislatie Achizitii Publice
Str. Republicii nr. 17
210227 Targu Jiu
Romania
E-mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Telephone: +40 0372919797
Internet address: www.e-licitatie.ro

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Targu Jiu: Parts of belt conveyors
ND Document number 386097-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place TARGU JIU
AU Authority name Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 01/11/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 42419810 - Parts of belt conveyors
OC Original CPV code 42419810 - Parts of belt conveyors
RC NUTS code RO412
IA Internet address (URL) www.ceoltenia.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >