Poland-Lublin: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003586445338716
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388405-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Construction work

2017/S 190-388405

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie Zespol Zamowie? Publicznych
ul. Narutowicza 73, pok. nr 17
Lublin
20?019
Poland
Contact person: Michal Mazur
Telephone: +48 815355371
E-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Fax: +48 815354313
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lubelska.policja.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego.

Reference number: 57/24,27/17/SZP/B
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

1. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie termomodernizacji i modernizacji wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego tj.

1) Pakiet 1: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KMP w Zamo?ciu.

2) Pakiet 2: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KPP w Opolu Lubelskim.

2. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty zostal w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (zwanych dalej STWiOR) dokumentach towarzysz?cych (?Wyszczegolnienie wymaganych do zrealizowania robot budowlanych ) oraz we wzorach umow wla?ciwych dla ww. pakietow ? stanowi?cych zal?czniki do SIWZ.

3. Zamawiaj?cy zastrzega w ka?dym z pakietow niniejszego post?powania konieczno?? osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia na roboty budowlane polegaj?cych na wykonaniu prac murarskich, malarskich, robot izolacyjnych ? cieplnych (docieplenie ?cian) oraz ....

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 22 691 968.64 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KMP w Zamo?ciu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45400000
45443000
45420000
45430000
45331100
45232140
45331000
45332200
45315300
45312310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL812
Main site or place of performance:

Zamo??.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie termomodernizacji i modernizacji wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego tj.

1) Pakiet 1: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KMP w Zamo?ciu.

2. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty zostal w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (zwanych dalej STWiOR) dokumentach towarzysz?cych (?Wyszczegolnienie wymaganych do zrealizowania robot budowlanych ) oraz we wzorach umow wla?ciwych dla ww. pakietow ? stanowi?cych zal?czniki do SIWZ.

3. Zamawiaj?cy zastrzega w ka?dym z pakietow niniejszego post?powania konieczno?? osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia na roboty budowlane polegaj?cych na wykonaniu prac murarskich, malarskich, robot izolacyjnych ? cieplnych (docieplenie ?cian) oraz przeciwwilgociowych (pionowe i poziome).

Powy?sze oznacza, ?e wykonawca nie mo?e ww. robot zleci? do realizacji podwykonawcom.

4. Zamowienie realizowane b?dzie w czynnych obiektach,

5. Za uj?cie wszystkich prac ponosi odpowiedzialno?? tylko i wyl?cznie Wykonawca.

6. Zamawiaj?cy na etapie skladania ofert umo?liwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu prawidlowego sporz?dzenia oferty.

7. Wymagania stawiane Wykonawcom,

1) akceptacja warunkow umowy w calo?ci,

2) w ramach zamowienia Wykonawca zobowi?zuje si? do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich dziala? i robot budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, jak rownie? uzyskania dokumentow (je?li b?d? konieczne), a w szczegolno?ci: pozwole?, odst?pstw, bada?, uzgodnie?, opinii, opracowa?, inwentaryzacji, ekspertyz, dokumentacji technicznych, dokumentacji powykonawczej w tym: protokolow z prob i bada? urz?dze? i instalacji wewn?trznych i doziemnych, kominiarskich, kontrolnych bada? wody, inwentaryzacji, instrukcji u?ytkowania i ochrony p.po?.,

3) Wykonawca powinien zapozna? si? z dokumentacja projektow?, STWiOR oraz z dokumentami towarzysz?cymi i uwzgl?dni? w ofercie wszystkie zawarte w nich wymogi,

4) Wykonawca winien przed zlo?eniem oferty zapozna? si? z warunkami lokalizacyjno ? terenowymi placu budowy, niezb?dn? dokumentacj?, wymogami okre?lonymi w dokumentacji przetargowej i innymi mo?liwymi do przewidzenia warunkami, dokona? wizji lokalnej i uwzgl?dni? je w wynagrodzeniu,

5) Wykonawca wykona na swoj koszt wszystkie pomiary, analizy, ekspertyzy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania,

6) Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy uj?cia w ofercie wszystkich kosztow niezb?dnych do wykonania przedmiotu zamowienia zwi?zanych z wykonaniem robot budowlanych. Za prawidlowe oszacowanie tych kosztow odpowiedzialno?? ponosi tylko i wyl?cznie Wykonawca,

7) Wykonawca przyst?puj?c do post?powania przetargowego uzyskal wszelkie niezb?dne informacje co do ryzyka, trudno?ci i wszelkich innych okoliczno?ci jakie mog? mie? wplyw na ofert? przetargow? i bierze peln? odpowiedzialno?? za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy,

8) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca podczas przygotowania oferty oparl swoj? wiedz? na danych przekazanych przez Zamawiaj?cego, na wlasnej fachowej analizie i do?wiadczeniu oraz badaniach, odkrywkach i wizji nieruchomo?ci

9) Wykonawca zobowi?zuje si? do przej?cia odpowiedzialno?ci i udzielenia gwarancji oraz r?kojmi z tytulu wad przedmiotu umowy,

10) Cena oferty jest cen? ryczaltow? stanowi?c? wynik kalkulacji wlasnej Wykonawcy dokonanej na podstawie zal?czonej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz dokumentow towarzysz?cych. Wyliczenia ceny ryczaltowej, Wykonawca dokonuje kieruj?c si? wlasn? ocen?, do?wiadczeniem i wiedz?. Wykonawca przed zlo?eniem oferty ma obowi?zek wykonania obmiarow z natury. W cenie robocizny, materialow i sprz?tu nale?y uwzgl?dni? wszystkie koszt narzutow,

8. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zaliczek, w sytuacjach opisanych w szczegolno?ci w 13 wzorow umow ? stanowi?cych zal?czniki do SIWZ.

9. Termin platno?ci faktury VAT ? zgodnie z umow?, forma platno?ci ? przelew.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe osob uczestnicz?cych przy realizacji zamowienia tj. kierownika budowy w bran?y konstrukcyjno-budowlanej na czynnym obiekcie / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.01.03.01-00-0147/16-00.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KPP w Opolu Lubelskim.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45400000
45430000
45420000
45331100
45232140
45332200
45310000
45315300
45312310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Opole Lubelskie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie termomodernizacji i modernizacji wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego tj.2) Pakiet 2: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KPP w Opolu Lubelskim.

2. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty zostal w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (zwanych dalej STWiOR) dokumentach towarzysz?cych (?Wyszczegolnienie wymaganych do zrealizowania robot budowlanych ) oraz we wzorach umow wla?ciwych dla ww. pakietow ? stanowi?cych zal?czniki do SIWZ.

3. Zamawiaj?cy zastrzega w ka?dym z pakietow niniejszego post?powania konieczno?? osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia na roboty budowlane polegaj?cych na wykonaniu prac murarskich, malarskich, robot izolacyjnych ? cieplnych (docieplenie ?cian) oraz przeciwwilgociowych (pionowe i poziome).

Powy?sze oznacza, ?e wykonawca nie mo?e ww. robot zleci? do realizacji podwykonawcom.

4. Zamowienie realizowane b?dzie w czynnych obiektach,

5. Za uj?cie wszystkich prac ponosi odpowiedzialno?? tylko i wyl?cznie Wykonawca.

6. Zamawiaj?cy na etapie skladania ofert umo?liwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu prawidlowego sporz?dzenia oferty.

7. Wymagania stawiane Wykonawcom,

1) akceptacja warunkow umowy w calo?ci,

2) w ramach zamowienia Wykonawca zobowi?zuje si? do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich dziala? i robot budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, jak rownie? uzyskania dokumentow (je?li b?d? konieczne), a w szczegolno?ci: pozwole?, odst?pstw, bada?, uzgodnie?, opinii, opracowa?, inwentaryzacji, ekspertyz, dokumentacji technicznych, dokumentacji powykonawczej w tym: protokolow z prob i bada? urz?dze? i instalacji wewn?trznych i doziemnych, kominiarskich, kontrolnych bada? wody, inwentaryzacji, instrukcji u?ytkowania i ochrony p.po?.,

3) Wykonawca powinien zapozna? si? z dokumentacja projektow?, STWiOR oraz z dokumentami towarzysz?cymi i uwzgl?dni? w ofercie wszystkie zawarte w nich wymogi,

4) Wykonawca winien przed zlo?eniem oferty zapozna? si? z warunkami lokalizacyjno ? terenowymi placu budowy, niezb?dn? dokumentacj?, wymogami okre?lonymi w dokumentacji przetargowej i innymi mo?liwymi do przewidzenia warunkami, dokona? wizji lokalnej i uwzgl?dni? je w wynagrodzeniu,

5) Wykonawca wykona na swoj koszt wszystkie pomiary, analizy, ekspertyzy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania,

6) Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy uj?cia w ofercie wszystkich kosztow niezb?dnych do wykonania przedmiotu zamowienia zwi?zanych z wykonaniem robot budowlanych. Za prawidlowe oszacowanie tych kosztow odpowiedzialno?? ponosi tylko i wyl?cznie Wykonawca,

7) Wykonawca przyst?puj?c do post?powania przetargowego uzyskal wszelkie niezb?dne informacje co do ryzyka, trudno?ci i wszelkich innych okoliczno?ci jakie mog? mie? wplyw na ofert? przetargow? i bierze peln? odpowiedzialno?? za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy,

8) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca podczas przygotowania oferty oparl swoj? wiedz? na danych przekazanych przez Zamawiaj?cego, na wlasnej fachowej analizie i do?wiadczeniu oraz badaniach, odkrywkach i wizji nieruchomo?ci

9) Wykonawca zobowi?zuje si? do przej?cia odpowiedzialno?ci i udzielenia gwarancji oraz r?kojmi z tytulu wad przedmiotu umowy,

10) Cena oferty jest cen? ryczaltow? stanowi?c? wynik kalkulacji wlasnej Wykonawcy dokonanej na podstawie zal?czonej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz dokumentow towarzysz?cych. Wyliczenia ceny ryczaltowej, Wykonawca dokonuje kieruj?c si? wlasn? ocen?, do?wiadczeniem i wiedz?. Wykonawca przed zlo?eniem oferty ma obowi?zek wykonania obmiarow z natury. W cenie robocizny, materialow i sprz?tu nale?y uwzgl?dni? wszystkie koszt narzutow,

8. Zamawiaj?cy przewiduje udzielanie zaliczek, w sytuacjach opisanych w szczegolno?ci w 13 wzorow umow ? stanowi?cych zal?czniki do SIWZ.

9. Termin platno?ci faktury VAT ? zgodnie z umow?, forma platno?ci ....

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe osob uczestnicz?cych przy realizacji zamowienia tj. kierownika budowy w bran?y konstrukcyjno-budowlanej na czynnym obiekcie / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.01.03.01-00-0054/16-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-255791
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KMP w Zamo?ciu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Budmat Sp. J. T. Rozmus, J. Malysz
ul. Namyslowskiego 2
Zamo??
22-400
Poland
E-mail: biuro@budmat.biz
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 926 618.73 PLN
Total value of the contract/lot: 10 560 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 1 926 400.00 PLN
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KPP w Opolu Lubelskim.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Tokbud Tomasz Kara?
ul. Kruczkowskiego 42
?widnik
21-040
Poland
E-mail: rozyk@tokbud.pl
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 201 360.36 PLN
Total value of the contract/lot: 4 201 357.72 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami art 41 ustawy Pzp, informujemy:

1. Wykonawca w niniejszym post?powaniu zobowi?zany jest do wplaty wadium zgodnie z rozdzialem VII SIWZ.

2. Z post?powania o zamowieniu wyklucza si? wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt, 2, 4, 8 ustawy Pzp. Wykluczenie wykonawcow nast?puje zgodnie z przypadkami wskazanymi w art 24 ust 7. Szczegolowe regulacje dotycz?ce wykluczenia wykonawcow znajduj? si? w rozdziale IV i V SIWZ.

3. W celu wst?pnego potwierdzenia ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu nale?y zlo?y? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (zwany dalej JEDZ) ? zal?cznik nr 6 do SIWZ, dokument nale?y zlo?y? wraz z ofert?:

? wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow;

? wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce podwykonawcow.

4.Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu oceny spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz innych wymaganych dokumentow niezb?dnych do przedmiotowego post?powania przedstawiony zostal rozdziale V SIWZ.

5. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow jakie maj? dostarczy? wykonawcy w przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie wskazany zostal w rozdziale IV i V SIWZ.

6. Wykaz dokumentow, ktore musz? zlo?y? wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany zostal w rozdziale V SIWZ.

7. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lublin: Construction work

2017/S 190-388405

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie Zespol Zamowie? Publicznych
ul. Narutowicza 73, pok. nr 17
Lublin
20?019
Poland
Contact person: Michal Mazur
Telephone: +48 815355371
E-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Fax: +48 815354313
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lubelska.policja.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego.

Reference number: 57/24,27/17/SZP/B
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 22 691 968.64 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KMP w Zamo?ciu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45400000
45443000
45420000
45430000
45331100
45232140
45331000
45332200
45315300
45312310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL812
II.2) Description
II.2.1) Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KPP w Opolu Lubelskim.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45400000
45430000
45420000
45331100
45232140
45332200
45310000
45315300
45312310
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-255791

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KMP w Zamo?ciu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Budmat Sp. J. T. Rozmus, J. Malysz
ul. Namyslowskiego 2
Zamo??
22-400
Poland
E-mail: biuro@budmat.biz
NUTS code: PL812
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 926 618.73 PLN
Total value of the contract/lot: 10 560 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektow Policji garnizonu lubelskiego ? KPP w Opolu Lubelskim.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Tokbud Tomasz Kara?
ul. Kruczkowskiego 42
?widnik
21-040
Poland
E-mail: rozyk@tokbud.pl
NUTS code: PL814
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 201 360.36 PLN
Total value of the contract/lot: 4 201 357.72 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Construction work
ND Document number 388405-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place LUBLIN
AU Authority name Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie Zespol Zamowie? Publicznych
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45310000 - Electrical installation work
45312310 - Lightning-protection works
45315300 - Electricity supply installations
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 - Central-heating installation work
45332200 - Water plumbing work
45400000 - Building completion work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
45443000 - Facade work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45232140 - District-heating mains construction work
45310000 - Electrical installation work
45312310 - Lightning-protection works
45315300 - Electricity supply installations
45331000 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 - Central-heating installation work
45332200 - Water plumbing work
45400000 - Building completion work
45420000 - Joinery and carpentry installation work
45430000 - Floor and wall covering work
45443000 - Facade work
RC NUTS code PL812
PL814
IA Internet address (URL) www.lubelska.policja.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >