Romania-Cluj-Napoca: X-ray therapy devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003587376730072
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 385885-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Cluj-Napoca: X-ray therapy devices

2017/S 188-385885

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ?Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj
Str. Constanta nr. 5
For the attention of: Florin Ioan Crisan
400158 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 264596414
E-mail: scu@scucj.ro
Fax: +40 264455995

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33151200

Description
X-ray therapy devices.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.10.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Cluj-Napoca: X-ray therapy devices

2017/S 188-385885

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ?Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj
Str. Constanta nr. 5
For the attention of: Florin Ioan Crisan
400158 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 264596414
E-mail: scu@scucj.ro
Fax: +40 264455995

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Furnizare echipament de terapie conventionala cu raze X.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Magazia Centrala a Insitutului, din str. Constanta nr. 5, Cluj-Napoca.

NUTS code RO113

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 10

Duration of the framework agreement

Duration in years: 2

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 2 353 540 and 4 707 080 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Se vor incheia contracte subsecvente trimestrial. Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent este de 2 353 540 RON.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Furnizare Echipament de terapie conventionala cu raze X conform caietului de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33151200

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitatea minima si maxima este conform caietului de sarcini.
Valoarea minima si maxima este intre: 2 353 540 si 4 707 080.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 2 353 540 and 4 707 080 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare, in conformitate cu prev. art. 35 si 36 din Normele metodologice de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractului de achizitie publica /acord cadru, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, este 46 000. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. Cursul de referita pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta Moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de patrticipare: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Garantia de participare este irevocabila si se constituie in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatie ? minim 90 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa pers garantate. Garantia se prezinta cel mai tirziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Cont garantie de participare RO21TREZ2165005XXX006902. Garantia de buna executie, in conformitate cu prev. art. 39 si 40 (1) din Normele metodologice de aplicare a prev. ref. la atribuirea contractului de achizitie publica /acord cadru, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este cel putin egala cu perioada de valabilitate a contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, iar prev art. 36 alin. 3-5 se aplica in mod corespunzator. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fonduri bugetare.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) / HG 395/2016.
Aceste documente pot fi:
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv
? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.
Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor si raportata la termenul limita pentru primirea ofertelor din anuntul de participare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: manager ? Dr. Mlesnite Mihai Adrian, director financiar contabil ? Torok Klara, sef Birou Aprovizionare ? ing. Rusu Elena, Farcasiu Romina Andreea - referent II Achizitii Publice Contractare, dr. Bogdan Ovidiu ? medic primar Laborator Radioterapie, as. Moro?an Viorica ? asistent medical principal PL.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoane juridice/ fizice romane: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.
Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/ 2006, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata, valabil la momentul prezentarii ? modalitate de indeplinire ? se va completa DUAE.
Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) / HG 395/2016.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Media cifrei de afaceri anuala, din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) conform art. 175 (2) din Legea 98/2016.
Minimum level(s) of standards possibly required: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele solicitate in sustinerea mediei cifrei de afaceri pot fi declaratii sau extrase bancare corespunzatoare,
? bilantul contabil sau extrase de bilant,
- prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic), sau orice alte documente.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) / HG 395/2016.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu competente recunoscute, care atesta conformitatea produselor care urmeaza a fi livrate, identificata in mod clar prin trimitere la specificatii tehnice sau standarde ? certificat de marca ? marcajul CE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorii economici clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) / HG 395/2016.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi (conform art. 200 LG 98/2016).
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) / HG 395/2016.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2)/LG 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) / HG 395/2016.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: Se va organiza o runda de licitatie electronica cu posibilitatea prelungirii acesteia de maxim trei ori in cazul in care clasamentul se modifica, iar in cazul in care oferta nu va fi imbunatatita aceasta se va opri automat. Se bazeaza exclusiv pe elementul pret. Durata rundei va fi de 2 zile. Toate documentele aferente licitatiei se vor semna electronic si se vor incarca in SEAP pana la data si ora limita de depunere. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv este pretul. Preturile unitare se vor oferta in lei cu doua zecimale. Criteriul de atribuire ?pretul cel mai mic se va aplica numai ofertelor admisibile si conforme. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii pot vedea numarul de participant inscrisi la licitatie. Pasul minim de licitare este de 5 % din valoarea maxima fara TVA a acordului-cadru.
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.10.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 29.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Operatori economici interesati vor putea completa DUAE la urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Oficiul Juridic al Institutului
Str. Constanta, nr. 5
400158 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 264596414
Fax: +40 264455995

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Romania-Cluj-Napoca: X-ray therapy devices
ND Document number 385885-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place CLUJ-NAPOCA
AU Authority name Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ?Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DD Deadline for the request of documents 19/10/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 33151200 - X-ray therapy devices
OC Original CPV code 33151200 - X-ray therapy devices
RC NUTS code RO113
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >