Romania-Bucuresti: Video-conferencing equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003587426759608
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 385881-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Video-conferencing equipment

2017/S 188-385881

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Garda Nationala de Mediu ? Comisariatul General
B-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3
For the attention of: Calin Toma
030837 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 757576024/+40 213232254
E-mail: calin.toma@gnm.ro
Fax: +40 213262259

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

32232000

Description
Video-conferencing equipment.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.10.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Video-conferencing equipment

2017/S 188-385881

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Garda Nationala de Mediu ? Comisariatul General
B-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3
For the attention of: Calin Toma
030837 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 757576024/+40 213232254
E-mail: calin.toma@gnm.ro
Fax: +40 213262259

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Environment
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Achizitionarea unui sistem de videoconferinta si punerea in functie a echipamentului informatic.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul principal al cumparatorului: B-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3, Bucuresti si 43 de Comisariate Judetene, avand adresele in caietul de sarcini.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitionarea unui sistem de videoconferinta si punerea in functie a echipamentului informatic pentru indeplinirea atributiilor de serviciu de catre comisarii si personalul GNM prin punerea la punct a unui program dedicat comun al managementului inspectiei si controlului, prin sesiuni de lucru, instruire si analiza la nivel institutional.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

32232000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Achizitionarea unui sistem de videoconferinta si punerea in functie a echipamentului informatic, in conformitate cu cerintele minime si obligatorii ale caietului de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 831 932,77 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 45 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este in cuantum de 8 319 de RON. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare va fi constituita conform prevederilor art. 36 alin.(1) din Hotararea nr. 395/2016 din 2.6.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Garantia de participare va avea valabilitate minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertei; Garantia de participare se poate constitui prin:
a) ? sub forma de scrisoare de garantie bancara, -Formular 16.
b) ? prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare in contul de garantie al GNM: RO 35 TREZ 7035 005X XX01 6032, deschis la Trezorerie Sector 3
c) ? sau orice alt instrument bancar de plata.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 40 din Hotararea nr. 395/2016 din 2.6.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul de stat ? Lista obiectivelor de investitii repartizate pentru Garda Nationala de Mediu, aprobata pe anul 2017.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
1) comisar general: Bogdan Gheorghe Trif;
2) director DRUMO: Carmen Viorica Balan;
3) director DBFC: Oana Butoi;
4) director DAPL: Calin Robert Toma;
5) director DCM: Alina Catanoiu;
6) sef Serviciu DAPL: Georgiana Bajenaru;
7) sef Birou DAPL: Oana Gheorghe.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.
In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, dat fiind faptul ca autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
? cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
? certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, etc;
? documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).
Nota:
1. Documentele justificative se vor prezenta conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 de catre fiecare asociat in parte in caz de oferta comuna, iar in caz de subcontractare atat de ofertant, cat si de subcontractant/ti, iar in cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atat de ofertant, cat si de tertul/ii sustinator/i.
2. Pentru a se evita incalcarea principiului privind conflictul de interese, nu este permisa participarea la licitatie a operatorilor economici care sunt vizati in mod direct sau prin interpusi de serviciile oferite prin solutia dezvoltata prin prezentul proiect.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce constituie obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va complete DUAE de catre operatorii economici participant la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea si/sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezdidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: Informatiile cuprinse in certificate trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta 1 ? cifra de afaceri:
Se vor prezenta informatii privind media cifrei de afaceri anuala din ultimii 3 ani, respectiv 2014, 2015, 2016, care sa fie de minim 831 932, 77 de RON. Pentru echivalenta RON/valuta se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in1 sau mai multi din anii solicitati: 2014, 2015 sau 2016, cifra de afaceri se va lua in considerare in mod corespunzator.
Nota 2: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Nota 3: Potrivit art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitie European), ca dovada preliminara, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii capacitatii. Documentul Unic de Achizitii Europene (DUAE), poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii, de la adresa de internet ? https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea se gasesc la adresa ? www.e-licitatie.ro ). Inaintea de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa

prezinte documente justificative cuprinse in DUAE, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor privind capacitatea.
Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, tert sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.
Minimum level(s) of standards possibly required: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documente relevante:
? Pentru ofertantii rezidenti si nerezidenti: (in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nerezident) bilanturile contabile pe anii 2014, 2015, 2016 / extrase de bilant / raport de audit / raport al cenzorilor, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Bilanturile se vor prezenta in copie, stampilate si semnate ?conform cu originalul.
Din aceste documente trebuie sa rezulte marimea cifrei de afaceri anuale medii.
In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerinta privind capacitatea financiara a ofertantului poate sa fie indeplinita prin cumul, de grupul de asociati.
In conformitate cu prevederile art.182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin (1) din HG nr. 395/2016 capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.
Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din HG 395/2016.
Angajament privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri, Formularul nr. 5, se prezinta odata cu DUAE.
Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) se prezinta o data cu DUAE.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe prima pozitie in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in 1 sau mai multi din anii solicitati: 2014, 2015 sau 2016, cifra de afaceri se va lua in considerare in mod corespunzator.
Nota 2: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Nota: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Experienta similara: Se solicita o lista a principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestatre, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea la nivelul a mai multor documente/contracte/procese-verbale de receptie, documente care sa confirme furnizarea de produse similare cu o valoare cumulata de minim 831 932,77 de RON.

Nota 1: Potrivit art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitie European), ca dovada preliminara, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii capacitatii. Documentul Unic de Achizitii Europene (DUAE), poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii, de la adresa de internet ? https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea se gasesc la adresa ? www.e-licitatie.ro ).

Inaintea de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative cuprinse in DUAE, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor privind experienta similara.
Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, tert sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.
Nota 2: Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului inainte de data semnarii contractului. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru prestare contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor.
Individual si colectiv, si ca lider al asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana pe intreaga durata a contractului. Acordurile de asociere/subcontractare vor fi prezentate odata cu DUAE.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.
Pentru sustinerea celor mentionate in DUAE, in vederea demonstrarii experientei similare, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, se va solicita prezentarea de documente prin care se confirma experienta similara, respectiv documente/contracte/procese verbale de receptie,emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar in conformitate cu art. 179 lit. (b), care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale si din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiar (indiferent daca acesta este autoritate contractanta sau client privat), obiectul contractului, perioada de furnizare, valoarea finala efectiv realizata.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare asumate prin completarea DUAE se vor solicita de catre autoritatea contractanta, numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In situatia in care produsele au fost furnizate cu mai mult de 3 ani inaintea datei limita de depunere a ofertei, autoritatea contractanta va lua in considerare doar produsele furnizate in perioada solicitata.
Daca ofertantul nu are vechime 3 ani, se va prezenta lista produselor furnizate de la infiintare. Lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani, va contine valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand sustinerea de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. Persoana care asigura indeplinirea cerintei nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala, Formularul nr. 6 se prezinta odata cu DUAE.
Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) se prezinta odata cu DUAE.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Echivalenta lei/valuta se va efectua la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.
Nota: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: A. Elementul ofertei care face obiectul LE: pretul total al ofertei;
b. Eventuale limite: nu este cazul;
c. Informatiile disponibile in cursul LE: clasament ? informatiile necesare pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament;
d. Informatiile relevante privind LE:
i) numarul de runde: 1 runda;
ii) LE va incepe la 3 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la licitatia electronica;
iii) durata rundei: 2 zile.
e. Conditiile de licitare:
i. ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior;
ii. nu se solicita un anumit pas de licitare.

f. Echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la LE ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. Informatiile sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro .

Nota: In situatia in care, in urma desfasurarii etapei de licitatie electronica, preturile totale ofertate in RON, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in RON, fara TVA.
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.10.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 24.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Autoritatea contractanta va semna contractul de furnizare cu operatorul economic a carui oferta financiara este clasata pe primul loc in clasament final.
In cadrul procesului de evaluare a propunerilor financiare, este posibil ca 2 sau mai multe oferte sa se situeze pe acelasi loc din punct de vedere valoric. In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe acelasi loc au preturi egale, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va putea fi posibila.
Autoritatea atribuie acordul-cadru ofertantului clasat pe locul I, pe baza criteriilor de atribuire din documentatie.
Nota 1: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducere autorizata.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directia Contencios si Monitorizare ? Serviciul Contencios si Monitorizare
B-dul Unirii nr. 78, bl. J2, sector 3
030837, Bucuresti
Romania
E-mail: gardamediu@gnm.ro
Telephone: +40 213268970
Internet address: www.gnm.ro
Fax: +40 213268971

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Video-conferencing equipment
ND Document number 385881-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Garda Nationala de Mediu ? Comisariatul General
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 25/10/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 32232000 - Video-conferencing equipment
OC Original CPV code 32232000 - Video-conferencing equipment
RC NUTS code RO321
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >