Poland-Bydgoszcz: Road salt

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 96 - Ores, Minerals, and Their Primary Products
Opps ID: NBD00003587779655161
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386861-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Road salt

2017/S 189-386861

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Bydgoszczy
ul. Fordo?ska 6
Bydgoszcz
85-085
Poland
Contact person: Grzegorz Ko?czak
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
NUTS code: PL61

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa dla Rejonow GDDKiA, Oddzialu w Bydgoszczy chlorku wapnia do zwalczania ?lisko?ci zimowej w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

Reference number: GDDKiA.O.BY.D-3.2414.3.2017.16
II.1.2) Main CPV code
34927100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dla Rejonow GDDKiA, Oddzialu w Bydgoszczy chlorku wapnia do zwalczania ?lisko?ci zimowej w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

Wykonanie dostaw chlorku wapnia do zimowego utrzymania drog w orientacyjnej ilo?ci 1200 Mg nast?pi do magazynow i na skladowiska poszczegolnych Rejonow:

Rejon Bydgoszcz

? magazyn soli w Bydgoszczy

? magazyn soli w Szubinie

Rejon Inowroclaw

? magazyn soli w Latkowie

? magazyn soli w Strzelnie

Rejon Naklo

? magazyn soli w Paterku

? magazyn soli w Koronowie

Rejon ?wiecie

? magazyn soli w Przechowie

? skladowisko w Grudzi?dzu

Rejon Toru?

? magazyn soli w Toruniu

? magazyn soli w Mly?cu

? skladowisko w Brodnicy

? magazyn w Rumiankowie k/Lipna

Rejon Wloclawek

? magazyn soli w Przydatkach Golaszewskich k/Kowala

? magazyn soli w Odolionie.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 284 000.00 PLN / Highest offer: 1 284 000.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61
II.2.4) Description of the procurement:

Warto?? zamowienia przekracza rownowarto?? wyra?on? w PLN 135 000 EUR.

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

dostawa dla Rejonow GDDKiA, Oddzialu w Bydgoszczy chlorku wapnia do zwalczania ?lisko?ci zimowej w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

1.2. Zakres stosowania OPZ.

Opis przedmiotu zamowienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji dostawy.

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie obejmuj? wszystkie czynno?ci umo?liwiaj?ce i maj?ce na celu sprawne wykonanie dostaw chlorku wapnia do zimowego utrzymania drog w orientacyjnej ilo?ci 1200 Mg do magazynow i na skladowiska poszczegolnych Rejonow:

Rejon Bydgoszcz ? magazyn soli w Bydgoszczy

? magazyn soli w Szubinie

Rejon Inowroclaw ? magazyn soli w Latkowie

? magazyn soli w Strzelnie

Rejon Naklo ? magazyn soli w Paterku

? magazyn soli w Koronowie

Rejon ?wiecie ? magazyn soli w Przechowie

? skladowisko w Grudzi?dzu

Rejon Toru? ? magazyn soli w Toruniu

? magazyn soli w Mly?cu

? skladowisko w Brodnicy

? magazyn w Rumiankowie k/Lipna

Rejon Wloclawek ? magazyn soli w Przydatkach Golaszewskich k/Kowala

? magazyn soli w Odolionie

1.4. Okre?lenia podstawowe:

CaCL ? Chlorek wapnia w postaci platkow

Rejon ? Rejon GDDKiA

Od ? Obwod Drogowy Rejonu

Wykonawca ? Wykonawca dostaw

Zamawiaj?cY ? Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Bydgoszczy

1.5. Ogolne wymagania dotycz?ce dostawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako?? i terminowo?? dostarczonego materialu.

2. Materialy

2.1. Jako material obj?ty niniejszym OPZ ustala si?:

CaCL2 ? chlorek wapnia

o skladzie chemicznym

? Zawarto?? CaCl2, nie mniej ni? 77,5 %

? Pozostale chlorki jako NaCl, nie wi?cej ni? 3,0 %

? Cz??ci nierozpuszczalne w H2O, nie wi?cej ni? 0,1 %

? Zawarto?? ?elaza jako Fe, nie wi?cej ni? 85/mg/kg

2.2. Chlorek wapnia powinien by? dostarczony w workach 25 kg.

2.3. Pozostale wymagania dla chlorku wapnia okre?la norma PN-75/C-84127.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu dostawy w okresie zimowym / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Skrocenie terminu dostawy awaryjnej w okresie zimowym / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy PLN)

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 069-129908
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa dla Rejonow GDDKiA, Oddzialu w Bydgoszczy chlorku wapnia do zwalczania ?lisko?ci zimowej w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Best-Chem Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka
ul. In?ynierska 32
Sochaczew
96-500
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 368 288.00 PLN
Lowest offer: 1 284 000.00 PLN / Highest offer: 1 284 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?Jednolitym Dokumentem lub ?JEDZ.

Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiaj?cego z wykorzystaniem narz?dzia ESPD dla przedmiotowego post?powania jest dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego w miejscu zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu oraz niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, wraz z ofert?, sklada tak?e Jednolite Dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

4. Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mo?liwo?? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6. Termin zwi?zania ofert?, o ktorym mowa w sekcji IV.2.6) ogloszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

7. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej zamawiaj?cego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Road salt

2017/S 189-386861

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Bydgoszczy
ul. Fordo?ska 6
Bydgoszcz
85-085
Poland
Contact person: Grzegorz Ko?czak
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
NUTS code: PL61

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa dla Rejonow GDDKiA, Oddzialu w Bydgoszczy chlorku wapnia do zwalczania ?lisko?ci zimowej w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

Reference number: GDDKiA.O.BY.D-3.2414.3.2017.16
II.1.2) Main CPV code
34927100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 284 000.00 PLN / Highest offer: 1 284 000.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL61

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 069-129908

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa dla Rejonow GDDKiA, Oddzialu w Bydgoszczy chlorku wapnia do zwalczania ?lisko?ci zimowej w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Best-Chem Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka
ul. In?ynierska 32
Sochaczew
96-500
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 368 288.00 PLN
Lowest offer: 1 284 000.00 PLN / Highest offer: 1 284 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Road salt
ND Document number 386861-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34927100 - Road salt
OC Original CPV code 34927100 - Road salt
RC NUTS code PL61
IA Internet address (URL) www.gddkia.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >