Poland-Warsaw: Furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003588065928309
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 385724-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 188-385724

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Lukasz ?ak
Telephone: +48 134437247
E-mail: lukasz.zak@psgaz.pl
Fax: +48 134463246
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le
ul. Floria?ska 112
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Lukasz ?ak
Telephone: +48 134437247
E-mail: lukasz.zak@psgaz.pl
Fax: +48 134463246
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le
ul. Floria?ska 112
Jaslo
38-200
Poland
Contact person: Lukasz ?ak
Telephone: +48 134437247
E-mail: lukasz.zak@psgaz.pl
Fax: +48 134463246
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le.

II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mebli dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le, szczegolowo opisanych w Zal?czniku nr 1a i 1b do SIWZ w podziale na 2 cz??ci zamowienia:

Cz??? nr 1 ? Dostawa i monta? fabrycznie nowych mebli biurowych i regalow

Cz??? nr 2 ? Wykonanie, dostawa i monta? mebli kuchennych ? zabudowa kuchni.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 1 ? Dostawa i monta? fabrycznie nowych mebli biurowych i regalow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Teren dzialania Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres zamowienia obejmuje zakup mebli wraz z ich dostarczeniem do Zamawiaj?cego tj. transportem, rozladunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, a tak?e monta? mebli i serwis gwarancyjny. Przez monta? nale?y rozumie? instalacj? kompletnych i gotowych do u?ycia mebli z uwzgl?dnieniem ich dostosowania do pomieszcze?, w ktorych b?d? u?ytkowane oraz do elementow znajduj?cych si? w tych pomieszczeniach (monta? b?dzie polegal w szczegolno?ci na ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczegolnych elementow wyposa?enia b?d?cych przedmiotem zamowienia). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku 1a do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres udzielonej gwarancji jako?ci ? za udzielenie gwarancji jako?ci na okres: 24 miesi?cy / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres udzielonej gwarancji jako?ci ? za udzielenie gwarancji jako?ci na okres: 36 miesi?cy / Weighting: 2,5
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres udzielonej gwarancji jako?ci ? za udzielenie gwarancji jako?ci na okres: 48 miesi?cy / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 2 ? Wykonanie, dostawa i monta? mebli kuchennych ? zabudowa kuchni

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Teren dzialania Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie mebli wraz z ich dostarczeniem do Zamawiaj?cego tj. transportem, rozladunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, a tak?e monta? mebli i serwis gwarancyjny. Przez monta? nale?y rozumie? instalacj? kompletnych i gotowych do u?ycia mebli z uwzgl?dnieniem ich dostosowania do pomieszcze?, w ktorych b?d? u?ytkowane oraz do elementow znajduj?cych si? w tych pomieszczeniach (monta? b?dzie polegal w szczegolno?ci na ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczegolnych elementow wyposa?enia b?d?cych przedmiotem zamowienia). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku 1b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres udzielonej gwarancji jako?ci ? za udzielenie gwarancji jako?ci na okres: 24 miesi?cy / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres udzielonej gwarancji jako?ci ? za udzielenie gwarancji jako?ci na okres: 36 miesi?cy / Weighting: 2,5
Quality criterion - Name: Wydlu?ony okres udzielonej gwarancji jako?ci ? za udzielenie gwarancji jako?ci na okres: 48 miesi?cy / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu,

2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

2.1. posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia wymaga?,

2.2. znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej ? okre?lone w pkt III 1.2) ogloszenia

2.3. posiadaj? okre?lone zdolno?ci techniczne lub zawodowe ? okre?lone w pkt III 1.3) ogloszenia

Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc? na podstawie przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) ? 23) ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ? 8) ustawy Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp i art. 24 ust. 7 ? 12 ustawy Pzp.

Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

II. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maja dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca zal?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ oraz dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. i pkt. 10 SIWZ (dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium) jak rownie? stosowne pelnomocnictwa. Pozostale dokumenty Wykonawca zlo?y na wezwanie Zamawiaj?cego.

2. Jednolity dokument sporz?dza si?, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument, ktory winien by? zlo?ony wraz z ofert? dost?pny jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w post?powaniu o numerze: PSG-W600/DW/ZGZM/SP/21/3/2/17.

3. Do oferty nale?y dol?czy? charakterystyk? oferowanego przedmiotu zamowienia, dol?czaj?c opis produktu. Nale?y okre?li? parametry techniczne wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamowienia oraz nazw? i typ oferowanego produktu (wg kolejno?ci okre?lonej w Opisie przedmiotu zamowienia ? zal?cznik nr 1 do SIWZ) ?informacja jest niezb?dna w celu zidentyfikowania oferowanego przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

5. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Je?eli Wykonawca wskazuje, i? cz??? zamowienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedklada jednolity dokument podwykonawcy. W tym przypadku jednolity dokument powinien dotyczy? weryfikacji podstaw wykluczenia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. s? ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia ? na sum? gwarancyjn? co najmniej:

? Cz??ci nr 1 ? meble biurowe ? 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych),

? Cz??ci nr 2 ? meble kuchenne ? 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych).

W przypadku ubiegania si? o udzielenie zamowienia w ramach wi?cej ni? jednej cz??ci, Zamawiaj?cy za wystarczaj?ce uzna wykazanie si? ubezpieczeniem od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, na co najmniej sum? kwot minimalnych okre?lonych dla tych cz??ci, o ktorych udzielenie Wykonawca si? ubiega tj. co najmniej 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).

2. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

3.Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

4. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy posiadaj? okre?lone zdolno?ci techniczne lub zawodowe, tj.: wyka??, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie minimum dwie dostawy polegaj?ce na dostawie i monta?u mebli o warto?ci co najmniej:

? Cz??ci nr 1 ? meble biurowe ? 30 000 PLN (slownie: trzydzie?ci tysi?cy zlotych),

? Cz??ci nr 2 ? meble kuchenne ? 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych),

W przypadku ubiegania si? o udzielenie zamowienia w ramach wi?cej ni? jednej cz??ci, celem potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku, wystarczaj?cym b?dzie wykazanie si? realizacj? dostaw mebli, spelniaj?cej wymagania okre?lone dla tych Cz??ci, o ktorych udzielenie Wykonawca si? ubiega tj. co najmniej 40 000 PLN(slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych).

Wykazane dostawy winny by? potwierdzone odpowiednimi dokumentami stwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie. W przypadku, gdy zamowienia s? w trakcie realizacji Wykonawca, celem potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku, winien wykaza?, ?e dostawy zrealizowane do dnia, w ktorym uplywa termin skladania ofert, spelniaj? minima kwotowe okre?lone dla poszczegolnych Cz??ci.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia:

1) Warunki okre?lone w punkcie 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 SIWZ zostan? uznane za spelnione, je?eli b?dzie je spelnial przynajmniej jeden z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie lub wszyscy Wykonawcy l?cznie,

2) Warunek okre?lony w punkcie 6.1.1. SIWZ winien spelnia? ka?dy z Wykonawcow,

3) Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

4) Wykonawcy, ktorzy ubiegaj? si? wspolnie o udzielenie zamowienia, ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie zamowienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada dokumenty, o ktorych mowa w 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu

o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

2. W przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie ma 8 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zamawiaj?cy informuje, i? przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i? Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?c do przetargu, a przed uplywem terminu skladania ofert, jest zobowi?zany do wniesienia wadium, w przypadku ubiegania si? o udzielnie zamowienia w ramach poszczegolnych Cz??ci w wysoko?ci:

? Cz??ci nr 1 ? meble biurowe ? 3 000 PLN,

? Cz??ci nr 2 ? meble kuchenne ? 400 PLN.

Szczegolowo opisane w pkt. 10 SIWZ.

2. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia najpo?niej w dniu podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego, jednak?e przed dokonaniem samej czynno?ci podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci brutto ceny ofertowej.

Szczegolowo opisane w pkt. 17 SIWZ.

3. Termin gwarancji. Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowane meble ? 24 miesi?ce. Okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. Oferty z okresem gwarancji krotszym ni? 2 lata, zostan? odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Szczegolowo opisane w SIWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawidlowo wystawionej faktury. Podstaw? do wystawienia faktury b?dzie wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Platno?? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzie? platno?ci Strony przyjmuj? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.

Szczegolowe zapisy dot. platno?ci ? zawiera wzor Umowy stanowi?cy Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy i z zapisami SIWZ.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera wzor Umowy stanowi?cy Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostaly okre?lone w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le, ul. Floria?ska 112, 38-200 Jaslo, sala 2C.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku zamowie? w trakcie realizacji, wykonywanych glownych dostaw w okresie ostatnich 3 latach przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane; do wykazu Wykonawca zobowi?zany jest zal?czy? dowody, potwierdzaj?ce ?e dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. W przypadku, gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz ktorego dostawy wskazane w wykazie dostaw, zostaly wcze?niej wykonane, Wykonawca nie ma obowi?zku przedkladania dowodow, o ktorych mowa powy?ej. Wykaz winien by? sporz?dzony zgodnie ze wzorem, ktory stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ

2) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia co najmniej na kwot?, okre?lon? w pkt 6.1.2.2 SIWZ,

3) podpisanego i wypelnionego o?wiadczenia zgodne z art. 138 c ust. 1 pkt 4) ustawy, ktorego wzor stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ,

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz odno?nie skazania za wykroczenia na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 ustawy,

5) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowymw sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

6) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

7) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

8) o?wiadczenia okre?lone w pkt. 8.12.8 ? 8.12.12 SIWZ.

9) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu-w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania Wykonawca mo?e sklada? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych Dzial VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / +48 224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Furniture

2017/S 188-385724

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Lukasz ?ak
Telephone: +48 134437247
E-mail: lukasz.zak@psgaz.pl
Fax: +48 134463246
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli dla Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Ja?le.

II.1.2) Main CPV code
39100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 1 ? Dostawa i monta? fabrycznie nowych mebli biurowych i regalow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr 2 ? Wykonanie, dostawa i monta? mebli kuchennych ? zabudowa kuchni

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Furniture
ND Document number 385724-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 39100000 - Furniture
OC Original CPV code 39100000 - Furniture
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >