Poland-Warsaw: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003588627642272
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 388772-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical equipments

2017/S 190-388772

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Contact person: Kamila Pierzchala
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzpprzymz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zzpprzymz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych respiratorow neonatologicznych wraz z monta?em i instalacj?, post?powanie znak ZZP-211/17.

Reference number: ZZP-211/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa fabrycznie nowych respiratorow neonatologicznych wraz z monta?em i instalacj? w liczbie 3 kompletow dla:

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, ul. Stanislawa Staszica 16, 20-081 Lublin (2 komplety)

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (1 komplet).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 361 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33157400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. Stanislawa Staszica 16, 20-081 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa respiratorow wysokiej klasy do terapii wentylacyjnej na oddzialach noworodkowych i dzieci?cych z automatyczn? regulacj? mieszaniny oddechowej wraz z monta?em i instalacj? w l?cznej liczbie 3 kompletow- fabrycznie nowych, nieu?ywanych, kompletnych, w pelni sprawnych, wyprodukowanych w 2017 roku, pochodz?cych z oficjalnego kanalu dystrybucyjnego, oznakowanych symbolem CE i nieobci??onych ?adnymi prawami osob trzecich.

2. Oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia musi by? dopuszczony do obrotu i do u?ywania na rynek polski, zgodnie z ustaw? z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 t.j. ze zm.), musi odpowiada? standardom jako?ciowym i technicznym, wynikaj?cym z funkcji i przeznaczenia, musi by? wolny od wad materialowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, i nie mo?e by? prototypem.

3. Wykonawca musi przedstawi? w ofercie nazw? producenta i model oraz dol?czy? specyfikacj? techniczn? oferowanej aparatury przy dostawie.

4. Oferowana aparatura medyczna musi by? zgodna ze Szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia i musi spelnia? wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne, okre?lone przez Zamawiaj?cego w Zal?czniku nr 2 do oferty, ktore wypelnione musz? zosta? dol?czone do arkusza cenowego oferty.

5. Je?eli oferowany przedmiot zamowienia nie spelnia wszystkich warunkow granicznych okre?lonych w Zal?czniku nr 2 do oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub ?wiadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z 13 ust. 1 pkt 3 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi? kopi? wla?ciwego dokumentu, tj. zlo?y? wraz z ofert? (warunki przedmiotowe):

2.1.1. Zgloszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego znakiem zgodno?ci CE, dla ktorego wystawiono deklaracj? zgodno?ci lub inny dokument potwierdzaj?cy spelnianie wymaga? wla?ciwych dla danego asortymentu co do zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami.

2.1.2. Katalog lub broszura informacyjna w j?zyku polskim z zaznaczeniem oferowanego produktu.

2.2. Dokumenty, o ktorych mowa w powy?ej s? skladane w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno??

z oryginalem przez Wykonawc?.

2.3. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne (jako?ciowe) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien by? ubezpieczony z tytulu ryzyka zawodowego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej (ubezpieczony z tytulu ryzyka zawodowego), na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?:

36 000 PLN (slownie zlotych: trzydzie?ci sze?? tysi?cy 00/100).

Polisa OC lub inny dokument musi by? wa?ny na dzie? skladania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na potwierdzenie spelniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej ni? PLN, winien on dokona? przeliczenia tej warto?ci na PLN wg ?redniego kursu danej waluty obcej ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow realizacji umowy zawarte s? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Ze wzgl?du na obowi?zek zako?czenia dostaw i ich rozliczenia do ko?ca bie??cego roku, jedynie tryb przyspieszony umo?liwia zaopatrzenie szpitali w aparatur? medyczn? niezb?dn? do leczenia i diagnozowania pacjentow.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 242-440970
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 12:00
Place:

Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I pi?tro).

Information about authorised persons and opening procedure:

Czlonkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ.

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ?odwroconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiaj?cy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia b?dzie ??dal dokumentow, o ktorych mowa w 2, 5 oraz w 7 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126).

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawcow na podstawie przeslanek wynikaj?cych z art. 24 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow udzialu zawarte s? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z po?n. zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical equipments

2017/S 190-388772

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Contact person: Kamila Pierzchala
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzpprzymz.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych respiratorow neonatologicznych wraz z monta?em i instalacj?, post?powanie znak ZZP-211/17.

Reference number: ZZP-211/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 361 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33157400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 242-440970
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Medical equipments
ND Document number 388772-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Zaklad Zamowie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia (REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33157400 - Medical breathing devices
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33157400 - Medical breathing devices
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.zzpprzymz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >