Poland-Ostroda: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003589333591693
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389562-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ostroda: Snow-clearing services

2017/S 190-389562

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Powiatowych
PL62
ul. Grunwaldzka 62A
Ostroda
14-100
Poland
Contact person: Zarz?d Drog Powiatowych w Ostrodzie
Telephone: +48 896462414
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Fax: +48 896421762
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: http://www.zdp.ostroda.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja samorz?dowa
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych administrowanych przez Zarz?d Drog Powiatowych w Ostrodzie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Reference number: DT.2610.9.2017.B?
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje zimowe utrzymanie drog i

ulic powiatowych

w sezonach zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, znak post?powania:

DT.2610.9.2017.B?

2.Prace prowadzone w ramach zimowego utrzymania drog i ulic maj? na celu

zmniejszenie lub ograniczenie zakloce? ruchu drogowego, wywolanych takimi

czynnikami atmosferycznymi jak ?lisko?? zimowa oraz opady ?niegu. Wykonawca

na okres trwania akcji zimowej zapewni bazy

z placami skladowymi dla:

? Cz??ci Nr 1: w odl. do 10-15 km od m. Ostroda,

? Cz??ci Nr 2: w odl. do 10-15 km od m. D?browno lub m. Grunwald,

? Cz??ci Nr 13 w odl. do 10-15 km od m. Mor?g.

Bazy wyposa?one musz? by? w l?czno?? telefoniczn? z dy?urnymi- zgodnie z

OST.

Pelny opis przedmiotu zamowienia zostal okre?lony w 3 SIWZ opisu przedmiotu

zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 887 985.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Utworzenie i utrzymanie bazy z placem skladowym w odl. 10-15 km od m. Ostroda

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Utworzenie i utrzymanie bazy z placem skladowym w sezonach zimowych

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)przygotowywaniu mieszanki piasku z sol? 30 % wraz z zaladunkiem;

b)mieszanki piasku z sol? 10 % na pryzmy;

c)przygotowanie soli wraz z zaladunkiem;

d)wykonawca na okres trwania akcji zimowej zapewni baz? z placem skladowym w

odl. 10-15 km od m. Ostroda;

2)Wykonawca w swojej ofercie musi poda? lokalizacj? skladowiska materialow

uszorstniaj?cych, na ktorym musi by? zapewniona ladowarka do zaladunku

materialu: obsluguj?ca teren dzialania Obwodu Drogowego nr 1 w Ostrodzie,

a)skladowisko musi odpowiada? warunkom zawartym w pkt. 3.2 Ogolnych

Specyfikacji. Dopuszcza si? po uzgodnieniu, wykonanie placu skladowego

(skladowiska) na gruncie naturalnym o zag?szczonym podlo?u dla materialow

uszorstniaj?cych do zwalczania ?lisko?ci zimowej;

b)wykonawca, ktory wygra przetarg musi przygotowa? materialy uszorstniaj?ce z

zapasem na dwa tygodnie. Nie okre?la si? limitu zabezpieczenia materialowego na

czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala si?, ?e material b?dzie w ci?glej dyspozycji

w czasie pracy na danym skladowisku w ilo?ciach zabezpieczaj?cych potrzeby.

c)Zamawiaj?cy b?dzie placil Wykonawcy za materialy zu?yte (czyli po zu?yciu

materialu do zwalczania ?lisko?ci na drogach i ulicach).

d)wykonawca, ktory wygra przetarg przedstawi z ka?dej nowej partii materialow

do akceptacji Zamawiaj?cemu aktualne i w oryginalach wyniki bada? materialow

uszorstniaj?cych zgodnie z wymaganiami pkt 6 Ogolnych Specyfikacji; wykonawca przedstawi atesty i

certyfikaty na sol i piasek;

e)Wykonawca w obecno?ci Zamawiaj?cego pobierze probki do badania materialow

takich jak: mieszanka piasku z sol? 30 %, zgodnie z wymaganiami pkt. 3.7

Ogolnych Specyfikacji; wyniki bada? Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu w

oryginale;

f)Zamawiaj?cy ma prawo wykonywa? badania kontrolne na skladowiskach w

trakcie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wynikow bada?,

?e materialy z ka?dej nowej partii materialu, stosowane przez Wykonawc?

odbiegaj? od wymaga? norm, Zamawiaj?cy nalo?y kary zgodnie z umow?;

g)Zamawiaj?cy ma prawo kontrolowa? sposob skladowania materialow oraz

okre?la? zapas (Zamawiaj?cy nie placi za zapasy pozostale na skladowiskach po

zimie).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Spoleczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)spoleczne, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium:

1)kryterium cena: maksymaln? ilo?? punktow otrzyma wykonawca, ktory zaoferuje

najni?sz? cen? ofertow?;

2)kryterium: spoleczne: Pelny opis zostal okre?lony w w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?Zimowe utrzymanie drog na terenie Gminy D?browno i Grunwald

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy D?browno i Grunwald w sezonach

zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na przygotowaniu:

a)mieszanki piasku z sol? 30 %;

b)mieszanki piasku z sol? 10 % na pryzmy;

c)na okres trwania akcji zimowej zapewni baz? z placem skladowym w odl. 10-15

km od

m. D?browno lub Grunwald;

d)2 szt. no?nikow wraz z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3 z plugiem

?rednim jednostronnym;

e)2 szt. no?nikow, Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy uzbrojenia no?nikow w

plug ?redni jednostronny oraz solark?/ posypywark?;

Zamawiaj?cy wypo?yczy Wykonawcy na okres trwania akcji zimowej plugi (2 szt.) z

czolownic? oraz posypywark? i solark? (zwane dalej: sprz?tem Zamawiaj?cego).

Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej przeka?e Zamawiaj?cemu jaki

sprz?t chce wypo?yczy? od Zamawiaj?cego;

Zamawiaj?cy okre?lil w umowie warunki wypo?yczenia na sprz?t Zamawiaj?cego.

2)Do obowi?zku Wykonawcy nale?y m.in.:

a)od?nie?anie ulic powiatowych;

b)od?nie?anie drog powiatowych pozamiejskich;

c)zwalczanie ?lisko?ci na ulicach powiatowych;

d)zwalczanie ?lisko?ci na drogach powiatowych pozamiejskich;

e)zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

f)oznakowanie pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego lampy blyskowe

koloru ?oltego;

g)Wykonawca b?dzie ladowal material uszorstniaj?cy z placow skladowych.

3)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t na baz? w czasie zaoferowanym w

formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika

Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

5)Wykonawca przed podpisaniem umowy musi poda? lokalizacj? skladowiska

materialow uszorstniaj?cych, na ktorym musi by? zapewniona ladowarka do

zaladunku materialu: obsluguj?ca teren Gminy D?browno i Grunwald,

a)skladowisko musi odpowiada? warunkom zawartym w pkt. 3.2 Ogolnych

Specyfikacji. Dopuszcza si? po uzgodnieniu, wykonanie placu skladowego

(skladowiska) na gruncie naturalnym o zag?szczonym podlo?u dla materialow

uszorstniaj?cych do zwalczania ?lisko?ci zimowej;

b)wykonawca, ktory wygra przetarg musi przygotowa? materialy uszorstniaj?ce z

zapasem na dwa tygodnie. Nie okre?la si? limitu zabezpieczenia materialowego na

czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala si?, ?e material b?dzie w ci?glej dyspozycji

w czasie pracy na danym skladowisku w ilo?ciach zabezpieczaj?cych potrzeby.

c)Zamawiaj?cy b?dzie placil Wykonawcy za materialy zu?yte (czyli po zu?yciu

materialu do zwalczania ?lisko?ci na drogach i ulicach).

d)wykonawca, ktory wygra przetarg przedstawi z ka?dej nowej partii materialow

do akceptacji Zamawiaj?cemu aktualne i w oryginalach wyniki bada? materialow

uszorstniaj?cych zgodnie

z wymaganiami pkt 6 Ogolnych Specyfikacji; wykonawca przedstawi atesty i

certyfikaty na sol i piasek;

e)Wykonawca w obecno?ci Zamawiaj?cego pobierze probki do badania materialow

takich jak: mieszanka piasku z sol? 30 %, zgodnie z wymaganiami pkt. 3.7

Ogolnych Specyfikacji; wyniki bada? Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu w

oryginale;

f)Zamawiaj?cy ma prawo wykonywa? badania kontrolne na skladowiskach w

trakcie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wynikow bada?,

?e materialy z ka?dej nowej partii materialu, stosowane przez Wykonawc?

odbiegaj? od wymaga? norm, Zamawiaj?cy nalo?y kary zgodnie z umow?;

g)Zamawiaj?cy ma prawo kontrolowa? sposob skladowania materialow oraz

okre?la? zapas (Zamawiaj?cy nie placi za zapasy pozostale na skladowiskach po

zimie).

6)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy no?nikow na inne gminy w celu

ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o zmianie

tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie Gminy Ostroda i Milomlyn przy pomocy no?nika wraz z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3 z plugiem ?rednim jednostronnym

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie na terenie Gminy Ostroda i Milomlyn w sezonach zimowych

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu ulic powiatowych;

b)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

c)zwalczaniu ?lisko?ci na ulicach powiatowych;

d)zwalczaniu ?lisko?ci na drogach powiatowych pozamiejskich;

e)przygotowanie 1 szt. no?nika wraz z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3

z plugiem ?rednim jednostronnym;

f)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

g)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego lampy

blyskowe koloru ?oltego;

h)Wykonawca b?dzie ladowal material uszorstniaj?cy z placow skladowych.

Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o dokladnej lokalizacji placow skladowych;

i)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu;

j)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych

podstawi niezb?dny sprz?t na baz? w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

2)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy no?nikow i ci?gnikow na inne

gminy w celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc?

o zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 1 przy pomocy no?nikow oraz ci?gnikow (pow. 80 KM) dwunap?dowych z plugiem ?rednim dziobowym

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy uzbrojenia no?nikow 2 szt. w plug ?redni

jednostronny oraz posypywark? o pojemno?ci 5 m3/ solark?;

2)Zamawiaj?cy wypo?yczy Wykonawcy na okres trwania akcji zimowej plug (2 szt.)

z czolownic? oraz posypywark? i solark? (zwane dalej: sprz?tem Zamawiaj?cego).

Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej przeka?e Zamawiaj?cemu jaki

sprz?t chce wypo?yczy? od Zamawiaj?cego;

3)Zamawiaj?cy okre?lil w umowie warunki wypo?yczenia na sprz?t Zamawiaj?cego;

4)Wykonawca przygotuje ci?gniki (pow. 80 KM) dwunap?dowe z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Ostroda ? 2 szt.;

5)Zimowe utrzymanie na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 1 w sezonach

zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu ulic powiatowych;

b)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

c)zwalczaniu ?lisko?ci na ulicach powiatowych;

d)zwalczaniu ?lisko?ci na drogach powiatowych pozamiejskich;

e)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

f)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego lampy blyskowe

koloru ?oltego;

6)Wykonawca b?dzie ladowal material uszorstniaj?cy z placow skladowych.

Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o dokladnej lokalizacji placow skladowych;

7)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

8)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

9)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ci?gnikow na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Milomlyn

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym obejmuje drogi powiatowe na terenie gminy

Milomlyn w sezonach zimowych 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 polegaj?ce

na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Milomlyn;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ci?gnikow na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Ostroda

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym obejmuje drogi powiatowe na terenie gminy Ostroda

w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Ostroda;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ci?gnikow na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Grunwald

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym obejmuje drogi powiatowe na terenie gminy

Grunwald w sezonach zimowych 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 polegaj?ce

na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Grunwald;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ci?gnikow na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy D?browno

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym obejmuje drogi powiatowe na terenie gminy

D?browno w sezonach zimowych 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 polegaj?ce

na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy D?browno;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ci?gnikow na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda i Gminy Milomlyn

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 obejmuje

drogi powiatowe na terenie gminy Ostroda w sezonach zimowych 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowanie 1 szt. ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 do obslugi gminy

Ostroda i gminy Milomlyn;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ladowarki na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 obejmuje

drogi powiatowe na terenie gminy Ostroda w sezonach zimowych 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowanie 1 szt. ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 do obslugi gminy

Ostroda;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ladowarki na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Grunwald

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 obejmuje

drogi powiatowe na terenie gminy Grunwald w sezonach zimowych 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowanie 1 szt. ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 do obslugi gminy

Grunwald;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ladowarki na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy D?browno

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 obejmuje

drogi powiatowe na terenie gminy D?browno w sezonach zimowych 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowanie 1 szt. ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 do obslugi gminy

D?browno;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostrodzie o

czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

4)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany pracy ladowarki na inne gminy w

celu ulatwienia plynno?ci zadania ? Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc? o

zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie drog i ulic na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu w

sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na

przygotowaniu:

a)piasku wraz z zaladunkiem;

b)soli wraz z zaladunkiem;

c)mieszkanki pisaku z sol? 30 % wraz z zaladunkiem;

d)mieszanki pisaku z sol? 10 % na pryzmy;

e)no?nika lub ci?gnika z rozsypywaczem o ladowno?ci 2,5- 3t przystosowanym do

posypywania ulic 2 szt.;

f)no?nika lub ci?gnika z rozsypywaczem o ladowno?ci 2,5- 3 t przystosowanym

do posypywania chodnikow- 2 szt.;

g)no?nika z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3 z plugiem ?rednim

jednostronnym- 4 szt.;

2)Do obowi?zku Wykonawcy nale?y m.in.:

a)od?nie?aniu ulic powiatowych;

b)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

c)zwalczaniu ?lisko?ci na ulicach powiatowych;

d)zwalczaniu ?lisko?ci na drogach powiatowych pozamiejskich;

e)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

f)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego;

3)Wykonawca na okres trwania akcji zimowej zapewni baz? z placem skladowym w

m. Mor?g lub w odleglo?ci do 10-15 km od granicy miejscowo?ci;

4)Wykonawca powiadamia dy?urnego w Mor?gu lub Kierownika Obwodu

Drogowego Nr 2 o czasie rozpocz?cia i zako?czenia akcji pracy w danym dniu.

5)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t na baz? w czasie zaoferowanym w

formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika

Obwodu Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

6)Wykonawca przed podpisaniem umowy musi poda? lokalizacj? skladowiska

materialow uszorstniaj?cych, na ktorych musi by? zapewniona ladowarka do

zaladunku materialu;

a)skladowisko musi odpowiada? warunkom zawartym w pkt. 3.7 Ogolnych

Specyfikacji. Dopuszcza si? po uzgodnieniu, wykonanie placu skladowego

(skladowiska) na gruncie naturalnym o zag?szczonym podlo?u dla materialow

uszorstniaj?cych do zwalczania ?lisko?ci zimowej;

b)wykonawca, ktory wygra przetarg musi przygotowa? materialy uszorstniaj?ce z

zapasem na dwa tygodnie. Nie okre?la si? limitu zabezpieczenia materialowego na

czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala si?, ?e material b?dzie w ci?glej dyspozycji

w czasie pracy na danym skladowisku

w ilo?ciach zabezpieczaj?cych potrzeby;

c)Zamawiaj?cy b?dzie placil Wykonawcy za materialy zu?yte (czyli po zu?yciu

materialu do zwalczania ?lisko?ci na drogach i ulicach).

d)wykonawca, ktory wygra przetarg przedstawi z ka?dej nowej partii materialow

do akceptacji Zamawiaj?cemu aktualne i w oryginalach wyniki bada? materialow

uszorstniaj?cych zgodnie z wymaganiami pkt 6 Ogolnych Specyfikacji; wykonawca

przedstawi atesty i aprobaty na sol i piasek.

e)Wykonawca w obecno?ci Zamawiaj?cego pobierze probki do badania materialow

takich jak: mieszanka piasku z sol? 30 %, mieszanka pisaku z sol? 10 % zgodnie z

wymaganiami pkt. 3.7 Ogolnych Specyfikacji; wyniki bada? Wykonawca przeka?e

Zamawiaj?cemu w oryginale;

f)Zamawiaj?cy ma prawo wykonywa? badania kontrolne na skladowiskach w

trakcie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wynikow bada?,

?e materialy z ka?dej nowej partii materialu, stosowane przez Wykonawc?

odbiegaj? od wymaga? norm, Zamawiaj?cy nalo?y kary zgodnie z umow?.

g)Zamawiaj?cy ma prawo kontrolowa? produkcj? i sposob skladowania materialow

oraz okre?la? zapas (Zamawiaj?cy nie placi za zapasy pozostale na skladowiskach

po zimie).

7)Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany tras w celu ulatwienia plynno?ci

zadania- Zamawiaj?cy poinformuj? wykonawc? o zmianie tras.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic pow. na terenie dzialania OD Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika lub no?nika z plugiem ?r. z lemieszem gumowym o szer. pluga do 1,5 m przystosowanym do od?nie?a chodnikow

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika lub no?nika z plugiem ?rednim z

lemieszem gumowym o szer. pluga do 1,5 m przystosowanym do od?nie?ania

chodnikow w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 polegaj?ce

na:

a)od?nie?aniu chodnikow miasto Mor?g i Milakowo oraz gmina Mor?g, Milakowo,

Lukta i Maldyty;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika lub no?nika z plugiem ?rednim z lemieszem

gumowym o szer. pluga do 1,5 m przystosowanym do od?nie?ania chodnikow do

obslugi gminy Mor?g, Milakowo, Lukta

i Maldyty;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. pluga powy?ej 1,5 m

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnikow z plugiem ?rednim z lemieszem

gumowym o szer. pluga powy?ej 1,5 m w sezonach zimowych 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020 polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych miejskich, pozamiejskich oraz chodnikow m.

Milakowo, m. Mor?g, gmin: Mor?g, Maldyty, Lukta, Milakowo;

b)przygotowaniu 2 szt. ci?gnikow z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o

szer. pluga powy?ej 1,5 m do obslugi gminy Mor?g, Milakowo, Lukta i Maldyty;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim lemieszem gumowym

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Mor?g, Milakowo, Lukta i Maldyty;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Mor?g, Milakowo, Lukta i Maldyty;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Mor?g, Milakowo, Lukta i Maldyty;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z

plugiem ?rednim dziobowym w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich;

b)przygotowaniu 1 szt. ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim

dziobowym do obslugi gminy Mor?g, Milakowo, Lukta i Maldyty;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownikow Wykonawcy odpowiedzialnych za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdow w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 obejmuje

drogi powiatowe na terenie gminy Maldyty w sezonach zimowych 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich i miejskich oraz zaladunek

nadmiaru ?niegu na samochody samowyladowcze Zamawiaj?cego;

b)przygotowaniu 1 szt. ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarek o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy ladowarek o poj. ly?ki min. 0,90 m3 obejmuje

drogi powiatowe na terenie Miasta Mor?g i Milakowo oraz gminy Mor?g, Milakowo,

Lukta w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu drog powiatowych pozamiejskich i miejskich oraz zaladunek

nadmiaru ?niegu na samochody samowyladowcze Zamawiaj?cego;

b)przygotowaniu 2 szt. ladowarek o poj. ly?ki min. 0,90 m3;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za

nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego- lampy blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy no?nika lub ci?gnika ze szczotk? do oczyszczania chodnikow

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.4) Description of the procurement:

1)Zimowe utrzymanie przy pomocy no?nika lub ci?gnika ze szczotk? do

oczyszczania chodnikow obejmuje drogi powiatowe w sezonach zimowych

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, polegaj?ce na:

a)od?nie?aniu chodnikow miejskich i pozamiejskich m. Milakowo, m. Mor?g, gmin:

Mor?g, Maldyty, Lukta, Milakowo;

b)przygotowaniu 1 szt. no?nika lub ci?gnika ze szczotk? do oczyszczania

chodnikow;

c)zapewnieniu dyspozycyjno?ci pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za nale?yte wykonanie uslugi;

d)oznakowaniu pojazdu w sposob okre?lony przez Zamawiaj?cego ? lampy

blyskowe koloru ?oltego.

2)Wykonawca powiadamia dy?urnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu o czasie

rozpocz?cia

i zako?czenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

3)Wykonawca w przypadku wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych podstawi niezb?dny sprz?t w czasie zaoferowanym w formularzu

ofertowym od momentu telefonicznego zgloszenia przez Kierownika Obwodu

Drogowego lub dy?urnego Obwodu bez wzgl?du na por? doby.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s?

wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)czas na podj?cie dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow

atmosferycznych, znaczenie kryterium: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w 13 SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 109-219606
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Utworzenie i utrzymanie bazy z placem skladowym w odl. 10-15 km od m. Ostroda"

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo Uslugowe ?STALZLOM Sp z o.o.
ul. Bukowa 2
Kajkowo, Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 39 350.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?Zimowe utrzymanie drog na terenie Gminy D?browno i Grunwald

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mariusz Oman- Obsluga i Naprawa Pojazdow Mechanicznych
Samin 23
D?browno
14-120
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 69 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie Gminy Ostroda i Milomlyn przy pomocy no?nika wraz z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3 z plugiem ?rednim jednostronnym

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 1 przy pomocy no?nikow oraz ci?gnikow (pow. 80 KM) dwunap?dowych z plugiem ?rednim dziobowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo ? Uslugowo ? Produkcyjne ?CEZAR Boguslawa Zajkowska
ul. Liszewskiego 8
Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 841.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Milomlyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Chrup Gruz Bartlomiej Reszczy?ski
Wolka Majda?ska 7
Milomlyn
14-140
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Ostroda.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo ? Uslugowo ? Produkcyjne ?CEZAR Boguslawa Zajkowska
Ostroda
Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 560.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Grunwald

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy D?browno

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda i Gminy Milomlyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zakladem Chrup Gruz Bartlomiej Reszczy?ski
14-140
Milomlyn
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo ? Uslugowo ? Produkcyjnym ?CEZAR Boguslawa Zajkowska
ul. Liszewskiego 8
Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Grunwald

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy D?browno

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe Wanda Gol?biewska
ul. Klonowa 10
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 117 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika lub no?nika z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. pluga do 1,5 m przystosowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 775.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. pluga powy?ej 1,5 m

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 050.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim lemieszem gumowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Brmaka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarek o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Brmaka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy no?nika lub ci?gnika ze szczotk? do oczyszczania chodnikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Mor?g
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1.Post?powanie o udzielenie zamowienia prowadzi si? w j?zyku polskim.

2.Wykonawca mo?e zwroci? si? do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci siwz.

Zamawiaj?cy jest obowi?zany udzieli? wyja?nie? niezwlocznie, jednak nie po?niej

ni? na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ?e wniosek o

wyja?nienie tre?ci siwz wplyn?l do Zamawiaj?cego nie po?niej ni? do ko?ca dnia,

w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia

27.06.2017 r.

3. Wymagania dotycz?ce wadium. 1. Wadium:

Zamawiaj?cy okre?la kwot? wadium w wysoko?ci dla:

1)Cz??? Nr 1: 9 000 PLN, 2)Cz??? Nr 2: 18 000 PLN, 3)Cz??? Nr 3: 2 000 PLN,

4)Cz??? Nr 4: 4 000 PLN, 5) Cz??? Nr 5- 8: 800 PLN, 6) Cz??? Nr 9-12: 1 000

PLN,7) Cz??? Nr 13: 20 000 PLN, 8) Cz??? Nr 14: 800 PLN, 9) Cz??? Nr 15: 600

PLN, 10)Cz??? Nr 16-17: 1 900 PLN, 11)Cz??? Nr 18-19: 1 600 PLN, 12)Cz??? Nr

20: 700 PLN, 13)Cz??? Nr 21: 1 300 PLN, 14)Cz??? Nr 22: 140 PLN,

Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Warunki dot. form

wniesienia wadium zostaly okre?lone w 8 siwz.

4. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed

podpisaniem umowy zobowi?zany jest przedstawi? Zamawiaj?cemu:

1)przedlo?y? umow? reguluj?c? wspolprac? wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych

si? o udzielenie zamowienia;

2)przedlo?y? Zamawiaj?cemu do akceptacji umow? z podwykonawc? lub jej projekt, w przypadku zamiaru powierzenia realizacji cz??ci zamowienia

podwykonawcy;

3)przedlo?y? Zamawiaj?cemu kopie polisy od odpowiedzialno?ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem

zamowienia lub kopi? polisy od odpowiedzialno?ci cywilnej w ?yciu prywatnym;

4)przedlo?y? Zamawiaj?cemu wykaz sprz?tu do realizacji zamowienia;

5)przedlo?y? Zamawiaj?cy lokalizacj? skladowiska materialow.

5. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w

post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci o

ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych zostal

zawarty w 6 ust. 3 pkt 3 siwz.

6. Forma dokumentow skladanych przez wykonawcow maj?cych siedzib? lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostala okre?lona

w 6 ust. 4 siwz.

7. Zamawiaj?cy dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy w sytuacji

okre?lonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

8.Zamawiaj?cy mo?e, w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy

wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

9. Je?eli wykonawca, o ktorym mowa w ust. 8, uchyla si? od zawarcia umowy,

zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki

udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion?

spo?rod pozostalych ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1.?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi,

je?eli ma lub mial interes

w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku

naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow uPzp.

2.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynno?ci

Zamawiaj?cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej

Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie uPzp.

3.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci

Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami uPzp, zawiera?

zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci

faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej (dalej: Prezes KIO) w

formie pisemnej lub

w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego podpisu.

5.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu

do wniesienia odwolania

w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego

terminu. Domniemywa si?,

i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do

jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do

jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci

Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia- je?eli zostaly przeslane w

sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp, albo w terminie 15 dnije?eli

zostaly przeslane w inny sposob.

7.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie?

siwz, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku

Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

8.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w

terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej

staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych

podstaw? jego wniesienia.

9.Szczegolowe zasady korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej opisane s? w

Dziale VI uPzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ostroda: Snow-clearing services

2017/S 190-389562

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Powiatowych
PL62
ul. Grunwaldzka 62A
Ostroda
14-100
Poland
Contact person: Zarz?d Drog Powiatowych w Ostrodzie
Telephone: +48 896462414
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Fax: +48 896421762
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: http://www.zdp.ostroda.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych administrowanych przez Zarz?d Drog Powiatowych w Ostrodzie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Reference number: DT.2610.9.2017.B?
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 887 985.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Utworzenie i utrzymanie bazy z placem skladowym w odl. 10-15 km od m. Ostroda

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

?Zimowe utrzymanie drog na terenie Gminy D?browno i Grunwald

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie Gminy Ostroda i Milomlyn przy pomocy no?nika wraz z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3 z plugiem ?rednim jednostronnym

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 1 przy pomocy no?nikow oraz ci?gnikow (pow. 80 KM) dwunap?dowych z plugiem ?rednim dziobowym

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Milomlyn

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Ostroda

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Grunwald

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy D?browno

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda i Gminy Milomlyn

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Grunwald

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy D?browno

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic pow. na terenie dzialania OD Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika lub no?nika z plugiem ?r. z lemieszem gumowym o szer. pluga do 1,5 m przystosowanym do od?nie?a chodnikow

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. pluga powy?ej 1,5 m

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim lemieszem gumowym

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarek o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy no?nika lub ci?gnika ze szczotk? do oczyszczania chodnikow

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90610000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 109-219606

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Utworzenie i utrzymanie bazy z placem skladowym w odl. 10-15 km od m. Ostroda"

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo Uslugowe ?STALZLOM Sp z o.o.
ul. Bukowa 2
Kajkowo, Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 39 350.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?Zimowe utrzymanie drog na terenie Gminy D?browno i Grunwald

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mariusz Oman- Obsluga i Naprawa Pojazdow Mechanicznych
Samin 23
D?browno
14-120
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 69 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie Gminy Ostroda i Milomlyn przy pomocy no?nika wraz z piaskarko- solark? o pojemno?ci min. 5 m3 z plugiem ?rednim jednostronnym

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 1 przy pomocy no?nikow oraz ci?gnikow (pow. 80 KM) dwunap?dowych z plugiem ?rednim dziobowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo ? Uslugowo ? Produkcyjne ?CEZAR Boguslawa Zajkowska
ul. Liszewskiego 8
Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 841.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Milomlyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Chrup Gruz Bartlomiej Reszczy?ski
Wolka Majda?ska 7
Milomlyn
14-140
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Ostroda.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo ? Uslugowo ? Produkcyjne ?CEZAR Boguslawa Zajkowska
Ostroda
Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 560.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy Grunwald

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym na terenie Gminy D?browno

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda i Gminy Milomlyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zakladem Chrup Gruz Bartlomiej Reszczy?ski
14-140
Milomlyn
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Ostroda

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Handlowo ? Uslugowo ? Produkcyjnym ?CEZAR Boguslawa Zajkowska
ul. Liszewskiego 8
Ostroda
14-100
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy Grunwald

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki min. 0,90 m3 na terenie Gminy D?browno

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe Wanda Gol?biewska
ul. Klonowa 10
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 117 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika lub no?nika z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. pluga do 1,5 m przystosowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 775.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym o szer. pluga powy?ej 1,5 m

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 050.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim lemieszem gumowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) z plugiem ?rednim z lemieszem gumowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Brmaka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ci?gnika (pow. 80 KM) dwunap?dowego z plugiem ?rednim dziobowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarki o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Bramka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy ladowarek o poj. ly?ki 0,90 m3 do od?nie?ania.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Brmaka 2A
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

?Zimowe utrzymanie drog i ulic powiatowych na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 2 w Mor?gu przy pomocy no?nika lub ci?gnika ze szczotk? do oczyszczania chodnikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roboty Drogowe i Ogolnobudowlane Marek Gol?biewski
Mor?g
Mor?g
14-300
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Ostroda: Snow-clearing services
ND Document number 389562-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OSTRODA
AU Authority name Zarz?d Drog Powiatowych (PL62)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
OC Original CPV code 90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90620000 - Snow-clearing services
RC NUTS code PL62
IA Internet address (URL) http://www.zdp.ostroda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >