Poland-Krakow: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003589652400373
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387397-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Krakow: Engineering design services

2017/S 189-387397

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 1
Krakow
30-062
Poland
Contact person: Ewelina Badura ? Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Krakow
Telephone: +48 124335721
E-mail: ebadura@muzeum.krakow.pl
Fax: +48 124335555
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.muzeum.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa instytucja kultury
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie projektu nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

Reference number: EP-271-22/17
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca rozwinie swoj? prac? konkursow? obejmuj?c? projekt nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz w Palacu Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

3. Wykonawca wykona wielobran?ow? dokumentacj? projektow?, ktorej celem b?dzie dostosowanie wn?trz budynku do potrzeb wynikaj?cych z projektu nowej ekspozycji i aran?acji, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem instalacji elektrycznych, niskopr?dowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projekt nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie obejmowa? b?dzie wszystkie pomieszczenia ekspozycyjne i ogolnodost?pne, w tym korytarze, klatki schodowe i sanitariaty.

4. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dwa etapy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 825 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71244000
71246000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Miasto Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca rozwinie swoj? prac? konkursow? obejmuj?c? projekt nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz w Palacu Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

3. Wykonawca wykona wielobran?ow? dokumentacj? projektow?, ktorej celem b?dzie dostosowanie wn?trz budynku do potrzeb wynikaj?cych z projektu nowej ekspozycji i aran?acji, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem instalacji elektrycznych, niskopr?dowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projekt nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie obejmowa? b?dzie wszystkie pomieszczenia ekspozycyjne i ogolnodost?pne, w tym korytarze, klatki schodowe i sanitariaty.

4. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dwa etapy.

5. Etap I, na ktory sklada si? wykonanie:

1) wielobran?owej koncepcji pokonkursowej,

2) projektu wykonawczego ekspozycji i aran?acji wn?trz,

3) zamiennego projektu budowlanego/zamienne projekty wielobran?owe, rozszerzone

o zakres systemu aktywnego gaszenia dla pomieszczenia Sali Leonarda da Vinci,

4) przedmiarow robot,

5) kosztorysow inwestorskich,

6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

7) Ponadto, Etap I obejmuje:

a) uzyskanie koniecznych uzgodnie?, opinii i o?wiadcze?,

b) uzyskanie koniecznych pozwole? konserwatorskich na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

c) zlo?enie dokumentacji w celu uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budow? na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

6. Etap II, na ktory sklada si?:

1) udzial w post?powaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamowie? publicznych, maj?cym na celu wylonienie wykonawcy robot budowlanych. Udzial obejmowa? mo?e w szczegolno?ci: konieczno?? uczestniczenia w zebraniu wykonawcow, terminowe i rzeczowe udzielanie odpowiedzi na zlo?one w post?powaniu pytania oraz w razie konieczno?ci dokonywanie ocen rownowa?no?ci proponowanych materialow.

2) ?wiadczenie nadzorow autorskich w czasie realizacji robot budowlanych opartych o przygotowany przez Wykonawc? projekt.

7. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia w czasie calego okresu realizacji umowy zespolu, ktorego dysponowanie wykazal w dokumentacji konkursowej. W przypadku konieczno?ci zmiany ktoregokolwiek z czlonkow ww. zespolu, zobowi?zuje si? go zast?pi? osob?, posiadaj?c? nie ni?sze kwalifikacje ni? osoba zast?powana.

8. Prowadzone prace projektowe odbywa? si? b?d? pod nadzorem Zamawiaj?cego lub osob przez niego wskazanych. Przygotowana dokumentacja projektowa musi by? zgodna z aktualnymi wymogami ustawy Prawo zamowie? publicznych.

9. Na ka?dym etapie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobligowany do sporz?dzenia jej zgodnie z ustaw? z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), dalej Pzp. Wykonawca nie mo?e wskazywa? znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ?rodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, je?eli mogloby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych Wykonawcow lub produktow.

10. W wyj?tkowych sytuacjach, je?eli ?e jest to uzasadnione specyfik? przedmiotu zamowienia i nie mo?na opisa? przedmiotu za pomoc? dostatecznie dokladnych okre?le?, a wskazaniu takiemu towarzysz? wyrazy ?lub rownowa?ny oraz precyzyjne wskazanie zakresu rownowa?no?ci tj. jakie parametry i o jakich warto?ciach ?wiadczy? b?d? o rownowa?no?ci oferowanych rozwi?za?.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informacja zawarta w II.1.7) Calkowita warto?? zamowienia ? odnosi si? do warto?ci umowy (netto) obejmuj?cej realizacj? przedmiotowego zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Service contract to be awarded to the winner or one of winners under the rules of a design contest
Explanation:

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamowie? publicznych, tryb udzielenia zamowienia z wolnej r?ki mo?e by? zastosowany wyl?cznie w okoliczno?ciach przewidzianych ustaw?, a zatem w przypadku spelnienia jednej z samoistnych przeslanek okre?lonych w art. 67 ust. 1. Przytaczany powy?ej artykul ? 67 ust. 1 pkt. 2)Pzp, dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zamowienia publicznego w trybie z wolnej r?ki w przypadku, gdy: przeprowadzono konkurs, o ktorym mowa w art. 110, w ktorym nagrod? bylo zaproszenie do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej.

Zamawiaj?cy, Muzeum Narodowe w Krakowie, w dniu 21.3.2017 r. zamie?cil ogloszenie o konkursie,Nr ogloszenia: 2017/S 056-104902 , dotycz?ce sporz?dzenia projektu nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie. Zgodnie z regulaminem konkursu pierwsz? nagrod? bylo zaproszenie do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej r?ki, w celu wykonania projektu nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie oraz wyplacenie nagrody pieni??nej w wysoko?ci 40 000 PLN brutto. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, w dniu 16.8.2017 r. pierwsz? nagrod? przyznano Wykonawcy: ART FM Sp. z o.o., al. Waszyngtona 1, 30-204 Krakow. Bior?c powy?sze pod uwag?, zostaly spelnione wymagania, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 2) Pzp:?Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: przeprowadzono konkurs, o ktorym mowa w art. 110, w ktorym nagrod? bylo zaproszenie do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej

W dniu 9 wrze?nia zamieszczono stosowne ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy (tzw. ogloszenie o dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante).

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 172-352963
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie projektu nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ART FM spolk? z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
al. Waszyngtona 1
Krakow
30-204
Poland
E-mail: info@artfm.pl
NUTS code: PL213

Internet address: http://www.artfm.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 825 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnie?, opinii i o?wiadcze? oraz wykonanie wielobran?owych projektow bran?y sanitarnej.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Odwolanie wobec czynno?ci innej ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do jego wniesienia.

Powy?sza informacja z zastrze?eniem, ?e w dniu 8 wrze?nia opublikowano ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy (tzw. ogloszenie o dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Krakow: Engineering design services

2017/S 189-387397

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 1
Krakow
30-062
Poland
Contact person: Ewelina Badura ? Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Krakow
Telephone: +48 124335721
E-mail: ebadura@muzeum.krakow.pl
Fax: +48 124335555
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.muzeum.krakow.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie projektu nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

Reference number: EP-271-22/17
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 825 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71244000
71246000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 172-352963

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie projektu nowej ekspozycji i aran?acji wn?trz dla Palacu Muzeum Ksi???t Czartoryskich w Krakowie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ART FM spolk? z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
al. Waszyngtona 1
Krakow
30-204
Poland
E-mail: info@artfm.pl
NUTS code: PL213

Internet address: http://www.artfm.pl/

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 825 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Engineering design services
ND Document number 387397-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Muzeum Narodowe w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71246000 - Determining and listing of quantities in construction
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71246000 - Determining and listing of quantities in construction
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.muzeum.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >