Romania-Bucuresti: Tree-cutting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003590105814337
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388020-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Tree-cutting services

2017/S 189-388020

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Domeniului Public Sector 2
Sos. Electronicii nr. 44, sector 2
For the attention of: Nicolae Croitoru
023254 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212527789
E-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Fax: +40 0212527977

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.adp2-bucuresti.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

77211400 , 77211300

Description
Tree-cutting services.
Tree-clearing services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 656 552 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 11084
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Cris Garden SRL
Str. General Berthelot nr. 57, sector 1
010171 Bucuresti
Romania
E-mail: secretariat@crisgarden.ro , secretariat@crisgarden.ro
Telephone: +40 212520120
Internet address: www.crisgarden.ro
Fax: +40 212520120

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 181 617 RON
Excluding VAT
Contract No: 11085
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Cris Garden SRL
Str. General Berthelot nr. 57, sector 1
010171 Bucuresti
Romania
E-mail: secretariat@crisgarden.ro , secretariat@crisgarden.ro
Telephone: +40 212520120
Internet address: www.crisgarden.ro
Fax: +40 212520120

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 474 935 RON
Excluding VAT
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Tree-cutting services

2017/S 189-388020

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Domeniului Public Sector 2
Sos. Electronicii nr. 44, sector 2
For the attention of: Nicolae Croitoru
023254 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212527789
E-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Fax: +40 0212527977

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.adp2-bucuresti.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Servicii de toaletari si defrisari de arbori din Sectorul 2 ? Bucuresti: Lot 1 ? Toaletari; Lot 2 ? Defrisari.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sector 2 Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Sectorul 2, in perimetrul caruia se regaseste spatiul verde public administrat de Administratia Domeniului Public Sector 2, este delimitat astfel:
? la nord: linia de cale ferata Bucuresti-Constanta pana la gara Pantelimon (exclusiv),
? la sud: Sos. Pantelimon pana la intersectia cu Sos.Vergului, Sos. Vergului pana la Str. Morarilor, B-dul Muncii de la intersectia cu Str. Morarilor pana la intersectia cu Sos. Mihai Bravu, P-ta Muncii (inclusiv), in continuare pe Calea Calarasi pana la intersectia cu Str. Romulus (toate exclusiv), Str. Romulus pana la intersectia cu Str. Mantuleasa, Str. Mantuleasa pana la Str. Negustori, Str. Negustori pana la B-dul Hristo Botev (toate inclusiv), B-dul Hristo Botev pana la B-dul Republicii, B-dul. Republicii pana la intersectia cu B-dul 1848 si B-dul Nicolae Balcescu, P-ta Nicolae Balcescu (toate exclusiv),
? la est: calea ferata de la Pantelimon-Obor pana la lacul Fundeni, urmand apoi spre est cursul raului Colentina pana la Sos. Pantelimon,
? la vest: P-ta Nicolae Balcescu, B-dul Nicolae Balcescu pana la Str. C. A. Rosetti, Str. C.A. Rosetti pana la Str. Pitar Mosi, Str. Pitar Mosi pana la Str. Pictor A. Verona, Str. Pictor A. Verona pana la Str. Xenopol, Str. Xenopol (toate exclusiv) pana la P-ta Alexandru Sahia, P-ta Alexandru Sahia (inclusiv), Str. Polona, Calea Floreasca (ambele exclusiv), Sos. Pipera (inclusiv) pana la intersectia cu calea ferata Bucuresti-Constanta si este traversat de un segment al salbei de lacuri a Raului Colentina.
Se vor presta servicii de toaletari si defrisari de arbori din Sectorul 2 conform cerintelor prevazute in Caietul de sarcini.
Serviciile se vor achizitiona pe 2 loturi, determinate de natura si complexitatea activitatilor corespunzatoare fiecarui lot: Lot 1 ? Toaletari; Lot 2 ? Defrisari
Fiecare lot cuprinde totalitatea operatiunilor care se efectuaza in cadrul serviciilor respective.
Pentru fiecare lot se va incheia un contract de prestari servicii cu valabilitate pana 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii cu Act aditional in primele 4 luni ale anului 2018, conform prevederilor art. 165 alin. (1) din HG 395 din 2016. comenzile in perioada respectiva se vor face in functie de existenta resurserlor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

77211400 , 77211300

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 656 552 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 070-133543 of 8.4.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 11084 Lot title: Servicii de defrisari de arbori
V.1) Date of contract award decision:
30.8.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Cris Garden SRL
Str. General Berthelot nr. 57, sector 1
010171 Bucuresti
Romania
E-mail: secretariat@crisgarden.ro , secretariat@crisgarden.ro
Telephone: +40 212520120
Internet address: www.crisgarden.ro
Fax: +40 212520120

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 181 617 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 11085 Lot title: Servicii de toaletari de arbori
V.1) Date of contract award decision:
30.8.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Cris Garden SRL
Str. General Berthelot nr. 57, sector 1
010171 Bucuresti
Romania
E-mail: secretariat@crisgarden.ro , secretariat@crisgarden.ro
Telephone: +40 212520120
Internet address: www.crisgarden.ro
Fax: +40 212520120

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 474 935 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
1. Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE (completat in conformitate cu art.193 din Legea 98/2016), precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.
2. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica,
Propunerea financiara si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare), numai in format electronic si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
3. Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ?Documentatie clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.
4. Daca in urma aplicarii criteriului atribuire ?pretul cel mai scazut se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP.
5. Procedura de achizitie publica se va finaliza prin incheierea a doua contracte de servicii (corespunzatoare fiecarui lot) atribuite ofertantilor castigatori.
Un ofertant (operator economic) poate depune oferte pentru un singur lot sau pentru ambele loturi ale procedurii.
Unui ofertant participant castigator ii poate fi atribuit un singur contract de prestari servicii (corespunzator lotului la care a participat).
Conform prevederilor art. 180 alin. (3), autoritatea contractanta poate sa atribuie unui ofertant participant contractele pentru mai multe loturi in urmatoarele conditii:
? sa castige conform criteriului de atribuire loturile respective;
? prin propunerile tehnice prezentate la loturile corespunzatoare sa demonstreze ca utilajele si personalul pus la dispozitie pentru indeplinirea contractului sunt diferite pentru fiecare lot in parte, astfel incat prestarea serviciilor sa se poata face simultan la loturile respective;
Evaluarea si atribuirea contractelor de prestari servicii se va face in ordine numerotarii loturilor: lot 1, lot 2. Ofertantul care va fi posibil castigator la cele 2 loturi si nu poate demonstra ca prin ofertele tehnice prezentate la fiecare lot poate sa indeplineasca simultan serviciile, va primi atribuirea contractului de la primul lot castigat (in ordinea numerelor loturilor mentionote, respectiv lot 1, lot 2).

Obiectul contractului ce se va incheia in urma aplicarii procedurii de atribuire este de prestare Servicii de toaletari si defrisari de arbori din Sectorul 2 ? Bucuresti: Lot 1 ? Toaletari; Lot 2 ? Defrisari. Ofertantii vor completa formularul DUAE on-line prin intermediul site-ului https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd .

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6, alin. (1), lit. b) si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Administratia Domeniului Public Sector 2
Sos. Electronicii nr. 44, sector 2
023254 Bucuresti
Romania
E-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Telephone: +40 212527789
Fax: +40 212527977

VI.4) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Tree-cutting services
ND Document number 388020-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Administratia Domeniului Public Sector 2
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
OC Original CPV code 77211300 - Tree-clearing services
77211400 - Tree-cutting services
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.adp2-bucuresti.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >