Poland-Opole: Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003590838612649
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388743-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

2017/S 190-388743

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
160234900
pl. Kopernika 1
Opole
45-040
Poland
Contact person: Boguslawa Pater
Telephone: +48 669636925
E-mail: projekt.rozliczenie@gmail.com
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://muzeumpiosenki.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://muzeumpiosenki.ssdip.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytucja kultury
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utworzenie edukacyjnego studia nagra? w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu: Etap I: roboty budowlane Etap II: dostawa i monta? sprz?tu.

Reference number: DP.0601.1.2017, 1.ZP.MPP.2017
II.1.2) Main CPV code
32300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Utworzenie edukacyjnego studia nagra? w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu: Etap I: roboty budowlane; Etap II: dostawa i monta? sprz?tu

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?cznikach do SIWZ:

a) Dla Etapu I w zal?cznikach: Dokumentacja dotycz?ca prac budowlanych (zal. 1A)

b) Dla Etapu II w zal?cznikach: Dokumentacja dotycz?ca dostawy sprz?tu (zal. 1B).

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy

4. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy, do 50 % warto?ci zamowienia podstawowego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45300000
45400000
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Budynek Amfiteatru Tysi?clecia i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Utworzenie edukacyjnego studia nagra? w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu: Etap I: roboty budowlane; Etap II: dostawa i monta? sprz?tu

2. Zamowienie realizowane na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w ramach projektu pn.: ?Modernizacja obiektow kultury w celu poprawy dost?pu do dobr i uslug oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczegolno?ci w zakresie polskiej piosenki

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?cznikach do SIWZ:

a) Dla Etapu I w zal?cznikach: Dokumentacja dotycz?ca prac budowlanych (zal. 1A)

b) Dla Etapu II w zal?cznikach: Dokumentacja dotycz?ca dostawy sprz?tu (zal. 1B).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1001/16.
II.2.14) Additional information

Rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? prowadzone b?d? w PLN. W przypadku podania warto?ci w walutach obcych Zamawiaj?cy dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze ?rednim kursem walut ogloszonym przez NBP na dzie? ogloszenia post?powania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca byl wpisany do jednego z rejestrow handlowych lub zawodowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawca jest zobowi?zany zlo?y? Jednolity Europejki Dokument Zamowienia (JEDZ) ? jako aktualne na dzie? skladania ofert, wst?pne potwierdzenie spelniania wymaganego przez Zamawiaj?cego warunku,

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona najwy?ej do zlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykazal si?:

5.3.1 posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia, na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 800 000 PLN;

5.3.2 posiadaniem ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci l?cznej co najmniej 800 000 PLN.

W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawca jest zobowi?zany zlo?y? Jednolity Europejki Dokument Zamowienia (JEDZ) ? jako aktualne na dzie? skladania ofert, wst?pne potwierdzenie spelniania wymaganego przez Zamawiaj?cego warunku

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona najwy?ej do zlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykazal si? posiadaniem do?wiadczenia umo?liwiaj?cego realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie jako?ci. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykazal ?e:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ?w tym okresie, wykonal, co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na stworzeniu studia nagra? d?wi?kowych obejmuj?ce przynajmniej prace z zakresu: wykonanie lub wymiana instalacji wentylacyjnej, wykonanie lub wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sygnalowej, steruj?cej i audio, monta? stolarki drzwiowej, monta? przeszkle?, roboty posadzkowe, roboty malarskie, wykonanie okladzin ?cian z plyt g-k wzmocnionych laminatem i wloknami szklanymi, typu HPL, wykonanie okladzin akustycznych i dekoracyjnych, wykonanie sufitow podwieszanych z plyt akustycznych (uzupelnienie) i k-g, o l?cznej warto?ci tych robot nie mniejszej ni? 700 000 PLN brutto ka?da. Zamawiaj?cy wskazuje ponadto, ?e robota budowlana, o ktorej mowa powy?ej b?dzie uznana za wykonan? je?eli przed uplywem terminu skladania ofert przedmiot zamowienia zostal potwierdzony przez inwestora lub podmiot dzialaj?cy w imieniu inwestora jako nale?ycie wykonany, tj. zostal podpisane ?wiadectwo przyj?cia robot, protokol odbioru lub inny dokument rownowa?ny potwierdzaj?cy nale?yte wykonanie robot oraz potwierdzaj?ce ?e roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo uko?czone

2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (osobami, ktore zostan? skierowane do realizacji zamowienia), posiadaj?cymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie, umo?liwiaj?ce realizacj? zamowienia na odpowiednim poziomie jako?ci. Warunek b?dzie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca skieruje do realizacji niniejszego zamowienia co najmniej po jednej osobie z ka?dego ze wskazanych poni?ej zakresow, uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z po?n. zm.) do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obwi?zuj?cych przepisow: 1) kierownika budowy posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?, wykazuj?cego si? minimum 5-letnim do?wiadczeniem na stanowisku kierownika budowy, 2) kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, wykazuj?cego si? minimum 2-letnim do?wiadczeniem na stanowisku kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) kierownika robot sanitarnych posiadaj?cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, bez ogranicze?, wykazuj?cego si? minimum 2-letnim do?wiadczeniem na stanowisku kierownika robot sanitarnych, ktore to osoby b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia

3. w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonuje co najmniej dwie dostawy polegaj?ce na dostawie urz?dze?/wyposa?enia studia nagra? d?wi?kowych. Zamawiaj?cy uzna, i? warunek zostal spelniony w przypadku wykazania si? co najmniej dwoma dostawami o warto?ci 600 000 PLN brutto ka?da.

W celu potwierdzenia spelniania niniejszych warunkow Wykonawca jest zobowi?zany zlo?y? Jednolity Europejki Dokument Zamowienia (JEDZ) ? jako aktualne na dzie? skladania ofert, wst?pne potwierdzenie spelniania wymaganego przez Zamawiaj?cego warunkow

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona najwy?ej do zlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte s? we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

pl. Kopernika 1

45-040 Opole.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacje dotycz?ce:

? kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia,

? firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie,

? ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium: w wysoko?ci 20 000 PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100);

2. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

? Pieni?dzu;

? por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo- kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

? nieodwolalnych, bezwarunkowych i platnych na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego gwarancjach bankowych;

? nieodwolalnych, bezwarunkowych i platnych na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego gwarancjach ubezpieczeniowych;

? por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego:

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

pl. Kopernika 1

45-040 Opole

w banku: Millennium S.A. Warszawa

nr rachunku: 94 1160 2202 0000 0003 2216 9965

z adnotacj? ?Wadium ? nr ref.: 1/ZP/MPP/2017, DP.0601.1.2017 zamowienie na ,,Utworzenie edukacyjnego studia nagra? w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Etap I: roboty budowlane, Etap II: dostawa i monta? sprz?tu

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego.

6. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w innych formach ni? w pieni?dzu, nale?y dol?czy? do oferty w taki sposob, aby Zamawiaj?cy swobodnie mogl w

wyznaczonym terminie zwroci? wadium Wykonawcy. Wadium zlo?one w formie innej ni? pieni??na musi w swojej tre?ci zawiera? o?wiadczenie o odpowiedzialno?ci za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat? wadium przez Wykonawc? okre?lone w Ustawie Pzp.

7. Wadium wniesione w pieni?dzu, Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.

8. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem ?e Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl dokumentow lub o?wiadcze?, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.

9. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

10. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?.

11. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.

11.12 Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta

zostala wybrana:

? odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach

okre?lonych w ofercie;

? nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;

? zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Opole: Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus

2017/S 190-388743

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
160234900
pl. Kopernika 1
Opole
45-040
Poland
Contact person: Boguslawa Pater
Telephone: +48 669636925
E-mail: projekt.rozliczenie@gmail.com
NUTS code: PL524

Internet address(es):

Main address: http://muzeumpiosenki.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utworzenie edukacyjnego studia nagra? w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu: Etap I: roboty budowlane Etap II: dostawa i monta? sprz?tu.

Reference number: DP.0601.1.2017, 1.ZP.MPP.2017
II.1.2) Main CPV code
32300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
45300000
45400000
30200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL524
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Opole: Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
ND Document number 388743-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OPOLE
AU Authority name Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (160234900)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
45000000 - Construction work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
45000000 - Construction work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
RC NUTS code PL524
IA Internet address (URL) http://muzeumpiosenki.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >