Poland-Pozna?: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003591661395662
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386587-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

2017/S 189-386587

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 34
Pozna?
61-714
Poland
Contact person: Rafal Komisarek
Telephone: +48 616266977
E-mail: rafal.komisarek@umww.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.umww.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umww.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze? sieciowych, systemu zabezpiecze? poczty oraz rozbudow? posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu kopii bezpiecze?stwa w 2017 r. dla Wojewodztwa Wielkopolskiego z siedzib? Urz?du Marsza.

Reference number: DA-III-3.272.2.2017
II.1.2) Main CPV code
32000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa urz?dze? sieciowych, systemu zabezpiecze? poczty oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu kopii bezpiecze?stwa w 2017 r. dla Wojewodztwa Wielkopolskiego z siedzib? Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu w nast?puj?cych dwoch cz??ciach (zadaniach):

Zadanie nr 1 ? Dostawa i podl?czenie dla Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu fabrycznie nowych urz?dze? oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania, rozbudowuj?cych posiadany przez Zamawiaj?cego system kopii bezpiecze?stwa,

Zadanie nr 2 ? Dostawa urz?dze? sieciowych oraz oprogramowania tworz?cego system ochrony poczty elektronicznej.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? ww. zal?czniki nr 4.1 i 4.2 do SIWZ, odpowiednio dla ka?dej cz??ci (zadania).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 139 740.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i podl?czenie dla UMWW w Poznaniu fabrycznie nowych urz?dze? oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania, rozbudowuj?cych posiadany przez Zamawiaj?cego system kopii bezpiecze?stwa

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i podl?czenie dla Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu fabrycznie nowych urz?dze? oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania rozbudowuj?cych posiadany przez zamawiaj?cego system kopii bezpiecze?stwa, ktore zostaly ?ci?le okre?lone w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia.

Przedmiotowa rozbudowa polega na dostawie i wdro?eniu w ramach systemu kopii bezpiecze?stwa biblioteki ta?mowej, dodatkowych polek macierzy wraz z dyskami, dodatkowych licencji na backup danych oraz zwi?kszenie funkcjonalno?ci systemu kopii bezpiecze?stwa o archiwizacje poczty Exchange.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wydlu?enie gwarancji na bibliotek? ta?mow?, polki macierzy i dyski / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dlugo?? wsparcia posprzeda?owego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 844 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostarczony sprz?t, musi spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow, w tym by? zgodny z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2.6.2016 r. w sprawie wymaga? dla sprz?tu elektrycznego (Dz.U. z dnia 2 czerwca 2016 r., poz. 806). W szczegolno?ci musi posiada? oznaczenie ?CE, potwierdzaj?ce zgodno?? tego sprz?tu z przepisami rozporz?dzenia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa urz?dze? sieciowych oraz oprogramowania tworz?cego system ochrony poczty elektronicznej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa urz?dze? sieciowych oraz oprogramowania tworz?cego system ochrony poczty elektronicznej w 2017 r. dla Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem zamowienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej o kolejne urz?dzenia, powstanie systemu ochrony poczty przed spamem jak i wirusami oraz rozbudowa posiadanego przez zamawiaj?cego serwera o szybki dysk.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przedlu?enie gwarancji na sprz?t sieciowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Przedlu?enie okresu wsparcia dla systemu ochrony poczty / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamowienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 295 240.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Dostarczony sprz?t, musi spelnia? wymagania obowi?zuj?cych przepisow, w tym by? zgodny z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2.6.2016 r. w sprawie wymaga? dla sprz?tu elektrycznego (Dz.U. z dnia 2 czerwca 2016 r., poz. 806). W szczegolno?ci musi posiada? oznaczenie ?CE, potwierdzaj?ce zgodno?? tego sprz?tu z przepisami rozporz?dzenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie niniejszego zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ? 23

i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8 ustawy.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z post?powania o udzielenie zamowienia nale?y, na wezwanie Zamawiaj?cego, pod rygorem wykluczenia z post?powania, zlo?y? w wyznaczonym przez Zamawiaj?cego terminie nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

a) aktualny na dzie? zlo?enia odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?.

b) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej

nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego,

?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni?

3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym

w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania

z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu

? wg zal?cznika nr 2C do SIWZ;

Uwaga: Wykonawca sklada powy?szy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy).

h) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zadanie nr 1

Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje minimum jedn? osob? posiadaj?c? status certyfikowanego in?yniera ds. macierzy dyskowych Hitachi Data Systems, potwierdzony certyfikatem Hitachi Data Systems Qualified Professional ? VSP G200 to VSP G800 storage installation.

Zadanie nr 2

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje warunkow udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego (certyfikowany in?ynier ds. macierzy), wraz z informacjami na temat ich uprawnie? lub kwalifikacji zawodowych niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? zgodnie z Zal?cznikiem Nr 5 do SIWZ (skladany na wezwanie Zamawiaj?cego ? b?dzie obligowalo Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona) ? Zadanie nr 1.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy okre?laj? Istotne Postanowienia Umowy stanowi?ce zal?czniki nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

2.Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy b?dzie podpisany przez Wykonawc? oraz przedstawicieli Komisji powolanej przez Zamawiaj?cego protokol odbioru zamowienia. Wzor protokolu odbioru stanowi zal?cznik nr 3 do umowy.

3. Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? dokona? zaplaty nale?no?ci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 14 dni licz?c od dnia dostarczenia tylko prawidlowo wystawionej faktury b?d? faktur do siedziby Zamawiaj?cego.

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania Umowy najpo?niej w dniu zawarcia Umowy, w wysoko?ci 5 % warto?ci umowy (brutto) ? dotyczy Zadanie nr 1.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego przy al. Niepodleglo?ci 34 w Poznaniu, Biuro Zamowie? Publicznych, Sala konferencyjna 1024, X pi?tro, cz??? A.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.W celu wykazania przez Wykonawc? spelniania przez oferowane dostawy wymaga? Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wymaga opisu produktow, ktore maj? zosta? dostarczone,

tj. specyfikacji techniczno-funkcjonalnej, ktor? stanowi? np.: opisy techniczne lub inne dokumenty zawieraj?ce uszczegolowione dane techniczne oferowanego przedmiotu zamowienia, pozwalaj?ce zweryfikowa? wszelkie wymagania minimalne zawarte w tre?ci SIWZ, z podaniem nazw producenta oraz nazw modelu oraz spelnienia ka?dego z parametrow minimalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SOPZ stanowi?cym (odpowiednio) zal?cznik nr 4.1?4.2 do SIWZ (skladany na wezwanie Zamawiaj?cego ? b?dzie obligowalo Wykonawc?, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona.

2. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:

25 000 PLN ? dla zadania nr 1 (dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych 00/100),

8 000 PLN ? dla zadania nr 2 (osiem tysi?cy zlotych 00/100),

wniesionym przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Na ofert? skladaj? si? nast?puj?ce dokumenty:

a) Jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ) ? zgodnie z Zal?cznikiem nr 2A do SIWZ (skladany w formie pisemnej),

b) Formularz ofertowy ? wg Zal?cznika nr 1 do SIWZ,

c) dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium,

d) pelnomocnictwa do reprezentacji wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentow rejestrowych).

4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

5. Na ??danie zamawiaj?cego, wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada jednolite dokumenty dotycz?ce podwykonawcow.

6. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da zlo?enia wraz z ofert? dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:

1) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

8.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia (na wezwanie)w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych rozdz. VI ust. 2 lit. a) ? b) SIWZ.

9. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy przedstawienia (na wezwanie) dokumentow wymienionych w rozdz. VI ust. 2 lit. a) ? b) SIWZ, dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.

10. Informacje dot. wykonawcow zagranicznych zawarte s? w rozdz. VI ust. 10 SIWZ.

11. Najpo?niej do 5 dni po ogloszeniu wynikow post?powania wybrany Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu szczegolow? wycen? poszczegolnych elementow (pozycji) zamowienia

wg SOPZ ? dot. zada? nr 1 i nr 2.

12. Najpo?niej do 5 dni po ogloszeniu wynikow post?powania wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiaj?cemu certyfikat in?yniera ds. macierzy dyskowych zgodnie z wymogiem rozdz. V ust. 1 SIWZ (kopia potwierdzona za zgodno?? z oryginalem) ? dot. zadania nr 1.

13. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z procedury okre?lonej w art. 24aa ustawy.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
x
x
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ?

w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

4. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

6. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy).

8. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

10. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

2017/S 189-386587

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodleglo?ci 34
Pozna?
61-714
Poland
Contact person: Rafal Komisarek
Telephone: +48 616266977
E-mail: rafal.komisarek@umww.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.umww.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze? sieciowych, systemu zabezpiecze? poczty oraz rozbudow? posiadanego przez Zamawiaj?cego systemu kopii bezpiecze?stwa w 2017 r. dla Wojewodztwa Wielkopolskiego z siedzib? Urz?du Marsza.

Reference number: DA-III-3.272.2.2017
II.1.2) Main CPV code
32000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 139 740.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa i podl?czenie dla UMWW w Poznaniu fabrycznie nowych urz?dze? oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania, rozbudowuj?cych posiadany przez Zamawiaj?cego system kopii bezpiecze?stwa

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 844 500.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa urz?dze? sieciowych oraz oprogramowania tworz?cego system ochrony poczty elektronicznej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 295 240.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
ND Document number 386587-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place POZNA?
AU Authority name Wojewodztwo Wielkopolskie z siedzib? Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 32000000 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 32000000 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.umww.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >