Poland-Szczecin: Monitoring and control services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003591667515408
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389346-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Monitoring and control services

2017/S 190-389346

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Poland
Contact person: Monika Czajkowska
Telephone: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ums.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Morski w Szczecinie
PL424
Plac Stefana Batorego 4, pokoj nr 110
Szczecin
70-207
Poland
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Morski w Szczecinie- Zespol ds. Zamowie? Publicznych, pokoj nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Plac Stefana Batorego 4 ? pokoj nr 110
Szczecin
70-207
Poland
Contact person: Monika Czajkowska
Telephone: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: terenowy organ administracji pa?stwowej
I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo ?eglugi i ochrona ?rodowiska morskiego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Budowy dla Inwestycji pod nazw? ?Budowa dwoch wielozadaniowych jednostek plywaj?cych.

Reference number: PO-II-370/ZZP-3/37/17
II.1.2) Main CPV code
71700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia pozostaje ?wiadczenie uslug polegaj?cych na nadzorze i kontroli podmiotu, ktory wybrany zostanie przez Zamawiaj?cego w odr?bnym post?powaniu przetargowym (podmiot ten zwany jest rownie? ?Dostawc?), w toku realizacji przez Dostawc? zadania pod nazw?: ?Budowa dwoch wielozadaniowych jednostek plywaj?cych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
71600000
63726000
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

W szczegolno?ci do obowi?zkow Wykonawcy b?dzie nale?alo:

1. nadzor nad sporz?dzeniem, weryfikacja, opiniowanie i zarz?dzanie dokumentami sporz?dzanymi przez Dostawc?, w tym projektem techniczno-klasyfikacyjnym, dokumentami dotycz?cymi urz?dze? i materialow oraz ich probek,

2. koordynacja i nadzor prac projektowych, dostaw, uslug wykonywanych przez Dostawc?,

3. nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepisow prawa przez Dostawc?,

4. administrowanie i zarz?dzanie umow? zawart? przez Zamawiaj?cego z Dostawc?,

5. nadzor nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiaj?cego bud?etu zadania

6. nadzor nad usuni?ciem wad przedmiotu realizowanego przez Dostawc?,

7. rozliczanie umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z Dostawc? w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowi?zuj?ce dla dofinansowania ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020 i przygotowanie niezb?dnych dokumentow do i przy realizacji tej umowy dostawy w ramach finansowania ze ?rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020. O? priorytetowa III Rozwoj Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Dzialanie 3.2 Rozwoj transportu morskiego, ?rodl?dowych drog wodnych i pol?cze? multimodalnych;

8. wszelkie inne dzialania zwi?zane z nadzorem, administrowaniem, zarz?dzaniem i/lub kontrolowaniem realizacji umowy przez Dostawc?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia w zakresie nadzoru i rozliczania zamowie? dofinansowanych z Unii Europejskiej / Weighting: 25
Price - Weighting: 50
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.03.02.00-00-0008/17.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy nie przewiduje:

skladania ofert cz??ciowych i wariantowych,

zawarcia umowy ramowej,

prowadzenia aukcji elektronicznej,

wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp,

ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

prowadzenia rozlicze? z Wykonawc? w walutach obcych,

wymaga?, o ktorych mowa w art.w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp

Nie prowadzono dialogu technicznego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca dol?cza do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da:

1. informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert,

2.dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia,

3.sprawozdania finansowego albo jego cz??ci, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, rownie? odpowiednio z opini? o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci, a w przypadku Wykonawcow niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentow okre?laj?cych na przyklad obroty oraz aktywa i zobowi?zania ? za okres nie dlu?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.posiadania ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie ni?szej ni? 4,0 mln (slownie: cztery miliony 00/100) zlotych,

2.posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie ni?sz? ni? 4,0 mln (slownie: cztery miliony 00/100) zlotych,

3.osi?gni?cia w ka?dym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie (na podstawie ?Rachunku zyskow i strat pozycja ?Przychod netto ze sprzeda?y produktow, towarow i materialow lub ?Przychod netto ze sprzeda?y i zrownane z nimi) rocznego obrotu w kwocie nie ni?szej, ni? 4,0 mln (slownie: cztery miliony 00/100)zlotych.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca dol?cza do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej i zawodowej Zamawiaj?cy ??da:

1. wykaz zrealizowanych uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi te zostaly wykonane oraz z podaniem warto?ci dostawy, ktora byla obj?ta przedmiotem nadzoru Wykonawcy, a tak?e zal?czeniem dowodow, okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie. Dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. Wykaz powinien zosta? sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do IDW.

2. wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zosta? sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do IDW.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Wykonawca musi posiada? stosowne do?wiadczenie i wykaza? wykonanie co najmniej dwoch uslug, ktorych przedmiotem pozostawal nadzor nad realizacj? i rozliczenie dostawy, przy czym:

przedmiotem jednej z dostaw byl pelnomorski statek specjalistyczny o warto?ci dostawy (rozumianej jako warto?? wynagrodzenia wskazanego w umowie, ktorej przedmiotem pozostawala dostawa) wynosz?cej minimum 60 mln zlotych brutto

przedmiotem drugiej z dostaw byl pelnomorski statek o warto?ci dostawy (rozumianej jako warto?? wynagrodzenia wskazanego w umowie, ktorej przedmiotem pozostawala dostawa) wynosz?cej minimum 100 mln zlotych brutto.

2.Wykonawca musi dysponowa? odpowiednimi osobami skierowanymi przez Wykonawc? do realizacji zamowienia. Wykonawca musi dysponowa? zespolem osob zdolnych do wykonania zamowienia skladaj?cym si? co najmniej z nast?puj?cych specjalistow:

Kierownik zespolu ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

uko?czone studia wy?sze,

posiada? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe jako osoba nadzoruj?ca budow? statkow pelnomorskich (pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego)

posiada? do?wiadczenie w zakresie nadzoru nad budow? i rozliczeniem jednego specjalistycznego statku pelnomorskiego o warto?ci minimum 50 mln (slownie: pi??dziesi?t milionow 00/100) zlotych brutto.

Zast?pca Kierownika zespolu ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

uko?czone studia wy?sze,

posiada? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe jako osoba nadzoruj?ca budow? statkow pelnomorskich (pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego),

posiada? do?wiadczenie w zakresie nadzoru nad budow? i rozliczeniem jednego specjalistycznego statku pelnomorskiego o warto?ci minimum 25 mln zlotych brutto.

In?ynier mechanik ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

uko?czone studia wy?sze techniczne,

posiada? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe jako budowniczy (nadzorca budowy) statkow pelnomorskich.

In?ynier elektryk ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

posiada? do?wiadczenie w zakresie zaprojektowania lub nadzorowania lub wykonania systemow elektrycznych, nawigacji, komputerowych, automatyki dla co najmniej dwoch statkow pelnomorskich pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego, w tym dla jednego specjalistycznego statku pelnomorskiego.

In?ynier robot kadlubowych ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

posiada? do?wiadczenie w zakresie nadzorowania lub wykonania prac w zakresie budowy kadluba co najmniej dwoch statkow pelnomorskich pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego, w tym dla jednego specjalistycznego statku pelnomorskiego.

Specjalista w zakresie zaopatrzenia i logistyki dostaw ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

wyksztalcenie wy?sze,

minimum 5-letnie do?wiadczenie zawodowe w zakresie rozliczania, analizy kosztow budowy i dostawy specjalistycznych statkow pelnomorskich oraz sporz?dzania raportow.

Prawnik ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

w zakresie znajomo?ci prawa morskiego, handlowego, zamowie? publicznych oraz przepisow Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Specjalista w zakresie obslugi biura ? jedna osoba ? osoba ta musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

w prowadzeniu dokumentacji oraz logistyki spotka? w trakcie realizacji budowy statkow.

Projektant ? dwie osoby? ka?da z osob musi posiada? nast?puj?ce kwalifikacje i do?wiadczenie:

uko?czone studia wy?sze techniczne,

posiada? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe jako projektant statkow pelnomorskich,

posiada? do?wiadczenie w zakresie zaprojektowania, w okresie ostatnich 10 lat, budowy co najmniej dwoch statkow pelnomorskich, pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego, w tym co najmniej jednego specjalistycznego statku pelnomorskiego.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarte s? w SIWZ cz. II dost?pnej wraz z niniejszym ogloszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?ceco.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin sala 116.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem tzw. procedury odwroconej na podstawie przepisu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2.W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca dol?cza do oferty aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da:

o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; O?wiadczenie powinno zosta? sporz?dzone wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 5 do IDW.

odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 p. 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert ? dotyczy podmiotow zbiorowych;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 p. 13 i 14 ustawy Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert ? dotyczy Wykonawcow b?d?cych osobami fizycznymi, osobami prawnymi i spolkami prawa handlowego,

o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. O?wiadczenie powinno zosta? sporz?dzone wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 7 do IDW,

o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne. O?wiadczenie powinno zosta? sporz?dzone wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 7 do IDW.

o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). O?wiadczenie powinno zosta? sporz?dzone wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 7 do IDW.

Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci: 120 000 PLN (slownie: sto dwadzie?cia tysi?cy zlotych 00/100).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Monitoring and control services

2017/S 190-389346

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Poland
Contact person: Monika Czajkowska
Telephone: +48 914403423
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Fax: +48 914403441
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.ums.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: bezpiecze?stwo ?eglugi i ochrona ?rodowiska morskiego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Budowy dla Inwestycji pod nazw? ?Budowa dwoch wielozadaniowych jednostek plywaj?cych.

Reference number: PO-II-370/ZZP-3/37/17
II.1.2) Main CPV code
71700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000
71600000
63726000
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Monitoring and control services
ND Document number 389346-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Dyrektor Urz?du Morskiego w Szczecinie (PL424)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 63726000 - Miscellaneous water transport support services
71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000 - Engineering services
71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services
71700000 - Monitoring and control services
OC Original CPV code 63726000 - Miscellaneous water transport support services
71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000 - Engineering services
71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services
71700000 - Monitoring and control services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.ums.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >