Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003592663408096
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386583-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 189-386583

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Uslug Logistycznych
ul. Sloneczna 37
Warszawa
00?789
Poland
Contact person: Anna Liersch-Bryzek
Telephone: +48 226013973
E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
Fax: +48 226013362
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.cul.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.cul.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytucja gospodarki bud?etowej, jednostka sektora finansow publicznych
I.5) Main activity
Other activity: zadania publiczne z zakresu logistyki

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Dostawa energii elektrycznej do jednostek CUL w 2018 i 2019 roku, 4 zadania.

Reference number: 24/WA/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek Centrum Uslug Logistycznych w 2018 i 2019 roku, 4 zadania, zgodnie Opisem Przedmiotu Zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 1 do SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy zal?cznik nr 12 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 975 589.84 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Polnocno Zachodnia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Region Polska Polnocno Zachodnia.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej w 2018 i 2019 roku o l?cznym szacowanym wolumenie:

dla cz??ci nr 1: 1295,400 MWh.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pochodzenie energii elektrycznej w cz??ci z odnawialnych ?rodel energii (OZE) i/lub z kogeneracji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 275 271.65 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy w sytuacjach opisanych w SIWZ i w Istotnych Postanowieniach umowy.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Polnocna

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Region Polska Polnocna.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej w 2018 i 2019 roku o l?cznym szacowanym wolumenie:

dla cz??ci nr 2 ? 814,200 MWh.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pochodzenie energii elektrycznej w cz??ci z odnawialnych ?rodel energii (OZE) i/lub z kogeneracji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 173 017.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Centralna i Poludniowo ? Wschodnia

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Region Polska Centralna i Poludniowo ? Wschodnia.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej w 2018 i 2019 roku o l?cznym szacowanym wolumenie:

dla cz??ci nr 3 ? 1195,130 MWh.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pochodzenie energii elektrycznej w cz??ci z odnawialnych ?rodel energii (OZE) i/lub z kogeneracji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 253 965.13 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Poludniowo ? Zachodnia

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Region Polska Poludniowo ? Zachodnia.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej w 2018 i 2019 roku o l?cznym szacowanym wolumenie:

dla cz??ci nr 4 ? 1286,285 MWh.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pochodzenie energii elektrycznej w cz??ci z odnawialnych ?rodel energii (OZE) i/lub z kogeneracji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 273 335.56 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W post?powaniu o udzielenie zamowienia mo?e wzi?? udzial Wykonawca, ktory spelnia warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu polegaj?ce na:

a) posiadaniu kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisow.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan?, przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

3. Do oferty ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia(dalej JEDZ ? stanowi?cy zal?cznik nr 2 do SIWZ ),. Informacje zawarte w JEDZ b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

4. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

JEDZ ma potwierdzi? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?ce tych podmiotow. W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania cz??ci prac, Wykonawca jest zobowi?zany poinformowa? o tym Zamawiaj?cego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu ofertowym.

6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do?wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno?ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow,niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nimi stosunkow, nale?y przedlo?y? w szczegolno?ci pisemne zobowi?zanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (oryginal lub kopia po?wiadczona notarialnie) (art. 22a ust 2 ustawy Pzp).

Je?eli Wykonawca polega na wiedzy i do?wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno?ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, prosz? przedstawi? ?dla ka?dego z podmiotow, ktorych to dotyczy ? odr?bny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ), nale?ycie wypelniony i podpisany przez dane podmioty.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

8) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

9) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

10) Aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki,

11) wykazu dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu polegaj?ce na sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

Dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie s?:

? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy;

? w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu polegaj?ce na:

a) zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. posiada wiedz? i do?wiadczenie.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, i? w ci?gu ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? to w tym okresie) potwierdzi nale?yte wykonanie co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym ni?:

? dla cz??ci nr 1: 500,000 MWh/ 1 rok,

? dla cz??ci nr 2: 300,000 MWh/ 1 rok,

? dla cz??ci nr 3: 500,000 MWh/ 1 rok,

? dla cz??ci nr 4: 500,000 MWh/ 1 rok.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy w sytuacjach opisanych w SIWZ i w Istotnych Postanowieniach umowy.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

4. Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Centrum Uslug Logistycznych, 00-789 Warszawa, ul. Sloneczna 37.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w post?powaniu w kwocie:

dla cz??ci 1 ? 5 000 PLN, slownie: pi?? tysi?cy zlotych,

dla cz??ci 2 ? 5 000 PLN, slownie: pi?? tysi?cy zlotych,,

dla cz??ci 3 ? 5 000 PLN, slownie: pi?? tysi?cy zlotych,,

dla cz??ci 4 ? 5 000 PLN, slownie: pi?? tysi?cy zlotych,,

przed uplywem terminu skladania ofert, okre?lonym w SIWZ.

2. Oferta musi zawiera? w szczegolno?ci:

1) JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielnie zamowienia publicznego, dla podwykonawcow (je?li dotyczy) i dla podmiotow trzecich (je?li dotyczy));

2) Formularz oferty; (dla ka?dej cz??ci osobno)

3) Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspoldzialania, z ktorej b?dzie wynika? przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik mo?e by? ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno by? zal?czone w formie oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii. Za oryginal uwa?a si? pelnomocnictwo zlo?one w formie pisemnej podpisane wlasnor?cznym podpisem;

4) Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno?? z oryginalem przez notariusza) wzgl?dnie do podpisania innych dokumentow skladanych wraz z ofert?, chyba, ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? w szczegolno?ci za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazal to wraz ze zlo?eniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentow zlo?onych wraz z ofert?;

5) zobowi?zanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (je?eli dotyczy);

6) dowod wniesienia wadium (dla ka?dej cz??ci osobno)

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego (o?wiadczenie stanowi zal?cznik numer 11 do SIWZ).

4. Dopuszcza si? mo?liwo?? wykonania zamowienia przez podwykonawcow. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w ofercie cz??ci zamowienia powierzonej podwykonawcom.

5. Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Dokladnie informacje o skladaniu odwola? znajduj? si? w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Terminy wniesienia odwolania:

2.1. odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego, stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2.2. odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej;

2.3. odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

2.4. je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

2.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej Ogloszenia;

2.4.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 189-386583

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Uslug Logistycznych
ul. Sloneczna 37
Warszawa
00?789
Poland
Contact person: Anna Liersch-Bryzek
Telephone: +48 226013973
E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
Fax: +48 226013362
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.cul.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: zadania publiczne z zakresu logistyki

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Dostawa energii elektrycznej do jednostek CUL w 2018 i 2019 roku, 4 zadania.

Reference number: 24/WA/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 975 589.84 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Polnocno Zachodnia

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 275 271.65 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Polnocna

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 173 017.50 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Centralna i Poludniowo ? Wschodnia

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 253 965.13 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Region Polska Poludniowo ? Zachodnia

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
09300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 273 335.56 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 386583-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Uslug Logistycznych
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.cul.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >