Poland-Warsaw: Heating oil

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003592805549781
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386553-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Heating oil

2017/S 189-386553

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Obslugi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa
00-902
Poland
Contact person: Jakub Siara
Telephone: +48 226952973
E-mail: zamowienia.co@prezydent.pl
Fax: +48 226952133
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.co.kprp.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.co.kprp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Instytucja Gospodarki Bud?etowej
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Olej opalowy.

Reference number: ZP.CO-14/2017
II.1.2) Main CPV code
09135100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z sukcesywnym dostarczeniem oleju opalowego lekkiego spelniaj?cego wymagania okre?lone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 dla oleju opalowego lekkiego gatunku L-1 do obiektow Kancelarii Prezydenta RP.

Przedmiot zamowienia podzielony jest na 3 cz??ci:

a) cz??? I ? Dostawy oleju opalowego do obiektu na Mierzei Helskiej,

b) cz??? II ? Dostawy oleju opalowego do obiektu w Wi?le,

c) cz??? III ? Dostawy oleju opalowego do obiektow w Warszawie i okolicach.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamowienia musi odpowiada? parametrom ilo?ciowym i jako?ciowym okre?lonym przez Zamawiaj?cego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy oleju opalowego do obiektu na Mierzei Helskiej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Rezydencja Prezydenta RP na Mierzi Helskiej, ul. Helska 3, 84-150 Hel.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z sukcesywnym dostarczeniem oleju opalowego lekkiego spelniaj?cego wymagania okre?lone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 dla oleju opalowego lekkiego gatunku L-1 do obiektu Kancelarii Prezydenta RP.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? bada? / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Termin realizacji zamowienia (liczony dla ka?dej cz??ci zamowienia oddzielnie) ? sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie wcze?niej jednak ni? od 01 stycznia 2018 r., jednak nie po?niej ni? do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert stanowi 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy oleju opalowego do obiektu w Wi?le

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Rezydencja Prezydenta RP ?Zamek w Wi?le ? Narodowy Zespol Zabytkowy, ul. Zameczek 1, 43-460 Wisla.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z sukcesywnym dostarczeniem oleju opalowego lekkiego spelniaj?cego wymagania okre?lone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 dla oleju opalowego lekkiego gatunku L-1 do obiektu Kancelarii Prezydenta RP.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? bada? / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Termin realizacji zamowienia (liczony dla ka?dej cz??ci zamowienia oddzielnie) ? sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie wcze?niej jednak ni? od 1.1.2018 r., jednak nie po?niej ni? do dnia 31.12.2019 r.

2. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert stanowi 13 SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy oleju opalowego do obiektow w Warszawie i okolicach

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL912
NUTS code: PL913
Main site or place of performance:

1. Ruda Tarnowska, 08-470 Wilga

2. ul. Belwederska 56, 00-594 Warszawa

3. ul. Krakowskie Przedmie?cie 46/48, 00-325 Warszawa

4. Obiekt w odleglo?ci ok. 20 km od Warszawy (kierunek Konstancin-Jeziorna).

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z sukcesywnym dostarczeniem oleju opalowego lekkiego spelniaj?cego wymagania okre?lone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 dla oleju opalowego lekkiego gatunku L-1 do obiektow Kancelarii Prezydenta RP.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? bada? / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Termin realizacji zamowienia (liczony dla ka?dej cz??ci zamowienia oddzielnie) ? sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie wcze?niej jednak ni? od 1.1.2018 r., jednak nie po?niej ni? do dnia 31.12.2019 r.

2. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert stanowi 13 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca winien dostarczy? aktualn? koncesj? w zakresie obrotu paliwami cieklymi obj?tymi zamowieniem wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie konkretyzuje niniejszego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Na potwierdzenie spelnienia niniejszego warunku, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wykazania si? wykonaniem z nale?yt? staranno?ci?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonywaniem z nale?yt? staranno?ci?, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej trzech zamowie? polegaj?cych na wykonaniu / wykonywaniu dostaw oleju opalowego, ktorych l?czna liczba m zrealizowanych dostaw oleju opalowego wynosila co najmniej:

? dla cz??ci I ? 250 m;

? dla cz??ci II ? 160 m;

? dla cz??ci III ? 170 m.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, wowczas wystarczy na potwierdzenie spelnienia warunku posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lonego w 5 ust. 1 pkt 2) lit. c) ppkt i. SIWZ, aby Wykonawca wykazal, ?e spelnia warunek w zakresie najwi?kszej z nich pod wzgl?dem liczby m zrealizowanych dostaw oleju opalowego.

ii. Na potwierdzenie spelnienia niniejszego warunku, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wykazania si? posiadaniem samochodu ? cysterny o pojemno?ci nie wi?kszej ni?:

? dla cz??ci I ? 13 m;

? dla cz??ci II ? 18 m;

? dla cz??ci III ? 12 m.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, wowczas winien na potwierdzenie spelnienia warunku posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lonego w 5 ust. 1 pkt 2) lit. c) ppkt ii. SIWZ, wykaza?, ?e spelnia warunek w zakresie ka?dej cz??ci oddzielnie tj. posiada? przynajmniej po jednym samochodzie ? cysternie dla ka?dej cz??ci zamowienia.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wowczas Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow:

B) potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu:

i. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania (dotyczy warunku okre?lonego w 5 ust. 1 pkt. 2) lit. a) SIWZ);

ii. wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu (dotyczy warunku okre?lonego w 5 ust. 1 pkt. 2) lit. c) tiret i. SIWZ);

iii. wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami (dotyczy warunku okre?lonego w 5 ust. 1 pkt. 2) lit. c) tiret ii. SIWZ).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 13:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego w Warszawie (00-902) przy ul. Wiejskiej 10.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

09.2019 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego: do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ i w formie jednolitego dokumentu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wowczas Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow:

A) potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia:

i. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

ii. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

iii. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

iv. odpisu z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

C) potwierdzaj?cych spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego:

za?wiadczenia niezale?nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako?ci potwierdzaj?cego, ?e dostarczane produkty odpowiadaj? okre?lonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. odpowiadaj? co najmniej parametrom technicznym oleju opalowego zawartym w Zal?czniku nr 2 do SIWZ w tabeli nr 2.

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

a) dla cz??ci I ? 12 000 PLN,

b) dla cz??ci II ? 7 000 PLN,

c) dla cz??ci III ? 8 000 PLN.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Heating oil

2017/S 189-386553

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Obslugi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa
00-902
Poland
Contact person: Jakub Siara
Telephone: +48 226952973
E-mail: zamowienia.co@prezydent.pl
Fax: +48 226952133
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.co.kprp.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Olej opalowy.

Reference number: ZP.CO-14/2017
II.1.2) Main CPV code
09135100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy oleju opalowego do obiektu na Mierzei Helskiej

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy oleju opalowego do obiektu w Wi?le

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy oleju opalowego do obiektow w Warszawie i okolicach

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
NUTS code: PL912
NUTS code: PL913
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Heating oil
ND Document number 386553-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Obslugi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09135100 - Heating oil
OC Original CPV code 09135100 - Heating oil
RC NUTS code PL225
PL634
PL911
PL912
PL913
IA Internet address (URL) http://www.co.kprp.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >