Poland-Imielin: Computer servers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003592813274263
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Oct 13, 2017
Solicitation No: 386552-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Imielin: Computer servers

2017/S 189-386552

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wentylatory Wentech spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
2220013922
ul. Rzemie?lnicza 6
Imielin
41-407
Poland
Contact person: Wieslaw Polak
Telephone: +48 322255606
E-mail: w.polak@wentech.com.pl
Fax: +48 322255606
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.wentech.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wentech.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: przedsi?biorstwo
I.5) Main activity
Other activity: produkcja wentylatorow przemyslowych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwer systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych.

Reference number: 2/3.3/2017
II.1.2) Main CPV code
48822000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

W zwi?zku z realizacj? projektu p.n. ?Wdro?enie innowacyjnych w skali kraju rozwi?za? TIK w zakresie wdro?enia systemu do analiz akustycznych oraz aeroakustycznych w procesie produkcyjnym wentylatorow przemyslowych firma planuje naby?: Serwer systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
Main site or place of performance:

Wentylatory Wentech Sp. z o.o.

ul. Rzemie?lnicza 6

41-407 Imielin.

II.2.4) Description of the procurement:

Parametry techniczne(podane poni?ej lub rownowa?ne):

Konfiguracja obudowy: rack

Procesor: zgodny z architektur? x64, liczna rdzeni minimum 14, w?tkow 28, bazowa cz?stotliwo?? procesora nie mniej ni? 2.6GHz (procesor referencyjny: Intel Xeon E52690 v4 lub rownowa?ny pod wzgl?dem mocy obliczeniowej i przeznaczenia producenta do zastosowa? serwerowych) ? 2 szt.

Typ konfiguracji pami?ci: Performance Optimized

Szybko?? i typ pami?ci: 2400MT/s DIMM (lub wi?ksza, zgodna z cz?stotliwo?ci? typu obslugiwanej pami?ci przez procesor)

Ilo?? pami?ci: 16GB Dual Rank ? 8 szt.

Konfiguracja RAID: minimum RAID 5

Kontroler RAID: min. 1 GB cache

Dyski twarde 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hotplug Hard Drive ? 5 szt.

Zasilacz Dual, Hotplug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 szt.

Przewod zasilaj?cy: 2 szt.

Szyny do monta?u w szafie serwerowej

Management Arm, No Casters 1 szt.

Wewn?trzny nap?d optyczny DVD+/RW, SATA

TPM Module: TPM 2.0

Dostawa

Standardowa pomoc techniczna 3Yr Basic Warranty Next Business Day Minimum Warranty

Uslugi pomocy technicznej 3Yr Basic Warranty NBD

System operacyjny: Windows Server 2012R2 lub wy?szy umo?liwiaj?cy downgrade do Windows 2008R2, Zestaw no?nikow z systemem operacyjnym Windows Server 2012R2

Modul do zdalnego zarz?dzania

Rozwi?zania rownowa?ne:

a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiaj?cego nazwy producenta lub typy produktu/technologii ma na celu okre?lenie klasy funkcjonalno?ci, przeznaczenia sprz?tu b?d?cego przedmiotem zamowienia i slu?? ustaleniu standardu, nie wskazuj? natomiast na konkretny wyrob lub konkretnego producenta.

b) Ilekro? w opisie przedmiotu zamowienia wskazane zostaly normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne.

c) Wykonawca, ktory powola si? na rozwi?zanie rownowa?ne, obowi?zany jest wykaza?, ?e oferowany przez niego przedmiot zamowienia spelnia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.

d) Za rozwi?zania rownowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, ktorego standardy, cechy jako?ciowe, parametry techniczne i u?ytkowe s? identyczne lub nie gorsze oraz ktore spelniaj? wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone powy?ej.

e) Poj?cie ?rownowa?no?ci oznacza mo?liwo?? uzyskania efektu zalo?onego przez Zamawiaj?cego za pomoc? innych rozwi?za? technicznych. Oferent jest zobowi?zany w odpowiedni sposob udowodni? w swojej ofercie i/lub zal?cznikach do niej, w sposob jednoznaczny, ?e proponowane przez niego rozwi?zania w rownym stopniu spelniaj? wymagania okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 29/09/2017
End: 13/10/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.03.03.00-24-0981/16-002.
II.2.14) Additional information

Zgodnie z ogloszeniem opublikowanym na stronie www.wentech.pl

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Oferty mog? sklada? Oferenci, ktorzy:

? posiadaj? uprawnienia do wykonania okre?lonej dzialalno?ci i wykonuj? j? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i normami,

? nie s? podmiotem powi?zanym osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj?cym;

przez powi?zania kapitalowe lub osobowe rozumie si? wzajemne powi?zania mi?dzy Zamawiaj?cym lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Zamawiaj?cego lub osobami wykonuj?cymi w imieniu Zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegaj?ce w szczegolno?ci na:

o uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej,

o posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji,

o pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pelnomocnika,

o pozostawaniu w zwi?zku mal?e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

? nie zostalo wszcz?te w stosunku do Oferenta post?powania: upadlo?ciowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne post?powanie uniemo?liwiaj?ce wykonanie zamowienia,

? nie zachodz? inne okoliczno?ci, ktore uniemo?liwiaj? uczestnictwo w post?powaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub te? wykonanie zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z Dostawc?, do wydlu?enia terminu dostawy, zgodnie z aktualnymi na dany moment mo?liwo?ciami operacyjnymi Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 23:59
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/10/2017
Local time: 08:00
Place:

Wentylatory Wentech Sp. z o.o.

ul. Rzemie?lnicza 6

41-407 Imielin.

Information about authorised persons and opening procedure:

Nie okre?lono.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
brak
brak
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Imielin: Computer servers

2017/S 189-386552

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wentylatory Wentech spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
2220013922
ul. Rzemie?lnicza 6
Imielin
41-407
Poland
Contact person: Wieslaw Polak
Telephone: +48 322255606
E-mail: w.polak@wentech.com.pl
Fax: +48 322255606
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.wentech.pl

I.5) Main activity
Other activity: produkcja wentylatorow przemyslowych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwer systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych.

Reference number: 2/3.3/2017
II.1.2) Main CPV code
48822000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 29/09/2017
End: 13/10/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 23:59
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Imielin: Computer servers
ND Document number 386552-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place IMIELIN
AU Authority name Wentylatory Wentech spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? (2220013922)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 13/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48822000 - Computer servers
OC Original CPV code 48822000 - Computer servers
RC NUTS code PL22C
IA Internet address (URL) www.wentech.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >