Poland-Jarocin: Construction work for water and sewage pipelines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003593486816418
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386376-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jarocin: Construction work for water and sewage pipelines

2017/S 189-386376

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
Jarocin
63-200
Poland
Contact person: Tomasz Olszak
Telephone: +48 627473487
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Fax: +48 627473480
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: www.pwikjarocin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: zbiorowe zaopatrywanie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?ciekow
I.5) Main activity
Other activity: zbiorowe zaopatrywanie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?ciekow

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj? sanitarn? i kanalizacj? deszczow?) oraz sieci wodoci?gowej na os. Kopernika w Jarocinie.

Reference number: POIS/P/2/2017
II.1.2) Main CPV code
45231300
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj? sanitarn? i kanalizacj? deszczow?) oraz sieci wodoci?gowej na os. Kopernika w Jarocinie.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45232130
45111200
45232423
45233220
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Polska, wojewodztwo wielkopolskie, powiat jaroci?ski, gmina Jarocin.

II.2.4) Description of the procurement:

4.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pod nazw?: ?Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj? sanitarn? i kanalizacj? deszczow?) oraz sieci wodoci?gowej na os. Kopernika w Jarocinie polegaj?cego na budowie sieci wodoci?gowej z rur PE i ?rednicy dn 110-160 mm i dlugo?ci ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PE i ?rednicy dn 40 mm i dlugo?ci ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i ?rednicy dn 200-500 mm i dlugo?ci ok. 3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o ?rednicy dn 150 mm i dlugo?ci ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o ?rednicy dn 250-800 mm i dlugo?ci ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o ?rednicy dn 160 mm i dlugo?ci ok.1 308,40 mb.

UWAGA: Pragniemy wyja?ni?, ?e pod poj?ciem ?odcinki boczne definiujemy odcinki przewodow od sieci do granicy dzialek prywatnych wla?cicieli.

Zakres prac do realizacji przez Wykonawc?:

a) wykonanie przedmiotu zamowienia

b) opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdze? niezb?dnych projektow do realizacji robot a w szczegolno?ci: projekty organizacji ruchu, projekty tymczasowych parkingow i miejsc postojowych, pozwolenie na zaj?cie pasa drogowego

c) przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod deszczowych

d) zapewnienie ci?glo?ci dostaw wody i odbioru ?ciekow ze wszystkich posesji przylegaj?cych do placu budowy; w uzasadnionych przypadkach ? za zgod? Zamawiaj?cego ? dostawy wody mog? odbywa? si? z cystern i innych zbiornikow, pod warunkiem zapewnienia bezpiecze?stwa mikrobiologicznego i innych wymaga? zawartych w przepisach dotycz?cych jako?ci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi

e) ci?gla informacja mieszka?cow o post?pie prac, planowanych utrudnieniach w dost?pie do nieruchomo?ci i dostawie mediow

f) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacj? projektow? i decyzjami zarz?dcow drog

g) wymiana slupa SN 15 kV zgodnie z projektem budowlanym

h) dostarczenie do dokumentacji odbiorowej plyty CD z przebiegu inspekcji kanalow sanitarnych i deszczowych videokamer? wraz z raportem, ktory b?dzie zawieral: spadek podlu?ny, poprawno?? pol?cze?, owalno??, dro?no??

i) pelna obsluga geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza)

Pelny i szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostal w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR.

Podane w wy?ej wymienionych dokumentach nazwy (znaki towarowe) maj? charakter przykladowy, a ich wskazanie ma na celu okre?lenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ?ofert rownowa?nych. Przez ?ofert? rownowa?n? nale?y rozumie? tak?, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych spelniaj?cych minimalne parametry okre?lone przez Zamawiaj?cego, lecz oznaczon? innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

4.3. Kontrakt oparty b?dzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

4.4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w cz??ci III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: R?kojmia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0174/16.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia. Rozliczenie b?dzie nast?powa? zgodnie z post?pem robot (procentowo), jednak nie cz??ciej ni? jeden raz na kwartal kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiaj?cego i In?yniera Kontraktu, co b?dzie podstaw? do dokonania rozliczenia. Ostatnia cz??ci wynagrodzenia b?dzie wynosi? 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-286861
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj? sanitarn? i kanalizacj? deszczow?) oraz sieci wodoci?gowej na os. Kopernika w Jarocinie

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 400 000 zl. (czterysta tysi?cy zl) Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert ? szczegolowe wymagania w tym zakresie okre?lone zostaly w Cz??ci I SIWZ ? IDW.

2. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsz?. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 10 % ceny ofertowej brutto ? szczegolowe wymagania w tym zakresie okre?lone zostaly w Cz??ci I SIWZ ? IDW.

3. W zakresie podlegania wykluczeniu z post?powania Wykonawca zobowi?zany jest do wykazania, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 PZP.

4. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ?procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywolanych przepisow Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

5. Termin, ktorym Wykonawca b?dzie zwi?zany zlo?on? ofert? wynosi 90 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych:

1) Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia

2) W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

3) W przypadku gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, powoluje si? na zasoby innych podmiotow Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4) W sytuacji o ktorej mowa w pkt. 3 Wykonawca b?dzie zobowi?zany na wezwanie Zamawiaj?cego do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow wymienionych w SIWZ w pkt 13.4. ppkt 6 ? 14 tego podmiotu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

30.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

30.2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

30.3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej.

30.4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 30.2 i 30.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

30.5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

30.6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
Jarocin
63-200
Poland
Telephone: +48 627473487
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Fax: +48 627473480

Internet address: www.pwikjarocin.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jarocin: Construction work for water and sewage pipelines

2017/S 189-386376

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1
Jarocin
63-200
Poland
Contact person: Tomasz Olszak
Telephone: +48 627473487
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Fax: +48 627473480
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: www.pwikjarocin.pl

I.5) Main activity
Other activity: zbiorowe zaopatrywanie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?ciekow

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj? sanitarn? i kanalizacj? deszczow?) oraz sieci wodoci?gowej na os. Kopernika w Jarocinie.

Reference number: POIS/P/2/2017
II.1.2) Main CPV code
45231300
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45232130
45111200
45232423
45233220
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL416

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-286861

Section V: Award of contract

Title:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj? sanitarn? i kanalizacj? deszczow?) oraz sieci wodoci?gowej na os. Kopernika w Jarocinie

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Jarocin: Construction work for water and sewage pipelines
ND Document number 386376-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place JAROCIN
AU Authority name Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232130 - Storm-water piping construction work
45232423 - Sewage pumping stations construction work
45233220 - Surface work for roads
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232130 - Storm-water piping construction work
45232423 - Sewage pumping stations construction work
45233220 - Surface work for roads
RC NUTS code PL416
IA Internet address (URL) www.pwikjarocin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >