Poland-My?lenice: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003593641323725
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389305-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-My?lenice: Engineering design services

2017/S 190-389305

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo My?lenice
ul. Szpitalna 13
My?lenice
32-400
Poland
Contact person: Norbert Jaroch
Telephone: +48 122720069
E-mail: myslenice@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 122721669
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_myslenice/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zada? realizowanych w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej.

Reference number: SA.270.1.15.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnie? i decyzji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla nast?puj?cych zada? w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ?mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich POIS.02.01.00-00-00006/16:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania:

1. Brod W?glowka 215/216

2. Zabezpieczanie infrastruktury le?nej w le?nictwie Toporzysko na potoku ?Po?oga"

3. Mostek w Kielku

4. Brod Kornatka oddz. 128 (Ratanica)

5. Brod Radziszow oddz. 291a

6. Brod Kornatka oddz. 98d

7. Brod L?townia oddz. 270b

8. Tubosider Lipnik oddz. 181 ,,Mi?dzypotoki"

9. Brod Lipnik oddz. 178a

10.Zabezpieczenie brzegow stawow w Radziszowie

Szczegolowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaly okre?lone w Tomie II ? III SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod W?glowka 215/216

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71248000
71242000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Pcim, gmina Pcim.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? brodu drewniano-kamiennego w oddz. 215/216 le?nictwo W?glowka oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?,opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa brodu drewniano-kamiennego (forma kratownicy drewnianej z narzutem kamiennym) o dlugo?ci 10 m w ci?gu gorskich szlakow zrywkowych ? przejazd przez silnie eroduj?cy potok gorski o du?ym spadku podlu?nym i zmiennych przeplywach wody.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 100 PLN (slownie: sto zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zabezpieczanie infrastruktury le?nej w le?nictwie Toporzysko na potoku Po?oga

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
71322300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Wysoka, gmina Jordanow.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow?: 1 mostu oraz 2 brodow na potoku Po?oga ? Zabezpieczanie infrastruktury le?nej w le?nictwie Toporzysko oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa 1 mostu oraz 2 brodow na potoku Po?oga w ci?gu istniej?cych drog i szlakow zrywkowych. Most ? w miejscu obecnego prowizorycznego brodu ? pol?czy istniej?ce drogi le?ne. Dlugo?? mostu ok 4 m, wysoko?? 1,5 m. Dodatkowo na gornym odcinku potoku projektuje si? wykonanie dwoch brodow o dlugo?ci ok. 20 m ka?dy ? w miejscu zniszczonego przepustu oraz w miejscu prowizorycznego drewnianego mostka (obecnie wyl?czonego z u?ytkowania ze wzgl?du na zly stan techniczny).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 500 PLN (slownie: pi??set zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Mostek w Kielku

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
71322300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Sidzina, gmina Bystra-Sidzina.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na przebudow? mostu w oddziale 563 le?nictwo Sidzina oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?,opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Przebudowa istniej?cego na drodze le?nej mostu o konstrukcji drewnianej na most typu ,,tubosider". Rozpi?to?? nowego mostu ok. 6 m, wysoko?? 2 m. Istniej?cy most jest w zlym stanie technicznym.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 400 PLN (slownie: czterysta zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Kornatka oddz. 128 (Ratanica)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Droginia, gmina My?lenice.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? brodu w oddz. 128 le?nictwo Kornatka oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?,opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa brodu drewniano-kamiennego (forma kratownicy drewnianej z narzutem kamiennym) o dlugo?ci 10 m w ci?gu szlakow zrywkowych ? przejazd przez odcinek przyuj?ciowy potoku gorski o zmiennych przeplywach wody.

Tereny wy?ynne o umiarkowanie stromych stokach. Gleba brunatna. Gliny ci??kie. Gr?dowe drzewostany wy?ynne -jodlowo-bukowe z domieszk? graba, lipy, jawora, modrzewia, , jesionu, sosny, brzozy i innych.

Naturalny odcinek cieku le?nego, o stosunkowo malym spadku podlu?nym. Brzegi na ogol dost?pne, zabagnienia praktycznie tylko w bezpo?rednim s?siedztwie koryta (kilka-kilkana?cie metrow), dno piaszczyste i ?wirowate, wysi?ki nieliczne, zmienne przeplywy ? gwaltowne wezbrania po ulewnych deszczach i w czasie roztopow, post?puj?ca erozja otaczaj?cych zboczy i dna potoku. Poni?ej brodu ? poza terenem LP- zlokalizowane uj?cie wody miejscowej ludno?ci. Korzystanie z przejazdu przez potok w obecnej formie powoduje erozje dna potoku i dodatkowe zabrudzenia wody.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 100 PLN (slownie: sto zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Radziszow oddz. 291a

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
Main site or place of performance:

Radziszow, gmina Skawina.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? brodu w oddz. 291a le?nictwo Radziszow oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?,opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa brodu drewniano-kamiennego (forma kratownicy drewnianej z narzutem kamiennym) o dlugo?ci ok. 10 m w szlakow zrywkowych ? przejazd przez lokalny potok o zmiennych przeplywach wody.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 100 PLN (slownie: sto zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Kornatka oddz. 98d

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Kornatka, gmina Dobczyce.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? brodu w oddz. 98d le?nictwo Kornatka oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?,opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa brodu drewniano-kamiennego (forma kratownicy drewnianej z narzutem kamiennym) o dlugo?ci ok. 10 m w ci?gu wy?ynnych szlakow zrywkowych ? przejazd przez naturalny potok o zmiennych przeplywach wody.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 100 PLN (slownie: sto zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Letownia oddz. 270b

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Krzeczow, gmina Lubie?.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? brodu w oddz. 270b le?nictwo L?townia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa brodu drewniano-kamiennego (forma kratownicy drewnianej z narzutem kamiennym) o dlugo?ci ok. 10 m w ci?gu gorskich szlakow zrywkowych ? przejazd przez silnie eroduj?cy potok gorski o du?ym spadku podlu?nym i zmiennych przeplywach wody.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 100 PLN (slownie: sto zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Tubosider Lipnik oddz. 181 ,,Mi?dzypotoki"

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
71322300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Lipnik, gmina Wi?niowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na przebudow? przepustu w oddz. 181 le?nictwo Lipnik na most typu ,,tubosider" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Przebudowa istniej?cego na drodze le?nej przepustu z rury ?elbetowej na most typu "tubosider". Rozpi?to??nowego mostu 6 m wysoko?? 2 m. Istniej?cy w ci?gu drogi le?nej przepust o zbyt malym ?wietle w stosunku do przeplywu wod powoduje systematyczne ich spi?trzenia, wezbrania i w efekcie uszkodzenia przepustu i przyleglego odcinka drogi. Dodatkowo male ?wiatlo przepustu istotnie ogranicza naturalny transport rumoszu, powoduje jego akumulacj? w przepu?cie, zaburza naturalny splyw wod opadowych i po?niegowych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 300 PLN (slownie: trzysta zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Lipnik oddz. 178a

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71248000
71242000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Wierzbanowa, gmina Wi?niowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budow? brodu w oddz. 178a le?nictwo Lipnik oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Budowa brodu drewniano-kamiennego (forma kratownicy drewnianej z narzutem kamiennym) o dlugo?ci ok. 10 m w ci?gu gorskich szlakow zrywkowych ? przejazd przez silnie eroduj?cy potok gorski o du?ym spadku podlu?nym i zmiennych przeplywach wody.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 100 PLN (slownie: sto zlotych 00/100).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zabezpieczenie brzegow stawow w Radziszowie

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
Main site or place of performance:

Radziszow, gmina Skawina.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na zabezpieczenie brzegow stawow w le?nictwie Radziszowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Calo?? przedmiotu Zamowienia jest podzielona na trzy etapy i obejmuje wykonanie m.in. nast?puj?cych elementow:

Etap I ? Koncepcja;

Etap II ? Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie?;

Etap III ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Zabezpieczenie przeciwerozyjne przed podmywaniem przez wody potoku brzegow zewn?trznych 3 zbiornikow retencyjnych w formie kaszyc drewnianych z narzutem kamiennym. Wysoko?? kaszycy ok. 2 m, dlugo?? 300 m.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres r?kojmi / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Projektanta realizuj?cego zamowienie / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-00006/16 ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.
II.2.14) Additional information

Projekt wspolfinansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci ? w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium wysoko?ci 200 PLN (slownie: dwie?cie zlotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przeslanek, o ktorych mowa w art. 24ust. 5 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci

5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

6) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785)

7) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje, potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

4. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-6).

5. Do oferty Wykonawca dol?cza aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykaza? ?e w ci?gu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie opracowal co najmniej 2 dokumentacje projektowe ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu:

cz??? nr 1,4-7,9: drogi lub drogowego obiektu in?ynierskiego

cz??? nr 2-3,8: obiektu mostowego

cz??? nr 10: budowli hydrotechniczne lub drogi lub drogowego obiektu in?ynierskiego

b) osob:

Wykonawca musi wskaza? osoby, ktore b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamowienia, legitymuj?ce si? wyksztalceniem, kwalifikacjami zawodowymi i do?wiadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan? im powierzone. Wykonawca, na ka?d? funkcj? wymienion? poni?ej, wska?e osoby, ktore musi mie? dost?pne na etapie realizacji zamowienia, spelniaj?ce nast?puj?ce wymagania:

cz??? nr 1,4-7,9:

1) Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Projektant bran?y drogowej lub mostowej

? wymagana liczba osob: 1

? kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane w specjalno?ci drogowej lub mostowej do projektowania bez ogranicze? lub rownowa?ne wydane na podstawie obowi?zuj?cych wcze?niej przepisow;

? do?wiadczenie:

Posiada do?wiadczenie na stanowisku Projektanta bran?y drogowej lub mostowej lub Sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y drogowej lub mostowej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi lub drogowego obiektu in?ynierskiego

2) Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Sprawdzaj?cy bran?y drogowej lub mostowej

? wymagana liczba osob: 1

? kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane w specjalno?ci drogowej lub mostowej do projektowania bez ogranicze? lub rownowa?ne wydane na podstawie obowi?zuj?cych wcze?niej przepisow;

? do?wiadczenie:

Posiada do?wiadczenie na stanowisku Projektanta bran?y drogowej lub Sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y drogowej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacje projektowych ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi lub drogowego obiektu in?ynierskiego

cz??? nr 2-3,8:

1) Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Projektant bran?y mostowej

? wymagana liczba osob: 1

? kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane w specjalno?ci mostowej do projektowania bez ogranicze? lub rownowa?ne wydane na podstawie obowi?zuj?cych wcze?niej przepisow;

? do?wiadczenie:

Posiada do?wiadczenie na stanowisku Projektanta bran?y drogowej lub Sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y drogowej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego

2) Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Sprawdzaj?cy bran?y mostowej

? wymagana liczba osob: 1

? kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane w specjalno?ci drogowej do projektowania bez ogranicze? lub rownowa?ne wydane na podstawie obowi?zuj?cych wcze?niej przepisow;

? do?wiadczenie:

Posiada do?wiadczenie na stanowisku Projektanta bran?y mostowej lub Sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y mostowej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacje projektowych ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany,na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektu mostowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

cz??? nr 10:

1) Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Projektant bran?y hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej

? wymagana liczba osob: 1.

Minimum level(s) of standards possibly required:

? kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane w specjalno?ci hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej do projektowania bez ogranicze? lub rownowa?ne wydane na podstawie obowi?zuj?cych wcze?niej przepisow;

? do?wiadczenie:

Posiada do?wiadczenie na stanowisku Projektanta bran?y hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej lub Sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej przy opracowaniu conajmniej 2 dokumentacji projektowych ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lubprzebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznej lub drogi lub drogowego obiektu in?ynierskiego

2) Osoba proponowana do pelnienia funkcji: Sprawdzaj?cy bran?y hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej

? wymagana liczba osob: 1

? kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia budowlane w specjalno?ci hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej do projektowania bez ogranicze? lub rownowa?ne wydane na podstawie obowi?zuj?cych wcze?niej przepisow;

? do?wiadczenie:

Posiada do?wiadczenie na stanowisku Projektanta bran?y hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej lub Sprawdzaj?cego dokumentacji bran?y hydrotechnicznej lub drogowej lub mostowej przy opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych ka?da zawieraj?ca: Projekt Budowlany, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budow? lub zezwolenie na realizacj? inwestycji i projekt wykonawczy, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznej lub drogi lub drogowego obiektu in?ynierskiego.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza pelnienia kilku funkcji (wi?cej ni? jednej) z wymienionych powy?ej przez t? sam? osob?.

Przez opracowanie dokumentacji projektowej rozumie si? doprowadzenie do wystawienia Protokolu odbioru dokumentacji projektowej lub dokumentu rownowa?nego.

Przez poj?cie Projektanta nale?y rozumie? pelnienie funkcji projektanta w my?l art. 20 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Spelnienie warunku umo?liwia zlo?enie oferty na dowoln? cz??? lub cz??ci przedmiotu zamowienia.

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da:

1) wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy;

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru umowy ? tom II SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Siedziba Nadle?nictwa My?lenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 My?lenice ? sala narad.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.4 IDW:

a) ppkt 1 sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty musz? by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) ppkt 2?3 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu. Dokumenty musz? by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

7.6. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 7.5 IDW, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te musz? zosta? wystawione z zachowaniem terminow wskazanych dla dokumentow wymienionych w pkt 7.5 IDW.

7.7. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 7.5lit. a IDW, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 7.5 lit. a IDW, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w niniejszym ust?pie musz? zosta? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem skladania ofert.

Zamowienie wspolfinansowane b?dzie przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach ?Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko

Niniejsze zamowienie jest zamowieniem udzielanym w cz??ciach.

Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy oraz okre?lenie warunkow zmian zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Pozostale informacje zawiera specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) udost?pniona na stronie internetowej zamawiaj?cego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowiena lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej;

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-My?lenice: Engineering design services

2017/S 190-389305

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nadle?nictwo My?lenice
ul. Szpitalna 13
My?lenice
32-400
Poland
Contact person: Norbert Jaroch
Telephone: +48 122720069
E-mail: myslenice@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 122721669
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zada? realizowanych w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej.

Reference number: SA.270.1.15.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod W?glowka 215/216

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71248000
71242000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zabezpieczanie infrastruktury le?nej w le?nictwie Toporzysko na potoku Po?oga

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
71322300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Mostek w Kielku

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
71322300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Kornatka oddz. 128 (Ratanica)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Radziszow oddz. 291a

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Kornatka oddz. 98d

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Letownia oddz. 270b

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Tubosider Lipnik oddz. 181 ,,Mi?dzypotoki"

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
71322300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Brod Lipnik oddz. 178a

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71248000
71242000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zabezpieczenie brzegow stawow w Radziszowie

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
71242000
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL214
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-My?lenice: Engineering design services
ND Document number 389305-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MY?LENICE
AU Authority name Nadle?nictwo My?lenice
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71322300 - Bridge-design services
OC Original CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71322300 - Bridge-design services
RC NUTS code PL21
PL214
IA Internet address (URL) http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >