Poland-Jawor: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003593925580350
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 387171-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jawor: Refuse and waste related services

2017/S 189-387171

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Jawor
PL516
ul. Rynek 1
Jawor
58-400
Poland
Contact person: Alicja Blo?ska
Telephone: +48 768702021
E-mail: alicja.blonska@jawor.pl
Fax: +48 768702021
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.jawor.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.jawor.bip.net.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposob selektywny z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu miasta Jawora.

Reference number: ZP.271.15.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug zwi?zanych z odbieraniem

odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposob selektywny z nieruchomo?ci zamieszkalych i nie zamieszkalych z terenu miasta Jawora oraz ich dostarczenie do stacji przeladunkowej w Jaworze przy ul. Slowackiego, b?d?cej cz??ci? Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych w Lubawce.

Usluga odbierania odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposob selektywny obejmuje wszystkie nieruchomo?ci zamieszkale i nie zamieszkale, polo?one w obr?bie miasta Jawora, czyli takie, w ktorych znajduje si?, co najmniej jeden lokal, w ktorym zamieszkuje, co najmniej jeden mieszkaniec. Usluga odbierania odpadow komunalnych obejmuje nieruchomo?ci niezamieszkale, w tym rownie? lokale niezamieszkale w budynkach wielolokalowych, w ktorych znajduj? si? rownie? lokal/e zamieszkale.

Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawcow na podstawie umowy o prac?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL516
Main site or place of performance:

Gmina Jawor.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamawiaj?cy szacuje na podstawie wlasnych danych, ?e:

? liczba mieszka?cow miasta Jawora wynosi: 23.413 osob

? ilo?? odpadow zmieszanych do wywozu wynosi: ok. 7 680 Mg rocznie

? ilo?? odpadow zbieranych w sposob selektywny wynosi: ok. 1 340 Mg rocznie.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy uslug zamowie? polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug, zgodnych z podstawowym przedmiotem zamowienia, stanowi?cych nie wi?cej ni? 20 % warto?ci zamowienia podstawowego i polegaj?cych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowie?.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych zgodnie z art. 9b-9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

? decyzj? zezwalaj?c? na transport odpadow wydan? zgodnie z ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?li wykonawca wyka?e, i? posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 300.000 zl oraz, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 300.000,00 zl.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spelniony, je?li wykonawca wyka?e, ?e:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje uslugi odbierania i transportu odpadow komunalnych zmieszanych od wla?cicieli nieruchomo?ci w ilo?ci co najmniej 7500 Mg/rok oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. szklo, plastik) w ilo?ci co najmniej 1200 Mg/rok.

b) na czas realizacji zamowienia b?dzie dysponowal osobami:

? minimum 1 osob? nadzoru posiadaj?c?, co najmniej wyksztalcenie ?rednie oraz minimum trzyletnie do?wiadczenie w pracy na stanowisku zwi?zanym z organizacj? i logistyk? odbioru odpadow komunalnych z nieruchomo?ci (zarz?dzanie transportem) oraz nadzorowaniem, jako?ci wykonywanych prac,

? minimum 10 osobami, ktore b?d? wykonywa? bezpo?rednio przedmiot zamowienia (tj. operatorzy sprz?tu, kierowcy, ladowacze, zamiatacze),

? wyka?e, ?e wielko?? ?redniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wynosi minimum 15 osob.

c) ?e na czas realizacji zamowienia b?dzie dysponowal nast?puj?cymi narz?dziami i urz?dzeniami:

? dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadow komunalnych zmieszanych (?mieciarki) o pojemno?ci skrzyni zaladowczej min. 12 m do18 m, o dopuszczalnej masie calkowitej do 19 ton, szeroko?ci 2,50 m oraz

? dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanymi do odbierania odpadow komunalnych zmieszanych (?mieciarki) o pojemno?ci skrzyni zaladowczej min. 7 m o dopuszczalnej masie calkowitej do 8 ton, szeroko?ci 2,00 m oraz

? dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadow oraz

? dysponuje co najmniej dwoma pojazdami do odbierania odpadow tzw. kontenerowce o dopuszczalnej masie calkowitej do 19 ton szeroko?ci do 2,50 m.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Urz?d Miejski, Rynek 1, 59-400 Jawor, II pi?tro, pokoj nr 19.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 15.11.2017 r. o godzinie 11:30.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu

1) podstawy wykluczenia z post?powania:

a) Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? z post?powania w przypadkach okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

oraz

b) Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie:

? art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc?, w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.);

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ?je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Jawor: Refuse and waste related services

2017/S 189-387171

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Jawor
PL516
ul. Rynek 1
Jawor
58-400
Poland
Contact person: Alicja Blo?ska
Telephone: +48 768702021
E-mail: alicja.blonska@jawor.pl
Fax: +48 768702021
NUTS code: PL516

Internet address(es):

Main address: www.jawor.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposob selektywny z nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu miasta Jawora.

Reference number: ZP.271.15.2017
II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL516
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Jawor: Refuse and waste related services
ND Document number 387171-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place JAWOR
AU Authority name Gmina Jawor (PL516)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
RC NUTS code PL
PL516
IA Internet address (URL) www.jawor.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >