Czech Republic-Prague: Passenger cars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003594047236018
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388908-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Passenger cars

2017/S 190-388908

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo financi
00006947
Letenska 525/15
Praha
118 10
Czech Republic
Telephone: +420 257041111
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Fax: +420 257042788
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: https://www.mfcr.cz

Address of the buyer profile: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pronajem osobnich vozidel pro pot?eby Auditniho organu MF II.

II.1.2) Main CPV code
34110000 - PA02 - PA01
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Pronajem osobnich vozidel formou operativniho leasingu pro pot?eby Auditniho organu na zaji?t?ni kontrolni ?innosti na ?erpani finan?nich prost?edk? z Evropske unie. Jedna se o do?asne u?ivani 20 kus? osobnich vozidel, ke kterym je poskytovan te? full service operativniho leasingu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34100000 - PA02 - PA01
50100000
50110000
50112000
50112100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ01
NUTS code: CZ010
NUTS code: CZ031
NUTS code: CZ052
NUTS code: CZ080
NUTS code: CZ071
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Misto dodani Praha 1, servisni slu?by Praha, ?eske Bud?jovice, Hradec Kralove, Ostrava, Olomouc, Brno.

II.2.4) Description of the procurement:

Pronajem osobnich vozidel formou operativniho leasingu pro pot?eby Auditniho organu na zaji?t?ni kontrolni ?innosti na ?erpani finan?nich prost?edk? z Evropske unie. Jedna se o do?asne u?ivani 20 kus? osobnich vozidel, ke kterym je poskytovan te? full service operativniho leasingu.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: OPTP 2014?2020, Provoz Auditniho organu II.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319095
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Czech Republic-Prague: Passenger cars

2017/S 190-388908

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo financi
00006947
Letenska 525/15
Praha
118 10
Czech Republic
Telephone: +420 257041111
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Fax: +420 257042788
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: https://www.mfcr.cz

Address of the buyer profile: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pronajem osobnich vozidel pro pot?eby Auditniho organu MF II.

II.1.2) Main CPV code
34110000 - PA02 - PA01
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
34100000 - PA02 - PA01
50100000
50110000
50112000
50112100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ01
NUTS code: CZ010
NUTS code: CZ031
NUTS code: CZ052
NUTS code: CZ080
NUTS code: CZ071
NUTS code: CZ064

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319095

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Passenger cars
ND Document number 388908-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place PRAGUE
AU Authority name ?eska republika ? Ministerstvo financi (00006947)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34100000 - Motor vehicles
34110000 - Passenger cars
50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
50112000 - Repair and maintenance services of cars
50112100 - Car repair services
OC Original CPV code 34100000 - Motor vehicles
34110000 - Passenger cars
50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
50112000 - Repair and maintenance services of cars
50112100 - Car repair services
RC NUTS code CZ01
CZ010
CZ031
CZ052
CZ064
CZ071
CZ080
IA Internet address (URL) https://www.mfcr.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >