Poland-Szczecin: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003595461630800
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389237-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Cleaning services

2017/S 190-389237

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Szczecin ? Miejska Jednostka Obslugi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Poland
Contact person: Madlena Gruszka
Telephone: +48 914351109
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Fax: +48 914245805
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.szczecin.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa
I.5) Main activity
Other activity: zapewnienie nale?ytego funkcjonowania Urz?du Miasta Szczecin

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie czysto?ci w budynku Urz?du Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Reference number: MJOG-ZP.171.14.2017.MG
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie czysto?ci w budynku Urz?du Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe sprz?tanie w budynku Urz?du Miasta Szczecin i jego agendach

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe sprz?tanie w budynku Urz?du Miasta Szczecin i jego agendach o l?cznej powierzchni 28 457,54 m2.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?tanie i utrzymanie terenow posesji (tereny zielone i utwardzone)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?tanie i utrzymanie terenow posesji (tereny zielone i utwardzone) o l?cznej powierzchni 15 066,19 m.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i/lub dokumentow na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

dokument/dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

W przypadku skladania oferty wspolnej ww. o?wiadczenie skladaj? ci z wykonawcow skladaj?cych ofert? wspoln?, ktorzy w ramach konsorcjum b?d? odpowiadali za spelnienie tego warunku.

Ww. dokument nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca znajduje si? w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej nale?yte wykonanie zamowienia, je?eli wykonawca wyka?e, ?e:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni?:

a.1) w przypadku skladania oferty na cz??? I: 100 000 PLN

W przypadku skladania oferty wspolnej, wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?, ww. warunek mog? spelnia? l?cznie;

a.2) w przypadku skladania oferty na cz??? II: 50 000 PLN

W przypadku skladania oferty wspolnej, wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?, ww. warunek mog? spelnia? l?cznie.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na obie cz??ci zamowienia, dla wykazania spelniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej wystarczaj?cym b?dzie wykazanie, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni? 100 000 PLN.

Uwaga:

W przypadku, gdy jakakolwiek warto?? dotycz?ca ww. warunku wyra?ona b?dzie w walucie obcej, Zamawiaj?cy przeliczy t? warto?? w oparciu o ?redni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz?cia post?powania o udzielenie zamowienia publicznego (za dat? wszcz?cia post?powania Zamawiaj?cy uznaje dat? umieszczenia ogloszenia o zamowieniu w miejscu publiczne dost?pnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? i/lub dokumentow na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

a) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

W przypadku skladania oferty wspolnej wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln? skladaj? jeden wspolny ww. wykaz.

Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.

b) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W przypadku skladania oferty wspolnej wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln? skladaj? jeden wspolny wykaz.

Ww. o?wiadczenie nale?y zlo?y? w oryginale.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca posiada wymagane zdolno?ci techniczne lub zawodowe zapewniaj?ce nale?yte wykonanie zamowienia, je?eli wykonawca wyka?e, ?e:

a) wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, minimum:

a.1) w przypadku skladania oferty na cz??? I: 2 uslugi.

Za jedn? uslug? zamawiaj?cy uzna realizacj?, przez okres co najmniej 11 miesi?cy, na podstawie jednej umowy, uslugi polegaj?cej na utrzymaniu czysto?ci (sprz?taniu) minimum 10000 m powierzchni w budynku u?yteczno?ci publicznej (zdefiniowanym w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), z wyl?czeniem powierzchni gara?y, piwnic oraz poddaszy nieu?ytkowych.

W przypadku skladania oferty wspolnej, wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?, ww. warunek mog? spelnia? l?cznie.

a.2) w przypadku skladania oferty na cz??? II: 1 uslug?, przez ktor? zamawiaj?cy uzna komplet nast?puj?cych uslug:

? uslug?, realizowan? na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesi?cy, polegaj?c? na bie??cym utrzymaniu terenu utwardzonego, o powierzchni co najmniej 5000 m, obejmuj?c? przynajmniej zabiegi zamiatania i od?nie?ania terenu,

oraz

? uslug? realizowan? na podstawie jednej umowy, przez okres co najmniej 6 miesi?cy, polegaj?c? na bie??cej piel?gnacji i utrzymaniu zieleni.

Uslugi wymienione w tiret pierwsze i drugie mogly by? wykonane w ramach tej samej umowy lub w ramach dwoch oddzielnych umow.

W przypadku skladania oferty wspolnej, wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?, ww. warunek mog? spelnia? l?cznie.

Je?eli na potwierdzenie spelniania warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawca wyka?e uslugi b?d?ce w trakcie realizacji, na dzie? skladania ofert, musz? by? one wykonywane co najmniej przez odpowiednio 11 miesi?cy (w przypadku cz??ci I) albo 6 miesi?cy (w przypadku cz??ci II).

b) dysponuje lub b?dzie dysponowa? co najmniej:

b.1) w przypadku skladania oferty na cz??? I:

? automatem szoruj?co-zbieraj?cym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv ? minimum 4 szt.

? urz?dzeniem pior?cym do wykladzin i tapicerki ? minimum 3 szt.

? urz?dzeniem poleruj?cym do posadzek kamiennych, cementowych, terakoty oraz pcv ? minimum 3 szt.

W przypadku skladania oferty wspolnej, wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?, ww. warunek mog? spelnia? l?cznie;

b.2) w przypadku skladania oferty na cz??? II:

? urz?dzeniem do mechanicznego od?nie?ania chodnikow i dziedzi?cow ? minimum 2 szt.

? urz?dzeniem do mechanicznego zamiatania chodnikow i dziedzi?cow ? minimum 1 szt.

? kosiark? spalinow? ? minimum 2 szt.

? urz?dzeniem do mechanicznego podcinania ?ywoplotow ? minimum 2 szt.

W przypadku skladania oferty wspolnej, wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?, ww. warunek mog? spelnia? l?cznie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki zmian, zostaly okre?lone w dokumentacji przetargowej.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac? osoby wykonuj?ce nast?puj?ce czynno?ci podczas realizacji zamowienia:

1) uslugi w zakresie utrzymania czysto?ci w systemie dziennym (w cz??ci I i II),

2) uslugi w zakresie utrzymania czysto?ci w systemie popoludniowym (w cz??ci I i II),

3) uslugi w zakresie utrzymania czysto?ci ? obsluga serwisowa ? dora?na (w cz??ci I).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 08:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 09:00
Place:

Otwarcie ofert odb?dzie si? w siedzibie Miejskiej Jednostki Obslugi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336G.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Tryb post?powania-przetarg nieograniczony.

2. Dokumenty, ktore nale?y dol?czy? do oferty:

1) formularz oferty,

2) JEDZ,

3) zobowi?zanie podmiotu trzeciego, je?eli wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, zamierza polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

4) odpowiednie pelnomocnictwa,

5) o?wiadczenie wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 1 do siwz wskazuj?ce cz??? zamowienia, ktorej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (je?eli wykonawca przewiduje udzial podwykonawcow) oraz firmy podwykonawcow (je?eli s? znane);

3. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby wykonawca w cz??ci IV ? Kryteria kwalifikacji wypelnil tylko sekcj? a. W takim przypadku wykonawca nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV JEDZ.

4. O udzielenie zamowienia mo?e si? ubiega? wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z post?powania, w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

5. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, o?wiadcze? i/lub dokumentow na potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania, z powodow okre?lonych w pkt 4, tj:

1) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika US,

2) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

3) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej,

4) informacja z KRK,

5) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

6) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego ubiegania si? o zamowienie publiczne,

7) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych.

6. Je?eli wykonawca polega na zasobach innych podmiotow zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5.

7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca sklada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP sklada dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

9. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiaj?cy mo?e, najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

10. Z uwagi na limit znakow, wykaz dokumentow, ktore nale?y zlo?y? w post?powaniu i szczegolowe zasady ich skladania okre?lone s? w Rozdziale V SIWZ.

11. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim.

12. Wadium nale?y wnie?? w wysoko?ci: a) dla cz??ci I: 23 000 zl, b) dla cz??ci II: 3 500 PLN, przed uplywem terminu skladania ofert.

13. Przewiduje si? udzielanie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w ka?dej z cz??ci, na zasadach okre?lonych w rozdziale I siwz.

14 Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zmniejszenia powierzchni sprz?tania o nie wi?cej ni? 10 % w stosunku do pierwotnej wielko?ci sprz?tanej powierzchni. Wowczas wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o iloczyn ceny za sprz?tanie 1 m2 (b?d?cej ilorazem kwoty miesi?cznego wynagrodzenia i ilo?ci m2 sprz?tanej powierzchni) i wielko?ci zmniejszonej powierzchni.

15. Kody CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 77300000-6, 90610000-6,

90919100-3.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwolanie i skarga.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Cleaning services

2017/S 190-389237

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasto Szczecin ? Miejska Jednostka Obslugi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Poland
Contact person: Madlena Gruszka
Telephone: +48 914351109
E-mail: mgruszka@um.szczecin.pl
Fax: +48 914245805
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.szczecin.pl

I.5) Main activity
Other activity: zapewnienie nale?ytego funkcjonowania Urz?du Miasta Szczecin

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie czysto?ci w budynku Urz?du Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Reference number: MJOG-ZP.171.14.2017.MG
II.1.2) Main CPV code
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe sprz?tanie w budynku Urz?du Miasta Szczecin i jego agendach

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?tanie i utrzymanie terenow posesji (tereny zielone i utwardzone)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 08:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Cleaning services
ND Document number 389237-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Gmina Miasto Szczecin ? Miejska Jednostka Obslugi Gospodarczej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) www.szczecin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >