Poland-Sosnowiec: Various surface works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003595892924698
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 388308-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Various surface works

2017/S 190-388308

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Sosnowiec ? reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego
al. Zwyci?stwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Sosnowca, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Mo?cickiego 14, 41-200 Sosnowiec, II pi?tro, pokoj 213
Telephone: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.um.sosnowiec.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miejski w Sosnowcu, Wydzial Zamowie? Publicznych
ul. Ignacego Mo?cickiego 14
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Joanna Sarecka
Telephone: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gen. Andersa, ul. 11 Listopada oraz ul. Gen. Andersa ? boczna w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z ul. Gen. Andersa w Sosnowcu.

Reference number: WZP.271.1.100.2017
II.1.2) Main CPV code
45233200
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych: Przebudowy ul. 11 listopada wraz z ul. Gen. Andersa w Sosnowcu obejmuj?cym swoim zakresem ulic? Gen. Wladyslawa Andersa od ronda Ludwik do skrzy?owania z ul. 11 Listopada jak rownie? ul. Gen. Wladyslawa Andersa boczna wraz z pol?czeniem z ul. Gabriela Narutowicza. Ponadto przebudow? obj?to rownie? ul. 11 listopada na fragmencie od Ronda ?olnierzy Wykl?tych do ul. Wojska Polskiego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
II.2.4) Description of the procurement:

Zakres zamowienia obejmuje:

Zakres I ? wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu funkcjonalno- u?ytkowego (PFU)

Zakres II ? wykonanie robot drogowych:

1) przebudowa drogi o nawierzchni z mieszanek min-bit BA ? ok. 40 000,00 m

2) podbudowa w formie stabilizacji ? 19 000,00 m

3)budowa zatok autobusowych ? 2 szt.,

4)budowa ?cie?ki rowerowej -ok. 980,00 mb

5)przebudowa chodnikow ? ok. 10 100,00 m

6)wymiana wpustow ulicznych wraz z przykanalikami ? ok. 101 kpl.

7)dostosowanie istniej?cej sygnalizacji ?wietlnej dla przejazdu pieszo-rowerowego ? 1 kpl

8)odtworzenie trawnikow ? ok. 3 500,00 m

9)zabezpieczenie sieci podziemnych ? ok. 1 kpl

10)organizacja ruchu stala i czasowa ? 2 kpl

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ tj. Program funkcjonalno ? u?ytkowy (PFU).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto (60 %)

2. dlugo?? okresu gwarancji (20 %)

3. wysoko?? kary umownej za opo?nienia w realizacji przedmiotu umowy (20 %)

Zamawiaj?cy wprowadza zastrze?enie, o ktorym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp w zakresie dot. wykonania robot budowalnych ? Wykonawca ma obowi?zek osobistego wykonania robot polegaj?cych na: wymianie nawierzchni z miesz. min-bit BA.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej ocenionado zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, w szczegolno?ci do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawozamowie? publicznych, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega zoplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowymw sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskalprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie wcalo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu

3. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalegaz oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ceprzed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarlporozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na ratyzaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bneprzepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych;

5. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lubzdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanieplatno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumieniaw sprawie splat tych nale?no?ci;

6. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazuubiegania si? o zamowienia publiczne;

7. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawiez dnia 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716 z zm.).

8. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia sklada dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 1-7 odno?nie tego podmiotu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej ocenionado zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze?lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowie?publicznych. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, w szczegolno?ci do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonejdzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego. W odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej,Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiadal odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej wzakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 3 000 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej ocenionado zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze?lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowie?publicznych. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, w szczegolno?ci do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:

? wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty. Wzor wykazu robot budowlanych stanowi Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

? wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu osob stanowi Zal?cznik nr 6 do SIWZ. W odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca:

? wykazal, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal nale?ycie, w szczeg. zgodnie z przepisami prawa budowl. i prawidlowo uko?czyl jedn? robot? budowlan? o warto?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN brutto polegaj?c? na budowie lub przebudowie drogi,

? wykazal, ?e skieruje do realizacji zamowienia:

a) jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7.7.1994 r. Prawo Budow. (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz.1332, ze zm.) i Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow. Osoba ta b?dzie pelnila funkcj? Kierownika budowy;

b) jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.) i Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow, Osoba ta b?dzie pelnila funkcj? Kierownika robot;

c) jedn? osob? uprawnion? do obslugi geodezyjnej budowy, posiadaj?c? zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysoko?ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;

d) jedn? osob? uprawnion? do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robot drogowych posiadaj?c? uko?czone szkolenie z zakresu wykonywania niektorych czynno?ci zwi?zanych z kierowaniem ruchem drogowym, potwierdzone stosownym za?wiadczeniem wydanym przez wla?ciw? instytucj?;

e) jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia obejmuj?ce projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budow. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.1332 ze zm) i Rozpo. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278),w sprawie samodzielnych funkcji tech. w budow. lub im odpowiadaj?ce, wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podst. wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

I. O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy ktorzy spelni? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

1. posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisow Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej;

4. nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie przeslanek do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?, wobec ktorego zaistniej? przeslanki do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykonawca zobowi?zany jest przed uplywem terminu skladania ofert wnie?? wadium w wysoko?ci 140 000 PLN;

III. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 10 % ceny oferty.

IV. Realizacja umowy ? zgodnie z Zal?cznikiem nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 12:15
Place:

Miejsce otwarcia ofert: Urz?d Miejski w Sosnowcu, ul. Mo?cickiego 14, pokoj 226 ? II pi?tro. Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiaj?cego tj. Urz?dzie Miejskim w Sosnowcu, ul. Mo?cickiego 14, 41-200 Sosnowiec, II pi?tro pok. 213 do dnia 19.10.2017 do godz. 12:00.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nie ograniczonegoo warto?ci szacunkowej powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyPrawo zamowie? publicznych w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Prawo zamowie? publicznych, zmo?liwo?ci? zastosowania, zgodnie z art. 24aa, tzw. procedury odwroconej.

2. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

2.1. aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawcanie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie jednolitego europejskiegodokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego wrozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?Jednolitym Dokumentem. Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? Jednolity Dokument wzakresie wskazanym w Zal?czniku nr 4 do SIWZ;

2.2. dokumenty o ktorych mowa w rozdziale VIII pkt 2) SIWZ.

2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pelnomocnictwo lub inny stosowny dokument, je?eli oferta podpisywana jest przez pelnomocnika lub te? w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

3 Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:

3.1. w pkt 8.1.SIWZ ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych;

3.2. pkt 8.2.?8.3. i 8.5.SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

4. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

5. Wykonawca zwi?zany b?dzie zlo?on? ofert? przez okres 60 dni.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowie? publicznych zgodnie ze wzorem stanowi?cym Zal?cznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Sekretariat Departamentu Odwolawczego
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Sosnowiec: Various surface works

2017/S 190-388308

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Sosnowiec ? reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego
al. Zwyci?stwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Urz?d Miasta Sosnowca, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Mo?cickiego 14, 41-200 Sosnowiec, II pi?tro, pokoj 213
Telephone: +48 322960777
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gen. Andersa, ul. 11 Listopada oraz ul. Gen. Andersa ? boczna w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z ul. Gen. Andersa w Sosnowcu.

Reference number: WZP.271.1.100.2017
II.1.2) Main CPV code
45233200
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22B
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Sosnowiec: Various surface works
ND Document number 388308-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SOSNOWIEC
AU Authority name Gmina Sosnowiec ? reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45233200 - Various surface works
OC Original CPV code 45233200 - Various surface works
RC NUTS code PL22B
IA Internet address (URL) www.bip.um.sosnowiec.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >