Poland-Strachocin: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003596077788587
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389214-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Strachocin: Engineering design services

2017/S 190-389214

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo L?dek Zdroj z siedzib? w Strachocinie reprezentowany przez Pana Grzegorz Pietru?ko Nadlle?niczego
Stronie ?l?skie
Strachocin 42
57-550
Poland
Contact person: Andrzej Pruchnicki, Daniel Szatan
Telephone: +48 748141439
E-mail: ladek@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 748141451
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ladek_zdroj

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ladek_zdroj
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: lasy pa?stwowe
I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej monta?u 1040 sztuk wodospustow ZP-2710/4/17.

Reference number: znak: SAZ.270.26.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia.

?Zadanie realizowane w ramach Kompleksowego projektu adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: Wykonanie dokumentacji projektowej monta?u 1040 sztuk wodospustow ZP-2710/4/17.

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia wg kodow Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV)

71320000-7 ? Uslugi in?ynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 ? Nadzor nad projektem i dokumentacj? projektow?.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 35 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL517
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa L?dek Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia

?Zadanie realizowane w ramach Kompleksowego projektu adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: Wykonanie dokumentacji projektowej monta?u 1040 sztuk wodospustow ZP-2710/4/17.

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia wg kodow Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV)

71320000-7 ? Uslugi in?ynieryjne w zakresie projektowania,

71248000-8 ? Nadzor nad projektem i dokumentacj? projektow?.

Informacje dotycz?ce lokalizacji inwestycji:

Lokalizacja ? w le?nictwach Bielice Gorne, Nowy Gieraltow, Kamienica, Stary Gieraltow,

Kletno, Konradow, Czernica, Trzebieszowice, Stronie ?l?skie, Nowa Morawa, Boleslawow, Skrzynka, Orlowiec, Wojtowka, L?dek Zdroj, Mlynowiec oddzial, pododdzial 299-303, 170-174, 347, 118, 119, 120, 214-216, 218-220, 281, 282, 242, 243, 224, 117-119, 146-148, 94-97, 108, 110, 112, 112A, 70-76,77-79,

Numer dzialki/ek ewidencyjnej/ych i obr?b ewidencyjny:

299-303, 347, 170-174 Obr?b Stronie ?l?skie Lasy 2) 543/119, 556/118, 555/120 Obr?b Stronie ?l?skie Wie?. 3) 214, 215, 216, 218, 219, 220, 281, 282, 242, 243 Obr?b Stronie ?l?skie Lasy, 4)131/224 Obr?b Kamienica. 5) 577/117, 581/118, 582/119, 369/147, 592/146, 586/148 Obr?b Stary Gieraltow, 6) 898/70, 901/1, 902/1 (oddz.: 70-76)Obr?b Trzebieszowice 7) 211, 225/2 (oddz.: 77-79) Obr?b Romanowo 8) 79/112, 79/110, 46/108 (oddz.: 108, 110, 112, 112A) Obr?b Konradow.

Dokumentacja b?dzie stanowila opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i musi by? sporz?dzona zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp.

Cel realizacji zadania ? zabezpieczenie infrastruktury le?nej poprzez uj?cie wod powierzchniowych na drogach i szlakach zrywkowych i odprowadzeniu ich poza koron? drogi, przeciwdzialanie nadmiernej erozji wodnej.

Efekty w ?rodowisku ? powstrzymanie splywu powierzchniowego wody na drogach, odprowadzenie nadmiaru wody na teren zalesiony.

Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa monta?u 1040 sztuk drewnianych wodospustow na drogach le?nych o du?ym spadku. Wodospusty ? rodzaj drewnianych korytek dlugo?ci 5.5 m.b. gl?boko?? 14 cm, szeroko?? 10 cm. Wbudowywane w korpus drogi pod k?tem do osi jazdy.

Zasi?g inwestycji b?dzie obejmowa? korpus drogi oraz jej bezpo?rednie otoczenie.

Ocena mo?liwego oddzialywania na ?rodowisko przyrodnicze: Zmniejszenie energii wod opadowych, przeciwdzialanie kanalizacji wod opadowych poprzez ich rozproszenie na wi?kszej powierzchni co ma powodowa? wsi?kanie wody do gleby a nie jej szybki splyw powierzchniowy.

W ramach zamowienia Wykonawca wykona:

a) pelnobran?ow? dokumentacj? budowlano ? wykonawcz?

b) przygotuje kosztorysy inwestorskie i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWOiR).

c) uzyska stosowne przewidziane przepisami pozwolenia,

d) b?dzie pelnil nadzoru autorskiego.

Informacje szczegolowe dotycz?ce realizacji zamowienia

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w etapach:

a) Etap I ? polegaj?cy na opracowaniu dokumentacji projektowej przedmiotu zamowienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwole?, opinii oraz za?wiadcze? i uzgodnie? administracyjnych,

b) Etap II ? pelnienie nadzoru autorskiego.

Wymagania dotycz?ce dokumentacji projektowej:

a) Dokumentacj? projektow? nale?y opracowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami,

b)Wykonawca b?dzie obowi?zany do stosowania i przestrzegania obowi?zkow i zasad wynikaj?cych z dokumentu: ?Podr?cznik wdra?ania projektu, Wytyczne do realizacji zada? i obiektow malej retencji i przeciwdzialania erozji wodnej.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16.
II.2.14) Additional information

Zamowienie publiczne opisane w niniejszej SIWZ realizowane jest w ramach projektu pn.?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich. POIS.02.01.00-00-0006/16.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e ?e:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie): zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 2 uslugi polegaj?c? na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmuj?c? obiekty in?ynierskie tj. przepusty, wodospusty na kwot? nie mniejsz? ni?: 20 000 PLN brutto ka?da. Nale?y poda? informacje dotycz?ce realizacji uslu z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o ktorych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Warunek w zakresie osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje:

a) minimum 1 osob? pelni?c? funkcj? projektanta posiadaj?c? uprawnienia bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjno ? hydrotechnicznej, posiadaj?c? minimum 5? letnie do?wiadczenie zawodowe, licz?c od dnia uzyskania uprawnie?, polegaj?ce na projektowaniu robot w wymienionym zakresie. Wy?ej wymieniona osoba mo?e posiada? odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65), ktore uprawniaj? do kierowania robotami w zakresie przewidzianym opisem powy?ej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy s? zawarte we wzorze umowy ? zal?cznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:10
Place:

Skarb Pa?stwa ? Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe

Nadle?nictwo L?dek Zdroj

Strachocin 42

57-550 Stronie ?l?skie, Pokoj 1B.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ?procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp. stosownie do przywolanych przepisow zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3. W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ? 2 i 4 ?8 Pzp.

4.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w pkt 6.2. SIWZ winien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspolnie. ?aden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania.

5. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wzor o?wiadczenia zawarty jest w zal?czniku nr 6 do SIWZ.

7. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w rozdziale 7 pkt 7.1 litera g) SIWZ sklada dokument, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt 7.4 pkt 2, SIWZ w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

8.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 400 PLN. (slownie: czterysta zlotych 00/100 zlotych). Szczegolowe wymagania dla wniesienia wadium okre?lone zostaly w SIWZ.

9. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsz?.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert wariantowych.

11. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Skladanie ofert odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego, osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? wprowadzenia istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do tre?ci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy -szczegolowo opisane w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci

Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Strachocin: Engineering design services

2017/S 190-389214

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo L?dek Zdroj z siedzib? w Strachocinie reprezentowany przez Pana Grzegorz Pietru?ko Nadlle?niczego
Stronie ?l?skie
Strachocin 42
57-550
Poland
Contact person: Andrzej Pruchnicki, Daniel Szatan
Telephone: +48 748141439
E-mail: ladek@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 748141451
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ladek_zdroj

I.5) Main activity
Other activity: gospodarka le?na

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej monta?u 1040 sztuk wodospustow ZP-2710/4/17.

Reference number: znak: SAZ.270.26.2017
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 35 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL517
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Strachocin: Engineering design services
ND Document number 389214-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place STRACHOCIN
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo L?dek Zdroj z siedzib? w Strachocinie reprezentowany przez Pana Grzegorz Pietru?ko Nadlle?niczego
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL517
IA Internet address (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ladek_zdroj
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >