Poland-Warsaw: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003596224565146
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386403-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 189-386403

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stoleczny Zarz?d Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Poland
Contact person: Monika Maguza
Telephone: +48 261845870
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl
Fax: +48 261846704
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szi.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna MON
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych dla 2 zada?:

Reference number: 13/2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia publicznego jest wykonanie robot budowlanych dla dwoch zada?:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb dowodztwa i sztabu brygady na terenie kompleksu wojskowego w Przasnyszu. Budynek wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem A-614.

Zadanie nr 2: Przebudowa budynku koszarowego nr 11 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej na terenie kompleksu wojskowego w Przasnyszu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 28 273 690.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo ? sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

ul. Makowska Przasnysz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia publicznego jest wykonanie robot budowlanych dla dwoch zada?:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb dowodztwa i sztabu brygady na terenie kompleksu wojskowego w Przasnyszu. Budynek wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem A-614.

W zakresie przedmiotu zamowienia wchodzi:

1) zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi;

2) szkolenie pracownikow;

3) przeprowadzenie niezb?dnych prob sprawdzaj?cych prawidlowe funkcjonowanie instalacji, urz?dze?, itp. wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

4) wykonanie wszystkich wymaganych pomiarow instalacji analiz (w szczegolno?ci pomiarow przeplywow, wielko?ci elektrycznych itp.);

5) przeprowadzenie utylizacji odpadow;

6) wykonanie wszystkich prac / czynno?ci towarzysz?cych koniecznych do prawidlowego zrealizowania umowy, a nie przewidzianych w projektach;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomie?, pozwole?, uzgodnie?, o?wiadcze?, postanowie?, certyfikatow niezb?dnych do oddania obiektu do u?ytkowania,

9) zapewnienie 12 miesi?cznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji po dokonaniu odbioru ko?cowego i przekazaniu do eksploatacji obiektu;

10) opracowanie ?wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu;

11) wykonanie instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego i scenariusza po?arowego;

12) opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji, instrukcji obslugi wszystkich elementow skladowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezb?dnych schematow instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji post?powania na wypadek po?aru wraz z wykazem telefonow alarmowych;

13) opracowanie wykazu ?rodkow trwalych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamowienia: 30.6.2019 r.

Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta zawieraj?ca najkorzystniejszy bilans punktow w kryteriach (w ramach ka?dego zadania oddzielnie):

Cena ? 60 %

Termin wykonania zamowienia ? 20 %

Okres gwarancji na wykonane roboty ? 20 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

ul. Makowska Przasnysz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia publicznego jest wykonanie robot budowlanych dla dwoch zada?:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb dowodztwa i sztabu brygady na terenie kompleksu wojskowego w Przasnyszu. Budynek wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem A-614.

W zakresie przedmiotu zamowienia wchodzi:

1) zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi;

2) szkolenie pracownikow;

3) przeprowadzenie niezb?dnych prob sprawdzaj?cych prawidlowe funkcjonowanie instalacji, urz?dze?, itp. wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

4) wykonanie wszystkich wymaganych pomiarow instalacji analiz (w szczegolno?ci pomiarow przeplywow, wielko?ci elektrycznych itp.);

5) przeprowadzenie utylizacji odpadow;

6) wykonanie wszystkich prac / czynno?ci towarzysz?cych koniecznych do prawidlowego zrealizowania umowy, a nie przewidzianych w projektach;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomie?, pozwole?, uzgodnie?, o?wiadcze?, postanowie?, certyfikatow niezb?dnych do oddania obiektu do u?ytkowania,

9) zapewnienie 12 miesi?cznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji po dokonaniu odbioru ko?cowego i przekazaniu do eksploatacji obiektu;

10) opracowanie ?wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu;

11) wykonanie instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego i scenariusza po?arowego;

12) opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji, instrukcji obslugi wszystkich elementow skladowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezb?dnych schematow instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji post?powania na wypadek po?aru wraz z wykazem telefonow alarmowych;

13) opracowanie wykazu ?rodkow trwalych.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamowienia: 30.6.2019 r.

Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta zawieraj?ca najkorzystniejszy bilans punktow w kryteriach (w ramach ka?dego zadania oddzielnie):

Cena ? 60 %

Termin wykonania zamowienia ? 20 %

Okres gwarancji na wykonane roboty ? 20 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 071-133909
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Tytan Systemy Bezpiecze?stwa Sp. z o.o.
KRS 0000232024
ul. Depowa 9B
Bialystok
15-381
Poland
Telephone: +48 856752772
E-mail: biuro@tytan.bialystok.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 361 160.00 PLN
Lowest offer: 16 422 000.00 PLN / Highest offer: 16 422 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2: Przebudowa budynku koszarowego nr 11 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Spolka Akcyjna Stekop
KRS 0000046053
ul. Moldawska 9
Warszawa
02-127
Poland
Telephone: +48 857489039
E-mail: anna.piecychna@stekopsa.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 912 530.00 PLN
Lowest offer: 8 445 400.39 PLN / Highest offer: 11 298 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

2.Dodatkowo zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy (podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)

3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/ innego podmiotu/podwykonawcy z udzialu w post?powaniu, zamawiaj?cy ??da zlo?enia nw. dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust?p 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow ? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie

w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1;

e) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g)o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenia na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny

w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego art. 24 ust.5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp;

h) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych

z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

i)o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

j)o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

4.Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci:

Zadanie nr 1 ? 550 000 PLN

Zadanie nr 2 ? 290 000 PLN

Wszelkie informacje niezb?dne do sporz?dzenia oferty przez wykonawc? dotycz?ce przedmiotowego post?powania zawarte s? w ogloszeniu oraz SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
WARSZAWA
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia Wykonawcom przysluguj? ?rodki odwolawcze, o ktorych mowa w ustawie Pzp w Dziale VI zatytulowanym ?rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 189-386403

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stoleczny Zarz?d Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Poland
Contact person: Monika Maguza
Telephone: +48 261845870
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl
Fax: +48 261846704
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szi.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych dla 2 zada?:

Reference number: 13/2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 28 273 690.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo ? sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 071-133909

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1: Przebudowa budynku koszarowego nr 10 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Tytan Systemy Bezpiecze?stwa Sp. z o.o.
KRS 0000232024
ul. Depowa 9B
Bialystok
15-381
Poland
Telephone: +48 856752772
E-mail: biuro@tytan.bialystok.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 361 160.00 PLN
Lowest offer: 16 422 000.00 PLN / Highest offer: 16 422 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2: Przebudowa budynku koszarowego nr 11 wraz ze zmian? przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym w Przasnyszu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Spolka Akcyjna Stekop
KRS 0000046053
ul. Moldawska 9
Warszawa
02-127
Poland
Telephone: +48 857489039
E-mail: anna.piecychna@stekopsa.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 912 530.00 PLN
Lowest offer: 8 445 400.39 PLN / Highest offer: 11 298 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Construction work
ND Document number 386403-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Stoleczny Zarz?d Infrastruktury (KRS 0000232024)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szi.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >