Poland-Zielona Gora: Training services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003596283843553
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387382-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Poland-Zielona Gora: Training services

2017/S 189-387382

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Zielonogorski
ul. Licealna 9
Zielona Gora
65-417
Poland
Contact person: Arkadiusz Luszczy?ski
Telephone: +48 785011388
E-mail: a.luszczynski@bzp.uz.zgora.pl
Fax: +48 683282275
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.uz.zgora.pl

Address of the buyer profile: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przeprowadzenie warsztatow, szkole? i obozow naukowo ? dydaktycznych dla uczniow i nauczycieli/uczestnikow projektow.

Reference number: RA-Z-33/2017
II.1.2) Main CPV code
80500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Usluga przygotowania i przeprowadzenia warsztatow, szkole? i obozow zawodowych dla uczniow i nauczycieli bior?cych udzial w projektach wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Dzialania 8.4 Doskonalenie jako?ci ksztalcenia zawodowego, Poddzialania 8.4.1 Doskonalenie jako?ci ksztalcenia zawodowego ? projekty realizowane poza formul? ZIT.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 349 483.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

Kalsk 122,

66-100 Sulechow.

II.2.4) Description of the procurement:

Usluga przygotowania i przeprowadzenia warsztatow, szkole? i obozow zawodowych dla uczniow i nauczycieli bior?cych udzial w projektach wspolfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Dzialania 8.4 Doskonalenie jako?ci ksztalcenia zawodowego, Poddzialania 8.4.1 Doskonalenie jako?ci ksztalcenia zawodowego ? projekty realizowane poza formul? ZIT.

Zamowienie obejmuje w szczegolno?ci zorganizowanie i przeprowadzenie nast?puj?cych warsztatow, szkole? i obozow:

1) Analiza mikrobiologiczna produktow piekarskich i ciastkarskich,

2) Analiza mikrobiologiczna ?ywno?ci z zastosowaniem technik biologii molekularnej,

3) Analiza mikrobiologiczna mi?sa i produktow mi?snych,

4) Analiza mikrobiologiczna mleka i produktow mlecznych,

5) Analiza zawarto?ci alkoholow w ro?nych napojach,

6) Budowa i wyposa?enie obiektow szklarniowych i tuneli foliowych,

7) Magia aromatow w przemy?le spo?ywczym,

8) Mikrobiologiczne podstawy produkcji etanolu,

9) Obsluga systemow do nawo?enia,

10) Obsluga systemow nawadniaj?cych,

11) Oznaczenie kaloryczno?ci przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej,

12) Piwowarstwo ? wytwarzanie piwa z surowcow slodowych,

13) Podstawy systemow jako?ci w przemy?le spo?ywczym,

14) Przetwory owocowo ? warzywne, produkcja d?emow, konfitur, marmolad,

15) Warsztaty gastronomiczne Slow Ford,

16) Warsztaty gastronomiczne Fast Ford,

17) Warsztaty masarnicze ? w?dliny drobno rozdrobnione (parowka),

18) Warsztaty masarnicze ? pasztety drobiowe i mieszane,

19) Warsztaty piekarnicze ? chleby wiejskie i mieszane,

20) Wina,

21) Wspolczesne browarnictwo,

22) Wykrywanie zafalszowa? ?ywno?ci z wykorzystaniem techniki PCR,

23) Zarz?dzanie obiektami otwartymi i zamkni?tymi w gospodarstwach szkolkarskich,

24) Zasady prawidlowego ?ywienia z analiz? skladu ciala,

25) Analizy fizykochemiczne w przemy?le alkoholowym,

26) Domowe serowarstwo ? ser koryci?ski,

27) Warsztaty serowarskie (mozarella, camembert),

28) Warsztaty piekarnicze ? bulka wroclawska,

29) Oboz naukowo ? dydaktyczny 5 dniowy ? Analiza i wytwarzanie ?ywno?ci,

30) Oboz naukowo ? dydaktyczny 5 dniowy ? Technologia ?ywno?ci i ?ywienie czlowieka,

31) Oboz naukowo ? dydaktyczny 3 dniowy ? Praktyczne i nowoczesne metody w ogrodnictwie,

32) Oboz naukowo ? dydaktyczny 3 dniowy ? Technologia ?ywno?ci i ?ywienie czlowieka.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLB.08.04.01-08-0006/16-00; RPLB.08.04.01-08-0014/16-00; RPLB.08.04.01-08-0009/16-00; RPLB.08.04.01-08-0016/16-00; RPLB.08.04.01-08-0008/16-00; RPLB.08.04.01-08-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Warto?? szacunkowa przedmiotowego zamowienia zostala ustalona na kwot? netto 349 483,74 PLN Zgodnie z rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrow Dz.U. z 2015 r., poz. 2254 ? ?redni kurs zlotego w stosunku do euro wynosi 1 EUR = 4,1749 PLN, a wi?c 349 483,74 PLN = 83 710,69 EUR.

Przedmiotowe zamowienie jest cz??ci? zamowienia o warto?ci 1 799 261,62 PLN netto co stanowi rownowarto?? 430 971,19 EUR.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Podstawa prawna:

art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.)

Uzasadnienie wyboru trybu:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamowie? publicznych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a ustawy Pzp mo?e udzieli? zamowienie osobie prawnej, gdy spelnione s? l?cznie wszystkie przeslanki:

a) zamawiaj?cy sprawuje nad t? osob? prawn? kontrol?, odpowiadaj?c? kontroli sprawowanej nad wlasnymi jednostkami, polegaj?c? na dominuj?cym wplywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest rownie? spelniony, gdy kontrol? tak? sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiaj?cego w taki sam sposob,

b) ponad 90 % dzialalno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada? powierzonych jej przez zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol? lub przez inn? osob? prawn?, nad ktor? ten zamawiaj?cy sprawuje kontrol?, o ktorej mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpo?redniego udzialu kapitalu prywatnego;

Uwaga

Pelna tre?? uzasadnienia trybu opublikowana zostala na stronie zamawiaj?cego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetarg/977/ ? w pliku ogloszenia i pliku SIWZ ? Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przeprowadzenie warsztatow, szkole? i obozow naukowo ? dydaktycznych dla uczniow i nauczycieli/uczestnikow projektow.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lubuski O?rodek Innowacji i Wdro?e? Agrotechnicznych Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51
Sulechow
66-100
Poland
NUTS code: PL432
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 483.74 PLN
Total value of the contract/lot: 426 504.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

I. Termin realizacji zamowienia i czas trwania umowy:

1. Rozpocz?cie wykonania Przedmiotu Umowy: od 22.9.2017 roku.

2. Zako?czenie wykonania Przedmiotu Umowy: do 30.6.2022 roku.

II. Ogloszenie o zamowieniu, o ktorym mowa w art. 66 ust. 2 nie zostalo opublikowane.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Poland-Zielona Gora: Training services

2017/S 189-387382

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Zielonogorski
ul. Licealna 9
Zielona Gora
65-417
Poland
Contact person: Arkadiusz Luszczy?ski
Telephone: +48 785011388
E-mail: a.luszczynski@bzp.uz.zgora.pl
Fax: +48 683282275
NUTS code: PL432

Internet address(es):

Main address: www.uz.zgora.pl

Address of the buyer profile: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przeprowadzenie warsztatow, szkole? i obozow naukowo ? dydaktycznych dla uczniow i nauczycieli/uczestnikow projektow.

Reference number: RA-Z-33/2017
II.1.2) Main CPV code
80500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 349 483.74 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL432

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Title:

Przeprowadzenie warsztatow, szkole? i obozow naukowo ? dydaktycznych dla uczniow i nauczycieli/uczestnikow projektow.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lubuski O?rodek Innowacji i Wdro?e? Agrotechnicznych Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51
Sulechow
66-100
Poland
NUTS code: PL432
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 483.74 PLN
Total value of the contract/lot: 426 504.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Training services
ND Document number 387382-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Uniwersytet Zielonogorski
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure V - Contract award without prior publication
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 80500000 - Training services
OC Original CPV code 80500000 - Training services
RC NUTS code PL432
IA Internet address (URL) www.uz.zgora.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >