Poland-Bydgoszcz: Insulation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003597255924358
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388113-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Insulation work

2017/S 189-388113

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45320000 , 45321000 , 45100000 , 45442100 , 45442200 , 45262100

Description
Insulation work.
Thermal insulation work.
Site preparation work.
Painting work.
Application work of anti-corrosive coatings.
Scaffolding work.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 13:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Insulation work

2017/S 189-388113

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Contact point(s): Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
85-315 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej Fordon w Bydgoszczy od ECII (obr?b 132 dzialka 2/14) do ul. Przemyslowej P-2050 (obr?b 234 dzialka 2/2) dla projektu pn. ?Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej poprzez przebudow? oraz termomodernizacj? sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy ? etap I.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Bydgoszcz.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamowienia jest:
Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej Fordon w Bydgoszczy od ECII (obr?b 132 dzialka 2/14) do ul. Przemyslowej P-2050 (obr?b 234 dzialka 2/2)dla projektu pn. ?Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej poprzez przebudow? oraz termomodernizacj? sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy ? etap I dofinansowany ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, O? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzialanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu.
Zakres zamowienia obejmuje:
Wymian? izolacji cieplnych wraz z powlokami ochronnymi na ruroci?gach naziemnych, odbywaj?c? si? w technologiach uwzgl?dniaj?cych charakter izolowanych elementow tj:
? dla odcinkow prostych ruroci?gu nale?y wykona? izolacj? przy u?yciu prefabrykowanych lupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej stanowi?cych prefabrykowany system izolacji;
? dla ksztaltek ruroci?gow takich jak kolana i luki rurowe oraz trojniki i armatura, nale?y zastosowa? izolacj? z elementow segmentowych pianki PUR o stykach spojonych piank?, z oslon? z blachy stalowej ocynkowanej;
? dla izolacji podpor ?lizgowych i punktow stalych nale?y zastosowa? izolacj? spelniaj?c? wymagania materialowe Specyfikacji Technicznej WiORB.
Zakres robot jakie obejmuje niniejsze opracowanie obejmuje:
a) Wykonanie robot obejmuj?cych demonta? i utylizacj? istniej?cej izolacji cieplnej wraz z powlokami ochronnymi;
b) Wykonanie robot obejmuj?cych oczyszczenie i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne ruroci?gow
c) Wykonanie robot obejmuj?cych monta? izolacji wraz ze wszystkimi niezb?dnymi robotami towarzysz?cymi;
d) Wykonanie robot obejmuj?cych oczyszczenie elementow podtrzymuj?cych (glowice i ?lizgi) modernizowany ruroci?g i ponowne ich zabezpieczenie antykorozyjne.
e) Wykonanie bada? spoin spawanych ruroci?gow w miejscach i ilo?ci wskazanych przez zamawiaj?cego, metodami nieniszcz?cymi. Slu?by eksploatacyjne Zamawiaj?cego, inspektor nadzoru, inne uprawnione osoby maj? prawo wezwa? Wykonawc? do wyrywkowej kontroli wskazanych spawow uzgodnion? przez Zamawiaj?cego metod? (nie mniej ni? 10 % wszystkich spoin);
f) Prace tymczasowe i towarzysz?ce ? w tym prace porz?dkowe i odtworzeniowe po zako?czeniu glownych prac modernizacyjnych.
W ramach prac towarzysz?cych nale?y wykona?:
? zabezpieczenie budowy pod wzgl?dem BHP,
? tymczasowe przej?cia i daszki dla pieszych,
? zabezpieczenie terenu na czas budowy,
? tymczasowe gromadzenie odpadow wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementow powstalych na skutek demonta?u izolacji ruroci?gu,
? prace geodezyjne,
? zmiany organizacji ruchu na czas budowy.
Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj? si? znaki towarowe lub nazwy wlasne, to uzna? nale?y ?e ?wiadcz? one o jako?ci materialow/urz?dze? i maj? jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza skladanie ofert, ktorych poszczegolne materialy/ urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog? by? zast?pione materialami /urz?dzeniami rownowa?nymi. Za produkty rownowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, ktore posiadaj? nie gorsze parametry techniczne, ni? te ktore wskazuj? nazwy wlasne, a zastosowanie ich w ?aden sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwi?za? technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Badanie spawow nale?y przeprowadzi? metod? nieniszcz?c? (w ilo?ci podanej przez Zamawiaj?cego) minimum ultrad?wi?kow?.
Zamawiaj?cy prosi o zlo?enie wraz z ofert? kosztorysu ofertowego, ktory b?dzie mial charakter informacyjny i pomocniczy. Niezlo?enie kosztorysu nie jest podstaw? do odrzucenia oferty.
Jest to zamowienie na roboty budowlane, o kodzie numerycznym Wspolnego slownika zamowie? (CPV):
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow?
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa?
2. Przedmiot zamowienia nale?y wykona? zgodnie z:
2.1. Dokumentacj? techniczn? stanowi?c? Zal?czniki nr 1 do SIWZ
2.2. Specyfikacj? Techniczn? Wykonania i Odbioru Robot stanowi?c? Zal?czniki nr 3 do SIWZ
2.3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
3. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:
3.1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 wymiany izolacji cieplnej sieci napowietrznych zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wyniklymi w trakcie realizacji zamowienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem kosztow zwi?zanych z realizacj? przedmiotu zamowienia, o ktorych mowa w pkt III/6.
3.2. Zabezpieczenie calo?ci materialow koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia dostarcza w calo?ci Wykonawca.
Materialy musz? by? fabrycznie nowe, nieu?ywane, posiadaj?ce gwarancje producenta, spelnia? wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz musz? posiada? deklaracje zgodno?ci z norm? lub aprobat? techniczn? (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wla?ciwo?ci u?ytkowych zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz musz? spelnia? normy ekologiczne UE okre?lone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Materialy wbudowane musz? by? odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiaj?cego co zostanie odnotowane w protokole odbioru robot (cz??ciowym i ko?cowym). Do dokumentacji odbiorowej nale?y dol?czy? stosowne dokumenty potwierdzaj?ce spelnienie wymaga? Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodno?ci lub kopie deklaracji wla?ciwo?ci u?ytkowych, aprobaty techniczne.
4. Informacje i wymagania dodatkowe:
4.1. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych materialow okre?lonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgl?dami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniej?cym uzbrojeniem.
Wszelkie odst?pstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego musz? by? zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci b?d?cej przedmiotem zamowienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te musz? by? rownie? zaakceptowane przez Zamawiaj?cego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urz?du Miasta Bydgoszczy.
Nie nale?y dokonywa? zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
4.2. Roboty budowlane nale?y prowadzi? w sposob wykluczaj?cy przerwy w dostawach ciepla. Ewentualne konieczne przerwy nale?y ka?dorazowo uzgodni?
z Zamawiaj?cym
4.3. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako?? ich wykonania oraz za ich zgodno?? z dokumentacj?, Specyfikacj? i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany i odst?pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej wymagaj? akceptacji Zamawiaj?cego.
5. Wykonawca zobowi?zany jest:
5.1. Wykona? przedmiot zamowienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.
5.2. Dostarczy?, zainstalowa? i utrzymywa? tymczasowe urz?dzenia zabezpieczaj?ce, w tym: ogrodzenia, por?cze, o?wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor i wszelkie inne ?rodki niezb?dne do ochrony robot i zabezpieczenia mienia i interesow osob postronnych
5.3. Zabezpieczy? teren budowy oraz ponosi? peln? odpowiedzialno?? za teren budowy od dnia jego przej?cia do dnia przekazania wla?cicielowi nieruchomo?ci.
5.4. Wykona? roboty zgodnie ze sztuk? budowlan? i obowi?zuj?cymi przepisami oraz Umow?. W trakcie robot jest zobowi?zany do przestrzegania wszystkich wla?ciwych przepisow prawa, odpowiednich do realizacji danego zamowienia
5.5. Wykona? prace w pelnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzysz?cymi
5.6. Powierzy? pelnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez czas wykonywania danego zamowienia osobom posiadaj?cym odpowiednie uprawnienia wydane przez wla?ciwe organy oraz posiadaj?cym stosowne do technologii przeszkolenia
5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako?? wykonania prac oraz ich zgodno?? z umow?, dokumentacj?, pozostalymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarz?dzaj?cego realizacj? z ramienia Zamawiaj?cego.
5.8. Wykona? odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi? do stanu pierwotnego teren robot oraz teren nie b?d?cy terenem budowy, a zwi?zany z tymi robotami (dotyczy drog dojazdowych, chodnikow i trawnikow oraz innych elementow ktore wymagaj? przywrocenia do stanu pierwotnego) oraz uzyska? stosowne protokoly odbiorowe spisane z wla?cicielami lub zarz?dcami terenow, ktore nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu. Wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni? w wynagrodzeniu konieczno?? ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wyst?powania niesprzyjaj?cych warunkow atmosferycznych, je?li taki warunek postawi zarz?dca terenu.
5.9. Prace w obr?bie sieci kablowych i rurowych oraz innych urz?dze? uzbrojenia terenu wykona? pod nadzorem wla?cicieli uzbrojenia, je?li jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zal?czonych do projektu oraz uzyska? stosowne protokoly odbiorowe, ktore nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu.
Wykonawca ponosi wszelk? odpowiedzialno?? za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak rownie? ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przebudow? infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywan? inwestycj? (w tym rownie? uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
5.10. Opracowa? plan bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia ? BIOZ, je?li odr?bne przepisy nakladaj? taki obowi?zek.
5.11. Wykona? badania metod? nieniszcz?c? nie mniej ni? 10 % wszystkich spoin, minimum ultrad?wi?kow?, chyba, ?e projekt przewiduje metod? o wi?kszej dokladno?ci (radiograficzn?).
Wykonawca winien dostarczy? protokol z przeprowadzonych bada? wraz ze schematem lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieplowniczej. Badania winien wykona? uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiaj?cego. Wykonawca ten powinien posiada? akredytacj? Instytutu Spawalnictwa lub rownowa?ne.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do kontroli pol?cze? spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych pol?cze?.
5.12. Wszystkie pol?czenia spawane wykona? zgodnie z technologi? okre?lon? w projekcie.
5.13. Wszelkie materialy powstale z demonta?u nale?y zagospodarowa?, zutylizowa? we wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony ?rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadow zawieraj?cych azbest lub b?d?cych w kontakcie z azbestem nale?y dokona? ich utylizacji spelniaj?c wymagania okre?lone w odr?bnych przepisach Armatur? pozostal? po przebudowywaniu lub likwidacji komor nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu. Uwaga: W zakresie materialow, stanowi?cych wlasno?? Zamawiaj?cego, a pochodz?cych z demonta?u ustala si? nast?puj?co: Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia wraz z Zamawiaj?cym protokolu odzysku materialow z demonta?u. Elementy sieci cieplnej nadaj?ce si? do dalszego u?ytku Wykonawca przeka?e do magazynu Zamawiaj?cego wraz z protokolem. Zlom stalowy z demonta?u Wykonawca w imieniu Zamawiaj?cego dostarczy do punktu skupu, z zastrze?eniem, ?e dla realizacji tych czynno?ci Wykonawca lub firma upowa?niona (Podwykonawca) do takich czynno?ci, ma posiada? stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie ?rodowiska ? Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kart? przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiaj?cego. Nale?no?? uzyskan? za sprzeda? zlomu Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu przelewem, na konto Zamawiaj?cego. Za utracony i nierozliczony zlom Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc?. Rozliczenie ilo?ciowe materialow nadaj?cych si? do dalszego u?ytku i zlomu jest warunkiem odbioru ko?cowego przedmiotu zamowienia. Pozostale materialy z rozbiorki (np. gruz, materialy izolacyjne) Wykonawca podda utylizacji we wlasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiaj?c Zamawiaj?cemu stosowne protokoly wedlug obowi?zuj?cych przepisow prawa.
5.14. Spisa? protokoly wej?cia w teren z wladaj?cymi dzialkami oraz po zako?czeniu robot protokoly oddania terenu budowy z wladaj?cymi dzialkami, sporz?dzonymi przy wspoludziale Inspektora nadzoru Zamawiaj?cego. Protokoly nale?y dol?czy? do protokolu odbioru ko?cowego/ dokumentacji odbiorowej.
5.15. Respektowa? prawa wladaj?cych dzialkami do kontroli nieruchomo?ci, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.
5.16. Uzyska? stosowne zezwolenia zarz?dcy drog dotycz?ce transportu materialow potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy je?li jest wymagane oraz zezwolenie na zaj?cie pasa drogowego podczas wykonywania prac.
Dostarczy? Zamawiaj?cemu kopi? protokolu z odbioru terenu po robotach z zarz?dc? drog.
5.17. Prowadzi? dziennik budowy dostarczony przez Zamawiaj?cego. Dziennik budowy nale?y prowadzi? zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta?u i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj?cego dane dotycz?ce bezpiecze?stwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).
5.18. Dostarczy? Zamawiaj?cemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacj? fotograficzn? ka?dego etapu robot (przed przyst?pieniem do robot, ka?dego etapu robot i po ich zako?czeniu).
5.19. Wykonawca winien uzyska? od Zamawiaj?cego potwierdzenie gotowo?ci odbioru robot.
5.20. Zgloszenie do odbioru ko?cowego nale?y dokona? poprzez zawiadomienie Zamawiaj?cego na pi?mie lub e-mailem o gotowo?ci do przekazania przedmiotu zamowienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru ko?cowego).
6. Wszelkie niezb?dne do wykonania zakresu zamowienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostaj?ce do uzyskania przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest uzyska? we wlasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoly odbiorow Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu do protokolu ko?cowego odbioru robot.
7. Wybrany Wykonawca b?dzie zobowi?zany opracowa? harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi? Zamawiaj?cemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.
8. Zamawiaj?cy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamowienia.
9. Wymagany minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi na wykonany przedmiot zamowienia: 36 miesi?cy licz?c od daty podpisania protokolu odbioru ko?cowego przedmiotu zamowienia na roboty budowlane. Okres r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rowny jest okresowi gwarancji. Gwarancja i r?kojmia zgodnie z warunkami okre?lonymi w Zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy.
10.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby czynno?ci przy realizacji zamowienia, ktore wykonywane s? w sposob okre?lony w art. 22 1 Kodeksu Pracy (tj. praca okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?) byly wykonywane przez minimum 3 osoby zatrudnione w pelnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac?. Do czynno?ci tych Zamawiaj?cy zalicza czynno?ci budowlane realizowane wlasnym sprz?tem wykonawcy lub r?cznie, polegaj?ce na:
? wykonanie robot obejmuj?cych monta? izolacji wraz z plaszczem ochronnym
10.2. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiaj?cym, przeka?e kopie umow o prac? zawarte z osobami, przy pomocy ktorych Wykonawca b?dzie realizowal przedmiot umowy w zakresie wykonywania robot obejmuj?cych monta? izolacji wraz z plaszczem ochronnym
10.3. W przypadku konieczno?ci zmiany ? w okresie trwania umowy ? osob wykonuj?cych czynno?ci wymienionych w pkt. 1, Wykonawca zobowi?zany jest do przekazania Zamawiaj?cemu kopii umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowi?zek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
10.4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiaj?cy uprawniony jest do wykonywania czynno?ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno?nie spelniania przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci. Zamawiaj?cy uprawniony jest w szczegolno?ci do:
? ??dania o?wiadcze? i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
? ??dania wyja?nie? w przypadku w?tpliwo?ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
? przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ?wiadczenia.
10.5. W trakcie realizacji zamowienia na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu wskazane poni?ej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub Podwykonawc? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia:
? o?wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaj?cego. O?wiadczenie to powinno zawiera? w szczegolno?ci: dokladne okre?lenie podmiotu skladaj?cego o?wiadczenie, dat? zlo?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj? osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac? i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlo?enia o?wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub Podwykonawc? kopi? umowy/umow o prac? osob wykonuj?cych w trakcie realizacji zamowienia czynno?ci, ktorych dotyczy ww. o?wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj?cym zakres obowi?zkow, je?eli zostal sporz?dzony). Kopia umowy/umow powinna zosta? zanonimizowana w sposob zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno?ci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? i wymiar etatu powinny by? mo?liwe do zidentyfikowania;
? za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj?ce oplacanie przez Wykonawc? lub Podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;
? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub Podwykonawc? kopi? dowodu potwierdzaj?cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpiecze?, zanonimizowan? w sposob zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10.6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci Zamawiaj?cy przewiduje sankcj? w postaci obowi?zku zaplaty przez Wykonawc? kary umownej w wysoko?ci okre?lonej w zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy. Niezlo?enie przez Wykonawc? w wyznaczonym przez zamawiaj?cego terminie ??danych przez Zamawiaj?cego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? traktowane b?dzie jako niespelnienie przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci.
10.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktoregokolwiek z terminow okre?lonych w ppkt. 2 i 3 niniejszego punktu, Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc? karami umownymi za ka?dy dzie? zwloki w wysoko?ci okre?lonej w zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy.
10.8. W przypadku uzasadnionych w?tpliwo?ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc? lub Podwykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? o przeprowadzenie kontroli przez Pa?stwow? Inspekcj? Pracy.
10.9. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi? od Umowy z przyczyn lez?cych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienale?ycie wykonuje Umow?, szczegolnie gdy zwloka w wykonywaniu obowi?zkow, o ktorych mowa w ppkt. 2 i 3 niniejszego punktu przekroczy 5 dni. Prawo odst?pienia nale?y wykona? w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomo?ci o podstawie odst?pienia.
11. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania przegl?du budowy przez inspektora BHP Zamawiaj?cego na okoliczno?? sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

45320000 , 45321000 , 45100000 , 45442100 , 45442200 , 45262100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 14.11.2017 Completion 30.9.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wadium:
1. Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 120 000 PLN (slownie: sto dwadzie?cia tysi?cy PLN).
Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert, tj. do dnia 10.11.2017 r. do godziny 13:00.
2. Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert? i nie mo?e zawiera? ?adnych ogranicze? niezgodnych z Ustaw? PZP, w szczegolno?ci ograniczaj?cych mo?liwo?? zrealizowania praw przysluguj?cych Zamawiaj?cemu zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.
Wadium mo?e by? wniesione w:
a) pieni?dzu:
przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z opisem identyfikuj?cym niniejsze post?powanie, z podaniem znaku sprawy.
Warunkiem uznania wplaty wadium b?dzie wplyw przekazanych ?rodkow na rachunek KPEC Sp. z o.o. przed uplywem terminu skladania ofert.
Zaleca si? dol?czy? do oferty dokument potwierdzaj?cy wplat? wadium.
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359).
3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieni??nej, wymienionej w pkt 2 ppkt b e powy?ej, oryginal dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiaj?cego nale?y zlo?y? wraz z ofert?. Dokumentu wadium nie nale?y trwale l?czy? z ofert?.
4. W przypadku skladania przez Wykonawc? wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by? sporz?dzona zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i winna zawiera? co najmniej nast?puj?ce elementy:
a) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj?,
c) kwot? gwarancji,
d) termin wa?no?ci gwarancji,
e) zobowi?zanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, nieodwolalnie na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w przypadkach, gdy:
? Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
? Wykonawca ktorego ofert? wybrano:
? odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
? nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
? zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
Zamawiaj?cy nie dopuszcza dodatkowych wymogow Gwaranta w zakresie dor?czania wezwania do zaplaty, tj. za po?rednictwem banku.
Ponadto dla ustalenia, czy zgloszenie ??dania zaplaty z gwarancji zostalo zgloszone w terminie, decyduj?ca b?dzie data stempla pocztowego.
W zakresie zgloszenia przez Zamawiaj?cego ??dania zaplaty gwarancja nie mo?e zawiera? dodatkowych ogranicze? dla Zamawiaj?cego w kwestii terminu realizacji zaplaty (w szczegolno?ci termin zaplaty nie mo?e by? dlu?szy ni? 14 dni od dnia zgloszenia ??dania zaplaty).
Z dokumentow, ktorych Gwarant mo?e wymaga? od Zamawiaj?cego w zwi?zku z realizacj? przez Zamawiaj?cego uprawnie? z gwarancji, Zamawiaj?cy dopuszcza wyl?cznie zlo?enie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadaj?cej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi?biorcow pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S?dowym ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 687 z po?n. zm.), celem wykazania, ?e osoby ktore podpisaly ??danie zaplaty w imieniu Zamawiaj?cego, s? uprawnione do jego reprezentowania.
5. Wadium wniesione przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia w formie innej ni? pieni??na, musi by? wystawione na wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (czyli nie na jednego, ani kilku spo?rod nich).
6. Postanowienia pkt 4 stosuje si? rownie? do por?cze? okre?lonych w pkt 2b) i 2e) powy?ej.
7. Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wymaganym terminie (tak?e na przedlu?ony okres zwi?zania ofert?), w wymaganej wysoko?ci lub w innej ni? dopuszczalna formie, zostanie wykluczony z post?powania. Terminowe wniesienie wadium (w ka?dej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiaj?cy sprawdzi w ramach wlasnych czynno?ci proceduralnych.
8. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej.
9. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
10. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.
11. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie punktu 8 powy?ej, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
12. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
13.1. odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
13.2. nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
13.3. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
Gwarancja:
1. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot umowy 36 miesi?cy gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady licz?c od daty podpisania protokolu odbioru ko?cowego bez uwag i zastrze?e? calo?ci przedmiotu umowy.
2. Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgloszenia (e-mailem lub pisemnie), w tym doprowadzenie sieci cieplowniczej do stanu u?ywalno?ci tj. stanu umo?liwiaj?cego przesyl ciepla, winno nast?powa? w ci?gu 48 godz. od momentu przyj?cia zgloszenia (e-mailem lub pisemnie).
3. Niedotrzymanie tego terminu upowa?nia Zamawiaj?cego do usuni?cia wad na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnie? z tytulu gwarancji. Na t? okoliczno?? Zamawiaj?cy jest uprawniony do wystawienia faktury Wykonawcy.
4. Wykonawca nie mo?e odmowi? usuni?cia wad ze wzgl?du na wysoko?? zwi?zanych z tym kosztow.
5. Calo?? kosztow bezpo?rednich i po?rednich zwi?zanych z napraw? w okresie gwarancji i r?kojmi ponosi Wykonawca.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Rozliczenie robot dokonane b?dzie fakturami cz??ciowymi za wykonane etapy robot okre?lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz faktur? ko?cow?.
2. Faktury cz??ciowe Wykonawca musi przedklada? Zamawiaj?cemu w ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach,
3. Podstaw? do wystawienia faktur cz??ciowych b?d? zaakceptowane bez uwag protokoly odbioru etapow robot podpisane przez Strony,
4. Ostateczne rozliczenie nast?pi faktur? ko?cow?, ktora b?dzie oplacona po zako?czeniu przedmiotu umowy i obejmowa? b?dzie wynagrodzenie za ostanie elementy robot i pozostale nieoplacone nale?no?ci za wcze?niej wykonane i odebrane etapy robot.
5. Faktura ko?cowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokol odbioru ko?cowego podpisany przez Strony.
6. Termin platno?ci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury.
7. Nale?no?? zostanie przekazana na konto Wykonawcy nr.
8. Zaleca si? aby faktura byla wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera? nazw? zadania.
9. Odwrotna strona faktury winna by? czysta bez nadruku.
10. Przyjmuje si?, ?e dniem zaplaty jest dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.
11. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawc? odbywa? si? b?d? w polskich zlotych (PLN).
12. (alternatywa gdy wyst?puj? Podwykonawcy)
12.1. Zamawiaj?cy dokonuje bezpo?redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysluguj?cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowan? przez Zamawiaj?cego umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s? roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlo?on? Zamawiaj?cemu umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s? dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si? od obowi?zku zaplaty odpowiednio przez wykonawc?, podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zamowienia na roboty budowlane.
12.2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 12.1, dotyczy wyl?cznie nale?no?ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj?cego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s? roboty budowlane, lub po przedlo?eniu Zamawiaj?cemu po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s? dostawy lub uslugi.
12.3. Bezpo?rednia zaplata obejmuje wyl?cznie nale?ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale?nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12.4. Przed dokonaniem bezpo?redniej zaplaty Zamawiaj?cy umo?liwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotycz?cych zasadno?ci bezpo?redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 12.2. Zamawiaj?cy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym ni? 7 dni od dnia dor?czenia tej informacji.
12.5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 12.4., w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy mo?e:
1) nie dokona? bezpo?redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je?eli Wykonawca wyka?e niezasadno?? takiej zaplaty albo
2) zlo?y? do depozytu s?dowego kwot? potrzebn? na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego co do wysoko?ci nale?nej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platno?? si? nale?y, albo
3) dokona? bezpo?redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je?eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka?e zasadno?? takiej zaplaty.
12.6. W przypadku dokonania bezpo?redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1, zamawiaj?cy potr?ca kwot? wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale?nego wykonawcy.
12.7. Konieczno?? wielokrotnego dokonywania bezpo?redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1, lub konieczno?? dokonania bezpo?rednich zaplat na sum? wi?ksz? ni? 5 % warto?ci umowy mo?e stanowi? podstaw? do odst?pienia od umowy przez Zamawiaj?cego.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (dotyczy spolki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku musz? ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Zaleca si? aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.
2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow okre?lonych w pkt 2.1 do 2.2 winien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy wspolnie. ?aden z Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu na zasadach okre?lonych w pkt. 1.1. do 1.2.
3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach okre?lonych w pkt 5 (art. 22a ust.1 Ustawy PZP) Wykonawca musi wykaza?, i? podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. 1.1. do 1.2.
5. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
6. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
8. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5, (tj. podmiotu, na ktorego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega) nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy za??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:
1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w pkt 5.
9. Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca wyka?e, ?e:
a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 500 000,00 zl (slownie: jeden milion pi??set tysi?cy PLN)
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? sumy gwarancyjnej minimum 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miliony PLN).
Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca wyka?e, ?e:
a) wykonal nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu izolacji termicznej sieci cieplowniczych napowietrznych na odcinku nie krotszym ni? 500 m.
b) dysponuje lub b?dzie dysponowal odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, w szczegolno?ci ?e:
? kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze? cieplnych bez ogranicze? oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.
Uwaga:
Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie si? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 wrze?nia 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow.
Wobec osob z krajow czlonkowskich Unii Europejskiej wymaga si? posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przyslugiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuj?cych prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze? cieplnych.
? spawacze Wykonawcy bior?cy udzial w realizacji zamowienia posiadaj? wymagane uprawnienia.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Notice on a buyer profile

Notice number in the OJEU: 2017/S 137-282282 of 20.7.2017

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 13:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13.11.2017 - 10:15

Place

Bydgoszcz

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Przedmiot niniejszego post?powania realizowany jest w ramach projektu pn. ?Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej poprzez przebudow? oraz termomodernizacj? sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy ? etap I dofinansowany ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, O? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzialanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu.
VI.3) Additional information:
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ?CEGO.
Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Tel. (52) 30 45 200, (52) 30 45 330

www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

NIP 554-030-90-86, Regon: 090523340, wysoko?? kapitalu zakladowego: 45 900 000 zl, nr KRS 0000033107, tel. 52 30 45 200, w dni robocze tj. od poniedzialku do pi?tku w godzinach pracy Zamawiaj?cego, e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl , strona internetowa: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl .

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.
Zamowienie sektorowe o warto?ci powy?ej kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.), zwan? dalej ?Ustaw? PZP. Zamowienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy PZP.
Post?powanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy PZP, przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej SIWZ.
Zamawiaj?cy mo?e, zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, w pierwszej kolejno?ci dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
III/1. Przedmiotem zamowienia jest:
Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej Fordon w Bydgoszczy od ECII (obr?b 132 dzialka 2/14) do ul. Przemyslowej P-2050 (obr?b 234 dzialka 2/2)dla projektu pn. ?Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej poprzez przebudow? oraz termomodernizacj? sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy ? etap I dofinansowany ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, O? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzialanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu.
Zakres zamowienia obejmuje:
Wymian? izolacji cieplnych wraz z powlokami ochronnymi na ruroci?gach naziemnych, odbywaj?c? si? w technologiach uwzgl?dniaj?cych charakter izolowanych elementow tj:
? dla odcinkow prostych ruroci?gu nale?y wykona? izolacj? przy u?yciu prefabrykowanych lupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej stanowi?cych prefabrykowany system izolacji;
? dla ksztaltek ruroci?gow takich jak kolana i luki rurowe oraz trojniki i armatura, nale?y zastosowa? izolacj? z elementow segmentowych pianki PUR o stykach spojonych piank?, z oslon? z blachy stalowej ocynkowanej;
? dla izolacji podpor ?lizgowych i punktow stalych nale?y zastosowa? izolacj? spelniaj?c? wymagania materialowe Specyfikacji Technicznej WiORB.
Zakres robot jakie obejmuje niniejsze opracowanie obejmuje:
a) Wykonanie robot obejmuj?cych demonta? i utylizacj? istniej?cej izolacji cieplnej wraz z powlokami ochronnymi;
b) Wykonanie robot obejmuj?cych oczyszczenie i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne ruroci?gow
c) Wykonanie robot obejmuj?cych monta? izolacji wraz ze wszystkimi niezb?dnymi robotami towarzysz?cymi;
d) Wykonanie robot obejmuj?cych oczyszczenie elementow podtrzymuj?cych (glowice i ?lizgi) modernizowany ruroci?g i ponowne ich zabezpieczenie antykorozyjne.
e) Wykonanie bada? spoin spawanych ruroci?gow w miejscach i ilo?ci wskazanych przez zamawiaj?cego, metodami nieniszcz?cymi. Slu?by eksploatacyjne Zamawiaj?cego, inspektor nadzoru, inne uprawnione osoby maj? prawo wezwa? Wykonawc? do wyrywkowej kontroli wskazanych spawow uzgodnion? przez Zamawiaj?cego metod? (nie mniej ni? 10 % wszystkich spoin);
f) Prace tymczasowe i towarzysz?ce ? w tym prace porz?dkowe i odtworzeniowe po zako?czeniu glownych prac modernizacyjnych.
W ramach prac towarzysz?cych nale?y wykona?:
? zabezpieczenie budowy pod wzgl?dem BHP,
? tymczasowe przej?cia i daszki dla pieszych,
? zabezpieczenie terenu na czas budowy,
? tymczasowe gromadzenie odpadow wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementow powstalych na skutek demonta?u izolacji ruroci?gu,
? prace geodezyjne,
? zmiany organizacji ruchu na czas budowy.
Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj? si? znaki towarowe lub nazwy wlasne, to uzna? nale?y ?e ?wiadcz? one o jako?ci materialow/urz?dze? i maj? jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza skladanie ofert, ktorych poszczegolne materialy/ urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog? by? zast?pione materialami /urz?dzeniami rownowa?nymi. Za produkty rownowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, ktore posiadaj? nie gorsze parametry techniczne, ni? te ktore wskazuj? nazwy wlasne, a zastosowanie ich w ?aden sposob nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwi?za? technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Badanie spawow nale?y przeprowadzi? metod? nieniszcz?c? (w ilo?ci podanej przez Zamawiaj?cego) minimum ultrad?wi?kow?.
Zamawiaj?cy prosi o zlo?enie wraz z ofert? kosztorysu ofertowego, ktory b?dzie mial charakter informacyjny i pomocniczy. Niezlo?enie kosztorysu nie jest podstaw? do odrzucenia oferty.
Jest to zamowienie na roboty budowlane, o kodzie numerycznym Wspolnego slownika zamowie? (CPV):
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow?
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa?
III/2. Przedmiot zamowienia nale?y wykona? zgodnie z:
2.1. Dokumentacj? techniczn? stanowi?c? Zal?czniki nr 1 do SIWZ
2.2. Specyfikacj? Techniczn? Wykonania i Odbioru Robot stanowi?c? Zal?czniki nr 3 do SIWZ
2.3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
III/3. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:
3.1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 wymiany izolacji cieplnej sieci napowietrznych zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wyniklymi w trakcie realizacji zamowienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem kosztow zwi?zanych z realizacj? przedmiotu zamowienia, o ktorych mowa w pkt III/6.
3.2. Zabezpieczenie calo?ci materialow koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia dostarcza w calo?ci Wykonawca.
Materialy musz? by? fabrycznie nowe, nieu?ywane, posiadaj?ce gwarancje producenta, spelnia? wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz musz? posiada? deklaracje zgodno?ci z norm? lub aprobat? techniczn? (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wla?ciwo?ci u?ytkowych zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz musz? spelnia? normy ekologiczne UE okre?lone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Materialy wbudowane musz? by? odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiaj?cego co zostanie odnotowane w protokole odbioru robot (cz??ciowym i ko?cowym). Do dokumentacji odbiorowej nale?y dol?czy? stosowne dokumenty potwierdzaj?ce spelnienie wymaga? Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z po?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodno?ci lub kopie deklaracji wla?ciwo?ci u?ytkowych, aprobaty techniczne.
III/4. Informacje i wymagania dodatkowe:
1. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych materialow okre?lonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgl?dami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniej?cym uzbrojeniem.
Wszelkie odst?pstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego musz? by? zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci b?d?cej przedmiotem zamowienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te musz? by? rownie? zaakceptowane przez Zamawiaj?cego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urz?du Miasta Bydgoszczy.
Nie nale?y dokonywa? zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
2. Roboty budowlane nale?y prowadzi? w sposob wykluczaj?cy przerwy w dostawach ciepla. Ewentualne konieczne przerwy nale?y ka?dorazowo uzgodni?
z Zamawiaj?cym
3. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako?? ich wykonania oraz za ich zgodno?? z dokumentacj?, Specyfikacj? i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany i odst?pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej wymagaj? akceptacji Zamawiaj?cego.
III/5. Wykonawca zobowi?zany jest:
5.1. Wykona? przedmiot zamowienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.
5.2. Dostarczy?, zainstalowa? i utrzymywa? tymczasowe urz?dzenia zabezpieczaj?ce, w tym: ogrodzenia, por?cze, o?wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor i wszelkie inne ?rodki niezb?dne do ochrony robot i zabezpieczenia mienia i interesow osob postronnych
5.3. Zabezpieczy? teren budowy oraz ponosi? peln? odpowiedzialno?? za teren budowy od dnia jego przej?cia do dnia przekazania wla?cicielowi nieruchomo?ci.
5.4. Wykona? roboty zgodnie ze sztuk? budowlan? i obowi?zuj?cymi przepisami oraz Umow?. W trakcie robot jest zobowi?zany do przestrzegania wszystkich wla?ciwych przepisow prawa, odpowiednich do realizacji danego zamowienia
5.5. Wykona? prace w pelnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzysz?cymi
5.6. Powierzy? pelnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez czas wykonywania danego zamowienia osobom posiadaj?cym odpowiednie uprawnienia wydane przez wla?ciwe organy oraz posiadaj?cym stosowne do technologii przeszkolenia
5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako?? wykonania prac oraz ich zgodno?? z umow?, dokumentacj?, pozostalymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarz?dzaj?cego realizacj? z ramienia Zamawiaj?cego.
5.8. Wykona? odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi? do stanu pierwotnego teren robot oraz teren nie b?d?cy terenem budowy, a zwi?zany z tymi robotami (dotyczy drog dojazdowych, chodnikow i trawnikow oraz innych elementow ktore wymagaj? przywrocenia do stanu pierwotnego) oraz uzyska? stosowne protokoly odbiorowe spisane z wla?cicielami lub zarz?dcami terenow, ktore nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu. Wykonawca zobowi?zany jest uwzgl?dni? w wynagrodzeniu konieczno?? ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wyst?powania niesprzyjaj?cych warunkow atmosferycznych, je?li taki warunek postawi zarz?dca terenu.
5.9. Prace w obr?bie sieci kablowych i rurowych oraz innych urz?dze? uzbrojenia terenu wykona? pod nadzorem wla?cicieli uzbrojenia, je?li jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zal?czonych do projektu oraz uzyska? stosowne protokoly odbiorowe, ktore nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu.
Wykonawca ponosi wszelk? odpowiedzialno?? za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak rownie? ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przebudow? infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywan? inwestycj? (w tym rownie? uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
5.10. Opracowa? plan bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia ? BIOZ, je?li odr?bne przepisy nakladaj? taki obowi?zek.
5.11. Wykona? badania metod? nieniszcz?c? nie mniej ni? 10 % wszystkich spoin, minimum ultrad?wi?kow?, chyba, ?e projekt przewiduje metod? o wi?kszej dokladno?ci (radiograficzn?).
Wykonawca winien dostarczy? protokol z przeprowadzonych bada? wraz ze schematem lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieplowniczej. Badania winien wykona? uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiaj?cego. Wykonawca ten powinien posiada? akredytacj? Instytutu Spawalnictwa lub rownowa?ne.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do kontroli pol?cze? spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych pol?cze?.
5.12. Wszystkie pol?czenia spawane wykona? zgodnie z technologi? okre?lon? w projekcie.
5.13. Wszelkie materialy powstale z demonta?u nale?y zagospodarowa?, zutylizowa? we wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony ?rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadow zawieraj?cych azbest lub b?d?cych w kontakcie z azbestem nale?y dokona? ich utylizacji spelniaj?c wymagania okre?lone w odr?bnych przepisach Armatur? pozostal? po przebudowywaniu lub likwidacji komor nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu. Uwaga: W zakresie materialow, stanowi?cych wlasno?? Zamawiaj?cego, a pochodz?cych z demonta?u ustala si? nast?puj?co: Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzenia wraz z Zamawiaj?cym protokolu odzysku materialow z demonta?u. Elementy sieci cieplnej nadaj?ce si? do dalszego u?ytku Wykonawca przeka?e do magazynu Zamawiaj?cego wraz z protokolem. Zlom stalowy z demonta?u Wykonawca w imieniu Zamawiaj?cego dostarczy do punktu skupu, z zastrze?eniem, ?e dla realizacji tych czynno?ci Wykonawca lub firma upowa?niona (Podwykonawca) do takich czynno?ci, ma posiada? stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie ?rodowiska ? Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kart? przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiaj?cego. Nale?no?? uzyskan? za sprzeda? zlomu Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu przelewem, na konto Zamawiaj?cego. Za utracony i nierozliczony zlom Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc?. Rozliczenie ilo?ciowe materialow nadaj?cych si? do dalszego u?ytku i zlomu jest warunkiem odbioru ko?cowego przedmiotu zamowienia. Pozostale materialy z rozbiorki (np. gruz, materialy izolacyjne) Wykonawca podda utylizacji we wlasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiaj?c Zamawiaj?cemu stosowne protokoly wedlug obowi?zuj?cych przepisow prawa.
5.14. Spisa? protokoly wej?cia w teren z wladaj?cymi dzialkami oraz po zako?czeniu robot protokoly oddania terenu budowy z wladaj?cymi dzialkami, sporz?dzonymi przy wspoludziale Inspektora nadzoru Zamawiaj?cego. Protokoly nale?y dol?czy? do protokolu odbioru ko?cowego/ dokumentacji odbiorowej.
5.15. Respektowa? prawa wladaj?cych dzialkami do kontroli nieruchomo?ci, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.
5.16. Uzyska? stosowne zezwolenia zarz?dcy drog dotycz?ce transportu materialow potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy je?li jest wymagane oraz zezwolenie na zaj?cie pasa drogowego podczas wykonywania prac.
Dostarczy? Zamawiaj?cemu kopi? protokolu z odbioru terenu po robotach z zarz?dc? drog.
5.17. Prowadzi? dziennik budowy dostarczony przez Zamawiaj?cego. Dziennik budowy nale?y prowadzi? zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta?u i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj?cego dane dotycz?ce bezpiecze?stwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).
5.18. Dostarczy? Zamawiaj?cemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacj? fotograficzn? ka?dego etapu robot (przed przyst?pieniem do robot, ka?dego etapu robot i po ich zako?czeniu).
5.19 Wykonawca winien uzyska? od Zamawiaj?cego potwierdzenie gotowo?ci odbioru robot.
5.20. Zgloszenie do odbioru ko?cowego nale?y dokona? poprzez zawiadomienie Zamawiaj?cego na pi?mie lub e-mailem o gotowo?ci do przekazania przedmiotu zamowienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru ko?cowego).
III/6. Wszelkie niezb?dne do wykonania zakresu zamowienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostaj?ce do uzyskania przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest uzyska? we wlasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoly odbiorow Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu do protokolu ko?cowego odbioru robot.
III/7. Wybrany Wykonawca b?dzie zobowi?zany opracowa? harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi? Zamawiaj?cemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.
III/8. Zamawiaj?cy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamowienia.
III/9. Wymagany minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi na wykonany przedmiot zamowienia: 36 miesi?cy licz?c od daty podpisania protokolu odbioru ko?cowego przedmiotu zamowienia na roboty budowlane. Okres r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rowny jest okresowi gwarancji. Gwarancja i r?kojmia zgodnie z warunkami okre?lonymi w Zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy.
III/10. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby czynno?ci przy realizacji zamowienia, ktore wykonywane s? w sposob okre?lony w art. 22 1 Kodeksu Pracy (tj. praca okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?) byly wykonywane przez minimum 3 osoby zatrudnione w pelnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac?. Do czynno?ci tych Zamawiaj?cy zalicza czynno?ci budowlane realizowane wlasnym sprz?tem wykonawcy lub r?cznie, polegaj?ce na:
? wykonanie robot obejmuj?cych monta? izolacji wraz z plaszczem ochronnym
2. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiaj?cym, przeka?e kopie umow o prac? zawarte z osobami, przy pomocy ktorych Wykonawca b?dzie realizowal przedmiot umowy w zakresie wykonywania robot obejmuj?cych monta? izolacji wraz z plaszczem ochronnym
3. W przypadku konieczno?ci zmiany ? w okresie trwania umowy ? osob wykonuj?cych czynno?ci wymienionych w pkt. 1, Wykonawca zobowi?zany jest do przekazania Zamawiaj?cemu kopii umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowi?zek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiaj?cy uprawniony jest do wykonywania czynno?ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno?nie spelniania przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci. Zamawiaj?cy uprawniony jest w szczegolno?ci do:
? ??dania o?wiadcze? i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
? ??dania wyja?nie? w przypadku w?tpliwo?ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
? przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ?wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamowienia na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu wskazane poni?ej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub Podwykonawc? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia:
? o?wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaj?cego. O?wiadczenie to powinno zawiera? w szczegolno?ci: dokladne okre?lenie podmiotu skladaj?cego o?wiadczenie, dat? zlo?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj? osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac? i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlo?enia o?wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub Podwykonawc? kopi? umowy/umow o prac? osob wykonuj?cych w trakcie realizacji zamowienia czynno?ci, ktorych dotyczy ww. o?wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj?cym zakres obowi?zkow, je?eli zostal sporz?dzony). Kopia umowy/umow powinna zosta? zanonimizowana w sposob zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno?ci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? i wymiar etatu powinny by? mo?liwe do zidentyfikowania;
? za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj?ce oplacanie przez Wykonawc? lub Podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;
? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub Podwykonawc? kopi? dowodu potwierdzaj?cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpiecze?, zanonimizowan? w sposob zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci Zamawiaj?cy przewiduje sankcj? w postaci obowi?zku zaplaty przez Wykonawc? kary umownej w wysoko?ci okre?lonej w zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy. Niezlo?enie przez Wykonawc? w wyznaczonym przez zamawiaj?cego terminie ??danych przez Zamawiaj?cego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? traktowane b?dzie jako niespelnienie przez Wykonawc? lub Podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1 czynno?ci.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktoregokolwiek z terminow okre?lonych w ppkt. 2 i 3 niniejszego punktu, Zamawiaj?cy obci??y Wykonawc? karami umownymi za ka?dy dzie? zwloki w wysoko?ci okre?lonej w zal?czniku nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy.
8. W przypadku uzasadnionych w?tpliwo?ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc? lub Podwykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? o przeprowadzenie kontroli przez Pa?stwow? Inspekcj? Pracy.
9. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi? od Umowy z przyczyn lez?cych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienale?ycie wykonuje Umow?, szczegolnie gdy zwloka w wykonywaniu obowi?zkow, o ktorych mowa w ppkt. 2 i 3 niniejszego punktu przekroczy 5 dni. Prawo odst?pienia nale?y wykona? w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomo?ci o podstawie odst?pienia.
III/11. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania przegl?du budowy przez inspektora BHP Zamawiaj?cego na okoliczno?? sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJ?CYCH.
Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy PZP.
V. INFORMACJA DOTYCZ?CA SKLADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZ??CIOWYCH.
1. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych, przewiduj?cych odmienny ni? opisany w SIWZ sposob wykonania zamowienia.
2. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci skladania ofert cz??ciowych.
VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Termin wykonania zamowienia:
Wykonanie calo?ci przedmiotu zamowienia: do 30.09.2018 r.
W harmonogramie rzeczowo-finansowym nale?y uwzgl?dni? mo?liwie du?o realnych do wykonania i zafakturowania robot budowlanych w roku 2017.
Za dat? wykonania przedmiotu zamowienia uznaje si? dat? sporz?dzenia protokolu ko?cowego odbioru robot bez uwag.
2. Miejsce wykonania zamowienia: rejon Fordon Bydgoszcz od ECII (obr?b 132 dzialka 2/14) do ul. Przemyslowej P-2050 (obr?b 234 dzialka 2/2).
VII. WARUNKI UDZIALU W POST?POWANIU.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1. nie podlegaj? wykluczeniu;
2. spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu:
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawcow, ktorzy podlegaj? wykluczeniu na podstawie przepisow:
1.1 art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 Ustawy PZP, przy czym w tym post?powaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
1.2.art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP,
? Wykonawc? w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.);
1.3 art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PZP
? Wykonawc?, ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no??
2. WARUNKI UDZIALU W POST?POWANIU / KRYTERIA KWALIFIKACJI.
W niniejszym post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? l?cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce:
2.1.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamowienia.
Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:
a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 500 000,00 zl (slownie: jeden milion pi??set tysi?cy PLN)
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? sumy gwarancyjnej minimum 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miliony PLN).
Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni? PLN, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
2.2.Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:
a) wykonal nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu izolacji termicznej sieci cieplowniczych napowietrznych na odcinku nie krotszym ni? 500 m.
b) dysponuje lub b?dzie dysponowal odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, w szczegolno?ci ?e:
? kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze? cieplnych bez ogranicze? oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.
Uwaga:
Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie si? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 wrze?nia 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow.
Wobec osob z krajow czlonkowskich Unii Europejskiej wymaga si? posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przyslugiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuj?cych prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze? cieplnych.
? spawacze Wykonawcy bior?cy udzial w realizacji zamowienia posiadaj? wymagane uprawnienia.
3. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (dotyczy spolki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku musz? ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Zaleca si? aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.
4. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ka?dy z warunkow okre?lonych w pkt 2.1 do 2.2 winien spelnia? co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy wspolnie. ?aden z Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu na zasadach okre?lonych w pkt. 1.1. do 1.2.
5. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w odniesieniu do przedmiotowego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach okre?lonych w pkt 5 (art. 22a ust.1 Ustawy PZP) Wykonawca musi wykaza?, i? podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. 1.1. do 1.2.
7. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
8. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
9. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
10. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w pkt 5, (tj. podmiotu, na ktorego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega) nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy za??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego:
1) zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w pkt 5.
11. Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.
VIII. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJ?CYCH SPELNIENIE WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
A. W celu wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz? zlo?y? wraz z ofert?:

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia zwane dalej JEDZ sporz?dzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE L 3/16) oraz zgodnie z instrukcj? zamieszczon? na stronie internetowej Urz?du Zamowie? Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Informacje zawarte w w/w o?wiadczeniu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
1.1. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1, dotycz?ce tych podmiotow (JEDZ).
1.2. W przypadku wspolnego ubiegania si? przez wykonawcow o zamowienie, o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 (JEDZ), sklada osobno ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenia te maj? potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
UWAGA
Zamawiaj?cy mo?e, zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, w pierwszej kolejno?ci dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
2. Zobowi?zanie lub inne dokumenty podmiotow trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow (na zasadach okre?lonych w art. 22 a Ustawy PZP). W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Dokument zawieraj?cy pisemne zobowi?zanie podmiotu trzeciego winien wyra?a? w sposob wyra?ny i jednoznaczny wol? udzielenia Wykonawcy, ubiegaj?cemu si? o udzielenie zamowienia odpowiedniego zasobu, w szczegolno?ci wskaza? jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a tak?e istotne okoliczno?ci, w tym wynikaj?ce ze specyfiki tego zasobu. Innymi slowy z tre?ci dokumentu musi jasno wynika?:
1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
4) ?e podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz? z oznaczeniem danych z pkt 3).
B. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 ? Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do zlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych dokumentow i o?wiadcze?:
1.1. Informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, ?e Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 500 000,00 zl (slownie: jeden milion pi??set tysi?cy PLN)
1.2. Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? sumy gwarancyjnej minimum 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miliony PLN).
Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow jak wy?ej, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.
Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien dokona? przeliczenia na PLN wedlug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi?zuj?cego w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowi?zany jest poda? przyj?ty kurs przeliczenia na PLN.
C. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.2. ? Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do zlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych dokumentow i o?wiadcze?:
1.1 Wykaz robot budowlanych zawieraj?cy informacje, ?e Wykonawca nie wcze?niej i? w okresie ostatnich 5 lat, przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu izolacji termicznej sieci cieplowniczych napowietrznych na odcinku nie krotszym ni? 500 m wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik nr 5 do SIWZ), z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie mo?e zlo?y? wymaganych przez Zamawiaj?cego ww. dokumentow (referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane), Zamawiaj?cy mo?e dopu?ci? zlo?enie przez Wykonawc? innych odpowiednich dokumentow.
1.2 Wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrole jako?ci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powy?szy wykaz dotyczy kierownika robot, ktory b?dzie bral udzial w realizacji zamowienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze? cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.
Zgodnie z art. 22 a ust. 4 Ustawy PZP: w odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
D. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 1.1. 1.2. ? Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do zlo?enia aktualnych na dzie? zlo?enia, nast?puj?cych dokumentow i o?wiadcze?:
1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; przy czym w tym post?powaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Z Ustawy PZP oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 Ustawy PZP, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy PZP.
1.2. Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
1.3. Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
1.4. Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;
1.5. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
1.6 O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub innych dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).
2. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1:
1) odno?nie pkt 1.1. ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP.
2) odno?nie pkt 1.2 do 1.4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
2.1. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt a) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Natomiast dokumenty, o ktorych mowa w pkt b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
2.2. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt a i b, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2. stosuje si?.
2.3. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP (tj. z Wykonawcami, ktorzy zlo?yli oferty w tym post?powaniu).
Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
4. W przypadku skladania oferty wspolnej przez Wykonawcow ka?dy z nich musi zlo?y? dokumenty wymienione w pkt 1.1. ? pkt 1.6. lub odpowiadaj?cych im dokumentow wymienionych w pkt 2 powy?ej.
5. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy PZP, zlo?yl w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w pkt 1.1 ? 1.6. lub odpowiadaj?cych im dokumentow wymienionych w pkt 2 powy?ej.
E. Postanowienia wspolne w zakresie o?wiadcze? i dokumentow wskazanych w podrozdzialach A, B, C, D niniejszego Rozdzialu.
1. O?wiadczenia i dokumenty, wskazane w podrozdzialach A, B, C, D niniejszego Rozdzialu, powinny potwierdza? spelnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i brak podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) Ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1, przy czym w tym post?powaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Ustawy PZP, aktualnych na dzie? zlo?enia.
Dokumenty takie jak: o?wiadczenie JEDZ, Zobowi?zanie lub inne dokumenty podmiotow trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow (na zasadach okre?lonych w art. 22 a Ustawy PZP), o?wiadczenia z pkt D 1.5. ? 1.6., 2,3, 3 musz? by? zlo?one w oryginale. Pozostale Dokumenty wymienione w pkt B, C,D skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem. Zamawiaj?cy mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentu, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.
2. Wszelkie dokumenty i o?wiadczenia sporz?dzone w j?zykach obcych, nale?y sklada? wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczonym przez Wykonawc?. W razie w?tpliwo?ci uznaje si?, i? wersja polskoj?zyczna jest wersj? wi???c?.
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w pkt B ? E niniejszej SIWZ.
3. Je?eli Wykonawca nie zlo?yl o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 (JEDZ), o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w pkt B ? E niniejszej SIWZ lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
4. Je?eli wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI? ZAMAWIAJ?CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI? Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym post?powaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? pisemnie lub drog? elektroniczn?, z zastrze?eniem pkt 4 poni?ej.
Wykonawcy proszeni s? o powolywanie si? na znak sprawy we wszystkich kontaktach z Zamawiaj?cym.
2. Je?eli Zamawiaj?cy lub Wykonawca przekazuje wnioski, zawiadomienia oraz informacje drog? elektroniczn?, ka?da ze stron na ??danie drugiej strony niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ktorych mowa w pkt 1 powy?ej, przekazywane drog? elektroniczn? b?d? traktowane jako zlo?one w terminie, je?eli ich tre?? dotrze odpowiednio do Zamawiaj?cego lub Wykonawcy przed uplywem oznaczonego terminu. Adres e ? mail Zamawiaj?cego zostal podany w Rozdziale I SIWZ.
4. Forma pisemna obowi?zuje dla zlo?enia oferty wraz z zal?cznikami, w tym JEDZ, innych dokumentow i o?wiadcze?, o ktorych mowa w Rozdziale VIII pkt A, B, C, D SIWZ, a tak?e uzupelnie? zlo?onych na wezwanie Zamawiaj?cego.
5. Wykonawca mo?e zwroci? si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o wyja?nienie tre?ci SIWZ. Zamawiaj?cy obowi?zany jest udzieli? wyja?nie? niezwlocznie, jednak nie po?niej ni? na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert ? pod warunkiem, ?e wniosek o wyja?nienie tre?ci SIWZ wplyn?l do Zamawiaj?cego nie po?niej ni? do ko?ca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
6. Tre?? zapyta? wraz z wyja?nieniami, bez ujawniania ?rodla zapytania, Zamawiaj?cy zamieszcza na wlasnej stronie internetowej.
7. Zamawiaj?cy w uzasadnionych przypadkach mo?e przed uplywem terminu skladania ofert zmieni? tre?? SIWZ. Dokonan? zmian? SIWZ Zamawiaj?cy zamieszcza na wlasnej stronie internetowej.
8. Je?eli w wyniku zmiany tre?ci SIWZ nie prowadz?cej do zmiany tre?ci ogloszenia o zamowieniu jest niezb?dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj?cy przedlu?y termin skladania ofert i zamie?ci tak? informacj? na wlasnej stronie internetowej

9. Wszelkie dokumenty, ktore Zamawiaj?cy zobowi?zany jest opublikowa? na stronie internetowej dost?pne b?d? pod adresem: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl .

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si? z Wykonawcami s?:

Magdalena Urban, Agata Budzy?ska zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

X. WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM.
1. Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 120 000 PLN (slownie: sto dwadzie?cia tysi?cy PLN).
Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert, tj. do dnia 10.11.2017 r. do godziny 13:00.
2. Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert? i nie mo?e zawiera? ?adnych ogranicze? niezgodnych z Ustaw? PZP, w szczegolno?ci ograniczaj?cych mo?liwo?? zrealizowania praw przysluguj?cych Zamawiaj?cemu zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.
Wadium mo?e by? wniesione w:
a) pieni?dzu:
przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z opisem identyfikuj?cym niniejsze post?powanie, z podaniem znaku sprawy.
Warunkiem uznania wplaty wadium b?dzie wplyw przekazanych ?rodkow na rachunek KPEC Sp. z o.o. przed uplywem terminu skladania ofert.
Zaleca si? dol?czy? do oferty dokument potwierdzaj?cy wplat? wadium.
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359).
3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieni??nej, wymienionej w pkt 2 ppkt b e powy?ej, oryginal dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiaj?cego nale?y zlo?y? wraz z ofert?. Dokumentu wadium nie nale?y trwale l?czy? z ofert?.
4. W przypadku skladania przez Wykonawc? wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by? sporz?dzona zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i winna zawiera? co najmniej nast?puj?ce elementy:
a) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj?,
c) kwot? gwarancji,
d) termin wa?no?ci gwarancji,
e) zobowi?zanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, nieodwolalnie na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w przypadkach, gdy:
? Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
? Wykonawca ktorego ofert? wybrano:
? odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
? nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
? zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
Zamawiaj?cy nie dopuszcza dodatkowych wymogow Gwaranta w zakresie dor?czania wezwania do zaplaty, tj. za po?rednictwem banku.
Ponadto dla ustalenia, czy zgloszenie ??dania zaplaty z gwarancji zostalo zgloszone w terminie, decyduj?ca b?dzie data stempla pocztowego.
W zakresie zgloszenia przez Zamawiaj?cego ??dania zaplaty gwarancja nie mo?e zawiera? dodatkowych ogranicze? dla Zamawiaj?cego w kwestii terminu realizacji zaplaty (w szczegolno?ci termin zaplaty nie mo?e by? dlu?szy ni? 14 dni od dnia zgloszenia ??dania zaplaty).
Z dokumentow, ktorych Gwarant mo?e wymaga? od Zamawiaj?cego w zwi?zku z realizacj? przez Zamawiaj?cego uprawnie? z gwarancji, Zamawiaj?cy dopuszcza wyl?cznie zlo?enie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadaj?cej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi?biorcow pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S?dowym ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 687 z po?n. zm.), celem wykazania, ?e osoby ktore podpisaly ??danie zaplaty w imieniu Zamawiaj?cego, s? uprawnione do jego reprezentowania.
5. Wadium wniesione przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia w formie innej ni? pieni??na, musi by? wystawione na wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (czyli nie na jednego, ani kilku spo?rod nich).
6. Postanowienia pkt 4 stosuje si? rownie? do por?cze? okre?lonych w pkt 2b) i 2e) powy?ej.
7. Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wymaganym terminie (tak?e na przedlu?ony okres zwi?zania ofert?), w wymaganej wysoko?ci lub w innej ni? dopuszczalna formie, zostanie wykluczony z post?powania. Terminowe wniesienie wadium (w ka?dej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiaj?cy sprawdzi w ramach wlasnych czynno?ci proceduralnych.
8. Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej.
9. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
10. Zamawiaj?cy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofert? przed uplywem terminu skladania ofert.
11. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie punktu 8 powy?ej, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
12. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
13.1. odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
13.2. nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
13.3. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
XI. TERMIN ZWI?ZANIA OFERT?.
1. Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
2. Przedlu?enie terminu zwi?zania ofert? mo?e nast?pi? na warunkach okre?lonych w art. 85 ust. 4 Ustawy PZP.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Oferta winna zawiera?:
1.1. Wypelniony formularz ?Oferta przygotowany wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ.
1.2. Wypelniony dokument JEDZ przygotowany wedlug wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.
W przypadku, gdy Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca sklada JEDZ dotycz?ce tych podmiotow.
1.3. Zobowi?zanie innego(-ych) podmiotu(-ow) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? w przypadku polegania Wykonawcy na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow o ktorych mowa w art. 22a Ustawy PZP,
1.4. Pelnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentow rejestrowych (CEIDG, KRS).
2. Wykonawcy zobowi?zani s? zapozna? si? dokladnie z postanowieniami SIWZ wraz z zal?cznikami i przygotowa? ofert? zgodnie z jej wymogami. Oferta musi odpowiada? tre?ci niniejszej SIWZ.
3. Ka?dy Wykonawca zlo?y tylko jedn? ofert?. Zaleca si? przy sporz?dzaniu oferty skorzystanie z wzorow (formularza oferta, wzorow o?wiadcze?) przygotowanych przez Zamawiaj?cego. Wykonawca mo?e przedstawi? ofert? na swoich formularzach z zastrze?eniem, ?e musz? one zawiera? wszystkie informacje ? dane okre?lone przez Zamawiaj?cego w przygotowanych wzorach.
4. Ofert? nale?y zlo?y? na pi?mie, w j?zyku polskim, czytelnie (w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub r?cznie dlugopisem, b?d? niezmywalnym atramentem), z podaniem daty jej sporz?dzenia. Zaleca si? ponumerowa? kartki oferty.
Oferta wraz z zal?cznikami musi by? podpisana przez osob?(y) upowa?nion?(e) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow. Za podpisanie uznaje si? wlasnor?czny podpis zlo?ony w sposob umo?liwiaj?cy identyfikacj?. Ka?da zapisana przez Wykonawc? strona oferty musi by? co najmniej parafowana.
Ka?da poprawka w tre?ci oferty, a w szczegolno?ci ka?de przerobienie, przekre?lenie, uzupelnienie, nadpisanie, przesloni?cie korektorem, etc powinny by? parafowane przez Wykonawc?.
5. Je?eli osoba(y) podpisuj?ca(y) ofert? dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tre?ci jednoznacznie wskazywa? uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi by? zlo?one w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie za zgodno?? z oryginalem.
6. W przypadku oferty skladanej wspolnie przez Wykonawcow do oferty nale?y dol?czy? pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy (po??danym jest zal?czenie rownie? stosownej umowy).
Pelnomocnictwo to musi by? zlo?one w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie za zgodno?? z oryginalem.
7. Wykonawcy ponosz? wszystkie koszty zwi?zane ze sporz?dzeniem i zlo?eniem oferty, niezale?nie od wynikow post?powania przetargowego. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci??aj? wyl?cznie Wykonawc?.
8. Ofert? nale?y zlo?y? w nieprzejrzystej, zamkni?tej kopercie/opakowaniu, w sposob gwarantuj?cy zachowanie poufno?ci jej tre?ci oraz nienaruszalno?? do terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu nale?y poda? nazw? i adres nadawcy / Wykonawcy.
Koperta/opakowanie zawieraj?ca ofert? winna by? zaadresowana do Zamawiaj?cego na adres podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz oznaczona nast?puj?co:
?Oferta na Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej Fordon w Bydgoszczy od ECII (obr?b 132 dzialka 2/14) do ul. Przemyslowej P-2050 (obr?b 234 dzialka 2/2) dla projektu pn. Zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej poprzez przebudow? oraz termomodernizacj? sieci cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy ? etap I znak sprawy: . ? nie otwiera? przed 13.11.2017 r. do godz. 10:15.
Uwaga:
Brak oznaczenia na kopercie/opakowaniu w sposob umo?liwiaj?cy identyfikacj? post?powania (znak sprawy lub tytul przedmiotu zamowienia) mo?e spowodowa? pomini?cie tak nieprawidlowo zlo?onej oferty w dalszym toku post?powania.
9. Wykonawca mo?e wprowadzi? zmiany lub wycofa? zlo?on? ofert? pod warunkiem, ?e Zamawiaj?cy otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uplywem terminu do skladania ofert, okre?lonym w niniejszej SIWZ.
Do o?wiadcze? Wykonawcy dotycz?cych zmiany lub wycofania oferty stosuje si? odpowiednio pkt 9. Na kopercie/opakowaniu nale?y dodatkowo umie?ci? odpowiednie zastrze?enie ?zmiana oferty lub ?wycofanie oferty. Na kopercie/opakowaniu nale?y poda? nazw? i adres nadawcy.
10. Informacje wymagane od Wykonawcow niniejsz? SIWZ, a stanowi?ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, spelniaj?ce przeslanki okre?lone w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503), nale?y przedlo?y? w sposob pozwalaj?cy na ich oddzielenie i uniemo?liwienie publicznego ujawnienia. W takim przypadku Wykonawca oznacza je klauzul?: Dokument(y) stanowi(?) tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mo?e/mog? by? udost?pniane.
Wykonawca zastrzegaj?c tajemnic? przedsi?biorstwa zobowi?zany jest dol?czy? do oferty pisemne uzasadnienie odno?nie do charakteru zastrze?onych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spelnienia przeslanek okre?lonych w przywolanym powy?ej przepisie.
Zaleca si?, aby uzasadnienie, o ktorym mowa powy?ej bylo sformulowane w sposob umo?liwiaj?cy jego udost?pnienie pozostalym uczestnikom post?powania.
Wykonawca nie mo?e zastrzec informacji podawanych przy otwarciu ofert. Brak zastrze?enia oznacza? b?dzie, ?e wszelkie zlo?one przez Wykonawc? informacje s? jawne i mog? by? udost?pniane.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Miejsce oraz termin skladania ofert.
1.1. Oferty sporz?dzone ?ci?le wg wymaga? okre?lonych w SIWZ nale?y sklada? bezpo?rednio w Kancelarii Zamawiaj?cego (budynek A, parter) przy ul. Schulza 5 w Bydgoszczy lub przesla? na adres KPEC Sp. z o.o. ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.
1.2. Termin wplywu ofert do siedziby Zamawiaj?cego (niezale?nie od wybranej przez Wykonawc?, wymienionej wy?ej, formy skladania) uplywa w dniu 10.11.2017 r. o godzinie 13:00.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Publiczne otwarcie ofert nast?pi w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiaj?cego, w pokoju 11 na pierwszym pi?trze.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiaj?cy odczyta: nazwy (firmy), adresy Wykonawcow, a tak?e informacje dotycz?ce ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okres gwarancji oraz warunki platno?ci.
2.3. Zamawiaj?cy niezwlocznie po otwarciu ofert zamie?ci na stronie internetowej informacje dotycz?ce:
? kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;
? nazwy (firmy) oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;
? ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INFORMACJE DOTYCZ?CE WALUTY, W JAKIEJ B?D? PROWADZONE ROZLICZENIA MI?DZY ZAMAWIAJ?CYM, A WYKONAWC?.
1. Podana w ofercie cena, b?dzie cen? ryczaltow? i b?dzie uwzgl?dniala wszystkie wymagania okre?lone w niniejszej SIWZ oraz obejmowala wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nale?ytej oraz zgodnej z obowi?zuj?cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i prawidlowo uko?czonego. Zaoferowane wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne przez caly okres realizacji zamowienia (tzn. nie mo?e zosta? podwy?szone), chocia?by w momencie zawarcia umowy nie mo?na bylo przewidzie? rozmiaru lub kosztow prac.
2. Cen? oferty nale?y wyliczy? w polskich zlotych (PLN), cena ofertowa powinna obejmowa? kompletne wykonanie przedmiotu zamowienia okre?lonego w SIWZ zgodnie z Rozdzialem III SIWZ, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem warunkow realizacji, w tym okresu gwarancji i r?kojmi, kosztow wszystkich uzgodnie?, kosztow zwi?zanych z ubezpieczeniem a tak?e innymi kosztami niezb?dnymi do realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolno?ci zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ. Wszelkie prace lub czynno?ci nieopisane w SIWZ a niezb?dne do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia nale?y traktowa? jako oczywiste i wliczy? do ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzgl?dnia? tak?e wszystkie obowi?zuj?ce w Polsce podatki, wl?cznie z podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwi?zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
3. W formularzu Oferta sporz?dzonym wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ nale?y poda? cen? ofertow? w PLN, w kolejno?ci netto, stawka i nale?ny podatek VAT i brutto, cyfrowo i slownie, z dokladno?ci? do dwoch miejsc po przecinku. Zamawiaj?cy nie przewiduje rozlicze? za wykonany przedmiot zamowienia w obcej walucie.
Niezmienno?? wynagrodzenia ryczaltowego oznacza w szczegolno?ci to, ?e zawarte s? w nim koszty wszystkich elementow niezb?dnych do prawidlowego i kompletnego wykonania zadania, tj. mi?dzy innymi:
* przygotowania terenu pod budow?,
* zabezpieczenie terenu budowy przed dost?pem osob trzecich,
* oplata mediow na budowie a niezb?dnych do realizacji zadania,
* obsluga geodezyjna inwestycji,
* ubezpieczenie si? od odpowiedzialno?ci cywilnej i innych,
* ubezpieczenie budowy od szkod mog?cych wyst?pi? i od zdarze? naglych, losowych oraz od odpowiedzialno?ci cywilnej roboty, urz?dzenia oraz sprz?t budowy,
* inne wynikaj?ce ze specyfikacji realizowanej inwestycji
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rownie? wszelkie prace i materialy nie uwzgl?dnione w PW i pozostalej dokumentacji udost?pnionej przez Zamawiaj?cego, a ktore s? konieczne (niezb?dne) do nale?ytego wykonania niniejszego przedmiotu zamowienia oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieplowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia nast?pi na podstawie faktur cz??ciowych i ko?cowej. Forma i zasady wystawiania i rozliczania faktur z zapisami we wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 5 do SIWZ.
5. Termin platno?ci do 30 dni po wykonaniu zamowienia i dor?czeniu Zamawiaj?cemu prawidlowo wystawionej faktury.
XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY.
1. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow z post?powania o udzielenie niniejszego zamowienia stosownie do tre?ci art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Ustawy PZP. Ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.
2. Zamawiaj?cy odrzuci ofert? w przypadkach okre?lonych w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.
XVI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiaj?cy dokona oceny ofert spo?rod ofert nie odrzuconych, na podstawie nast?puj?cych kryteriow oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena 100
2. Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta z najwi?ksz? liczb? punktow.
3. Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Je?eli zlo?ono ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowi?zku podatkowego Zamawiaj?cego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug w zakresie dotycz?cym wewn?trzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiaj?cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, ktory mialby obowi?zek wplaci? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
5. Je?eli nie mo?na wybra? najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ?e dwie lub wi?cej oferty maja tak? sama cen?, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlo?yli te oferty, do zlo?enia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.
6. Wykonawca, skladaj?c ofert? dodatkow?, nie mo?e zaoferowa? ceny wy?szej ni? zaoferowana w zlo?onej ofercie.
7. Uzyskana liczba punktow zostanie zaokr?glona do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
8. Zamawiaj?cy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzgl?dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omylki polegaj?ce na niezgodno?ci oferty ze specyfikacj?, a ktore nie powoduj? istotnych zmian w tre?ci oferty
? niezwlocznie zawiadamiaj?c o tym Wykonawc?, ktorego oferta zostala poprawiona.
Je?eli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor?czenia zawiadomienia nie zgodzil si? na poprawienie omylki, o ktorej mowa w Cz??ci XVI pkt 8 lit. c) SIWZ, jego oferta zostanie odrzucona.
XVII. INFORMACJE O FORMALNO?CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA? DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, informuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj?c nazw? albo imi? i nazwisko, siedzib? albo miejsce zamieszkania i adres, je?eli jest miejscem wykonywania dzialalno?ci wykonawcy, ktorego ofert? wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, je?eli s? miejscami wykonywania dzialalno?ci wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty, a tak?e punktacj? przyznan? ofertom w ka?dym kryterium oceny ofert i l?czn? punktacj?,
2) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) uniewa?nieniu post?powania
? podaj?c uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy PZP, informacja, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 powy?ej, zawiera wyja?nienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione przez wykonawc?, zamawiaj?cy uznal za niewystarczaj?ce.
3. Zamawiaj?cy udost?pnia informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 powy?ej, na stronie internetowej.
4. Zamawiaj?cy mo?e nie ujawnia? informacji, o ktorych mowa w ust. 1 powy?ej, je?eli ich ujawnienie byloby sprzeczne z wa?nym interesem publicznym.
5. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 powy?ej, otrzyma informacj? o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Umowa w sprawie wykonania zamowienia publicznego mo?e zosta? zawarta w terminie nie krotszym ni? 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem.
Umowa jw. mo?e zosta? zawarta przed uplywem wskazanego wy?ej terminu, je?eli w post?powaniu o udzielenie zamowienia zostala zlo?ona tylko jedna oferta.
W przypadku wniesienia odwolania Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwolawcze.
7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca b?dzie zobowi?zany:
7.1.Opracowa? harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi? do zaakceptowania Zamawiaj?cemu na minimum 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
7.2.Przedlo?y? kserokopie wymaganych prawem uprawnie? budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze? cieplnych.
7.3.Przedlo?y? kserokopie za?wiadczenia wla?ciwej izby samorz?du zawodowego, potwierdzaj?cego wpis kierownika budowy na list? czlonkow w/w izby oraz kserokopi? dokumentu potwierdzaj?cego oplacenie skladek z tytulu czlonkowstwa w w/w izbie.
8. Przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy mo?e ??da? od Wykonawcy przedlo?enia potwierdzenia z Urz?du Skarbowego o zarejestrowaniu go jako ?podatnika VAT czynnego, (a je?li dotyczy NIP Unii Europejskiej potwierdzony odpowiednio).
9. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia, ktorych oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowi?zani s? zlo?y? stosowne pelnomocnictwo do podpisania umowy, o ile nie wynika to z pelnomocnictwa, o ktorym mowa w Rozdziale XII ust. 6 niniejszej SIWZ, oraz umow? konsorcjum lub odpowiednio umow? spolki cywilnej.
10. Je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, b?dzie si? uchyla? od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy mo?e wybra? ofert? najkorzystniejsz? spo?rod pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ?e wyst?pi? przeslanki uniewa?nienia post?powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
11. Przez uchylanie si? od zawarcia umowy Zamawiaj?cy rozumie dwukrotne nie stawienie si? w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego w celu zawarcia umowy.
12. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie w sytuacji, gdy wyst?pi? przeslanki wskazane w art. 93 Ustawy PZP.
13. Zamawiaj?cy nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego przeka?e ogloszenie o udzieleniu zamowienia Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZ?CE ZABEZPIECZENIA NALE?YTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysoko?ci 5 % ceny calkowitej (brutto) podanej w wybranej ofercie i wyra?onej w PLN.
Zabezpieczenie slu?y pokryciu roszcze? z tytulu niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie mo?e by? wniesione w:
a) pieni?dzu,
przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo- kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359)
Zamawiaj?cy nie dopuszcza dodatkowych wymogow Gwaranta w zakresie dor?czania wezwania, tj. za po?rednictwem banku.
Ponadto dla ustalenia, czy zgloszenie ??dania zaplaty z gwarancji zostalo zgloszone w terminie decyduj?ca b?dzie data stempla pocztowego.
W zakresie zgloszenia przez Zamawiaj?cego ??dania zaplaty gwarancja nie mo?e zawiera? dodatkowych ogranicze? dla Zamawiaj?cego w kwestii terminu realizacji zaplaty (w szczegolno?ci termin zaplaty nie mo?e by? dlu?szy ni? 14 dni od dnia zgloszenia ??dania zaplaty).
Z dokumentow, ktorych Gwarant mo?e wymaga? od Zamawiaj?cego w zwi?zku z realizacj? przez Zamawiaj?cego uprawnie? z gwarancji, Zamawiaj?cy dopuszcza wyl?cznie zlo?enie:
1) odpisu z KRS lub Informacji odpowiadaj?cej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi?biorcow pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S?dowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z po?n. zm), celem wykazania, ?e osoby ktore podpisaly ??danie zaplaty w imieniu Zamawiaj?cego, s? uprawnione do jego reprezentowania,
2) o?wiadczenia Zamawiaj?cego, ?e ??dana kwota jest nale?na z tytulu Gwarancji w zwi?zku z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawc?.
2. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieni??nej, o ktorej mowa w pkt 1c) i 1 d) powy?ej, winno zawiera? zobowi?zania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwolalnej zaplaty zobowi?zania stanowi?cego zabezpieczenie z tytulu nie wykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego zawieraj?ce o?wiadczenie, ?e Wykonawca nie wykonal umowy lub wykonal j? nienale?ycie.
Zabezpieczenie to winno zawiera? termin obowi?zywania, zgodny z warunkami okre?lonymi
w Istotnych dla stron postanowieniach, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy (Rozdzial XIX SIWZ).
3. Postanowienia ust. 2 stosuje si? rownie? do por?cze? okre?lonych w ust. 1b) i 1e) powy?ej.
4. Stosownie do tre?ci art. 150 ust. 7 Ustawy PZP, je?eli okres na jaki ma zosta? wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieni?dzu wnosi si? na caly ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi si? na okres nie krotszy ni? 5 lat, z jednoczesnym zobowi?zaniem si? wykonawcy do przedlu?enia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedlu?enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpo?niej na 30 dni przed uplywem terminu wa?no?ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni? w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zmienia form? na zabezpieczenie w pieni?dzu, poprzez wyplat? kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Wyplata, o ktorej mowa w pkt 4 powy?ej, nast?puje nie po?niej ni? w ostatnim dniu wa?no?ci dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia w formie innej ni? pieni??ne, musi by? wystawione na wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia (czyli na nie jednego, ani kilku spo?rod nich).
7. Zabezpieczenie powinno by? wniesione przed zawarciem umowy, nie po?niej ni? w dniu jej zawarcia.
8. Pozostale warunki w zakresie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?lono w Istotnych dla stron postanowieniach, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy zgodnie z Rozdzialem XIX SIWZ.
XIX.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN? WPROWADZONE DO TRE?CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ ? Wzor umowy na roboty budowlane.
XX. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom maj?cym interes w uzyskaniu zamowienia, ktorzy ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy PZP
2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy PZP, przysluguje odwolanie.
3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy PZP, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwoluj?cy, pod rygorem odrzucenia odwolania, przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do jego wniesienia w taki sposob aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
7. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
9. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,
b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
10. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia Zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert lub termin skladania wnioskow.
11. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.
12. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI Ustawy PZP.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
14. Pozostale postanowienia dotycz?ce skargi zawarte s? w Dziale VI Ustawy PZP.
XXI. INFORMACJE DOTYCZ?CE PODWYKONAWSTWA.
1. Zamawiaj?cy nie wprowadza ogranicze? odno?nie zakresu prac, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy.
2. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy. W takim przypadku:
1) Zamawiaj?cy ??da wskazania w pkt 10 formularza ?Oferta oraz Cz??ci D JEDZ przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom
i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcow.
2) Je?eli powierzenie podwykonawcy wykonania cz??ci zamowienia nast?pi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na ??danie Zamawiaj?cego przedstawi o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Je?eli Zamawiaj?cy stwierdzi, ?e wobec danego podwykonawcy zachodz? podstawy wykluczenia, Wykonawca obowi?zany jest zast?pi? tego podwykonawc? lub zrezygnowa? z powierzenia wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego pkt maj? zastosowanie rownie? do dalszych podwykonawcow.
3) Je?eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, ?e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni? podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.
4) Zawarcie umowy z podwykonawc? oraz jej tre?? musz? by? zgodne z warunkami opisanymi w niniejszym rozdziale oraz wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zobowi?zany jest na ??danie Zamawiaj?cego udzieli? mu wszelkich informacji dotycz?cych Podwykonawcow.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj?cego peln? odpowiedzialno?? za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
XXII. UNIEWA?NIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli:
a) nie zlo?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o ktorych mowa w Cz??ci XVI pkt 5 SIWZ, zostaly zlo?one oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wyst?pila istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e prowadzenie post?powania lub wykonanie zamowienia nie le?y w interesie publicznym,
e) post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
f) je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
2. O uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamowienia zamawiaj?cy zawiadamia rownocze?nie wszystkich wykonawcow, ktorzy:
a) ubiegali si? o udzielenie zamowienia ? w przypadku uniewa?nienia post?powania przed uplywem terminu skladania ofert,
b) zlo?yli oferty ? w przypadku uniewa?nienia post?powania po uplywie terminu skladania ofert
? podaj?c uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy, na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si? o udzielenie zamowienia, zawiadamia o wszcz?ciu kolejnego post?powania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.
XXIII. POZOSTALE POSTANOWIENIA.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ maj? zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
2. Do czynno?ci podejmowanych przez Zamawiaj?cego i Wykonawcow w post?powaniu o udzielenie zamowienia stosuje si? przepisy Kodeksu Cywilnego, je?eli przepisy Ustawy PZP nie stanowi? inaczej.
3. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamowienia
w przypadku, gdy nie zostan? mu przyznane ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spojno?ci, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie niniejszego zamowienia.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Insulation work
ND Document number 388113-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 45100000 - Site preparation work
45262100 - Scaffolding work
45320000 - Insulation work
45321000 - Thermal insulation work
45442100 - Painting work
45442200 - Application work of anti-corrosive coatings
OC Original CPV code 45100000 - Site preparation work
45262100 - Scaffolding work
45320000 - Insulation work
45321000 - Thermal insulation work
45442100 - Painting work
45442200 - Application work of anti-corrosive coatings
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >