Romania-Bucuresti: Printing and distribution services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003597477859202
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 388014-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Printing and distribution services

2017/S 189-388014

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica - CESTRIN
Contact point(s): Birou Contracte Achizitii Publice
For the attention of: Grigore Sepanschi Bianca Mihaela
061127 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213171120
E-mail: contracte@cestrin.ro
Fax: +40 213171121

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cestrin.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79824000

Description
Printing and distribution services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2017 - 16:30
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Printing and distribution services

2017/S 189-388014

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica - CESTRIN
Contact point(s): Birou Contracte Achizitii Publice
For the attention of: Grigore Sepanschi Bianca Mihaela
061127 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213171120
E-mail: contracte@cestrin.ro
Fax: +40 213171121

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cestrin.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servicii de imprimare, anvelopare si comunicare procese verbale de constatare a contraventiei pentru incalcarea prevederilor OG nr. 15/2002, intocmite de CNAIR-Cestrin prin intermediul Siegmcr.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6, Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 2

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 13 000 000 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 2 contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscrise in Anexa nr. 6 la caietul de sarcini.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, CNAIR SA prin Cestrin intentioneaza sa achizitioneze servicii de imprimare, anvelopare si comunicare a proceselor verbale de constatare a contraventiei intocmite utilizand Siegmcr, servicii ce constau in imprimarea, anveloparea si comunicarea PVCC, pe o perioada de 24 luni de la data inceperii desfasurarii prestatiilor, conform acordului-cadru ce urmeaza a fi incheiat.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79824000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie 2 (doua) contracte subsecvente.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 6 500 000 RON fara TVA.
Estimated value excluding VAT: 13 000 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Se constituie in scopul protejarii AC fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului pe toata perioada implicarii sale in procedura de atribuire Cuantumul GP.: 10400 RON; Garantia se va constitui in conf. cu preved. art. 36 din HG.395/2016. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii special privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii si va fi valabila 120 zile, de la termenul limita de primire a ofertelor. GP trebuie sa fie irevocabila, sa prevada explicit modul de plata al garantiei, respectiv neconditionat astfel cum este prevaz la art. 36 alin. 4 din HG 395/ 2016. Contul CESTRIN in care se va constitui G.P.este: RO 84 RNCB 0072049710960001, deschis la BCR Sector 1 Bucuresti.
Documentele privind garantia de participare emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii G.P se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). Garantia de buna executie (GBE) este de 10 % din valoarea de contract acceptata, in RON fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra GBE, AC are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii GBE, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG nr. 395/2016. Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016. GBE trebuie prezentata in conformitate cu Formularul C din din Sectiunea ?Formulare a Documentatiei de Atribuire.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Alte surse.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Operatorii economici (ofertantii/ tertii sustinatori/ subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii (cum ar fi: certificate care atesta lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), cazier judiciar, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I (intai) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorii economici vor prezenta Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ. Declaratia va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt: dr. ing. Tudor Bogdan ? director executiv, ec. Arsenie Milica ? director economic, cons. jur. Paunescu Jianu Vlad ? director Deasiegmcr, ing. Chiorean Florin Vasile ? director adjunct Deasiegmcr (Prelucrarea Contraventiilor Constatate cu Siegmcr), ec. Hodivoianu Rafaela Raluca ? Deasiegmcr, ec. Andrita Georgiana Raluca ? Deasiegmcr, Popescu Marieta ? Directia Economica, ec. Bae Daniela ? Directia Economica, cons. jur. Dumitru Serbacov Ioana Raluca ? Biroul Contencios, Legislativ, Avizari Contracte, cons. jur. Grigore Sepanschi Bianca Mihaela ? sef Biroul Contracte, Achizitii Publice, ec. Bidu Nicoleta ? Biroul Contracte, Achizitii Publice. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE ? Partea IV ?Criteriile de selectie ? Sectiunea A ?Capacitatea de a corespunde cerintelor ? subsectiunea ?Inscrierea in Registrul Comertului.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Nota 4: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nivel minim al cifrei de afaceri anuale
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016): 7 000 000 RON.
Minimum level(s) of standards possibly required: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Bilaturile contabile pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) inregistrate la organele competente conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractanta le considera adecvate.
2. In cazul in care din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta il considera adecvat.
Nota. In cazul operatorilor economici straini, documnetele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta in limba tarii in care au fost redactate, insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare (servicii de tiparire si distribuie) cu cele care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 6 000 000 RON fara TVA la nivelul a unul sau mai multe contracte.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in
ultimii 3 ani servicii similare (servicii de tiparire si distribuie) cu cele care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 6 000 000 RON fara TVA la nivelul a unul sau mai multe contracte.
Experienta similara: Operatorii economici vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Nota:
1) Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.
2) In situatia in care aceste servicii au fost prestate in subantrepriza, se vor lua in considerare serviciile similare prestate in ultimii 3 ani de catre operatorul economic.
3) In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea executarii contractelor, se realizeaza prin prezentarea de documente (ex: facturi, procese ? verbale de receptie, orice alt document).
4) Pentru contractele executate in afara Romaniei, documentele se vor prezenta in limba tarii in care au fost executate contractele, insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2017 - 16:30
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 4.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growt/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Compania Nationala de Administrare a Infrasctructurii Rutiere prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica ? Cestrin
B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6
061127 Bucuresti
Romania
E-mail: juridic@cestrin.ro
Telephone: +40 213171120
Internet address: www.cestrin.ro
Fax: +40 213171121

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Printing and distribution services
ND Document number 388014-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 01/11/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 79824000 - Printing and distribution services
OC Original CPV code 79824000 - Printing and distribution services
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.cestrin.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >