Poland-D?bica: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003598059273978
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 388672-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-D?bica: Pharmaceutical products

2017/S 190-388672

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zespol Opieki Zdrowotnej w D?bicy
ul. Krakowska 91
D?bica
39-200
Poland
Contact person: Sprawy merytoryczne: mgr farm. Henryka Paszko, mgr farm. Marta Rodzo?, sprawy formalne: Bogumila Wilczy?ska
Telephone: +48 146808421/ 422/ +48 146808305
E-mail: zoz.zam.publiczne@interia.pl
Fax: +48 146702849
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.zoz-debica.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zoz-debica.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Zespol Opieki Zdrowotnej w D?bicy
ul. Krakowska 91
D?bica
39-200
Poland
Contact person: Bogumila Wilczy?ska
Telephone: +48 146808305
E-mail: bogmila.wilczynska@zoz-debica.pl
Fax: +48 146702849
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.zoz-debica.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: SPZOZ
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Produkty lecznicze: Leki do stosowania zewn?trznego w pakiecie i dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy.

Reference number: ZP-PN-71/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Produkty lecznicze: Leki do stosowania zewn?trznego w pakiecie i dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Zespol Opieki Zdrowotnej w D?bicy.

II.2.4) Description of the procurement:

Leki do stosowania zewn?trznego dla apteki szpitalnej ? wg. Cz??ci IX A SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wadium wynosi: 1 500 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 10:30
Place:

Zespol Opieki Zdrowotnej w D?bicy, ul. Krakowska 91, 39-200 D?bica ? Zamowienia Publiczne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

8.2017 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 23 ustawy, 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy ? wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

2. O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

3. O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne.

4. Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

5. O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Informacja o dokumentach potwierdzaj?cych spelnianie przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego ? O?wiadczenia w zakresie posiadania: Wpisu do urz?dowego wykazu produktow leczniczych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W przedmiotowym post?powaniu odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi si?:

a) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostalo przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostalo przeslane w inny sposob;

b) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-D?bica: Pharmaceutical products

2017/S 190-388672

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zespol Opieki Zdrowotnej w D?bicy
ul. Krakowska 91
D?bica
39-200
Poland
Contact person: Sprawy merytoryczne: mgr farm. Henryka Paszko, mgr farm. Marta Rodzo?, sprawy formalne: Bogumila Wilczy?ska
Telephone: +48 146808421/ 422/ +48 146808305
E-mail: zoz.zam.publiczne@interia.pl
Fax: +48 146702849
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.zoz-debica.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Produkty lecznicze: Leki do stosowania zewn?trznego w pakiecie i dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w D?bicy.

Reference number: ZP-PN-71/2017
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-D?bica: Pharmaceutical products
ND Document number 388672-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place D?BICA
AU Authority name Zespol Opieki Zdrowotnej w D?bicy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.zoz-debica.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >