Romania-Cluj-Napoca: Feasibility study

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • B - Special Studies and Analyses - Not R&D
Opps ID: NBD00003598069901586
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 387987-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Cluj-Napoca: Feasibility study

2017/S 189-387987

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Cluj-Napoca
Str. Motilor nr. 3
For the attention of: Marinela Truta, Simina Salagean, Virgil Porutiu, Gabriela Cora
400001 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 264596030
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariaclujnapoca.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79314000

Description
Feasibility study.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Cluj-Napoca: Feasibility study

2017/S 189-387987

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Cluj-Napoca
Str. Motilor nr. 3
For the attention of: Marinela Truta, Simina Salagean, Virgil Porutiu, Gabriela Cora
400001 Cluj-Napoca
Romania
Telephone: +40 264596030
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariaclujnapoca.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Intocmire studiu de fezabilitate ? pasaj rutier str. Taietura Turcului, municipiul Cluj-Napoca.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Municipiul Cluj-Napoca.

NUTS code RO113

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Intocmire studiu de fezabilitate ? pasaj rutier str. Taietura Turcului, municipiul Cluj-Napoca, conform descrierilor din caietul de sarcini. Valoarea estimata este 800 000 RON fara TVA.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79314000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Intocmire studiu de fezabilitate ? pasaj rutier str. Taietura Turcului, municipiul Cluj-Napoca, conform descrierilor din caietul de sarcini.Valoarea estimata este 800 000 RON fara TVA.
Estimated value excluding VAT: 800 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, in conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395/2016 care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de 8 000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si anume 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, prin incarcare in SEAP, cu semnatura electronica extinsa. Atentie!!! daca ofertantul este o asociere, forma garantiei va reflecta acest lucru. Se va completa Formularul anexa la anunt. Garantia de participare se va depune cu OP in contul deschis la BN Trezoreria Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924; depunere in numerar in lei la casieria autoritatii contractante(doar daca este sub 5 000 RON), str. Motilor nr. 7. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA printr-un virament bancar/instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, cu respectarea prevederilor art. 40 din HG 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1) Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 ? va fi prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.
2) Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ? pentru straini se accepta documente echivalente ? completare DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 ? prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc; acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.164, 165, 167 din Legea 98/2016, completata in conformitate DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate- declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si subcontractanti ? daca este cazul. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
4) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii- se va completa DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 urmand ca ofertantului aflat in clasament pe primul loc sa i se solicite prezentarea acestor certificate; informatiile din documente trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar ? Emil Boc, presedinte comisie de evaluare Virgil Porutiu, membrii comisiei de evaluare: Gabriela Cora, Simina Salagean, Ioan Bogdan, Truta Aurelia Marinela,mircea Socaciu, Marcel Bochis presedinte si membri de rezerva: Surubaru Gheorghe, Ramona Gabor, Raducu Neag; consilieri locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Ferdean Rares Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Gabudean Calin Marcel, Gergely Balazs, Gliga Florin-Valentin, Horvath Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem Mohammad ? Bachar, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian,nistor Daniel, Dragoescu Mihai, Olah Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Racz Levente Zsolt, Ratiu Radu Florin, Sarmas Ioan Sabin, Suciu Mihaela Rodica, Tarcea Dan Stefan, Tomos Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Visan Ovidiu-Vasile.
In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193-195 din Legea 98/2016 a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; certificatul/certificatele trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
b) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie autorizati AFER pentru proiectare in domeniul infrastructurii feroviare, conform Ordinului nr. 290/2000, art. (1). Completare DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Autorizatia AFER trebuie sa fie prezentata doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Autorizatia AFER trebuie sa fie valabila la data prezentarii. Operatorii straini completeaza DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Ofertantul, operator strain, clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, conform art. 173 din Legea 98/2016.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cifra de afaceri minima anuala pe ultimul an, respectiv pentru anul 2016, sa fie de minim 1 600 000 RON sau echivalent valuta. Se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. (daca valuta este EUR se va lua in considerare urmatorul curs: 2016 ? 4,4908 -cursul mediu stabilit de BNR).
Minimum level(s) of standards possibly required: Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Bilantul pentru anul 2016/ raport de audit/ orice alte documente relevante/ echivalente vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Informatii privind asocierea ? daca este cazul.
Informatii privind subcontractantii ? daca este cazul.
Tertul sustinator ? daca este cazul
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Lista cu principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Cerinta minima privind experienta similara pentru servicii ? ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare cumulata de minim 800 000 RON fara TVA din maxim 3 contracte. Prin servicii similare se intelege prestarea unor servicii de elaborare/ revizuire studii de fezabilitate/ proiecte tehnice pentru constructie noua si/ sau modernizare a unor lucrari de arta ? pod si/sau pasaj si/ sau viaduct, aferent unui drum expres si/sau drum national si/ sau autostrada si/ sau drum judetean si/ sau strada in localitate urbana. Modul de calcul al perioadei, respectiv ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala, respectiv servicii de proiectare.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu DUAE se va depune si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si anagajamentul tertului sustinator(impreuna cu alte documente anexe la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va realiza sustinerea acestuia)
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantului aflat in clasament pe primul loc i se va solicita de catre autoritatea contractanta orice document relevant in sustinere cerintei de calificare.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor i se va solicita prezentarea unui document din care sa rezulte principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantului aflat in clasament pe primul loc se va solicita contracte/ certificari/ orice alte documente relevante in sustinere cerintei, pentru dovada experientei similare; trebuie prezentate certificari din care sa reiasa tipul serviciilor prestate, beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul.
Completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, sa i se solicite prezentarea certificatelor valabile la data prezentarii, emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/ dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii conform art. 200 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 85

2. Componenta tehnica ? experienta specialistilor. Weighting 15

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 5.3.2018 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform prevederilor Legii nr. 101/ 2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Primaria municipiului Cluj-Napoca ? Serviciul achizitii publice
Str. Motilor nr. 3
40001 Cluj-Napoca
Romania
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Internet address: www.primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Cluj-Napoca: Feasibility study
ND Document number 387987-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place CLUJ-NAPOCA
AU Authority name Municipiul Cluj-Napoca
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 02/11/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 79314000 - Feasibility study
OC Original CPV code 79314000 - Feasibility study
RC NUTS code RO113
IA Internet address (URL) www.primariaclujnapoca.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >