Poland-Siemianowice ?l?skie: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003598314494330
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 387979-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Siemianowice ?l?skie: Cleaning services

2017/S 189-387979

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Szpital Miejski w Siemianowicach ?l?skich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
Contact point(s): Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia
For the attention of: Krzysztof Kot
41-100 Siemianowice ?l?skie
Poland
Telephone: +48 322281886
E-mail: kkot@zozsiemianowice.pl
Fax: +48 322281886

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.zozsiemianowice.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000

Description
Cleaning services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.11.2017 - 09:30
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Siemianowice ?l?skie: Cleaning services

2017/S 189-387979

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Szpital Miejski w Siemianowicach ?l?skich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
Contact point(s): Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia
For the attention of: Krzysztof Kot
41-100 Siemianowice ?l?skie
Poland
Telephone: +48 322281886
E-mail: kkot@zozsiemianowice.pl
Fax: +48 322281886

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.zozsiemianowice.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach ?l?skich Sp. z o.o. kompleksowej uslugi sprz?tania powierzchni szpitalnych, ci?gow komunikacyjnych oraz pomieszcze? biurowych, socjalnych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 14: Building-cleaning services and property management services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Siemianowice ?l?skie, ul. 1-go Maja 9.

NUTS code PL22A

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1. Uslugi czysto?ciowe
a) ilo?ci pomieszcze? oraz ich powierzchni? i stopie? utrzymania czysto?ci (re?im sanitarny) stanowi tabela 1B,
b) zestawienie czynno?ci oraz ich cz?stotliwo?? i sposob wykonania okre?la zal?cznik nr 1A,
c) prace zwi?zane z peln? obslug? oddzialow szpitalnych oraz centralnej sterylizacji od 6:00 do 18:00, calodobowo Centralna Izba Przyj??, blok operacyjny, blok porodowy,
d) prace zwi?zane z obslug? przychodni specjalistycznej w godzinach od 7:00 ? 21:00,
e) Apteka Szpitalna-prace zwi?zane z obslug? w godzinach od 7.30-11.30
f) Centralna Sterylizatornia prace zwi?zane z obslug? od 6.00-18.00

g) Prosektorium ? raz na kwartal ? mycie gruntowne przy u?yciu wydzielonego sprz?tu oraz mycie okien 2 x w roku (ilo?? okien (rama i szyba) do mycia wynosi ? 9,00 m 2 wewn?trz, 9,00 m 2 zewn?trz )

h) Czyszczenie mebli tapicerowanych ? sekretariat, gabinety piel?gniarskie i lekarskie oraz Ordynatorow w ilo?ci .. wersalek i foteli
i) osoba zabezpieczaj?ca calodobowo Centraln? Izb? Przyj?? od godz. 18:00 zabezpiecza rownie? pozostale oddzialy szpitala w zakresie mycia basenow, rozlanych plynow, mycia lo?ek itp. oraz Centraln? Sterylizatorni? w ramach prac interwencyjnych.
j) Wykonawca sporz?dzi w oparciu o dane zawarte w SIWZ oraz zal?cznikach wykaz wykonywanych czynno?ci oraz wykaz u?ytego do nich sprz?tu i ?rodkow myj?co-dezynfekcyjnych w postaci planu higieny, zawieraj?cego podzial na strefy higieniczne uwzgl?dniaj?c wszystkie obszary Szpitala wraz z informacj? dotycz?c? cz?stotliwo?ci wykonywanych czynno?ci, u?ytych ?rodkow myj?co-dezynfekcyjnych i sprz?tu jakim poszczegolne czynno?ci b?d? wykonywane. ?rodki u?ywane do mycia i dezynfekcji oraz Plan Higieny, ktory b?dzie obowi?zywal na terenie Szpitala Miejskiego
w Siemianowicach ?l?skich Sp. z o.o. musi by? wcze?niej zaakceptowany przez epidemiologa Szpitala Miejskiego
i dostarczony w dniu podpisania umowy.
Szczegolowy plan i kolejno?? wykonywania czynno?ci w poszczegolnych komorkach organizacyjnych Szpitala Wykonawca ustali z piel?gniark? oddzialow? lub Kierownikiem danej komorki organizacyjnej.
i) Zamawiaj?cy nie zapewnia demonta?u lamp. Wykonawca b?dzie sam zobowi?zany do wykonania tych czynno?ci.
j) Zamawiaj?cy b?dzie wymagal comiesi?cznego doczyszczania wszystkich ci?gow komunikacyjnych oraz innych pomieszcze? i posadzek (po wcze?niejszym uzgodnieniu terminu doczyszczania z piel?gniark? oddzialow?.
2. Wykonawca ma obowi?zek:
a) wykonywa? wszystkie prace w oparciu o wlasne ?rodki czysto?ci materialy w tym worki foliowe, r?czniki jednorazowe (tzw. zetki), mydlo w plynie oparte o APG, lagodny dla skory alkoholowy preparat do dezynfekcji r?k zawieraj?ce trzy substancje aktywne z ro?nych grup chemicznych, bez zawarto?ci chlorheksydyny dzialaj?cy 30 sekund-dezynfekcja higieniczna, 90 sekund ? dezynfekcja chirurgiczna. Spektrum dzialania-B, V, F, TbC, HIV, HBV i inne. Preparaty myj?co dezynfekcyjne do powierzchni spelniaj?ce odpowiednie normy, dopuszczone do obrotu pozwoleniem MZ. Dzialaj?ce
w czasie nie dlu?szym ni? 15 minut oczekiwany stopie? dezynfekcji w zale?no?ci od wymaga? w danych strefach higienicznych, papier toaletowy dwuwarstwowy bialy, itp. przy u?yciu wlasnych ?rodkow technicznych.
b) zabezpieczy? w ?rodki myj?co ? dezynfekcyjne prosektorium
? czerwone worki po 100 szt./1 m-ce ? 120 L
? czerwone worki po 100 szt./ 1 m-ce ? 60 L
? niebieskie worki po 100 szt./ 1 m-ce ? 60 L
? r?czniki (zetki) po 60 op./1 m-ce
? mydlo w plynie po 2,5 L/1 m-ce
? mleczko do szorowania po 2 szt. 2 /1 m-ce
? plyn myj?co dezynfekuj?cy do podlog ? po 5L/1 m-ce
? papier toaletowy dwuwarstwowy bialy po 10 rolek/ 1 m-ce
c) zabezpieczy? w worki foliowe -
Lp. Nazwa worka Pojemno?? worka foliowego Przydatno?? worka Grubo?? worka w mikronach ?rednio miesi?czne zapotrzebowanie
(w sztukach)
1 Czarne foliowe du?e 120 L Do pakowania bielizny 40 2000
2 Czarne foliowe ?rednie 60 L Do pakowania bielizny 40 4000
3 Czerwone foliowe du?e 160 L Odpady medyczne 40 3000
4 Czerwone foliowe du?e 120 L Odpady medyczne 40 1750
5 Czerwone foliowe male 60L Odpady medyczne 40 700
6 Czerwone foliowe male 35 L Odpady medyczne 40 700
7 Niebieskie foliowe du?e 120 L Odpady komunalne 40 2000
8 Niebieskie foliowe male 60 L Odpady komunalne 40 4000
9 Niebieskie foliowe male 35 L Odpady komunalne 40 2000
10 ?olte foliowe male 60L Odpady specjalne 40 200
11 Zielone foliowe du?e 120 L Li?cie 40 200
d) utrzyma? czysto?? i dezynfekcj? obiektu szpitalnego zgodnie z normami z zleceniami Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia.
e) dysponowa? wiedz?, sprz?tem, ?rodkami i umiej?tno?ciami potrzebnymi do spelnienia wszystkich wymogow i procedur higienicznych.
f) W celu realizacji umowy Wykonawca ma ustanowi? koordynatora tj. osob?, ktora posiada wiedz? i do?wiadczenie z zakresu: higieny szpitalnej, koordynowania i nadzoru uslug na obiektach szpitalnych w tym o podwy?szonych strefach sanitarnych ( min. 3 lata ), ktora b?dzie przebywa? na obiekcie przez czas zaoferowany przez Wykonawc? w ofercie (nie mniejszy ni? 3 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie) oraz b?dzie dost?pna pod telefonem w naglych wypadkach.
Wykonawca musi dysponowa? nale?ycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniaj?cym poprawne wykonanie uslugi. Na ??danie Zamawiaj?cego Wykonawca oka?e aktualne badania, stan zaszczepienia personelu oraz dokumenty wykazuj?ce kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
Wykonawca zobowi?zany jest do przeprowadzania szkolenia wst?pnego ?adaptacyjnego oraz szkole? doksztalcaj?cych swojego personelu.
Personel Wykonawcy uczestnicz?cy w ?wiadczeniu uslugi na terenie Zamawiaj?cego zobowi?zany b?dzie posiada?:
? zunifikowan? odzie? ochronn? (zaleca si? aby odzie? ta zawierala logo firmy Wykonawcy)
? identyfikatory imienne
Personel Wykonawcy uczestnicz?cy w ?wiadczeniu uslugi zobowi?zany b?dzie do:
? zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powzi?tych w zwi?zku z wykonywaniem uslugi na terenie Szpitala,
a ktorych ujawnienie mogloby narazi? Zamawiaj?cego na szkod?.
? poszanowania godno?ci pacjentow
? zwrotu kierownikowi komorki organizacyjnej Zamawiaj?cego wszystkich przedmiotow znalezionych w pomieszczeniach szpitalnych
? przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wygl?du.
g. Zamawiaj?cy posiada ni?ej wymienione dozowniki do uzupelniania ( pojemniki dolewane ):
1. dozownikow na mydlo w plynie ? 240 szt.
2. dozownikow na ?rodki do dezynfekcji r?k ? 90 szt.
3. ilo?? zasobnikow r?cznikow jednorazowych ? 230 szt.
h. ?rednie ilo?ci wyposa?enia w/w dozownikow i zasobnikow tj.
a) dozowniki na mydlo w plynie ? ok. 300 L mydla w plynie / m-c
b) dozowniki na ?rodki do dezynfekcji r?k ? 45 L / m-c
c) zasobniki na r?czniki ? 2500 zgrzewek r?cznikow jednorazowych / m-c.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 2 366 000 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
10.1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 58 217 PLN.
10.2. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.
10.3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieni?dzu,
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
10.4. Z tre?ci gwarancji i por?cze?, o ktorych mowa w pkt 10.3. lit. b) ? e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynika? bezwarunkowe, nieodwolalne i na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, zobowi?zanie gwaranta do zaplaty na rzecz Zamawiaj?cego kwoty okre?lonej w gwarancji:
10.4.1. je?eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana:
a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych
w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
10.4.2. je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?y o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej
10.5. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium wnoszone w pieni?dzu wplaca si? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego 61 2030 0045 1110 0000 0283 4220. Kopi? polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si? zlo?y? wraz z ofert?.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
?rodki wlasne.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych. Zamawiaj?cy nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Zamawiaj?cy, zgodnie z przepisami art. 29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? (w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu pracy) osob wykonuj?cych czynno?ci opisane w zal?czniku 1A dla stref I-IV za wyj?tkiem czynno?ci dla Strefa I w pkt. 9 ? 11, Strefa II w pkt17 ? 26, Strefa III ? pkt 18 ? 23, Strefa IV ? 11 ? 13.
Na etapie post?powania przetargowego Wykonawca nie ma obowi?zku zatrudniania tych osob, a jedynie sklada o?wiadczenie w ktorym potwierdza i zobowi?zuje si? do zapewnienia realizacji przedmiotowego wymogu Zamawiaj?cego w terminie przed rozpocz?ciem realizacji uslugi, wskazuj?c ilo?? osob ktora zostanie przez niego zatrudniona.
W pierwszym dniu realizacji umowy Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o prac? nie mniejszej ni? zadeklarowana na etapie post?powania przetargowego ilo?ci osob wykonuj?cych czynno?ci w ramach umowy, wskazuj?c ilo?? tych osob. Dodatkowo Wykonawca o?wiadcza, i? zobowi?zuje si? utrzyma? zatrudnienie powy?szych pracownikow w okresie realizacji umowy. Wykonawca ma prawo zast?powania pracownikow, co do osob, przy zachowaniu minimalnej zdeklarowanej ilo?ci. Wykonawca sklada o?wiadczenie potwierdzaj?c swoim podpisem prawdziwo?? jego tre?ci.
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: A) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 300 000 PLN,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej
z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia nie ni?sz? ni? 1 000 000 PLN.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
A) wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 3 uslugi odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia tj. wykonywali w obiektach podmiotow leczniczych udzielaj?cych ?wiadcze? z zakresu leczenia szpitalnego uslugi sprz?tania pomieszcze? i powierzchni wraz z ci?gami komunikacyjnymi, ka?da o warto?ci nie ni?szej ni? 1 000 000 PLN brutto,
b) dysponuje nast?puj?cym wyposa?eniem w celu wykonania zamowienia publicznego:
minimalne wyposa?enie okre?lone w zal?czniku nr 1C do SIWZ,
c) dysponuje nast?puj?cym osobami skierowanymi przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug:
jedna osoba posiadaj?ca co najmniej 3 letnie do?wiadczenie w zakresie kierowania personelem sprz?taj?cym w podmiotach leczniczych;
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin platno?ci. Weighting 10

3. Obecno?? osoby odpowiedzialnej za nadzor w obiektach Szpitala.. Weighting 30

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
SZM/DZ/DZ/340/34/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.11.2017 - 09:30
Payable documents: yes
Price: 30 PLN
Terms and method of payment: Gotowka lub za zaliczeniem pocztowym przy wysylce listem poleconym priorytetowym.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 09:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 10:00

Place:

Szpital Miejski w Siemianowicach ?l?skich Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Soiemianowice ?l?skie- Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia ? Budynek Glowny, poziom ? -1, pokoj A 116.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? jednostronnej zmiany zakresu rzeczowego umowy oraz ceny uslugi w przypadku zmiany powierzchni szpitalnych wewn?trznych przeznaczonych do sprz?tania w danych re?imach sanitarnych, co do rodzaju stref jak i co do wielko?ci powierzchni, w zale?no?ci od swoich potrzeb. Je?eli wyst?pi zmiana wielko?ci powierzchni lub przynale?no?? powierzchni do danego re?imu to jednocze?nie zmieni? si? wielko?ci w zal?cznikach 1B, ktore stanowi? integraln? cz??? niniejszej umowy oraz zmieni si? wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i wchodzi w ?ycie z pierwszym dniem nast?pnego miesi?ca kalendarzowego po miesi?cu, w ktorym Zamawiaj?cy poinformowal na pi?mie Wykonawc? o zmianie powierzchni podlegaj?cych sprz?taniu. Je?eli pomimo informacji Wykonawca wystawi faktur? na wy?sz? kwot? Zamawiaj?cy zobowi?zany jest do zaplaty wyl?cznie kwoty nale?nej zgodnie z informacj?. Wykonawca zobowi?zany jest wystawi? wowczas w terminie 7 dni korekt? faktury. Zamawiaj?cy mo?e te? przej?? cz??? powierzchni do samodzielnego sprz?tania wyl?czaj?c je z zakresu umowy na opisanej powy?ej zasadzie z proporcjonalnym przeliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana umowy jest dopuszczalna tylko za zgod? obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci, z zastrze?eniem 1 pkt. 3 i 4.
2. Poza zakresem okre?lonym w 1 pkt. 3 i 4 Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, je?eli konieczno?? wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? w chwili zawarcia umowy lub zmiany te s? korzystne dla Zamawiaj?cego, a tak?e dotycz?:
a) obni?enia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawc?,
b) zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
c) dzialania sily wy?szej lub wyst?pienia stanu wy?szej konieczno?ci,
d) zmian organizacyjnych Zamawiaj?cego powoduj?cych, i? wykonanie zamowienia lub jego cz??ci staje si? bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zada? lub zasad funkcjonowania Zamawiaj?cego powoduj?cych i? wykonanie zamowienia lub jego cz??ci staje si? bezprzedmiotowe lub zaistniala konieczno?? modyfikacji przedmiotu zamowienia,
e) omylek pisarskich lub bl?dow rachunkowych,
f) maj?cych na celu wyja?nienie w?tpliwo?ci tre?ci umowy, je?li b?dzie ona budzila w?tpliwo?ci interpretacyjne mi?dzy stronami,
g) je?eli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu platno?ci, wymaga? b?dzie ochrona interesu Zamawiaj?cego,
h) je?eli zmiany b?d? nieistotne;
i) zmiany zakresu rzeczowego umowy oraz ceny uslugi w przypadku zmiany powierzchni szpitalnych wewn?trznych przeznaczonych do sprz?tania w danych re?imach sanitarnych, co do rodzaju re?imu jak i co do wielko?ci powierzchni w zale?no?ci od swoich potrzeb oraz do proporcjonalnego pomniejszenia ceny w zakresie innym ni? okre?lony w 1 pkt. 3;
3. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany umowy w zakresie okre?lonym w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiaj?cy w trybie art. 142 ust. 5 zastrzega tak?e mo?liwo?? zmiany umowy poprzez zmian? wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i uslug ? zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i nast?puje automatycznie z dniem zmiany stawek podatkow od towarow i uslug,
2) wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, ? zmiana taka nast?puje na wniosek wykonawcy po udokumentowaniu przez niego wplywu zmiany na wysoko?? kosztow wykonania zamowienia. Zmiana taka nast?pi od dnia wej?cia w ?ycie zmiany obowi?zuj?cych przepisow. W celu udokumentowania wplywu zmiany przepisow na wysoko?? kosztow wykonania zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? Zamawiaj?cemu informacj? o ilo?ci pracownikow wraz ze wskazaniem wymiaru etatu, zatrudnionych na podstawie umowy o prac? do realizacji zamowienia wedlug list plac z miesi?ca poprzedzaj?cego zmian? przepisow i miesi?ca nast?puj?cego po zmianie przepisow, wraz ze wskazaniem w sposob zanonimizowany wysoko?ci wynagrodzenia brutto poszczegolnych pracownikow przed wej?ciem w ?ycie zmiany i po jej wej?ciu w ?ycie. Z uwagi na fakt, i? ustawa o minimalnym wynagrodzeniu posluguje si? poj?ciem wynagrodzenia brutto Wykonawca ma obowi?zek wskaza? warto?ci faktycznie naliczonego pracownikom wynagrodzenia brutto, nie za? wynagrodzenia zasadniczego. Wykonawca zobowi?zany jest tak?e udzieli? Zamawiaj?cemu wyja?nie?, co do sposobu wyliczenia poszczegolnych wynagrodze? na jego wniosek w terminie 3 dni roboczych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie obejmuje wzrostu kosztow Wykonawca spowodowanych zwi?kszeniem zatrudnienia dla potrzeb realizacji umowy. Je?eli z przedstawionych przez Wykonawc? danych wynika wzrost kosztow wykonania przez niego zamowienia, Strony w ci?gu 30 kolejnych dni podpisuj? aneks zwi?kszaj?cy wynagrodzenie wykonawcy o kwot? udokumentowanego przez Wykonawc? wzrostu kosztow. Wykonawca jest zobowi?zany co miesi?c potwierdza?, i? ilo?? oraz wymiar etatu pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy nie uleglo zmniejszeniu. Potwierdzeni nast?puje w formie pisemnego o?wiadczenia Wykonawcy skladanego wraz z faktur? za dany miesi?c. W razie nie zlo?enia o?wiadczenia kwota
o ktor? nast?pilo aneksowanie umowy nie zostanie wyplacona do czasu jego zlo?enia. W przypadku je?eli z o?wiadczenia wyniknie, i? u Wykonawcy nast?pilo zmniejszenie ilo?? zatrudnionych pracownikow lub l?cznego wymiaru etatow tych pracownikow, kwota ustalonego w aneksie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jest automatycznie przeliczana proporcjonalnie do rzeczywistej w danym miesi?cu ilo?ci pracownikow i ich wymiaru etatow.
3) wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej ? zmiana taka nast?puje na wniosek wykonawcy po udokumentowaniu przez niego wplywu zmiany na wysoko?? kosztow wykonania zamowienia. Zmiana taka nast?pi od dnia wej?cia w ?ycie zmiany obowi?zuj?cych przepisow. W celu udokumentowania wplywu zmiany przepisow na wysoko?? kosztow wykonania zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? Zamawiaj?cemu informacj? o ilo?ci osob zatrudnionych na podstawie stawki godzinowej wraz ze wskazaniem ilo?ci roboczogodzin do realizacji zamowienia wedlug list plac z miesi?ca poprzedzaj?cego zmian? przepisow i miesi?ca nast?puj?cego po zmianie przepisow, wraz ze wskazaniem w sposob zanonimizowany wysoko?ci wynagrodzenia brutto poszczegolnych osob przed wej?ciem w ?ycie zmiany i po jej wej?ciu w ?ycie. Wykonawca zobowi?zany jest tak?e udzieli? Zamawiaj?cemu wyja?nie?, co do sposobu wyliczenia poszczegolnych wynagrodze? na jego wniosek w terminie 3 dni roboczych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie obejmuje wzrostu kosztow Wykonawca spowodowanych zwi?kszeniem zatrudnienia dla potrzeb realizacji umowy. Je?eli z przedstawionych przez Wykonawc? danych wynika wzrost kosztow wykonania przez niego zamowienia, Strony w ci?gu 30 kolejnych dni podpisuj? aneks zwi?kszaj?cy wynagrodzenie wykonawcy o kwot? udokumentowanego przez Wykonawc? wzrostu kosztow. Wykonawca jest zobowi?zany co miesi?c potwierdza?, i? ilo?? roboczogodzin w ramach realizacji umowy. Potwierdzenie nast?puje w formie pisemnego o?wiadczenia Wykonawcy skladanego wraz z faktur? za dany miesi?c. W razie nie zlo?enia o?wiadczenia kwota o ktor? nast?pilo aneksowanie umowy nie zostanie wyplacona do czasu jego zlo?enia. W przypadku je?eli z o?wiadczenia wyniknie, i? u Wykonawcy nast?pilo zmniejszenie ilo?? osob ?wiadcz?cych uslug? lub roboczogodzin, kwota ustalonego w aneksie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jest automatycznie przeliczana proporcjonalnie do rzeczywistej w danym miesi?cu ilo?ci roboczogodzin.
4) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne ? zmiana taka nast?puje na wniosek wykonawcy po udokumentowaniu przez niego wplywu zmiany na wysoko?? kosztow wykonania zamowienia. Zmiana taka nast?pi od dnia wej?cia w ?ycie zmiany obowi?zuj?cych przepisow W celu udokumentowania wplywu zmiany przepisow na wysoko?? kosztow wykonania zamowienia Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? Zamawiaj?cemu informacj? o ilo?ci osob ktore realizuj? umow? dla Zamawiaj?cego, rodzaju zawartych przez nie wszystkich umow z Wykonawc? wraz ze wskazaniem wymiaru etatu (je?eli s? to osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?) oraz warto?ci brutto l?cznych zwartych z Wykonawc? umow (je?eli s? to umowy zlecenia lub o dzielo) z miesi?ca poprzedzaj?cego zmian? i miesi?ca nast?puj?cego po zmianie, wraz ze wskazaniem w sposob zanonimizowany wysoko?ci wynagrodzenia brutto poszczegolnych osob przed wej?ciem w ?ycie zmiany i po jej wej?ciu w ?ycie. Wykonawca zobowi?zany jest tak?e udzieli? Zamawiaj?cemu wyja?nie?, co do sposobu wyliczenia poszczegolnych wynagrodze? na jego wniosek. Zmiana nie obejmuje wzrostu kosztow Wykonawca spowodowanych zwi?kszeniem zatrudnienia dla potrzeb realizacji umowy lub zwi?kszeniem warto?ci wynagrodzenia osob realizuj?cych umow?, chyba ?e zmiana taka wynikala z wej?cia w ?ycie nowych przepisow prawnych. Je?eli z przedstawionych danych wynika wzrost kosztow wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy, Strony w ci?gu 30 kolejnych dni podpisuj? aneks zwi?kszaj?cy wynagrodzenie wykonawcy o kwot? udokumentowanego przez Wykonawc? wzrostu kosztow, z zastrze?eniem, i? Wykonawca jest zobowi?zany co miesi?c potwierdza?, ilo?? oraz wymiar etatu pracownikow, a wynagrodzenie lub liczba osob przeznaczonych do realizacji umowy, w przypadku umow zlecenia i umow o dzielo, nie uleglo zmniejszeniu. Potwierdzeni nast?puje w formie pisemnego o?wiadczenia Wykonawcy skladanego wraz z faktur? za dany miesi?c. W razie nie zlo?enia o?wiadczenia kwota o ktor? nast?pilo aneksowanie umowy nie zostanie wyplacona do czasu jego zlo?enia. W przypadku je?eli z o?wiadczenia wyniknie, i? u Wykonawcy nast?pilo zmniejszenie ilo?? zatrudnionych pracownikow lub l?cznego wymiaru etatow tych pracownikow, albo obni?enie wynagrodzenia lub zmniejszenie ilo?ci innych osob kwota ustalonego w aneksie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy jest automatycznie przeliczana proporcjonalnie do rzeczywistej w danym miesi?cu ilo?ci pracownikow i ich wymiaru etatow, a przy innych podstawach zatrudnienia ilo?ci osob i wysoko?ci wynagrodzenia.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Siemianowice ?l?skie: Cleaning services
ND Document number 387979-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place SIEMIANOWICE ?L?SKIE
AU Authority name Szpital Miejski w Siemianowicach ?l?skich Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 08/11/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90910000 - Cleaning services
OC Original CPV code 90910000 - Cleaning services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.zozsiemianowice.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >