Romania-Pite?ti: Road salt

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003598958631089
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 387865-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Pite?ti: Road salt

2017/S 189-387865

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Domeniului Public Pitesti
Str. Obor nr. 3
For the attention of: Florentin Mircea Braniste
110040 Pitesti
Romania
Telephone: +40 248221401
E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com
Fax: +40 248218266

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34927100

Description
Road salt.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 12:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Pite?ti: Road salt

2017/S 189-387865

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Domeniului Public Pitesti
Str. Obor nr. 3
For the attention of: Florentin Mircea Braniste
110040 Pitesti
Romania
Telephone: +40 248221401
E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com
Fax: +40 248218266

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Sare industriala pentru deszapezire.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sectia reparatii strazi si mecanizare, punct de lucru din oras Stefanesti ? Valea Mare.
Program de lucru: 7:30 ? 15:30 ?de luni pana vineri.

NUTS code RO311

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
Number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 120 000 and 4 200 000 RON
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Sare industriala pentru deszapezire
Incheiere acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Acord-cadru cu 3 operatori economici
Durata acordului cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1 120 000 si 4 200 000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Pe parcursul derularii acordului-cadru vor fi semnate lunar contracte subsecvente in functie de necesitate, cantitatea cea mai mica a unui contract subsecvent 500 tone sare si cantitatea cea mai mare 1 500 tone sare.
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru: da
Autoritatea contractanta reia competitia pe baza acelorasi termeni si conditii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar si completate daca este cazul cu alti termeni si conditii prevazute in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, si cu respectarea urmatoarelor reguli procedurale:
? pentru fiecare contract care urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici parte la acordul-cadru respectiv care sunt capabili sa execute contractul;
? autoritatea contractanta stabileste o perioada suficienta pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, tinand seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
? ofertele se depun in scris, iar acestea nu vor fi deschise pana la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractanta;
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34927100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitatea minima: 4 000 tone ? cantitatea maxima 15 000 tone
Valoarea estimata fara TVA: intre 1 120 000 si 4 200 000 RON
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 420 000 RON fara TVA.
Preturile prezentate in documentatia de atribuire nu contin TVA.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 120 000 and 4 200 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare: 7 000 RON
90 zile de la term limita de primire a ofertelor, inclusiv. forma de const a garan de participare care va fi acceptata. Instr de garantare emis in cond legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
Prin virament bancar sau cu OP in contul nr.: RO18TREZ0465006XXX000180, Trez. Pitesti, CF 4122213, beneficiar ADP Pitesti; Conf. art. 36, alin. 1 HG 395/2016
(1) Gar. pentru part, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de AC in cel mult 3 zile lucrat de la data constituirii garantiei de buna executie;
(2) Gar. de part, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de AC dupa semnarea cont de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucr. de la data semnarii cont de achizitie publica.
(3) In cazul in care AC se afla, conf. prev. art. 212, alin (1) sau art. 213 din lege, in situatia de a anula procedura de atribuire, gar. de part se restituie dupa data expirarii term de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucr. de la aceasta data.
(4) Dupa primirea comunicarii prev. la art. 215 din Lege, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei prev. la alin. (2) sau, la alin. (3), daca transmit AC o solicitare in acest sens. Data de echiv. RON/valuta, la cursul BNR, va fi cu 4 (patru) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Valoarea garantiei de buna executie prin raportare la complexitatea contractului de achizitie publica/contractului subsecvent care urmeaza a fi executat este de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica.
Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) ? (5) aplicandu-se corespunzator. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5 000 de RON, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Completare cerinte cerute in DUAE.
Cerinta nr. 1
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii declarati admisibili. Aceste documente sunt:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii.
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 2
Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016
Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.
Formularul nr. 4. Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 60, din Legea nr. 98/2016.:
1. Braniste Florentin-Mircea ?director;
2. Ograda Cristina ?contabil sef;
3. Savulescu Lavinia ?jurist;
4. Pavel Ionel- sef birou Aprovizionare, Juridic si Achizitii publice;
5. Radu-Popescu Madalina ? inspector specialitate;
6. Trandafir Laurentiu ? inspector specialitate;
7. Carmen Dobrogeanu ? inspector specialitate;
8. Visinescu Mihaela ? inspector specialitate;
9. Paun Dumitru ? inspector specialitate.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantii declarati admisibili.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Declaratie privind lista principalelor produse (sare) livrate in ultimi 3 ani .
Lista principalelor produse livrate din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse (sare) se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Se permite prezentarea in oricare din cele 3 forme original / copie legalizata / copie stampilata cu mentiunea conform cu originalul. In cazul in care contractele sunt incheiate in alte monede decat RON, pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Completare DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in vederea sustinerii experientei similare doar la solicitarea Autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii declarati admisibili vor prezenta documentele solicitate in sustinerea cerintei DUAE (art. 196/Legea 98/2016).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 27.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1.Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ?Intrebari.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma 1 sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ?Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante

2. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

3. Daca este cazul ofertantul va preciza obligatoriu care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

ADP Pitesti ? Compartiment Juridic
Str. Obor nr. 3, jud. Arges
110194 Pitesti
Romania
E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com
Telephone: +40 248221401 / +40 248223526
Fax: +40 248221401 / +40 248223526 / +40 248218266

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Pite?ti: Road salt
ND Document number 387865-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place PITE?TI
AU Authority name Administratia Domeniului Public Pitesti
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 30/10/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34927100 - Road salt
OC Original CPV code 34927100 - Road salt
RC NUTS code RO311
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >