Poland-Ko?cian: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003599797442136
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 387848-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ko?cian: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 189-387848

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Miejska Ko?cian
al. Ko?ciuszki 22
Contact point(s): Urz?d Miasta Ko?ciana, al. Ko?ciuszki 22
For the attention of: Regina Mielcarek
64-000 Ko?cian
Poland
Telephone: +48 655114345
E-mail: bzp@koscian.pl
Fax: +48 655122700

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.koscian.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09300000

Description
Electricity, heating, solar and nuclear energy.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ko?cian: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 189-387848

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Miejska Ko?cian
al. Ko?ciuszki 22
Contact point(s): Urz?d Miasta Ko?ciana, al. Ko?ciuszki 22
For the attention of: Regina Mielcarek
64-000 Ko?cian
Poland
Telephone: +48 655114345
E-mail: bzp@koscian.pl
Fax: +48 655122700

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.koscian.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Ko?cian.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Ko?cian.

NUTS code PL41

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Zamowienie obejmuje zakup energii elektrycznej dla 15 jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ko?cian.
2. Szacunkowa ilo?? dostarczanej energii (+/- 10 %) w okresie 24 miesi?cy wynosi: 7 058 024 MWh, w tym w grupie taryfowej:
1) C 11- 646820 MWh,
2) C 12a:
WT ? 106 878 MWh,
NT ? 245 658 MWh,
3) C11o ? 1 898 554 MWh,
4) RC ? 3 888 MWh,
5) C21 ? 2 429 508 MWh,
6) B21 ? 1 584 074 MWh,
7) B11 ? 5 714 MWh
8) G11 ? 136 834 MWh,
9) G12 ? WT ? 70 MWh,
? NT ? 26 MWh.
Przewidywana ilo?? punktow poboru energii. 196
Calkowita moc umowna: 2 441 kW.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09300000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 28 000 PLN
slownie: dwadzie?cia osiem tysi?cy zlotych.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy wymaga posiadanie koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
BZP.271.1.20.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2017 - 10:30
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 14.11.2017 - 11:00

Place:

Ko?cian Urz?d Miasta Ko?ciana, Al. Ko?ciuszki 22, kancelaria parter

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy w przypadku konieczno?ci udzielenia zamowienia po zako?czeniu obowi?zywania umowy, a przed wej?ciem w ?ycie kolejnej umowy, ktora zostanie zawarta w wyniku rozstrzygni?cia nowego przetargu na zakup energii elektrycznej.
Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,
2. O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie tych nale?no?ci.
3. O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
4. Koncesja na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

5. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (zwany te?: JEDZ) wypelnione w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ, tj. 5 ust. 1 (wersja edytowalna jednolitego dokumentu znajduje si? na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy /jednolity-europejski-dokumentu-zamowienia ? sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik do SIWZ 28.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi Zal?cznik do siwz nr 29.
7. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej sklada ka?dy z Wykonawcow.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Ko?cian: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 387848-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KO?CIAN
AU Authority name Gmina Miejska Ko?cian
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
OC Original CPV code 09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
RC NUTS code PL41
IA Internet address (URL) http://www.bip.koscian.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >