Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003599855174101
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 23, 2017
Solicitation No: 387847-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)

2017/S 189-387847

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Nationala de Meteorologie RA
Sos. Bucurest-Ploiesti nr. 97, sector 1
For the attention of: Gabriela Aionesei
013686 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0213183240
E-mail: gabriela.aionesei@meteoromania.ro
Fax: +43 021163143

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09134220 , 09132100 , 09133000

Description
Diesel fuel (EN 590).
Unleaded petrol.
Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.11.2017 - 12:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
23.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)

2017/S 189-387847

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Nationala de Meteorologie RA
Sos. Bucurest-Ploiesti nr. 97, sector 1
For the attention of: Gabriela Aionesei
013686 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0213183240
E-mail: gabriela.aionesei@meteoromania.ro
Fax: +43 021163143

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Environment
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Combustibili: benzina, motorina si gaz GPL.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Conform caiet de sarcini.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 4

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 279 533,33 and 1 481 564,91 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Contractele vor fi atribuite anual. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit este de 370 391,23 RON.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitia de combustibili pentru Sediul Central si toate sucursalele.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09134220 , 09132100 , 09133000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitati minime acord-cadru: motorina 58 384,44 ? benzina 14 120,80 ? GPL 2 280.
Cantitati maxime acord-cadru: Motorina 67 603,04 ? benzina 16 350,40 ? GPL 2 640.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 279 533,33 and 1 481 564,91 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este de 1 % din valoarea estimata a acordului cadru de 1 481 564,91 RON. Cuantumul GP: 14 815,64 RON.
Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (conform art. 36 alin. (2), din HG 395/2016, respectiv 90 de zile calculate de la termenul limita de depunere a ofertelor). Modul de constituire a GP (conform art. 36 alin. (1) si (6) din HG 395/2016):
a) virament bancar in contul RO 97BRDE445SV12237674450;
b) printr-un instrument de garantare constituit irevocabil in favoarea Administratiei Nationale de Meteorologie, emis in conditiile legii de o banca sau de o societate de asigurari pentru procedura de achizitie aferenta (conform formularului din Sectiunea Formulare si Modele);
c) prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei solicitate in numerar
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor (conform art. 36 alin. (7) din HG 395/2016).
Daca documentul prin care se demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala, autoritatea contractanta poate solicita ulterior prezentarea in original. Garantie de buna executie este de 10 % din valoarea contractului si se va constitui in conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.
In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
? cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
? certificate constatatoare care sa ateste "lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.) restante la momentul prezentarii;
? documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.
Documentele justificative se vor prezenta conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 de catre fiecare asociat in parte in caz de oferta comuna, iar in caz de subcontractare atat de ofertant, cat si de subcontractant/ti, iar in cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atat de ofertant, cat si de tertul/ii sustinator.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: dr. Elena Mateescu-director general, Margareta Mateescu- director economic, dr. Gheorghe Stancalie-director executiv, Petre Vlad -sef Serviciul Tehnic, Mihai Nistor ? sef Compartiment Auto, Elena Sandovici? jurist, Florentina Gabriela Aionesei-sef Serviciul Achizitii.
Cerinta nr. 1
Persoane juridice/ fizice romane: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. (original/copie legalizata notarial/ copie lizibila certificata pentru conformitate cu originalul); obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; informatiile prezente in certificat trebuie sa fie reale si valide la data prezentarii.
Persoane juridice/ fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident; documentele mentionate se vor depune traduse in limba romana de un traducator autorizat.
Cerinta nr. 2:
Autorizatie de antrepozit fiscal valabila pentru activitatea de productie sau depozitare produse energetice si amestec de carburanti cu biocarburanti ? grupa motorine sau Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/ sau depozitare angro de produse energetice in conformitate cu art. 362 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal completata si modificata ulterior.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
Document suport DUAE:
Autorizatie de antrepozit fiscal sau Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/ sau depozitare angro de produse energetice valabila pentru activitatea de productie sau depozitare produse energetice si amestec de carburanti cu biocarburanti ? grupa motorine se depune atat de ofertantii straini cat si de cei rezidenti.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Experienta similara:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse similare constand in combustibili (motorine, benzene) in ultimii 3 ani, la o valoare cumulata de minimum 371 141,22 RON fara TVA (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent) prin cel putin unul sau mai multe contracte.
Subcontractarea:
Ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta denumirea eventualilor subcontractanti si datele de contact ale acestora, parte/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoare la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Ofertantul trebuie sa detina o retea de distributie cu acoperire nationala, avand minim 1 statie de distributie (proprie, partenera sau afiliata) in fiecare judet si municipiul Bucuresti, care sa poata livra carburant auto, in baza cardului.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.
In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
? certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in DUAE care sa confirme indeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile inscrise in DUAE.
Note:
1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie insotite de traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.
2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.
3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).
4. In cazul in care cerinta de calificare privind experienta similara este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016 si ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Pentru calculul pretului contractelor pentru dovedirea experientei similare exprimate in alta moneda se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza. Informatiile privind experienta similara vor cuprinde: beneficiarul contractului; tipul serviciilor; durata contractului; valoarea serviciilor; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative din care sa rezulte informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, conform art. 150 alin. (2) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
Ofertantul clasat pe primuil loc va prezenta o lista cu unitatile de distributie, pe judete, in care se vor mentiona: adresa, numarul de telefon/fax si programul de lucru al acestora.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
3758/08.08.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.11.2017 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
23.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 15.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Modul in care se poate accesa DUAE: in format xml, incarcat de autoritatea contractanta
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea nici unei oferte, cu exceptia celor pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de participare. Oferta depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea precizata in anuntul de participare se returneaza fara a fi deschisa operatorului economic care a depus-o.
Oferta este considerata inacceptabila in situatiile prevazute la art. 134 alin. 5, art. 136 alin. 3 si art. 137 alin. 2 din HG 395/2016.
Oferta este considerata neconforma in situatiile prevazute la art. 134 alin. 6 si alin. 11, art. 137 alin 3 din HG 395/2016.
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna ofertaindividuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Serviciul Juridic
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97
013686 Bucuresti
Romania
E-mail: sandovici@meteoromania.ro
Telephone: +40 213183240
Internet address: www. meteoromania.ro
Fax: +402 13163143

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)
ND Document number 387847-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Administratia Nationala de Meteorologie RA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 17/11/2017
DT Deadline 23/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09132100 - Unleaded petrol
09133000 - Liquefied Petroleum Gas (LPG)
09134220 - Diesel fuel (EN 590)
OC Original CPV code 09132100 - Unleaded petrol
09133000 - Liquefied Petroleum Gas (LPG)
09134220 - Diesel fuel (EN 590)
RC NUTS code RO321
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >