Poland-?wi?ta Katarzyna: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003602962832979
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389594-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-?wi?ta Katarzyna: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 190-389594

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny ?l?za ? Olawa z siedzib? w ?wi?tej Katarzynie
?ernicka 17
?wi?ta Katarzyna
55-010
Poland
Contact person: Biuro Zwi?zku Mi?dzygminnego ?l?za-Olawa, ul. ?ernicka 17, 55-010 ?wi?ta Katarzyna
Telephone: +48 713919150
E-mail: zwiazek@sleza-olawa.pl
Fax: +48 713919153
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: http://bip.sleza-olawa.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie Zwi?zku Mi?dzygminnego ?l?za?Olawa.

Reference number: DGZ.271.1.2017.AB
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO z podzialem na nast?puj?ce cz??ci:

1) cz??? I ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Borow;

2) cz??? II ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Cieplowody;

3) cz??? III ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Czernica;

4) cz??? IV ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Domaniow;

5) cz??? V ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Miasto Olawa;

6) cz??? VI ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Przeworno;

7) cz??? VII ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie Siechnice;

8) cz??? VIII ? odbieranie odpadow komunalnych na terenie ZMSO w gminie ?orawina.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 28 495 709.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Borow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina Borow, powiat strzeli?ski, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Borow.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Borow, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Cieplowody

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina Cieplowody, powiat z?bkowicki, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Cieplowody.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Cieplowody, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Czernica

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina Czernica, powiat wroclawski, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Czernica.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Czernica, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Domaniow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina Domaniow, powiat olawski, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Domaniow.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Domaniow, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Miasto Olawa

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Miasto Olawa, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Miasto Olawa.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Miasto Olawa, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Przeworno

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina Przeworno, powiat strzeli?ski, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Przeworno.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Przeworno, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Siechnice

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina Siechnice, powiat wroclawski, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie Siechnice.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy Siechnice, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie ?orawina

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Gmina ?orawina, powiat wroclawski, wojewodztwo dolno?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie ZMSO w gminie ?orawina.

2. Usluga odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych, na ktorych powstaj? odpady komunalne z terenu gminy ?orawina, obejmuje:

1) odbieranie odpadow komunalnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi w czasie trwania umowy: Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, Uchwal? w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO oraz Uchwal? w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci, na ktorych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) papier;

b) szklo;

c) metale i tworzywa sztuczne;

d) odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji;

e) zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane resztkowe odpady komunalne;

2) odbior odpadow komunalnych z pojemnikow lub workow na odpady komunalne, o pojemno?ci i w kolorystyce okre?lonej w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO, z cz?stotliwo?ci? nie mniejsz? ni? minimalna cz?stotliwo?? okre?lona w obowi?zuj?cym w czasie trwania umowy Regulaminie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie ZMSO oraz Uchwale w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow na terenie ZMSO, z zastrze?eniem zal?cznika nr 4 do SIWZ;

3) selektywne odbieranie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych w ramach zbiorki objazdowej,ktora b?dzie organizowana trzy razy w ci?gu roku, obejmuj?ce nast?puj?ce frakcje odpadow komunalnych:

a) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

c) zu?yte opony;

d) odpady budowlane i rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Emisja spalin pojazdow przeznaczonych do odbioru odpadow komunalnych ? ?wiadczenie uslugi przy pomocy pojazdow spelniaj?cych normy EURO VI / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin platno?ci faktur za wykonan? uslug? / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-238391
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Borow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 584 799.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Cieplowody

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 152 264.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Czernica

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczeci?ska 5, 54-517
Wroclaw
54-517
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 744 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Domaniow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200 Olawa
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 493 634.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Miasto Olawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wroclaw Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wroclawskie, 55-040 Kobierzyce
Bielany Wroclawskie
55-040
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 789 833.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Przeworno

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 510 418.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Siechnice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 466 761.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy ?orawina

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5, 54-517
Wroclaw
54-517
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 754 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy,a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Szczegolowe kwestie odnosz?ce si? do post?powania odwolawczego przedstawione s? w dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-?wi?ta Katarzyna: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 190-389594

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zwi?zek Mi?dzygminny ?l?za ? Olawa z siedzib? w ?wi?tej Katarzynie
?ernicka 17
?wi?ta Katarzyna
55-010
Poland
Contact person: Biuro Zwi?zku Mi?dzygminnego ?l?za-Olawa, ul. ?ernicka 17, 55-010 ?wi?ta Katarzyna
Telephone: +48 713919150
E-mail: zwiazek@sleza-olawa.pl
Fax: +48 713919153
NUTS code: PL518

Internet address(es):

Main address: http://bip.sleza-olawa.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie Zwi?zku Mi?dzygminnego ?l?za?Olawa.

Reference number: DGZ.271.1.2017.AB
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 28 495 709.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Borow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Cieplowody

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Czernica

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Domaniow

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Miasto Olawa

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Przeworno

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Siechnice

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2) Description
II.2.1) Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie ?orawina

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
90513100
90512000
90511200
90500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-238391

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Borow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 584 799.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Cieplowody

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 152 264.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych w gminie Czernica

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczeci?ska 5, 54-517
Wroclaw
54-517
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 744 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Domaniow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200 Olawa
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 493 634.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Miasto Olawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wroclaw Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10, Bielany Wroclawskie, 55-040 Kobierzyce
Bielany Wroclawskie
55-040
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 789 833.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Przeworno

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 510 418.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy Siechnice

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Remondis Dolny ?l?sk Sp. z o.o.
ul. Portowa 7, 55-200
Olawa
55-200
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 466 761.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci zamieszkalych i niezamieszkalych z terenu gminy ?orawina

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wroclawskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5, 54-517
Wroclaw
54-517
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 754 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-?wi?ta Katarzyna: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 389594-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ?WI?TA KATARZYNA
AU Authority name Zwi?zek Mi?dzygminny ?l?za ? Olawa z siedzib? w ?wi?tej Katarzynie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90511200 - Household-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90511200 - Household-refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
RC NUTS code PL518
IA Internet address (URL) http://bip.sleza-olawa.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >