Poland-Cisna: Architectural, engineering and planning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003603065688672
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 20, 2017
Solicitation No: 389093-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Cisna: Architectural, engineering and planning services

2017/S 190-389093

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe ? Nadle?nictwo Cisna
Cisna 87A
Cisna
38-607
Poland
Contact person: Wladyslaw Chmurski
E-mail: cisna@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 134686435
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_cisna

Address of the buyer profile: http://www.cisna.krosno.lasy.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_cisna/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budow? pi?ciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadle?nictwie Cisna.

Reference number: ZH. 270.4.2017
II.1.2) Main CPV code
71240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy pi?ciu brodow na terenie Nadle?nictwa Cisna z przygotowaniem wszystkich niezb?dnych wnioskow oraz uzyskanie w imieniu Inwestora mocy pelnomocnictwa wymaganych decyzji i zgod administracyjnych i prowadzeniem uzgodnie? tych wnioskow z wla?ciwymi Urz?dami. Zamowienie obejmuje rownie? sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacj? robot budowlanych. Obowi?zkiem Wykonawcy jest dostarczenie wnioskow o wydanie wszystkich niezb?dnych zgod i decyzji administracyjnych z odpowiednimi zal?cznikami do siedziby Zamawiaj?cego. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera tabela b?d?ca zal?cznikiem nr 1A do niniejszej SIWZ. W opisie przedmiotu zamowienia znajduje si? rownie? szczegolowa lokalizacja z dokladno?ci? do adresu le?nego, oddzialu le?nictwa i wspolrz?dnych GPS, formy ochrony przyrody oraz nazwa cieku na ktorym zlokalizowany jest dany obiekt.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 50 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71240000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
Main site or place of performance:

Liszna, Kalnica, ?ubracze, Solinka i Jaworzec.

II.2.4) Description of the procurement:

1. W ramach zamowienia nale?y wykona? dokumentacj? projektow? dla budowy pi?ciu brodow slu??cych zabudowie przeciwerozyjnej szlakow zrywkowych na terenach gorskich. Brody zostan? wykonane poprzez ulo?enie rozsuni?tych kamieni na podlo?u wzmocnionym tluczniem lub ulo?enie konstrukcji drewnianej wylo?onej kamieniem. Taki sposob przeci?cia rzeki i szlaku zrywkowego zapewnia peln? dro?no?? korytarza ekologicznego cieku i wzdlu? cieku. Przewidywane przedsi?wzi?cie ma na celu popraw? ci?glo?ci cieku i ograniczenie procesu nadmiernej erozji wywolanej ulewnymi deszczami i topnieniem pokrywy ?nie?nej. 2. Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nale?y poslugiwa? si? numerami rozliczeniowymi zada?, ktore zawarte s? w Szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia (zal?cznik nr 1A do SIWZ). 3. Unormowania, ktorych zobowi?zany b?dzie w szczegolno?ci przestrzega? Wykonawca. Wykonawca jest zobowi?zany do sporz?dzenia opracowa? projektowych zgodnie z: a)Wytycznymi zawartymi w opracowaniu ?podr?cznik wdra?ania projektu ? Wytyczne do realizacji zada? i obiektow malej retencji i przeciwdzialania erozji wodnej ? Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich- niniejszy dokument stanowi zal?cznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego Lasow Pa?stwowych z dnia 25.11.2016 r.; b)wymogami dotycz?cymi opisu przedmiotu zamowienia, wynikaj?ce z przepisu art. 30 ustawy Prawo zamowie? publicznych, w tym w szczegolno?ci projekt powinien uwzgl?dnia? potrzeby wszystkich u?ytkownikow i zapewnia? dost?p osob niepelnosprawnych (art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp);c) Ustaw? z dnia 7.7.1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2016 r., poz. 290);d)Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.2.1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowa? geodezyjno-kartograficznych oraz czynno?ci geodezyjnych obowi?zuj?cych w budownictwie (Dz.U. 1995 r., Nr 25, poz. 133);e) Rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.4.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463);f)Rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 20.4.2007 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 r., Nr 86, poz. 579);g)Rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? drogowe obiekty in?ynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r., Nr 63, poz. 735);h) Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u?ytkowego (t. j. Dz.U. 2013 r., poz. 1129);i)Rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.4.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);j)Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym ( Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389);k)Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 r. w sprawie informacji dotycz?cej bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dnia 10.7.2003 r. nr 120 poz. 1126);l) Innymi obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamawiana dokumentacja b?dzie slu?y? Zamawiaj?cemu do ogloszenia przetargu na roboty budowlane i musi odpowiada? wymogom okre?lonym w art. 31 Ustawy Pzp.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zwi?kszenie kary umownej dla Wykonawcy z tytulu odst?pienia od umowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Zwi?kszenie kary umownej dla Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamowienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Termin realizacji zamowienia:1) sporz?dzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej z uzyskaniem wymaganych pozwole?, uzgodnie? i decyzji w tym pozwolenia na budow? na wszystkich obiektow ? od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia do dnia 17.12.2018 r. 2) sprawowanie nadzoru autorskiego ? od dnia zawarcia umowy (umow) z Wykonawc? robot budowlanych do dnia ko?ca tych robot.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ; wzor stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ), nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach, o ktorych mowa w rozdziale VI SIWZ, zlo?onych przez Wykonawcow.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu w odniesieniu do warunku dotycz?cych zdolno?ci ekonomicznej.

W odniesieniu do spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci finansowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ze: dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytowa nie mniejsza ni?: 20 000 tys. PLN (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ; wzor stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ), nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach, o ktorych mowa w rozdziale VI SIWZ, zlo?onych przez Wykonawcow.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3.1. Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie): zrealizowal lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 uslug? (przez uslug? rozumie si? wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c? na wykonywaniu prac z zakresu projektowania budowli i urz?dze? wodnych lub projektowania brodow na kwot? nie mniejsz? ni?: 25 000 tys. PLN brutto (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych brutto).

3.2. Warunek w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej bez ogranicze? lub w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie.

Przez uprawnienia budowlane rozumie si? uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz rozporz?dzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow. W przypadku obywateli pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej musz? oni spelnia? wymogi okre?lone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktorych wynika, ?e samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mog? rownie? wykonywa? osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okre?lonych w przepisach Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ; wzor stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ), nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach, o ktorych mowa w rozdziale VI SIWZ, zlo?onych przez Wykonawcow.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsz? zobowi?zany jest dopelni? nast?puj?cych formalno?ci: 1) wnie?? wymagane zabezpieczanie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci, okre?lonej w rozdziale XV, 2)w przypadku udzielenia zamowienia Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, czyli wykonawcy okre?lonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (tzw. konsorcjum) ? przedlo?y? Zamawiaj?cemu umow? reguluj?c? wspolprac? Wykonawcow oraz dokumenty potwierdzaj?ce posiadane wyksztalcenie osob zdolnych do wykonania zamowienia wskazanych JEDZ. 3)Dokumenty potwierdzaj?ce warunek posiadanego wyksztalcenia osob zdolnych do wykonania zamowienia wskazanych w JEDZ 4)przedlo?y? Zamawiaj?cemu polis? od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lon? we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego (zal?cznik nr 6 do SIWZ), 2.Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Sala Narad Nadle?nictwa Cisna.

Information about authorised persons and opening procedure:

Sala Narad Nadle?nictwa Cisna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania oudzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24ust. 5 pkt 1 -8 ustawy Pzp., oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. Wykaz o?wiadcze? potwierdzaj?cy brak podstaw do wykluczenia (szczegolowo zawiera pkt. 6 SIWZ) a) JEDZ b) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej c) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce d) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego... e) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy f) o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg zal nr 5 do SIWZ; g) o?wiadczenie grupa kapitalowa. Dokumenty wskazane w pkt 1 b -g, Wykonawca b?dzie obowi?zany zlo?y? w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 1 b -g powinny by? aktualne na dzie? zlo?enia. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow:1) o ktorych mowa w pkt 1. lit. b,c, d sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci, (b) nie zalega z uiszczeniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo, ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu. 2) o ktorych mowa w pkt 1 e sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 2. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 1 000 PLN (slownie: tysi?c zlotych 00/100).Wadium nale?y wnie?? przed uplywem skladania ofert. Szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ rozdzial VIII. 3..Zamawiaj?cy przywiduje mo?liwo?? udzielenia zamowienia o ktorym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego, o warto?ci do 30 % zamowienia podstawowego.4. Warto?ci podane w dokumentach w walutach innych ni? zloty PL b?d? przeliczane w nast?puj?cy sposob: 1) warto?? zrealizowanych uslug ? wg ?redniego kursu NBP z dnia publikacji ogloszenia o zamowieniu. Je?eli w tym dniu kurs danej waluty nie byl oglaszany w NBP, obowi?zuje kurs ogloszony bezpo?rednio przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu. 2) tabele kursow walut dost?pne s? pod nast?puj?cym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm . 5 Zamawiaj?cy wymaga wniesienia 5 % zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsz?. Szczegolowe informacje o zabezpieczenia nale?ytego wykonania zwarte zostaly w rozdziale XV SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
ul. Post?pu 17 A
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. 2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. 3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej. 4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. 7. Szczegolowe regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawarte zostaly w przepisach art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
ul. Post?pu 17 A
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Cisna: Architectural, engineering and planning services

2017/S 190-389093

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe ? Nadle?nictwo Cisna
Cisna 87A
Cisna
38-607
Poland
Contact person: Wladyslaw Chmurski
E-mail: cisna@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 134686435
NUTS code: PL821

Internet address(es):

Main address: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_cisna

Address of the buyer profile: http://www.cisna.krosno.lasy.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budow? pi?ciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadle?nictwie Cisna.

Reference number: ZH. 270.4.2017
II.1.2) Main CPV code
71240000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 50 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71240000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL821
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Cisna: Architectural, engineering and planning services
ND Document number 389093-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place CISNA
AU Authority name Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe ? Nadle?nictwo Cisna
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 20/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
OC Original CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
RC NUTS code PL821
IA Internet address (URL) http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_cisna
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >