Poland-Tarczyn: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003604605320207
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 389444-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarczyn: Refuse and waste related services

2017/S 190-389444

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Tarczyn
ul. Juliana St?pkowskiego 17
Tarczyn
05-555
Poland
Contact person: Monika Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Fax: +48 227278191
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.bip.tarczyn.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.tarczyn.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych w latach 2017-2019.

II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest 1) odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gm Tarczyn 2) wyposa?enie nieruchomo?ci w pojemniki i worki o gromadzenia odpadow, 3) mycie i dezynfekcja przekazanych pojemnikow, 4) przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, 6) konserwacja i przegl?d kanalizacji sanitarnej i deszczowej punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych 7) usuwanie i sprz?tanie nielegalnych wysypisk, 8) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat prawidlowej segregacji odpadow. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gmina Tarczyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest 1) odbior, transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gm Tarczyn 2) wyposa?enie nieruchomo?ci w pojemniki i worki o gromadzenia odpadow zmieszanych i odpowiednich frakcji odpadow zbieranych w sposob selektywny, 3) mycie i dezynfekcja przekazanych pojemnikow, 4) przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, 6) konserwacja i przegl?d kanalizacji sanitarnej i deszczowej punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych 7) usuwanie i sprz?tanie nielegalnych wysypisk, 8) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat prawidlowej segregacji odpadow. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/05/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

1) cena 60 %; 2) czas rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawc? 30 %; 3) zakres kampanii informacyjno-edukacyjnej 10 %.

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca ma posiada? wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych (obj?tych przedmiotem zamowienia) od wla?cicieli nieruchomo?ci, prowadzonego przez Burmistrza Tarczyna.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Wykonawca ma posiada? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? co najmniej 300 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca ma wykaza? si? nale?ytym wykonaniem (w ci?gu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) 2 uslug, polegaj?cych na odbiorze odpadow komunalnych z min. 2 000 nieruchomo?ci (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) przez okres co najmniej 6 miesi?cy (z ka?dej nieruchomo?ci). Zamawiaj?cy blok mieszkalny wielorodzinny rozumie jako jedn? nieruchomo??.

Wykonawca ma wykaza?, ?e dysponuje co najmniej 4 kierowcami, posiadaj?cymi uprawnienia do kierowania pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadow komunalnych.

Wykonawca ma wykaza?, ?e dysponuje co najmniej czterema pojazdami do odbierania od wla?cicieli nieruchomo?ci zmieszanych odpadow komunalnych i selektywnie zebranych odpadow komunalnych, co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadow bez funkcji kompaktuj?cej. Ka?dy pojazd ma spelnia? warunki, okre?lone w 5 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci. Pojazdy maj? by? wyposa?one w GPS, aparat fotograficzny do rejestracji zdarze?.

Wykonawca ma wykaza?, ?e dysponuje baz? magazynowo?transportow?, polo?on? na terenie Gminy Tarczyn lub w odleglo?ci do 60 km od granic administracyjnych Gminy Tarczyn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia:

1) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow, czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane wykonane nale?ycie ? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

Dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie uslug s?:

? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, z tym ?e w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub uslug okresowych lub ci?glych dokumenty powinny by? wydane nie wcze?niej ni? na 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? o?wiadczenie Wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej.

2) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami ? zal?cznik nr 5 do siwz,

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy okre?la zal?cznik nr 6 do siwz.

Zamawiaj?cy przewiduje istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany aktow prawnych, maj?cych wplyw na realizacj? zamowienia,

2) zmiany aktow prawa miejscowego,

3) konieczno?ci zastosowania klauzul waloryzacyjnych, okre?lonych w pkt. 14.3 siwz oraz we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert wynika z konieczno?ci zagwarantowania ci?glo?ci odbioru odpadow komunalnych od mieszka?cow Gminy Tarczyn. Brak realizacji uslug odbioru odpadow komunalnych zgodnie z ustawowym wymogiem stanowiloby zagro?enie dla zdrowia ludzi, naruszenie zasad ochrony ?rodowiska, a tak?e powstanie trudnych do odwrocenia szkod w ?rodowisku. Konieczna jest zatem ochrona interesu mieszka?cow oraz ?rodowiska. Zamawiaj?cy nie mo?e zatem pozwoli? na brak ci?glo?ci odbierania odpadow. Przeprowadzenie post?powania z zachowaniem terminu skladania ofert, okre?lonego w art. 43 ust. 2 Pzp nie jest jednak mo?liwe, poniewa? rozstrzygni?cie post?powania nast?piloby dopiero po uplywie terminu obowi?zywania obecnej umowy.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Miejski w Tarczynie ul. J. St?pkowskiego 17, 05-555 Tarczyn sala przy pok. nr 114.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kwartal 2019r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wst?pn? ocen? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu i braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy przeprowadzi na podstawie zal?czonego do oferty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (tzw. JEDZ)

Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? (art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadlo?ciowe. Obligatoryjne przeslanki wykluczenia zawiera art. 24 ust. 1 Pzp

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia dokumentow lub o?wiadcze?:

b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, (Wykonawca nie b?dzie zobowi?zany przedklada? tego dokumentu je?li Zamawiaj?cy na podstawie danych zawartych w ofercie (nazwa, NIP, REGON) b?dzie w stanie uzyska? go z ogolnie dost?pnych rejestrow (KRS on-line, CEiIDG) ? art. 26 ust. 6 Pzp)

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

g) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne

Wymagane wadium ? 100 000 PLN

Oferty nale?y sporz?dzi? w j?zyku polskim i zlo?y? w Urz?dzie Miejskim w Tarczynie, ul. J. St?pkowskiego 17, pokoj numer 3 na parterze (Obsluga Interesantow).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarczyn: Refuse and waste related services

2017/S 190-389444

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Tarczyn
ul. Juliana St?pkowskiego 17
Tarczyn
05-555
Poland
Contact person: Monika Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Fax: +48 227278191
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.bip.tarczyn.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych w latach 2017-2019.

II.1.2) Main CPV code
90500000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/05/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Tarczyn: Refuse and waste related services
ND Document number 389444-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place TARCZYN
AU Authority name Gmina Tarczyn
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.bip.tarczyn.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >