Poland-Miastko: IT services: consulting, software development, Internet and support

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003606101592642
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 389298-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Miastko: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 190-389298

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
ul. Gen. Wybickiego 30
Miastko
77-200
Poland
Contact person: Iwona ?ci?lewska
Telephone: +48 598570953
E-mail: zamowienia@szpitalmiastko.pl
Fax: +48 598570953
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalmiastko.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpitalmiastko.pl/bip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 30
Miastko
77-200
Poland
Contact person: Iwona ?ci?lewska
Telephone: +48 598570953
E-mail: zamowienia@szpitalmiastko.pl
Fax: +48 598570953
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalmiastko.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze sprz?tem i oprogramowaniem komputerowym, oraz modernizacja serwerowni i sieci informatycznej ? ZP22/PN/2017.

Reference number: ZP22/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze sprz?tem i oprogramowaniem komputerowym, oraz modernizacja serwerowni i sieci informatycznej.

Inwestycja polega? b?dzie na wdro?eniu kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) slu??cego do zarz?dzania szpitalem zarowno w cz??ci medycznej (?bialej) jak i cz??ci administracyjnej (?szarej), modernizacji serwerowni, modernizacja sieci informatycznej, wdro?eniu oprogramowania i sprz?tu komputerowego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lony jest w Cz??ci III SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia

Do oferty nale?y dol?czy?: Probki oferowanego systemu w formie opisanej w zal?czniku nr 2 do IDW Warunki dotycz?ce formy probki oferowanego oprogramowania

Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych

Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 528 455.28 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
48000000
30200000
48820000
30232100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 30

77-200 Miastko.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze sprz?tem i oprogramowaniem komputerowym, oraz modernizacja serwerowni i sieci informatycznej.

Inwestycja polega? b?dzie na wdro?eniu kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) slu??cego do zarz?dzania szpitalem zarowno w cz??ci medycznej (?bialej) jak i cz??ci administracyjnej (?szarej), modernizacji serwerowni, modernizacja sieci informatycznej, wdro?eniu oprogramowania i sprz?tu komputerowego.

Przedmiot zamowienia sklada si? z:

? modernizacji serwerowni na warunkach okre?lonych w Opisie przedmiotu zamowienia niniejszej SIWZ

? modernizacji sieci informatycznej na warunkach okre?lonych w Opisie przedmiotu zamowienia niniejszej SIWZ

? dostawie i wdro?eniu nowego oprogramowania oraz Sprz?tu Komputerowego

? dostawie i wdro?eniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz ?wiadczeniu uslug gwarancji i serwisu, na warunkach okre?lonych w Opisie przedmiotu zamowienia niniejszej SIWZ

2. Oferowany przedmiot zamowienia musi spelnia? wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Opisie przedmiotu zamowienia by? fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lony jest w Cz??ci III SIWZ ? Opis przedmiotu zamowienia

Je?eli w przedmiocie zamowienia Zamawiaj?cy wskazuje mark?, b?d? wskazane s? znaki towarowe, patenty lub ?rodlo pochodzenia (nazwa producentow lub urz?dze?), postanowienia te nale?y odczytywa?, jako okre?lenie wymaganych cech funkcjonalnych i jako?ciowych, a Wykonawca ma ka?dorazowo prawo zastosowania rozwi?zania nie gorszego ni? te, ktore zostalo zastosowane lub u?yte przez Zamawiaj?cego w Opisie przedmiotu zamowienia b?d?cym zal?cznikiem do SIWZ. Wszelkie nazwy wlasne u?yte w opisach przedmiotu zamowienia, okre?laj? wymagany standard, jako?ci towarow i uslug. Dopuszcza si? mo?liwo?? przedstawienia w ofercie rozwi?za? rownowa?nych o walorach nie gorszych ni? opisane w SIWZ.

Za rownowa?ne uznaje si? rozwi?zania, jak rownie? elementy, materialy, urz?dzenia o wla?ciwo?ciach funkcjonalnych i jako?ciowych takich samych, ktore zostaly okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ?e produkt rownowa?ny to produkt, ktory nie jest identyczny, to?samy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiaj?cego, zbli?one do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiaj?cego cechy i parametry, to takie, ktore pozwol? zachowa? wszystkim systemom, urz?dzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalaj?ce przede wszystkim na prawidlow? wspolprac? z innymi systemami i/lub urz?dzeniami i/lub wyrobami w sposob zalo?ony przez Zamawiaj?cego oraz pozwalaj?ce przy tym uzyska? parametry nie gorsze od zalo?onych w SIWZ.

Ci??ar udowodnienia rownowa?no?ci spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przedmiot zamowienia w zakresie prac zwi?zanych z wdro?eniem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) byl wykonywany przez osob? zatrudnion? przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? (min. 1 osoba), je?eli wykonywanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks Pracy (Dz.U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.Nie jest dopuszczalne zast?pienie umowy o prac? umow? cywilnoprawn? przy zachowaniu warunkow wykonywania pracy, okre?lonych w art. 22 1 Kp. W przypadku rozwi?zania z dan? osob? stosunku pracy przed zako?czeniem okresu obowi?zywania umowy, nale?y niezwlocznie zatrudni? na to miejsce inn? osob?.

W celu udokumentowania wypelniania powy?szego obowi?zku Wykonawca zobowi?zany jest przedklada? Zamawiaj?cemu, na jego wezwanie, o?wiadczenia o zatrudnieniu osob w liczbie min. 1, wymienionych z imienia i nazwiska oraz okre?laj?c zakres ich czynno?ci.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Funkcjonalno?? / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 528 455.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPPM.07.02.00-22-0009/16-00.
II.2.14) Additional information

Realizacja w ramach projektu pn. Wdro?enie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalno?ci? przesylu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu slupskiego wraz z niezb?dn? infrastruktur? w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Dzialania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy sytuacji ekonomicznej lub finansowej je?eli wyka?e, ?e:

jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia 1 000 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

? dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej okre?lonego w pkt 5.1.2.b IDW zamawiaj?cy ??da od wykonawcy:

a) dokumentow potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej je?eli wyka?e, ?e:

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal nale?ycie, co najmniej 2 (dwa) zamowienia, w ktorych Wykonawca:

a)wdro?yl zintegrowany system informatyczny w placowce medycznej (elementy cz??ci bialej medycznej i szarej administracyjnej) wraz z dostaw? sprz?tu informatycznego oraz modernizacj? serwerowni o l?cznej warto?ci co najmniej 2 500 000 PLN brutto,

b) wykonal dostaw? elementow zintegrowanego systemu informatycznego wraz z modernizacj? sieci informatycznej o warto?ci co najmniej 2 000 000 PLN brutto,

? dysponuje nast?puj?cym osobami skierowanymi przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug:

a) co najmniej jednym kierownikiem projektu, posiadaj?cym do?wiadczenie w realizacji co najmniej 2 projektow o warto?ci brutto co najmniej 1 000 000 zl ka?dy, ktorych przedmiotem bylo wdro?enie szpitalnego systemu informatycznego oraz posiadaj?cym certyfikat typu Prince2 lub rownowa?ny (za rownowa?ny Zamawiaj?cy uzna certyfikat z zarz?dzania projektami);

b) co najmniej dwoma konsultantami posiadaj?cymi min. 3 letnie do?wiadczenie we wdra?aniu szpitalnych systemow informatycznych typu HIS, z ktorych co najmniej 1 posiada certyfikat Prince2 lub rownowa?ny (za rownowa?ny Zamawiaj?cy uzna certyfikat z zarz?dzania projektami).

c) co najmniej dwoma konsultantami posiadaj?cymi min. 3 letnie do?wiadczenie we wdra?aniu systemow klasy ERP, z ktorych co najmniej 1 posiada certyfikat Prince2 lub rownowa?ny (za rownowa?ny Zamawiaj?cy uzna certyfikat z zarz?dzania projektami).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu:

dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lonego w pkt 5.1.2.c IDW zamawiaj?cy ??da od wykonawcy

a) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy,

b) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Je?eli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, kwoty b?d? wyra?ane w walucie obcej, kwoty te zostan? przeliczone na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursow ?rednich walut obcych) w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zostaly okre?lone we wzorze Umowy w cz??ci II SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Miastku, przy ul. Wybickiego 30, pokoj nr 8 (?wietlica).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? swoj? ofert? wadium w wysoko?ci 50 000 PLN

2. Podstawy wykluczenia wykonawcow.

1.Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2.Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po?n. zm.).

7.Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1.Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy?:

a) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu ? JEDZ.

b)Wypelniony i podpisany zal?cznik nr 2 do IDW Warunki dotycz?ce formy probki oferowanego oprogramowania.

c)probki oferowanego systemu w formie opisanej w zal?czniku nr 2 do IDW Warunki dotycz?ce formy probki oferowanego oprogramowania

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi?zany b?dzie do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu

w post?powaniu:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b)Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

c)o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

2.1.) Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 7.6.2 a ? d IDW:

a) lit. a) ? sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21

b) lit. b) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio...

cd. pkt VI.4.3).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

18

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej;

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 21.3.1) i 21.3.2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

cd. VI.3) Informacje dodatkowe:

?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci;

c) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2.1.a) oraz 2.1)b zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

d) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.1.a) oraz 2.1.b), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

e) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

2.2) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.6.2.a), sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 2.1.a), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puj? si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

a) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

3) W celu potwierdzenia ?e oferowany przedmiot zamowienia spelnia wymagania Zamawiaj?cego:

a) karty katalogowe / foldery ze zdj?ciem (rysunkiem) oferowanych produktow wraz z nazw? producenta i numerami katalogowymi z dokladnym opisem w j?zyku polskim z zaznaczeniem, ktorej pozycji i cz??ci zamowienia dotycz?

? Zamawiaj?cy dopuszcza by karty katalogowe, opisy byly na plycie CD.

7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj?, zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Miastko: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 190-389298

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
ul. Gen. Wybickiego 30
Miastko
77-200
Poland
Contact person: Iwona ?ci?lewska
Telephone: +48 598570953
E-mail: zamowienia@szpitalmiastko.pl
Fax: +48 598570953
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.szpitalmiastko.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze sprz?tem i oprogramowaniem komputerowym, oraz modernizacja serwerowni i sieci informatycznej ? ZP22/PN/2017.

Reference number: ZP22/PN/2017
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 528 455.28 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72263000
48000000
30200000
48820000
30232100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 528 455.28 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Miastko: IT services: consulting, software development, Internet and support
ND Document number 389298-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MIASTKO
AU Authority name Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30232100 - Printers and plotters
48000000 - Software package and information systems
48820000 - Servers
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 - Software implementation services
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30232100 - Printers and plotters
48000000 - Software package and information systems
48820000 - Servers
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72263000 - Software implementation services
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.szpitalmiastko.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >