Poland-Wloclawek: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003787141746225
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 397105-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wloclawek: Electricity

2017/S 193-397105

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. blogoslawionego ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku
DZP/31/2017
ul. Wieniecka 49
Contact point(s): Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. blogoslawionego ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Wloclawek
For the attention of: mgr Malgorzata Nowacka ? Kierownik Dzialu Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia
87-800 Wloclawek
Poland
Telephone: +48 542329876
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Fax: +48 542329875

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.szpital.wloclawek.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

Description
Electricity.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 808 055 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

TAURON SPRZEDA? Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Lagiewnicka 60
30-417 Krakow
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 640 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 808 055 PLN
If annual or monthly value:
Number of years: 2
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wloclawek: Electricity

2017/S 193-397105

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. blogoslawionego ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku
DZP/31/2017
ul. Wieniecka 49
Contact point(s): Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. blogoslawionego ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Wloclawek
For the attention of: mgr Malgorzata Nowacka ? Kierownik Dzialu Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia
87-800 Wloclawek
Poland
Telephone: +48 542329876
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Fax: +48 542329875

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.szpital.wloclawek.pl

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa energii elektrycznej do budynkow Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wloclawku.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wloclawku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Wloclawek.
NUTS code
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy do 6 punktow poboru energii elektrycznej w budynkach Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wloclawku.
P1. 87-800 Wloclawek ul. Wieniecka 49
? moc umowna ? 800 kW
? grupa taryfowa B-22
? grupa przyl?czeniowa ? III
? energia elektryczna b?dzie dostarczana lini? kablow? SN o napi?ciu 15kV do zaciskow pr?dowych na odl?czniku sekcyjnym SN-15kV od strony zasilania
? uklad pomiarowo ? rozliczeniowy: po?redni, zainstalowany w rozdzielni nn stacji transformatorowej.
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy: 5.000 MWh.
P2. 87-800 Wloclawek ul. Wieniecka 49
? moc umowna ? 400 kW
? grupa taryfowa B-23
? grupa przyl?czeniowa ? III
? energia elektryczna b?dzie dostarczana lini? kablow? o napi?ciu 15kV do zaciskow pr?dowych na odl?czniku sekcyjnym rozdzielni SN-15kV od strony zasilania w kierunku urz?dze? odbiorcy
? uklad pomiarowo ? rozliczeniowy: po?redni, zainstalowany w rozdzielni nn stacji transformatorowej.
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy: 1.600 MWh.
P3. 87-800 Wloclawek ul. Wieniecka 45 / HOTEL/
? Moc umowna: ? 16,5 kW
? Grupa taryfowa: ? G11
? grupa przyl?czeniowa ? V
? energia elektryczna b?dzie dostarczana w ukladzie 3-fazowym, przyl?czem kablowym do ko?cowki kabla zasilaj?cego w zl?czu kablowym ZK, co stanowi granic? eksploatacji
? uklad pomiarowo ? rozliczeniowy: typ bezpo?redni, o mno?nej: 1, licznik zainstalowany w zl?czu zintegrowanym, stanowi wlasno?? Dystrybutora
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy: 100 MWh.
P4. 87-800 Wloclawek ul. Lunewil 15
? moc umowna ? 50 kW
? grupa taryfowa C-11
? grupa przyl?czeniowa ? V
? rodzaj przyl?cza ? napowietrzne
? nr stacji: STA6-0413
? nr obwodu: ? NN 6-0413-01
? energia elektryczna b?dzie dostarczana do zaciskow pr?dowych na wyj?ciu od zabezpiecze? glownych w zl?czu w kierunku instalacji odbiorcy
? uklad pomiarowo ? rozliczeniowy: typ polpo?redni, o przekladni 30, zainstalowany w rozdzielni nn, stanowi wlasno?? Dystrybutora.
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy: 100 MWh.
P5. 87-800 Wloclawek, ul. Papie?ka 89
? moc umowna ? 4,5 kW
? grupa taryfowa C-11
? grupa przyl?czeniowa ? V
? energia elektryczna b?dzie dostarczana do zaciskow pr?dowych na wyj?ciu przewodow od zabezpieczenia w zl?czu, w kierunku instalacji odbiorcy
? uklad pomiarowo ? rozliczeniowy: typ bezpo?redni, o mno?nej: 1, licznik zainstalowany wewn?trz lokalu, stanowi wlasno?? Dystrybutora
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy: 4 MWh.
P6. 87-865 Izbica Kuj. Ul. Ko?cielna 83
? moc umowna ? 4,5 kW
? grupa taryfowa C-11
? grupa przyl?czeniowa ? V
? energia elektryczna b?dzie dostarczana do zaciskow pr?dowych na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy, co stanowi granic? eksploatacji
? uklad pomiarowo ? rozliczeniowy: typ bezpo?redni, o mno?nej: 1, licznik zainstalowany w zl?czu zintegrowanym, stanowi wlasno?? Dystrybutora
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej w okresie 24 miesi?cy: 6 MWh.
Prognozowane szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej dla calego Szpitala w okresie 24 miesi?cy wyniesie 6.810 MWh.
Prognozowane zu?ycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, slu??cy do porownania ofert i w ?adnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Sprzedawcy nie b?dzie przyslugiwalo jakiekolwiek roszczenie z tytulu nie pobrania przez Zamawiaj?cego przewidywanej ilo?ci energii.
Zamawiaj?cy ma prawo do zmiany ilo?ci (zmniejszenia, zwi?kszenia) punktow poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu cenowym obowi?zuj? tak?e w przypadku nowych punktow poboru energii elektrycznej. Zmiana ilo?ci punktow poboru energii elektrycznej nie wymaga zmiany umowy (aneksu).
Sposob wykonania zamowienia przez Wykonawc?:
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawc? w Formularzu cenowym s? zgodne z aktualn? taryf? Wykonawcy, zatwierdzon? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania przez Wykonawc? innych cen jednostkowych pod warunkiem, ?e s? one ni?sze ni? ceny jednostkowe okre?lone taryfie Wykonawcy. Rozliczenia mi?dzy Stronami w zakresie sprzeda?y energii elektrycznej b?d? odbywaly si? wg cen zawartych w aktualnej taryfie Wykonawcy z zastrze?eniem sytuacji okre?lonej w zdaniu poprzednim.
Zmiany ceny i oplat w taryfie Wykonawcy wprowadzone w trybie okre?lonym przez Prawo energetyczne nie wymagaj? aktualizacji umowy. O zmianach cen i stawek oplat Zamawiaj?cy b?dzie informowany w sposob ustalony w przepisach prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
Przedmiot zamowienia powinien by? realizowany na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012 r. poz. 1059 z po?n. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z po?n. zm.) oraz aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wykonawca b?dzie dostarczal energi? elektryczn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami jako?ciowymi obslugi odbiorcow okre?lonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 808 055 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. CENA. Weighting 60
2. TERMIN PLATNO?CI. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
DZP/31/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 144-298055 of 29.7.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
28.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

TAURON SPRZEDA? Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Lagiewnicka 60
30-417 Krakow
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 640 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 808 055 PLN
If annual or monthly value:
Number of years: 2
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03

VI.4) Date of dispatch of this notice:
5.10.2017
TI Title Poland-Wloclawek: Electricity
ND Document number 397105-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WLOCLAWEK
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. blogoslawionego ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku (DZP/31/2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
IA Internet address (URL) http://www.szpital.wloclawek.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >