Poland-Warsaw: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003787162912494
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396766-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 193-396766

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Szymon Mikos
Telephone: +48 123933428
E-mail: Szymon.Mikos@plk-sa.pl
Fax: +48 123933455
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.plk-sa.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Other activity: obsluga sieci ?wiadcz?cych publiczne uslugi w zakresie transportu kolejowego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaproj. i wykon. robot dla zad. pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? O?wi?cim realizowanego w ramach Proj. POIi? 5.1-12.

Reference number: IREZA3f-216-02/POIi? 5.1-12/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa dwutorowej linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 0,700 do km 24,053 ? tor nr 1 oraz km 0,700 ? 24,017 ? tor nr 2 (z wyl?czeniem zakresu zrealizowanego w ramach modernizacji stacji Libi?? od km 9,033 do km 12,371 ? tor nr 1 oraz od km 8,677 do km 12,371 ? tor nr 2) z przebudow? stacji Chrzanow oraz Chelmek wraz z obiektami in?ynieryjnymi i przej?ciami, przejazdami kolejowo-drogowymi, drogami (z infrastrukt. towarzysz?c?), wzmocnieniem i zabezpieczeniem gruntow, peronami i doj?ciami, obiektami kubaturowymi, sieci? trakcyjn? i powrotn?, energetyk? nietrakcyjn?, infrastruktur? koliduj?c? oraz urz?dzeniami sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacj?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 303 050 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? O?wi?cim

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
71322000
45200000
45230000
45234000
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
45221122
45300000
45400000
45100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
NUTS code: PL21A
Main site or place of performance:

Na terenie woj. malopolskiego w powiatach: chrzanowskim i o?wi?cimskim, na terenach gmin: gminy miejsko-wiejskiej Chrzanow, Libi??, Trzebinia i Chelmek, gminy miejskiej O?wi?cim oraz gminy O?wi?cim.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa dwutorowej linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 0,700 do km 24,053 ? tor nr 1 oraz km 0,700 ? 24,017 ? tor nr 2 (z wyl?czeniem zakresu zrealizowanego w ramach modernizacji stacji Libi?? od km 9,033 do km 12,371 ? tor nr 1 oraz od km 8,677 do km 12,371 ? tor nr 2) z przebudow? stacji Chrzanow oraz Chelmek wraz z obiektami in?ynieryjnymi i przej?ciami, przejazdami kolejowo-drogowymi, drogami (z infrastruktur? towarzysz?c?), wzmocnieniem i zabezpieczeniem gruntow, peronami i doj?ciami, obiektami kubaturowymi, sieci? trakcyjn? i powrotn?, energetyk? nietrakcyjn?, infrastruktur? koliduj?c? oraz urz?dzeniami sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacj?.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIi? 5.1-12.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

a) Calkowita cena brutto ? waga: 60 %

b) Termin realizacji ? waga 10 %

c) Dost?pno?? linii kolejowej (czas zamkni?? torowych) ? 20 %

d) Do?wiadczenie personelu ? waga 10 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 054-100073
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? O?wi?cim

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZUE S.A.
ul. K. Czapi?skiego 3
Krakow
30-048
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 323 580 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 303 050 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 100 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Calo?? przedmiotu zamowienia.

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie podobnych zamowie?, o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) Ustawy PZP. Podobne zamowienie mo?e zosta? udzielone w trybie zamowienia z wolnej r?ki, po wcze?niejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, w szczegolno?ci w zakresie warunkow umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu r?kojmi i mo?e obejmowa? zakresy dla prac projektowych oraz robot budowlanych dla bran? okre?lonych w pkt 3.7 Tomu III SIWZ ? PFU.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Procedura skladania odwola? zostala opisana w Tomie I SIWZ ? IDW, pkt 22.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Poludniowy
pl. Matejki 12
Krakow
31-157
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 193-396766

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Szymon Mikos
Telephone: +48 123933428
E-mail: Szymon.Mikos@plk-sa.pl
Fax: +48 123933455
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.plk-sa.pl

I.6) Main activity
Other activity: obsluga sieci ?wiadcz?cych publiczne uslugi w zakresie transportu kolejowego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaproj. i wykon. robot dla zad. pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? O?wi?cim realizowanego w ramach Proj. POIi? 5.1-12.

Reference number: IREZA3f-216-02/POIi? 5.1-12/17
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 303 050 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? O?wi?cim

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
71322000
45200000
45230000
45234000
45234100
45234113
45234116
45234115
45231400
45221122
45300000
45400000
45100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
NUTS code: PL21A

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 054-100073

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? O?wi?cim

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
02/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZUE S.A.
ul. K. Czapi?skiego 3
Krakow
30-048
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 323 580 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 303 050 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Construction work
ND Document number 396766-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221122 - Railway viaduct construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231400 - Construction work for electricity power lines
45234000 - Construction work for railways and cable transport systems
45234100 - Railway construction works
45234113 - Demolition of tracks
45234115 - Railway signalling works
45234116 - Track construction works
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45100000 - Site preparation work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221122 - Railway viaduct construction work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231400 - Construction work for electricity power lines
45234000 - Construction work for railways and cable transport systems
45234100 - Railway construction works
45234113 - Demolition of tracks
45234115 - Railway signalling works
45234116 - Track construction works
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL21
PL21A
IA Internet address (URL) http://www.plk-sa.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >