Poland-Warsaw: Medical education services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003787753591331
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396720-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical education services

2017/S 193-396720

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego
000289093
ul. Marymoncka 99/103
Warszawa
01-813
Poland
Contact person: Agnieszka Minda
Telephone: +48 225693777
E-mail: agnieszka.minda@cmkp.edu.pl
Fax: +48 225693712
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.cmkp.edu.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga edukacyjna polegaj?ca na realizacji w 2017 roku kursow specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wspolfinansowanym przez UE ze ?rodkow EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-510/17).

Reference number: ZP-510/17
II.1.2) Main CPV code
80320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie kompleksowej uslugi edukacyjnej polegaj?cej na organizacji i przeprowadzeniu w 2017 roku obowi?zkowych kursow specjalizacyjnych przeznaczonych wyl?cznie dla lekarzy uczestnicz?cych w tzw. ?modulowym procesie ksztalcenia specjalizacyjnego na warunkach okre?lonych w dokumentacji post?powania.

2. Niniejsze zamowienie podzielone jest na 66 cz??ci, zgodnie z opisem poszczegolnych cz??ci zamieszczonym poni?ej. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? skladania ofert na dowolnie wybran? liczb? cz??ci zamowienia.

3. Wszelkie informacje zwi?zane z post?powaniem dot. w szczelno?ci: opisu przedmiotu zamowienia w odniesieniu do poszczegolnych cz??ci zamowienia, warunkow udzialu w post?powaniu oraz podstaw wykluczenia, o?wiadcze? i dokumentow, ktore Wykonawca obowi?zany jest zlo?y?, kryteriow i sposobu oceny ofert, wzoru umowy zawiera SIWZ dost?pna na str. internetowej Zamawiaj?cego podanej w pkt. I.3.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 569 736.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Radiodiagnostyka nowotworow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 1; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Radiodiagnostyka nowotworow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 11 577,24.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patomorfologia nowotworow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 2; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Patomorfologia nowotworow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 11 577,24.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patomorfologia nowotworow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 3; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Patomorfologia nowotworow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 11 577,24.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rak pluca i inne nowotwory klatki piersiowej

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 4; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Rak pluca i inne nowotwory klatki piersiowej; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 1; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 8; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 5 788,62.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ginekologia onkologiczna

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 6; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Ginekologia onkologiczna; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 1; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 8; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 5 788,62.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nowotwory ukladu wydzielania wewn?trznego

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 7; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Nowotwory ukladu wydzielania wewn?trznego; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 1; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 8; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 5 788,62.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Robotyka i telechirurgia w onkologii

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 8; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Robotyka i telechirurgia w onkologii; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 1; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 8; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 5 788,62.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgii onkologicznej

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 9; Dziedzina medycyny: Chirurgia onkologiczna; Tytul kursu: Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgii onkologicznej; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 1; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 8; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 5 788,62.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 12; Dziedzina medycyny: Hematologia; Tytul kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 18 405,20.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Onkologia guzow litych dla hematologow

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 13; Dziedzina medycyny: Hematologia; Tytul kursu: Onkologia guzow litych dla hematologow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 7 362,08.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patologia nowotworow

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 16; Dziedzina medycyny: Onkologia kliniczna; Tytul kursu: Patologia nowotworow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 16 078,35.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patologia nowotworow

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 17; Dziedzina medycyny: Onkologia kliniczna; Tytul kursu: Patologia nowotworow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 16 078,35.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 18; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia zlama? miednicy

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 19; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia zlama? miednicy; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Choroba zwyrodnieniowa stawow, protezoplastyki stawow

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 20; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Choroba zwyrodnieniowa stawow, protezoplastyki stawow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia kr?goslupa

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 21; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Chirurgia kr?goslupa; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 22; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 23; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia kolana

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 24; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Chirurgia kolana; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 25; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 26; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Onkologia narz?du ruchu

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 27; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Onkologia narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Onkologia narz?du ruchu

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 28; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Onkologia narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 29; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 8 885,56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 30; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 8 885,56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 31; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Leczenie ortopedyczne w geriatrii; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 8 885,56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 32; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Leczenie ortopedyczne w geriatrii; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 8 885,56.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Traumatologia narz?du ruchu wieku rozwojowego

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 33; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Traumatologia narz?du ruchu wieku rozwojowego; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 22 213,90.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Post?py w ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 34; Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia narz?du ruchu; Tytul kursu: Post?py w ortopedii i traumatologii narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 10; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 80; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 30; Warto?? zamowienia w PLN 44 427,80.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 35; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 10; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 80; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 46 526,10.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Terapia zaj?ciowa

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 36; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Terapia zaj?ciowa; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 13 957,83.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagaj?ce funkcjonowanie

Lot No: 37
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 37; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagaj?ce funkcjonowanie; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 13 957,83.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob z chorobami narz?du ruchu

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 38; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Rehabilitacja osob z chorobami narz?du ruchu; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 13 957,83.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob doroslych z chorobami ukladu nerwowego

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 39; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Rehabilitacja osob doroslych z chorobami ukladu nerwowego; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 23 263,05.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob w wieku rozwojowym

Lot No: 40
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 40; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Rehabilitacja osob w wieku rozwojowym; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 23 263,05.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob z chorobami onkologicznymi

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 41; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Rehabilitacja osob z chorobami onkologicznymi; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 23 263,05.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob starszych

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 42; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Rehabilitacja osob starszych; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 13 957,83.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Diagnostyka obrazowa w rehabilitacji

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 43; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Diagnostyka obrazowa w rehabilitacji; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 3; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 24; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 13 957,83.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podstawy opieki geriatrycznej dla lekarzy specjalizuj?cych si? w wybranych specjalno?ciach szczegolowych

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 44; Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna; Tytul kursu: Podstawy opieki geriatrycznej dla lekarzy specjalizuj?cych si? w wybranych specjalno?ciach szczegolowych; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 25; Warto?? zamowienia w PLN 9 305,22.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Medycyna paliatywna

Lot No: 54
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 54; Dziedzina medycyny: Modul podstawowy z chorob wewn?trznych; Tytul kursu: Medycyna paliatywna; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 4; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 32; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 14 463,32.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Medycyna paliatywna

Lot No: 55
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 55; Dziedzina medycyny: Modul podstawowy z chorob wewn?trznych; Tytul kursu: Medycyna paliatywna; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 4; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 32; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 14 463,32.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Geriatria

Lot No: 56
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 56; Dziedzina medycyny: Modul podstawowy z chorob wewn?trznych; Tytul kursu: Geriatria; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 7 231,66.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

Lot No: 57
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 57; Dziedzina medycyny: Kursy jednolite; Tytul kursu: Przetaczanie krwi i jej skladnikow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 7 362,08.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

Lot No: 58
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 58; Dziedzina medycyny: Kursy jednolite; Tytul kursu: Przetaczanie krwi i jej skladnikow; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 2; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 16; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 7 362,08.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 63
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 63; Dziedzina medycyny: Kursy jednolite; Tytul kursu: Ratownictwo medyczne; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 18 405,20.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 64
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 64; Dziedzina medycyny: Kursy jednolite; Tytul kursu: Ratownictwo medyczne; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 18 405,20.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 65
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 65; Dziedzina medycyny: Kursy jednolite; Tytul kursu: Ratownictwo medyczne; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 18 405,20.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 66
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

Nr cz??ci: 66; Dziedzina medycyny: Kursy jednolite; Tytul kursu: Ratownictwo medyczne; Liczba edycji kursu: 1; Termin realizacji kursu: do dnia 31.12.2017; Liczba dni kursu: 5; Liczba godzin dydaktycznych kursu: 40; Liczba uczestnikow kursu na 1 edycji kursu: 40; Warto?? zamowienia w PLN 18 405,20.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.04.00-00-0001/15.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Post?powanie prowadzone jest z uwzgl?dnieniem zasad rownego traktowania i konkurencji, przejrzysto?ci oraz proporcjonalno?ci, w trybie okre?lonym w art. 138 n pkt 1 ustawy Pzp, w ktorym w odpowiedzi na ogloszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy skladaj? oferty wraz z informacjami potwierdzaj?cymi, ?e nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-255134
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Radiodiagnostyka nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
02-034
Warszawa
ul. Wawelska 15B
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 577.24 PLN
Total value of the contract/lot: 10 665.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Patomorfologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 577.24 PLN
Total value of the contract/lot: 10 665.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Patomorfologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 577.24 PLN
Total value of the contract/lot: 10 665.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Rak pluca i inne nowotwory klatki piersiowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 788.62 PLN
Total value of the contract/lot: 5 456.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 6
Title:

Ginekologia onkologiczna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 788.62 PLN
Total value of the contract/lot: 5 456.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 7
Title:

Nowotwory ukladu wydzielania wewn?trznego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 8
Title:

Robotyka i telechirurgia w onkologii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 9
Title:

Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgii onkologicznej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 12
Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 13
Title:

Onkologia guzow litych dla hematologow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 16
Title:

Patologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 078.35 PLN
Total value of the contract/lot: 13 330.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 17
Title:

Patologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 078.35 PLN
Total value of the contract/lot: 13 330.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 18
Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 19
Title:

Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia zlama? miednicy

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 20
Title:

Choroba zwyrodnieniowa stawow, protezoplastyki stawow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 21
Title:

Chirurgia kr?goslupa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 26 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 22
Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 23
Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 24
Title:

Chirurgia kolana

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 27 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 25
Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 26
Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 27
Title:

Onkologia narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 28 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 28
Title:

Onkologia narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 28 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 29
Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 30
Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 31
Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
Pozna?
61-701
Poland
NUTS code: PL41
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 885.56 PLN
Total value of the contract/lot: 8 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 32
Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
Pozna?
61-701
Poland
NUTS code: PL41
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 885.56 PLN
Total value of the contract/lot: 8 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 33
Title:

Traumatologia narz?du ruchu wieku rozwojowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 34
Title:

Post?py w ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 35
Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 46 526.10 PLN
Total value of the contract/lot: 46 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 36
Title:

Terapia zaj?ciowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 37
Title:

Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagaj?ce funkcjonowanie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 38
Title:

Rehabilitacja osob z chorobami narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 39
Title:

Rehabilitacja osob doroslych z chorobami ukladu nerwowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 23 263.05 PLN
Total value of the contract/lot: 23 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 40
Title:

Rehabilitacja osob w wieku rozwojowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
V.2.3) Name and address of the contractor
Instytut ?Pomnik ? Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 23 263.05 PLN
Total value of the contract/lot: 23 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 41
Title:

Rehabilitacja osob z chorobami onkologicznymi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 23 263.05 PLN
Total value of the contract/lot: 23 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 42
Title:

Rehabilitacja osob starszych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 38
Lot No: 43
Title:

Diagnostyka obrazowa w rehabilitacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39
Lot No: 44
Title:

Podstawy opieki geriatrycznej dla lekarzy specjalizuj?cych si? w wybranych specjalno?ciach szczegolowych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 40
Lot No: 54
Title:

Medycyna paliatywna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 463.32 PLN
Total value of the contract/lot: 17 382.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 41
Lot No: 55
Title:

Medycyna paliatywna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 463.32 PLN
Total value of the contract/lot: 17 382.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 42
Lot No: 56
Title:

Geriatria

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 43
Lot No: 57
Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 362.08 PLN
Total value of the contract/lot: 14 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 44
Lot No: 58
Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 362.08 PLN
Total value of the contract/lot: 14 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 45
Lot No: 63
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Lot No: 64
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 47
Lot No: 65
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 48
Lot No: 66
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Za ofert? najkorzystniejsz? spo?rod ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu w danej cz??ci zamowienia zostanie uznana oferta przedstawiaj?ca najkorzystniejszy bilans punktow w kryteriach:

1) ?Cena ? 40 %

2) ?Region realizacji kursu ? 20 %

3) ?Kompetencje kierownika naukowego kursu ? 40 %

2. Szczegolowy opis kryteriow i sposob oceny ofert podano w rozdziale X SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, w taki sposob, aby mogl si? on zapozna? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a w przypadku post?powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical education services

2017/S 193-396720

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego
000289093
ul. Marymoncka 99/103
Warszawa
01-813
Poland
Contact person: Agnieszka Minda
Telephone: +48 225693777
E-mail: agnieszka.minda@cmkp.edu.pl
Fax: +48 225693712
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.cmkp.edu.pl/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga edukacyjna polegaj?ca na realizacji w 2017 roku kursow specjalizacyjnych dla lekarzy uczestnicz?cych w projekcie wspolfinansowanym przez UE ze ?rodkow EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-510/17).

Reference number: ZP-510/17
II.1.2) Main CPV code
80320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 569 736.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Radiodiagnostyka nowotworow

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patomorfologia nowotworow

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patomorfologia nowotworow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rak pluca i inne nowotwory klatki piersiowej

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ginekologia onkologiczna

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nowotwory ukladu wydzielania wewn?trznego

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Robotyka i telechirurgia w onkologii

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgii onkologicznej

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Onkologia guzow litych dla hematologow

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patologia nowotworow

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Patologia nowotworow

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia zlama? miednicy

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Choroba zwyrodnieniowa stawow, protezoplastyki stawow

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia kr?goslupa

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Chirurgia kolana

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Onkologia narz?du ruchu

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Onkologia narz?du ruchu

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Traumatologia narz?du ruchu wieku rozwojowego

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Post?py w ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Terapia zaj?ciowa

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagaj?ce funkcjonowanie

Lot No: 37
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob z chorobami narz?du ruchu

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob doroslych z chorobami ukladu nerwowego

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob w wieku rozwojowym

Lot No: 40
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob z chorobami onkologicznymi

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rehabilitacja osob starszych

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Diagnostyka obrazowa w rehabilitacji

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Podstawy opieki geriatrycznej dla lekarzy specjalizuj?cych si? w wybranych specjalno?ciach szczegolowych

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Medycyna paliatywna

Lot No: 54
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Medycyna paliatywna

Lot No: 55
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Geriatria

Lot No: 56
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

Lot No: 57
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

Lot No: 58
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 63
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 64
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 65
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ratownictwo medyczne

Lot No: 66
II.2.2) Additional CPV code(s)
80320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-255134

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Radiodiagnostyka nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
02-034
Warszawa
ul. Wawelska 15B
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 577.24 PLN
Total value of the contract/lot: 10 665.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Patomorfologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 577.24 PLN
Total value of the contract/lot: 10 665.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Patomorfologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 577.24 PLN
Total value of the contract/lot: 10 665.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Rak pluca i inne nowotwory klatki piersiowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 788.62 PLN
Total value of the contract/lot: 5 456.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 6
Title:

Ginekologia onkologiczna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 788.62 PLN
Total value of the contract/lot: 5 456.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 7
Title:

Nowotwory ukladu wydzielania wewn?trznego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 8
Title:

Robotyka i telechirurgia w onkologii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 9
Title:

Nowoczesne techniki diagnostyczno-terapeutyczne w chirurgii onkologicznej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 12
Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 13
Title:

Onkologia guzow litych dla hematologow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 16
Title:

Patologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 078.35 PLN
Total value of the contract/lot: 13 330.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 17
Title:

Patologia nowotworow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 078.35 PLN
Total value of the contract/lot: 13 330.70 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 18
Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 19
Title:

Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia zlama? miednicy

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 20
Title:

Choroba zwyrodnieniowa stawow, protezoplastyki stawow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 21
Title:

Chirurgia kr?goslupa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 26 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 22
Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 23
Title:

Chirurgia r?ki i chirurgia rekonstrukcyjna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 24
Title:

Chirurgia kolana

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 27 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 25
Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 26
Title:

Zapalenia ko?ci i stawow ? gru?lica narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 27
Title:

Onkologia narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 28 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 28
Title:

Onkologia narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Raclawickie 1
Lublin
20-059
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 213.90 PLN
Total value of the contract/lot: 28 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 29
Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 30
Title:

Podstawy transplantologii narz?dow i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 31
Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
Pozna?
61-701
Poland
NUTS code: PL41
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 885.56 PLN
Total value of the contract/lot: 8 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 32
Title:

Leczenie ortopedyczne w geriatrii

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
Pozna?
61-701
Poland
NUTS code: PL41
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 885.56 PLN
Total value of the contract/lot: 8 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 33
Title:

Traumatologia narz?du ruchu wieku rozwojowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 34
Title:

Post?py w ortopedii i traumatologii narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 35
Title:

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 46 526.10 PLN
Total value of the contract/lot: 46 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 36
Title:

Terapia zaj?ciowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 37
Title:

Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagaj?ce funkcjonowanie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 38
Title:

Rehabilitacja osob z chorobami narz?du ruchu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 39
Title:

Rehabilitacja osob doroslych z chorobami ukladu nerwowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 23 263.05 PLN
Total value of the contract/lot: 23 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 40
Title:

Rehabilitacja osob w wieku rozwojowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Instytut ?Pomnik ? Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 23 263.05 PLN
Total value of the contract/lot: 23 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 41
Title:

Rehabilitacja osob z chorobami onkologicznymi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 23 263.05 PLN
Total value of the contract/lot: 23 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 42
Title:

Rehabilitacja osob starszych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 38
Lot No: 43
Title:

Diagnostyka obrazowa w rehabilitacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Leczniczy ?Uzdrowisko Nal?czow S.A.
Al. Malachowskiego 5
Nal?czow
24-140
Poland
NUTS code: PL81
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 957.83 PLN
Total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39
Lot No: 44
Title:

Podstawy opieki geriatrycznej dla lekarzy specjalizuj?cych si? w wybranych specjalno?ciach szczegolowych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 40
Lot No: 54
Title:

Medycyna paliatywna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 463.32 PLN
Total value of the contract/lot: 17 382.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 41
Lot No: 55
Title:

Medycyna paliatywna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
Warszawa
02-034
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 463.32 PLN
Total value of the contract/lot: 17 382.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 42
Lot No: 56
Title:

Geriatria

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 43
Lot No: 57
Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 362.08 PLN
Total value of the contract/lot: 14 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 44
Lot No: 58
Title:

Przetaczanie krwi i jej skladnikow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
NUTS code: PL911
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 362.08 PLN
Total value of the contract/lot: 14 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 45
Lot No: 63
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46
Lot No: 64
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 47
Lot No: 65
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 48
Lot No: 66
Title:

Ratownictwo medyczne

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
ul. Kili?skiego 1
Bialystok
15-089
Poland
NUTS code: PL84
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 405.20 PLN
Total value of the contract/lot: 17 890.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
TI Title Poland-Warsaw: Medical education services
ND Document number 396720-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego (000289093)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 80320000 - Medical education services
OC Original CPV code 80320000 - Medical education services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.cmkp.edu.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >