Poland-Katowice: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003852278970395
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395555-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Electricity

2017/S 193-395555

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Obroki 140
Katowice
40-833
Poland
Contact person: Roman Wierus
Telephone: +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Fax: +48 323587661
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.mpgk.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpgk.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: spolka prawa handlowego
I.5) Main activity
Other activity: uslugi komunalne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektow b?d?cych w zarz?dzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach.

Reference number: PN/3/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektow b?d?cych w zarz?dzie Miejskiego Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Wykonawca b?dzie dostarczal przedmiot zamowienia do obiektow b?d?cych w zarz?dzie Zamawiaj?cego zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest zakup energii elektrycznej dla wyszczegolnionych obiektow b?d?cych w zarz?dzie Miejskiego Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ.

2.Wykonawca jest zobowi?zany do posiadania przez caly okres obowi?zywania umowy aktualnej koncesji na obrot energi? elektryczn?, wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw? z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 220).

3.Wykonawca zobowi?zany jest posiada? aktualn? umow? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow, przez caly okres realizacji umowy.

4.Zamawiaj?cy informuje, ?e wszystkie punkty poboru energii rozliczane w taryfie B posiadaj? uklady pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy oraz ?e s? dostosowane do zasady TPA.

5.Wykonawca zobowi?zany b?dzie w szczegolno?ci do udzielania Zamawiaj?cemu informacji dotycz?cych zasad rozlicze? oraz aktualnej informacji o ilo?ci dostarczonej energii elektrycznej, w tym w podziale na poszczegolne przyl?cza Zamawiaj?cego i jej l?cznej warto?ci w ramach l?cznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w 3 ust. 1.

6.Ustalanie ilo?ci pobranej przez Zamawiaj?cego energii elektrycznej dokonywane b?dzie na podstawie wskaza? zaplombowanych ukladow pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach Zamawiaj?cego. W przypadku uszkodzenia ukladu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego demonta?em w celu oddania do legalizacji b?d? sprawdzenia) okre?lenie ilo?ci energii elektrycznej dostarczonej Zamawiaj?cemu, od dnia ostatniego prawidlowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub monta?u po legalizacji b?d? sprawdzeniu), odbywa? si? b?dzie na podstawie ilo?ci energii elektrycznej dostarczonej przed uszkodzeniem (demonta?em) ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 220) i rozporz?dzenia wykonawcze do tej ustawy.

7.Odczyty wskaza? ukladow pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane b?d? cyklicznie. Okres rozliczeniowy ustala si? na miesi?c kalendarzowy z tym, ?e mo?liwe jest ustalenie innego okresu rozliczeniowego je?li uzasadnia to tre?? umowy z dystrybutorem energii.

Informacje dodatkowe do sekcji II.2.5) ? wszystkie kryteria udzielenia zamowienia, ktore wymienione s? w

dokumentacji zamowienia:

Cena brutto ? 90 %

Termin platno?ci ? 10 %.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamowienie b?dzie realizowana w okresie jednego roku tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawc? w najkorzystniejszej ofercie oraz na podstawie faktycznego, comiesi?cznego zu?ycia energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem ukladow pomiarowo-rozliczeniowych. Calkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikaj?ce z realizacji umowy nie mo?e przekroczy? wysoko?ci ?rodkow przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na warto?? wynikaj?c? z tych wla?nie ?rodkow, tj. maksymaln? nominaln? warto?? zobowi?zania). Informacja o wysoko?ci tych ?rodkow zostanie podana przed otwarciem ofert zlo?onych w prowadzonym post?powaniu.

Zamawiaj?cy okre?la, szacunkow?, prognozowan? ilo?ci? dostarczanej energii w pelnym okresie obowi?zywania umowy na 5385 MWh. W przypadku, w ktorym nast?pi znacz?cy przyrost mocy w zwi?zku z dokonan? rozbudow? obiektow b?d?cych w zarz?dzie MPGK Sp. z o.o., Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia szacunkowej, prognozowanej ilo?ci dostarczanej energii o maksymaln? warto?? 40 %, na zasadach prawa opcji.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Ilekro? w niniejszym ogloszeniu zastosowane jest poj?cie ustawa lub ustawa Pzp, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1579).

2. Wykonawca zobowi?zany jest, przed uplywem terminu skladania ofert, wnie?? wadium w kwocie: 40 000,00 PLN.

3 Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia dzialalno?ci w zakresie obrotu energi? elektryczn? (OEE), zgodnie z ustaw? z dnia 10.04.1997 r., Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 220). Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia aktualno?ci uprawnie?, o ktorych mowa powy?ej przez caly okres obowi?zywania umowy.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144

ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagaj?cych ich przewidzenia w SIWZ, a tak?e zmian ktorych zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ. Zmiany w umowie mog? by? dokonywane w przypadkach okre?lonych we wzorze umowy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ.

2.Je?eli Zamawiaj?cy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawc?, ktory spelni wszystkie przedstawione wymagania oraz ktorego oferta oka?e si? najkorzystniejsza.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Oferty nale?y sklada? w sekretariacie, w siedzibie Zamawiaj?cego: Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

1. Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, ? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?; W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokumenty te sklada ka?dy ztych Wykonawcow, w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc?,ktorego dotycz?;

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert, ? zlo?on? w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?; W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokumenty te sklada ka?dy z tych Wykonawcow, w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?,ktorego dotycz?;

3. Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub za?wiadczenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ?wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert; ? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

4. Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

? zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
UZP
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu na adres poczty elektronicznej: przetargi@mpgk.com.pl przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4.Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5.Terminy wniesienia odwola?, zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:

6.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

7.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.6.1 i 19.6.2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje.

11. Uczestnicy post?powania odwolawczego ponosz? koszty post?powania stosownie do jego wyniku.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Electricity

2017/S 193-395555

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Obroki 140
Katowice
40-833
Poland
Contact person: Roman Wierus
Telephone: +48 323587657
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Fax: +48 323587661
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.mpgk.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: uslugi komunalne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektow b?d?cych w zarz?dzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach.

Reference number: PN/3/2017
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Katowice: Electricity
ND Document number 395555-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KATOWICE
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.mpgk.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >