Poland-Warsaw: Gaseous fuels

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003872785749989
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 390152-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Gaseous fuels

2017/S 190-390152

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Voltra Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Contact point(s): Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
For the attention of: Estera Zaj?c 9:00 ? 15:00
03-214 Warszawa
Poland
Telephone: +48 222588032
E-mail: zpu@voltra.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.voltra.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09120000 , 09123000 , 65200000

Description
Gaseous fuels.
Natural gas.
Gas distribution and related services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.11.2017 - 11:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 11:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Gaseous fuels

2017/S 190-390152

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Voltra Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Contact point(s): Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
For the attention of: Estera Zaj?c 9:00 ? 15:00
03-214 Warszawa
Poland
Telephone: +48 222588032
E-mail: zpu@voltra.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.voltra.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostki samorz?du terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki slu?by zdrowia, instytuty badawcze
I.3) Main activity
General public services
Environment
Health
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes

Przedszkole Publiczne nr 1 w ?rodzie ?l?skiej
ul. Strzelecka 6
55-300 ?roda ?l?ska
Poland

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
Poland

Instytut Biotechnologii i Antybiotykow
ul. Staro?ci?ska 5
02-516 Warszawa
Poland

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Gazowa Grupa Zakupowa IV/2017 Voltra.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego uslugi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegaj?cej na sprzeda?y paliwa gazowego i zapewnieniu ?wiadczenia uslugi jego dystrybucji, do instalacji znajduj?cych si? w obiektach Zamawiaj?cego.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09120000 , 09123000 , 65200000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Prognozowane l?czne zapotrzebowanie paliwa gazowego w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2019 wynosi 11 685 228,40 kWh.
Estimated value excluding VAT: 1 835 210,75 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wykonawcy przyst?puj?cy do Post?powania s? zobowi?zani do wniesienia wadium w wysoko?ci 37 000 PLN (slownie: trzydzie?ci siedem tysi?cy zlotych, 00/100).
2. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub w kilku z form okre?lonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zale?no?ci od wyboru wykonawcy tj.
1) w pieni?dzu przelewem na rachunek Zamawiaj?cego,
2) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy zawsze jest por?czeniem pieni??nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z po?n. zm.).
3. Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert? a beneficjentem musi by? Pelnomocnik Zamawiaj?cego. W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu nale?y dokona? wplaty na konto Pelnomocnika Zamawiaj?cego prowadzone przez Spoldzielczy Bank Rozwoju, nr konta 22 8769 0002 0361 0938 2000 0010.
4. Zamawiaj?cy uzna wymog wniesienia wadium w pieni?dzu za spelniony, je?eli przed uplywem terminu skladania ofert rachunek bankowy Zamawiaj?cego zostanie uznany kwot? wadium. Zamawiaj?cy uzna wymog wniesienia wadium w formie innej ni? pieni??na za spelniony, je?eli dokument wadium b?dzie zawieral co najmniej elementy wymienione w ust. 5 i jego oryginal zostanie zlo?ony w siedzibie Zamawiaj?cego w Warszawie, ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa przed uplywem terminu skladania ofert.
5. Dokument wadium winien zawiera? co najmniej nast?puj?ce elementy:
1) nazw? i dokladny adres gwaranta (por?czyciela, podmiotu ubezpieczaj?cego),
2) okre?lenie nazwy post?powania, dla ktorego wystawiany jest dokument,
3) zobowi?zanie gwaranta (por?czyciela, podmiotu ubezpieczaj?cego) do nieodwolalnej i bezwarunkowej, na pierwsze ??danie, wyplaty beneficjentowi (Zamawiaj?cemu) oznaczonej kwoty pieni??nej odpowiadaj?cej wysoko?ci ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno?ci wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp,
4) zobowi?zanie gwaranta (por?czyciela, podmiotu ubezpieczaj?cego) do wyplacenia pelnej kwoty wadium w terminie nie dlu?szym ni? 21 dni licz?c od otrzymania od Zamawiaj?cego pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty,
5) okres wa?no?ci wadium ? ktory musi pokrywa? si? z terminem zwi?zania ofert? wskazanym w SIWZ,
6. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium do uplywu terminu skladania ofert, w wysoko?ci okre?lonej w ust. 1, w formie lub formach, o ktorych mowa w ust. 2, lub na caly okres zwi?zania ofert? zostanie odrzucona.
7. Zamawiaj?cy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem ust. 12.
8. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwroci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
9. Wadium zlo?one w pieni?dzu Zamawiaj?cy zwroci wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?. Wadium zlo?one w formie innej ni? pieni??na Zamawiaj?cy zwroci poprzez przekazanie oryginalu dokumentu.
10. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiaj?cego w przypadku, gdy:
1) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach okre?lonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a Ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl dokumentow lub o?wiadcze?, potwierdzaj?cych okoliczno?ci ,o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy Pzp, pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiaj?cy za??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie ust. 7, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wniesienia wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow:
1. O udzielenie zamowienia mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktory:
1) nie podlega wykluczeniu z Post?powania na podstawie okoliczno?ci wskazanych w:
a) art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
2) spelnia okre?lone przez Zamawiaj?cego warunki udzialu w Post?powaniu,
o ktorych mowa w ust. 2.
2. O udzielenie zamowienia mo?e ubiega? si? wykonawca, ktory spelnia warunki udzialu w post?powaniu o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp, tj.:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia w/w warunek, je?eli wyka?e si? posiadaniem:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE),
b) aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej
w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE) (dotyczy Wykonawcow b?d?cych wla?cicielami sieci dystrybucyjnej) albo podpisanej aktualnej umowy z OSD na ?wiadczenie uslug dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na ktorym znajduje si? Miejsce odbioru (dotyczy Wykonawcow nieb?d?cych wla?cicielami sieci dystrybucyjnej)
2) posiada zdolno?? techniczn? i zawodow?:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia w/w warunek je?eli wyka?e, ?e
w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) zrealizowal nale?ycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z ktorych ka?da dostawa obejmowala dostarczenie do odbiorcy co najmniej 10 GWh w ci?gu 12 kolejnych miesi?cy. Ka?da z dostaw winna by? zrealizowana na podstawie trzech odr?bnych zamowie? (umow, zlece?).
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia powy?sze wymagania mo?e spelnia? jeden, kilku lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego.
3) znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo?liwiaj?cej wykonanie zamowienia:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia w/w warunek je?eli wyka?e si? posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni? 2 000 000 PLN (slownie: dwa miliony zlotych 00/100);
W przypadku wykazania si? posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, w walucie innej ni? PLN, w celu oceny spelnienia warunku okre?lonego powy?ej Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci podanych w walucie innej ni? PLN po kursie ?rednim ogloszonym przez NBP w dniu opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursow ?rednich, Zamawiaj?cy przyjmie jako podstaw? kurs z tabeli kursow ?rednich opublikowanych w dniu najbli?szym po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia wykaza? mo?e si? jeden, kilku lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie.
3. Ocena spelniania przez Wykonawcow wymaganych przez Zamawiaj?cego warunkow b?dzie oparta na zasadzie spelnia/nie spelnia na podstawie o?wiadcze? i dokumentow okre?lonych w Rozdziale VII SIWZ.
4. Zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji Zamowienia.
5. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy Pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie Zamowienia oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu Zamowienia;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu Zamowienia.
4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
6. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zgodnie z ust. 5, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 22 Ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia w/w warunek je?eli wyka?e si? posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni? 2 000 000 PLN (slownie: dwa miliony zlotych 00/100);
W przypadku wykazania si? posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, w walucie innej ni? PLN, w celu oceny spelnienia warunku okre?lonego powy?ej Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci podanych w walucie innej ni? PLN po kursie ?rednim ogloszonym przez NBP w dniu opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursow ?rednich, Zamawiaj?cy przyjmie jako podstaw? kurs z tabeli kursow ?rednich opublikowanych w dniu najbli?szym po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia wykaza? mo?e si? jeden, kilku lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie.
3. Ocena spelniania przez Wykonawcow wymaganych przez Zamawiaj?cego warunkow b?dzie oparta na zasadzie spelnia/nie spelnia na podstawie o?wiadcze? i dokumentow okre?lonych w Rozdziale VII SIWZ.
4. Zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji Zamowienia.
5. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy Pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie Zamowienia oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj?cy ??da dokumentow, ktore okre?laj? w szczegolno?ci:
1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu Zamowienia;
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu Zamowienia.
4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
6. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zgodnie z ust. 5, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 22 Ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.
7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia w/w warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) zrealizowal nale?ycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z ktorych ka?da dostawa obejmowala dostarczenie do odbiorcy co najmniej 10 GWh w ci?gu 12 kolejnych miesi?cy. Ka?da z dostaw winna by? zrealizowana na podstawie trzech odr?bnych zamowie? (umow, zlece?).
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia powy?sze wymagania mo?e spelnia? jeden, kilku lub l?cznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
VOL/GAZ/IV/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.11.2017 - 11:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 11:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.11.2017 - 11:15

Place:

Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-679 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-679 Warszawa
Poland
Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Gaseous fuels
ND Document number 390152-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Voltra Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DD Deadline for the request of documents 08/11/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09120000 - Gaseous fuels
09123000 - Natural gas
65200000 - Gas distribution and related services
OC Original CPV code 09120000 - Gaseous fuels
09123000 - Natural gas
65200000 - Gas distribution and related services
IA Internet address (URL) http://www.voltra.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >