Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003872858842811
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 390147-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2017/S 190-390147

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
For the attention of: Alicja Niemiec
40-074 Katowice
Poland
Telephone: +48 322087341
E-mail: zam_publ@rckik-katowice.com.pl
Fax: +48 322087311

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rckik-katowice.com.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33141000

Description
Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2017/S 190-390147

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
For the attention of: Alicja Niemiec
40-074 Katowice
Poland
Telephone: +48 322087341
E-mail: zam_publ@rckik-katowice.com.pl
Fax: +48 322087311

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rckik-katowice.com.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa zestawow na wytworzenie 5000 dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych koncentratow krwinek plytkowych z ko?uszkow leukocytarno ? plytkowych wraz z nieodplatnym u?ytkowaniem dwoch urz?dze? do produkcji zlewanych koncentratow krwinek plytkowych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Katowice ,siedziba RCKiK.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawow na wytworzenie 5000 dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych
koncentratow krwinek plytkowych z ko?uszkow leukocytarno ? plytkowych wraz z nieodplatnym
u?ytkowaniem dwoch urz?dze? do produkcji zlewanych koncentratow krwinek plytkowych
1.Wykonawca jest wla?cicielem dwoch urz?dze? do produkcji zlewanych plytek krwinkowych, ktore
oddaje Zamawiaj?cemu w nieodplatne u?ytkowanie od daty zawarcia umowy przez okres do 12 miesi?cy
lub do wyczerpania zakresu przedmiotu umowy.
2.Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz?dzenia w siedzibie RCKiK w Katowicach przy ulicy
Raciborskiej 15 w Dziale Preparatyki Krwi parter bud. ?D, w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.
3.Wykonawca zapewnia sprawno?? urz?dze? przez okres u?ytkowania przez Zamawiaj?cego.
Wykonuje kwalifikacje instalacyjn?, operacyjn? oraz walidacj? procesow? metody.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33141000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? zestawow na wytworzenie 5000 dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych
koncentratow krwinek plytkowych z ko?uszkow leukocytarno ? plytkowych wraz z nieodplatnym
u?ytkowaniem dwoch urz?dze? do produkcji zlewanych koncentratow krwinek plytkowych.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: 38 850 PLN
1.Wadium nale?y wnie?? w terminie do dnia 9.11.2017 r. do godz. 10:00.
2.Wykonawca wnosz?c wadium powinien wskaza? numer post?powania, ktorego dotyczy zabezpieczenie lub wadium, a potwierdzenie wplacenia zal?czy? do oferty.
3.Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument potwierdzaj?cy jego wniesienie musi by? zal?czony do oferty lub dostarczony Zamawiaj?cemu w oddzielnej kopercie do sekretariatu RCKiK w Katowicach, przed terminem zlo?enia ofert.
4.Wadium mo?e by? wnoszone: w pieni?dzu, por?czeniach lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z po?n. zm.)
5.Wadium wplacane w pieni?dzu mo?na wnie?? na konto, przy czym o uznaniu, ?e wadium w pieni?dzu wplacono w wymaganym terminie decyduje data wplywu ?rodkow na rachunek Zamawiaj?cego. Oryginal dokumentu bankowego potwierdzaj?cego wplat? lub kserokopi? tego dokumentu, po?wiadczon? przez osob? podpisuj?c? ofert?, nale?y dol?czy? do Oferty. Zamawiaj?cy wymaga okre?lenia na dokumencie potwierdzaj?cym wplacenie wadium, czego dotyczy wadium, konto Zamawiaj?cego: Bank Gospodarstwa Krajowego 48 1130 1091 0003 9111 3690 0001
6.Wadium wnoszone w postaci por?czenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, winno by? wystawione na druku wystawcy. Wy?ej wymienione gwarancje powinny by? sporz?dzone zgodnie z obowi?zuj?cym prawem. Okres wa?no?ci gwarancji musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert? ( 60 dni ). Oryginal por?czenia lub gwarancji nale?y dol?czy? do Oferty w oddzielnej oprawie, natomiast kserokopie dol?czy? do oferty i potwierdzi? za zgodno?? z oryginalem.
7.Zamawiaj?cy dokonuje zwrotu wadium na zasadach okre?lonych art. 46 ustawy Pzp.
8.W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu (art.24 ust.1 i 5 Ustawy Pzp)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu Wykonawca przedlo?y:
a) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
b) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
c) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
d) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert
e) O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej
f) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W celu wykazania spelniania warunku d/t sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedlo?y:
a) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. Wymagane jest posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytowa wykonawcy na poziomie co najmniej 300 000 PLN lub zdolno?ci kredytowej na poziomie nie ni?szym ni?: 300 000 PLN
b) dokumenty potwierdzaj?ce, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia, na sum? ubezpieczenia nie mniejsz? ni?: 500 000 PLN.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Wykonawca winien wykaza? wykonanie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert ? a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? przynajmniej jednej (1) dostawy to?samej z przedmiotem zamowienia, wraz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.
Pod poj?ciem wykonane zamowienie odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci? zamowieniu stanowi?cemu przedmiot zamowienia tj. minimum jednej dostawy o warto?ci zamowienia nie mniejszej ni?: 600 000 PLN brutto, polegaj?cej na dostawie przedmiotu zamowienia tj. Dzier?awie urz?dze? do produkcji zlewanych plytek krwiakowych wraz z dostaw? zestawow do zestawow do wytwarzania dawek terapeutycznych zlewanych ubogoleukocytarnych koncentratow krwinek.
Podaj?c warto?? zamowienia, Wykonawca: w przypadku zamowienia wykonanego w calo?ci ? wpisuje kwot? brutto za calo?? tego zamowienia; w przypadku zamowienia b?d?cego w trakcie realizacji (nadal wykonywanego) ? wpisuje kwot? brutto za zrealizowan? cz??? zamowienia (zal?cznik nr 4 do SIWZ ).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin wa?no?ci. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/PN/35/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.11.2017 - 10:30

Place:

Katowice

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Wrzesie? 2018 r.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy, odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym rzez Zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:
a)deklaracje zgodno?ci dla przedmiotu zamowienia (w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem) ? potwierdzaj?c? oznakowanie wyrobow znakiem CE lub dokument rownowa?ny
b) wpis do Rejestru Wyrobow Medycznych oferowanych produktow
c) ?wiadectwo zwolnienia ka?dej serii wraz z ka?d? dostaw?.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Poland-Katowice: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
ND Document number 390147-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KATOWICE
AU Authority name Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
OC Original CPV code 33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
IA Internet address (URL) www.rckik-katowice.com.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >