Czech Republic-Prague: Telecommunications services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003875346325888
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391591-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Czech Republic-Prague: Telecommunications services

2017/S 191-391591

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo vnitra
00007064
Nad ?tolou 936/3
Praha 7
170 34
Czech Republic
Telephone: +420 974841756
E-mail: vavra@mvcr.cz
NUTS code: CZ

Internet address(es):

Main address: http://www.mvcr.cz

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017.

II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Poskytovani datovych a hlasovych slu?eb organ?m ve?ejne spravy ?eske republiky. P?edpokladana hodnota je maximalni hodnotou v?ech ve?ejnych zakazek, ktere by mohly byt zadany za dobu trvani dynamickeho nakupniho systemu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017, ?ast 1.: Datove slu?by KIVS CMS

Lot No: ?ast 1.
II.2.2) Additional CPV code(s)
64200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ
Main site or place of performance:

?eska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

1. ?ast DNS se vztahuje k ve?ejnym zakazkam, ktere jsou povinni dle Usneseni vlady ?. 385/2012 pov??ujici zadavatele centralizovan? zadavat v ramci DNS a ktere se vztahuji k datovym p?ipojkam KIVS do CMS. Popis p?edm?tu 1. ?asti DNS je definovan katalogovymi listy v p?iloze ?. 2 zadavaci dokumentace DNS. ? p?ipojeni lokality koncoveho u?ivatele do prost?edi IP MPLS VPN a propojeni lokalit koncoveho u?ivatele prost?ednictvim sit? s protokolem Ethernet.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vzhledem k tomu, ?e uspokojovani pot?eb ve?ejneho zajmu a pln?ni ?innosti Koncovych u?ivatel? s sebou nese dynamicke naroky Koncovych u?ivatel? na zaji??ovani Slu?eb, je? neni s ohledem na standardni pr?b?h zadavaciho ?izeni mo?ne smluvn? zajistit bezodkladn?, s ohledem na povahu Slu?eb, bylo sjednano op?ni pravo Koncovych u?ivatel? b?hem u?innosti Smlouvy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017, ?ast 2.: Komoditni telekomunika?ni slu?by

Lot No: ?ast 2.
II.2.2) Additional CPV code(s)
64200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ
Main site or place of performance:

?eska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

2. ?ast DNS se vztahuje k ve?ejnym zakazkam, kterou nejsou povinni dle Usneseni vlady ?. 385/2012 pov??ujici zadavatele centralizovan? zadavat v ramci DNS, av?ak centralizovane zadavani zvolili. Jedna se o slu?by KIVS definovane Katalogovymi listy v p?iloze ?. 3 zadavaci dokumentace DNS.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vzhledem k tomu, ?e uspokojovani pot?eb ve?ejneho zajmu a pln?ni ?innosti Koncovych u?ivatel? s sebou nese dynamicke naroky Koncovych u?ivatel? na zaji??ovani Slu?eb, je? neni s ohledem na standardni pr?b?h zadavaciho ?izeni mo?ne smluvn? zajistit bezodkladn?, s ohledem na povahu Slu?eb, bylo sjednano op?ni pravo Koncovych u?ivatel? b?hem u?innosti Smlouvy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-294610
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
The notice involves the termination of the dynamic purchasing system published by the above contract notice
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Ukon?eni Dynamickeho nakupniho systemu s nazvem ?Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017 (dale jen ?DNS KIVS), ktery byl zaveden oznamenim odeslanym do V?stniku ve?ejnych zakazek dne 31.7.2012, jen? bylo ve V?stniku ve?ejnych zakazek uve?ejn?no dne 1.8.2012 pod ev. ?. 220101 a v U?ednim v?stniku Evropske unie dne 4. 8. 2012 pod ev. ?. 2012/S 149-249354 , ve zn?ni opravnych oznameni o zavedeni DNS KIVS s eviden?nim ?islem formula?e ve V?stniku ve?ejnych zakazek 7302021026623, 7302061026623, 7602071026623, 7602081026623 a F2017-020110, zavedeny zadavatelem ?eskou republikou ? Ministerstvem vnitra, I?: 00007064, se sidlem Nad ?tolou 3, 170 34 Praha 7-Letna (dale jen ?Centralni zadavatel).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Czech Republic-Prague: Telecommunications services

2017/S 191-391591

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?eska republika ? Ministerstvo vnitra
00007064
Nad ?tolou 936/3
Praha 7
170 34
Czech Republic
Telephone: +420 974841756
E-mail: vavra@mvcr.cz
NUTS code: CZ

Internet address(es):

Main address: http://www.mvcr.cz

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017.

II.1.2) Main CPV code
64200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017, ?ast 1.: Datove slu?by KIVS CMS

Lot No: ?ast 1.
II.2.2) Additional CPV code(s)
64200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ
II.2) Description
II.2.1) Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017, ?ast 2.: Komoditni telekomunika?ni slu?by

Lot No: ?ast 2.
II.2.2) Additional CPV code(s)
64200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-294610

Section V: Award of contract

Title:

Poskytovani slu?eb KIVS ? 2013?2017

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Telecommunications services
ND Document number 391591-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place PRAGUE
AU Authority name ?eska republika ? Ministerstvo vnitra (00007064)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 64200000 - Telecommunications services
OC Original CPV code 64200000 - Telecommunications services
RC NUTS code CZ
IA Internet address (URL) http://www.mvcr.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >