Poland-Warsaw: Miscellaneous special-purpose machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003876371138124
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 389946-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous special-purpose machinery

2017/S 190-389946

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobl? 8
Pozna?
61-860
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze? do prac hermetycznych dla PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

II.1.2) Main CPV code
42990000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem Zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych urz?dze? do prac hermetycznych na gazoci?gach dla PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

2.Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 7 Cz??ci ? szczegolowy opis zawarto w dalszych cz??ciach Ogloszenia.

3 Wymogi dot. oferowanych urz?dze? opisano szczegolowo w pkt 3.3. SIWZ oraz w Zal. nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa nap?du hydraulicznego do systemu nawiercania gazoci?gow stalowych, ?eliwnych i PE, wyposa?ony w przewody/ ko?cowki umo?liwiaj?ce pol?czenie z w??ami agregatu zasilaj?cego w ilo?ci 7 zestawow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa podwojnej kolumny do balonowania gazoci?gow 80-300 umo?liwiaj?ca obustronne, hermetyczne wstrzymanie przeplywu gazu w zakresie ?rednic DN 80-300 (gazoci?gi stalowe i ?eliwne) oraz de 90-315 (gazoci?gi PE) przy ci?nieniu maksymalnym do 1 bar (z u?yciem balonow MDS) oraz do 500 mbar z u?yciem balonow RUBGY (w zale?no?ci od ?rednicy) wraz kompletem balonow zaporowych MDS 2oraz MDS 3 w ilo?ci 2 zestawow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa systemu do hermetycznego dwustronnego odcinania-zamykania przeplywu gazu do rur stalowych na ?rednim ci?nieniu do 5 bar w zakresie ?rednic: , , 1, 1 , 1 , 2 w ilo?ci 2 zestawow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa hybrydowego systemu do stopowania i nawiercania gazoci?gow PE 63-90 i stal 2, 21/2, 3. Kompletne, fabrycznie nowe urz?dzenie do dwustronnego, hermetycznego zamkni?cia przeplywu gazu w czynnych gazoci?gach PE z mo?liwo?ci? zamykania tak?e ruroci?gow stalowych ? 1 zestaw.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa systemu do nawiercania ruroci?gow- 1 zestaw.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? VI

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa systemu do nawiercania czynnych gazoci?gow od 1 do 6 (DN 25-150) stalowych, ?eliwnych i z PE przy ci?nieniu roboczym do 12 bar z kompletem kolnierzy przyl?czeniowych z gwintem wewn?trznym DN 1 do DN 6 w ilo?ci 6 zestawow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? VII

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.4) Description of the procurement:

System wiercenia przez trojnik 1 ? 2? 1 zestaw.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zuje si? do przeprowadzenia bezplatnego przeszkolenia i praktycznego instrukta?u z zakresu obslugi urz?dze?, w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiaj?cym. Koszt szkole? ponosi Wykonawca.

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu.

Z post?powania wyklucza Wykonawc? na podstawie przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz a art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) z zastrz. art. 133 ust. 4 i art. 24 ust. 7-12 Ustawy Pzp.

2. spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

? posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku.

? znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku.

? posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe ? warunek opisany w pkt. III. 1.3) Ogloszenia.

Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

II.Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

? Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Zal?cznikiem nr 6 do SIWZ.

? aktualny na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ( JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporz?dza si?, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 ust. 2 Dyr.2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 Dyr. 2014/25/UE. Zamawiaj?cy udost?pnia pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w post?powaniu o numerze 2017/W300/WP-000261, formularz JEDZ w formacie xml, wst?pnie przygotowany przez Zamawiaj?cego i zawieraj?cy pola wskazane przez Zamawiaj?cego, ktore nale?y wypelni? w zakresie stosownym do wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w przedmiotowym post?powaniu. Pozostale informacje na temat wypelnienia JEDZ w pkt. 7.3. SIWZ.

3. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

4.W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, jednolity dokument sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Je?eli wykonawca wskazuje, i? cz??? zamowienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedklada, na ??danie Zamawiaj?cego, jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczy? weryfikacji podstaw wykluczenia.

6. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik, do oferty nale?y zal?czy? oryginal wla?ciwego pelnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentow dol?czonych do oferty.

7. Dowod wniesienia wadium.

Post?powanie jest prowadzone na podstawie przepisow ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z po?n. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 134 ust. 1 Ustawy.Zamawiaj?cy informuje, i? przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, i? Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la tego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe tj.

a) w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie zrealizowali (a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? realizuj?):

? dla Cz??ci nr 2: przynajmniej jedn? dostaw? urz?dze? do prowadzenia czynnych prac na gazoci?gach o warto?ci minimum 100 000 PLN (slownie: sto tysi?cy zlotych),

? dla Cz??ci nr 4: przynajmniej jedn? dostaw? urz?dze? do prowadzenia czynnych prac na gazoci?gach o warto?ci minimum 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych),

? dla Cz??ci nr 6: przynajmniej jedn? dostaw? urz?dze? do prowadzenia czynnych prac na gazoci?gach o warto?ci minimum 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych),

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedna cz??? zamowienia, w/w wymogi okre?lone dla cz??ci nr 2, 4 i 6 ulegaj? sumowaniu.

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku dla cz??ci nr 1, 3, 5 i 7 zamowienia.

b) O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy s? autoryzowanymi dostawcami producenta urz?dze? b?d?cych przedmiotem zamowienia w zakresie dostaw i serwisu.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych w tym potencjale osobowym lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w SIWZ pkt 6.1.2. ? 6.1.11, pkt. 6.1.13.- 6.1.14 SIWZ.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.

Uwaga!

W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? prace, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawcy zobowi?zani s? do wniesienia wadium w wysoko?ci okre?lonej dla poszczegolnych cz??ci zamowienia:

1.1.Dla Cz??ci 2: 5 360 PLN

1.2.Dla Cz??ci 4: 2 350 PLN

1.3.Dla Cz??ci 5: 2 120 PLN

1.4.Dla Cz??ci 6: 2 382 PLN

Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3) Ustawy, dla Cz??ci nr 1,3, 7, Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.

2.Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert.

Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy wniesienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci:

17.1.1. Dla Cz??ci 2: 5 360 PLN

17.1.2. Dla Cz??ci 4: 2 350 PLN

17.1.3. Dla Cz??ci 5: 2 120 PLN

17.1.4. Dla Cz??ci 6: 2 382 PLN

Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3) Ustawy, dla Cz??ci nr 1,3, 7, Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia ZNWU.

Gwarancja: 24 m-ce.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia, na adres wskazany w umowie, prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstaw? do wystawienia faktury b?dzie wykonanie Przedmiotu Umowy stosownie do postanowie? 5.6 umowy.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, zobowi?zani s? przedstawi? dokument ustanawiaj?cy pelnomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument winien by? zlo?ony w formie oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie Zamawiaj?cy b?dzie ??dal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy reguluj?cej wspolprac? tych wykonawcow.

Osoby reprezentuj?ce Wykonawc? przy zawieraniu umowy powinny przedlo?y? dokumenty potwierdzaj?ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b?dzie wynika? z dokumentow przekazanych w ramach niniejszego Post?powania przetargowego.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly zawarte we wzorze umowy, ktora stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz warunki ich wprowadzania zostaly okre?lone w/w wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Oferty nale?y dostarczy? do siedziby Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., w Poznaniu (Kancelaria). Informacje szczegolowe w pkt 12.2. SIWZ.

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobl? 8, budynek nr 20, I pi?tro pokoj nr 6.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w punkcie 7.1.12. SIWZ.

II. W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa ww art. 25 ust.1 Ustawy, Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, przedlo?y, zgodnie z pkt. 7.2. SIWZ, na wezwanie Zamawiaj?cego, w wyznaczonym w terminie, nie krotszym ni? 10 dni, dokumenty aktualne na dzie? zlo?enia:

2.1.wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie,

2.2.dowody (referencje lub inne dokumenty) okre?laj?ce czy prace, wymienione w JEDZ zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy prace zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidlowo uko?czone,.

2.3.informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert (z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy),

2.4.za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

2.5. za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

2.6. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

2.7. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

2.8. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

2.9. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

2.10. Dowodow potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta urz?dze? b?d?cych przedmiotem zamowienia w zakresie dostaw i serwisu.

Dokumenty przedkladane, w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spelniaj? wymagania stawiane przez Zamawiaj?cego: okre?lono w pkt 7.2.11 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku Post?powania Wykonawca mo?e sklada? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne Ustawy.

2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Miscellaneous special-purpose machinery

2017/S 190-389946

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze? do prac hermetycznych dla PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

II.1.2) Main CPV code
42990000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? nr II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? V

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? VI

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? VII

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
42990000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Miscellaneous special-purpose machinery
ND Document number 389946-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 42990000 - Miscellaneous special-purpose machinery
OC Original CPV code 42990000 - Miscellaneous special-purpose machinery
RC NUTS code PL41
IA Internet address (URL) https://zamowienia.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >